Stamboom Marijnissen

Notes


Matches 151 to 200 of 1,604

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 33» Next»

 #   Notes   Linked to 
151 1640-1641:
Cornelis Jan Damen tegen Jan van den Wijngaerde.
Bron: Inventaris schepenbank Zundert, toegang nr. 1345, inv.nr. 2838, http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/index.php?option=com_chapteredpages&id=79&Itemid=178

1641-1647:
Cornelis Jan Damen, kerkmeester te Klein Zundert tegen Jan van den Wijngaert, alias Cools, en andere zaken voor de hoofdbank te Breda.
Bron: Inventaris schepenbank Zundert, toegang nr. 1345, inv.nr. 2879, http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/index.php?option=com_chapteredpages&id=79&Itemid=178

1647: Steven Michielssen tegen Cornelis Jan Damen.
Bron: Inventaris schepenbank Zundert, toegang nr. 1345, inv.nr. 3040, http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/index.php?option=com_chapteredpages&id=79&Itemid=178 
Family F3186
 
152 1640: Rekening bewijs en reliqua die voor schouteth ende schepenen tot Etten doende Jacob Cornelissen Vermunt als voight van Maeijken Jan Henrick Jacobs dr daer moeder af was Neeltken Cornelis Vermunt.
Bron: Inventaris schepenbank Etten-Leur, http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl 
Family F2568
 
153 1646:
Rechtzaak van Cornelis Peter Melis contra de penningen uit het sterfhuis van Adriaen Peter Melis, betreft betaling van een schuld.
Bron: RHC Tilburg online, Civiele processen 1641-1646, inv.nr. 2490.

16 februari 1667:
Cornelis Peter Melis alias Koyen momboir en Gerard Janssen de Roy toesiender over de 6 onm.kinderen wijlen Lenaert Meeus Lenaerts daer moeder aff was Catharina de Roy.
Bron: RHC Tilburg online, Eden van voogden Tilburg 1667-1674, http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/tb/edenvanvoogden665.htm 
Family F1653
 
154 1648: Gemeene rekeninghe van sterfhuijse Jacobmijne Meeus Jan Hellegatz dr Huijsvrouwe was van Anthonis Jacobs Vermunte.
Bron: Inventaris schepenbank Etten-Leur, http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl 
Family F2338
 
155 1652-1653:
Jenneken, weduwe van Wouter Cornelis Wouters, contra Jan Adriaen Rondens, betreft betaling van landhuur.
Bron: RHC Tilburg online, Civiele processen Schepenbank Tilburg inv.nr. 2828p. 
Family F1993
 
156 1652:
Staet ende inventaris van de goederen nagelaten bij Adriaen Michielsen Verdonck zaliger. Ter verklaring van Sijken Michiel Hendrick Vrintsdr. zijne weduwe. Geassisteert met Rombout Cornelis Jan Lambrechts haeren toecomende man.
Bron: Genealogie Verdon(c)k, Etten-Leur - Breda en Hoeven, http://www.xs4all.nl/~verdonk/sb_etten-leur.htm; RA Etten inv.nr. 240 
Family F3066
 
157 1676: Reekeninge van Huijbreght Korn Dirken Verhulst als vooghd van de nagelatene weeskinderen van Gerrit Korns Grootenboer ende Theuntje Korns Dirken Verhulst beijde zalr overleden in den Grauwenpolder alhier 1676
Bron: Inventaris schepenbank Etten-Leur inv.nr. 171, http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl 
Family F2574
 
158 1680?:
In den Name Godts Amen - compareerde voor mij Anthony Beens openbare Notaris onder ed.Rade van Brabant in 's-Gravenhage geadmitteet binnen de vrijheijt van Oisterwijck meijerije der stadt 's-Hertogenbosch residerende ende den getuijgen naergenoempt den eersamen Goijaert Peeter vande Schoor nagel. wedn. w. ....... mij notario wel bekent wnd tot Berckel jegenswoordich siekelijck
Adriaen Peeter Marie Peeterken Jenneken Adriaentje Neeltje en Cathalijne alle krn van Adriaentje sijns testateurs dochtere in huw. bij Peeter Peter Priems als enige en univ. erfgen. met seclusie van sijne testateurs twee kiinderen Adriaentje sijns voors. dochtere en Anthony sijne soone die daarvoor ieder 1 pond en deze Anthony als kinde innocent zijn leven lang geallimenteerd door de voorn. erfgenamen in cost dranck lijnde ende wollen sieck ende gesont
? het erfgoed een stedeke tot Berkel met 1/5 in zekere 25 L lant daer voor desen een huijs op placht te staen gelegen aende heycant
genoemde Adriaentje heeft al meer dan haar legitieme genoten
- niet ondertekend noch gedateerd
Bron: Wim de Bakker: bronbewerking notaris Anthony Beens, Notarieel archief Oisterwijk 851 nr. 5277. 
Family F3123
 
159 17 augustus 1647:
Comp. Anna du Floo, wed. van Nicola Hernegin, overleden binnen dese stede, de welke nagelaten heeft een kind met name Abigaeel Ernegin, 8 jaar. Zij wil hertrouwen en verzoekt voogdij, hoewel zij geen middelen heeft daar zij het sterfhuis van haar man geabonneert heeft. Voogt wordt Jan Pollee, won. in de Elisabetpolder. Niet jegenstaende den voors. haren voorigen soberen gewesen staet ja meer was geprospereert sijnde geduerende haren wedulicken staet legt haer voors. kint toe tot een gedenckenisse van haren vader voorn. £2.
MERK Anna du Floo, WT Jan Poleij

Bron: toegang Rechterlijk Archief Zeeuws-Vlaanderen inv.nr. 2151yy fol. 51v 
Family F894
 
160 17 december 1547:
Marten zoon van wijlen Jan Gheenen weduwnaar van Peter dochter van wijlen Lambrecht Goijaerts draagt over aan Jan de Oude, Goijaert, Jan de jonge en Adriaen, gebroeders, en Barbara en Heilwich gezusters, kinderen van hem en van de voors. Peter zijn vrouw