Stamboom Marijnissen

Elisabeth Petrus Cornelius Luijten

Female Abt 1617 -


Personal Information    |    Sources    |    Event Map    |    All    |    PDF

 • Name Elisabeth Petrus Cornelius Luijten 
  Nickname Betteken 
  Born Abt 1617  [1
  Christened 15 Jan 1617  Etten-Leur Find all individuals with events at this location  [1
  Gender Female 
  Person ID I12391  Voorouders van Els Marijnissen
  Last Modified 10 May 2010 

  Father Peter Cornelis Peter Luijten,   d. Between 1618 and 1620 
  Mother Neeltje Cornelis Willem Wagemaeckers,   d. Bef 1661 
  Married Bef 1610 
  Notes 
  • Januari 1620:
   Compareerden Neelthie Cornelis Willem Wagemaeckersdr. Eertijts weduwe Peeter Cornelis Peeter Luijten, geassisteert met Laurys Mathys Jacopssen haren tegenwoordigen man ter eenre
   ende Willem Jan Claes Coomans als voogt ende Adriaen Mens Willemsen als toesiender met Jan Adriaen Geeritse als naeste bloet van de weeskynderen van Peeter Cornelis peeter Luyten voorschr. daer moeder af is de voorsch. Neelthie Cornelis Willem Wagemaeckersdr.
   de andere syden, kenden ende verclaerden, vant ende aengaende de goederen so erffensch als haeffensch byden voorschr. Peeter Cornelis Peeter Luyten achtergelaten ende by de voorschr. Neelthie Cornelis Willem Wagemaeckersdr. tsame beseten by formo van scheydinghe ende deylinghe geaccordeert in vuege ende maniere na ..
   te weten dat de voorschr. Neelthie der weeskynderen moeder met den voorschreven Lauwreys Mathys Jacops haren man, sullen hebben ende voor hun eygen behouden, eene stede, huysinge, hof ende erffenisse, gestaen ende gelegen opde Donck int Slickstraetie met een gemete lants, oostwaerts aen deselve stede aengelegen,
   gecome van Engel Adriaenssen shoe dat voor de oude Ettensche goederen sonder meer, met de laste daer op staende, blyvende alle d'andere erfgoederen byde voorschr.
   Peeter Cornelis Peeter Luyten ende Neelthie Cornelis Willem Wagemaeckersdr. tsame beseten, hiernaer gespecificeert voor alnoch ongedeelt, ende gemeyn, tot dat die tijt van de aenneminge van haere kynderen hier naer volgende sal wesen
   omgegaen ende geexpireert synde d'erfgoederen naevolgende:

   * Eenbuynder beempden aenden Oortengeer inde Hoeven,
   * een buynder beempden aenden ouden Donck aldaer genaemt den Craeyenhille,
   * een gemete beempden aldaer inden derde Balrouw,
   * twee gemeten weyden ende lant inden hoevense Spranghe onder Etten,
   * vierhondert roeden lants oock in de Hoeven gelegen achter Coppen Seymen,
   * vierhondert roeden weyden op de Heule oock onder de Hoeven,
   * twee en een half gemeten lants boven Heule in Maeyke Adriaenssen Stede,
   * twee en een half gemeten int Slickstraetken,
   * twee gemeten weyden beneffens de Kibbelvaert,
   * vierhondert roeden lants inden Luyenhoeck,
   * dry gemeten in den Leengaere acker beneffens de voordchr. Stede int Slickstraetken gelegen,
   * twee gemeten lants by Rombout Anthonis Aerts,
   * twee gemeten weyden op de Donck achter Thonis Stevensse,
   * ende noch een weyde gelegen op de Donck inden Puyenblock,

   alles onbegrepen der maet ende vry behalve xxxste aen de h. Geest alhier ende xxxste aende Kercke inde Hoeven, welcke goederen byder weeskynderen moeder ende hunne voochden in hunne name naer d' expiratie van de aenneminge der weeskynderen by hunne moeder hier naer volgende gedaen,
   ende nyet eerst ter waerde parthyen voorschr. in de erffenisse anders werden geaccordeert ende overdraegen, sullen worden gepaert half ende half zonder regard te nemen oft die syn Ettensche of andere goederen ende sullen de kynderen als van hunne goederen aenveerden vry
   behalve de rente van outs daerop staende hier voorschr. Gespecificeert synde byde voorschr. Parthyen ondersproke oft de voorschr. Weeskynderen aflyvich worden, aller zy tot hunne mondyge jaren waeren gecomen, dat de Ettensche bane.. goederen sullen gaen
   ende succorderen so ende gelyck die nae den Lantrechter ende als oude Ettensche goederen behoord te gaen ende te duccorderen, verclaerende voorders de voorschr. Neelthie Comelis Willem Wagemaeckersdr. geassisteerl met den voors chr. Laureys Matheys Jacopssen haren man aengenome
   ende haer by den voorscr. voocht ende toesiender aenbesteedt te syne hare vyf kynderen aen haer by den voorschr. Peeter Comelis Peeter Luyten verweckt by namen Cornelis, Jan, Maeyke, Betteken ende Pierken, Peeter Cornelis Peeter Luytens sonen ende dochteren,
   omme deselve te onderhouden den tijt van vijftien jaeren ingegaen synde den 1e January 1619 in cost, dranck, sieck ende gesont, cleeden ende reeden in lynden, wollen tamelyck henne gelentheyt, swinters ter scholen laten gaen soude kynderen daertoe gesint mochten wesen,
   ende onderrichten, dirigeren ende alles doch geleyck eene goede moeder haere kynders schuldich is te doene, voor welck onderhout voorschr. de voorschr. kynderen moeder zal hebben, genieten ende profiteren den tijt van vijftien jaeren ingegaen als voor de vruchten ende bladingen van de erfgoederen voorschr.
   de kynderen voor de hellicht onbedeelt toecomende met de houtwasschen van dyen, mits betaelende de schulden ende lasten die daer op souden mogen staen oft uyt souden mogen gaen, synde geconditionneerl oft alle de kynderen quamen te sterven, dat de voorschr. haeren moeder sullen volghen
   alle de vruchten die op de kynderen goederen souden mogen wesen, ende hunne het haere in d'aflyviche souden comen te geschieden souden ende daer aff gecoomen souden mogen wesen ...of by de aflyvichheyt van de voorschr. hunne moeder oft andersins by haeren leven, in vuegen ende manieren soo voorschr. is
   ende behoort de voorschr. weeskynderen nyet.. te worden onderhouden dat dese voocht ende toesiender voorschr. deselve sullen mogen naer hen nemen ende besteden tot last van deselve haere moeder.

   Dat oock de voorschr. Laureys Matheys Jacops by allyviche der kynderen moeder de kynderen sal mogen blyven onderhouden, soo hem sulx geliefe ende profiteren als voor mits hy doende nae behooren onder restricte als voorschr. nopende de haeffelycke goederen, vruchten, corenwerde, huysraet, meubelen, bestialen, acker, schulden, crediten ende andersins by der voorschr. weeskynderen vader achtergelaten ende metter doot geruymt, bekenden comparanten voorschr. overcomen ende veraccordeert te syn dat deselve sullen worden behouden by der kynderen moeder voorschr. mits dat sy daer tegens zal betaelen allen te uytgaende schulden inden sterfhuyse bevonden, bedragende omtrent duysent rijns guldens volgens de specificatie tusschen de vrinden van de kynderen ende hunne moeder gemaeckt ende hiermede bedancken parthyen voorgeschreven van den accoorden ende verbinden de voorschr. aennemers voor d'onderhout der kynderen voorschr .

   Jan. 1620

   Bron: Familie Luijten, http://www.familieluijten.nl; Oud Archief Gemeente Archief Etten Leur. Schepenbank (nadere toegang 7 deel III) Zaken van Registratie, rol nr. 373 blz. 6.
  Family ID F3213  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map
  Link to Google MapsChristened - 15 Jan 1617 - Etten-Leur Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set

 • Sources 
  1. Index DTB Etten-Leur, http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl.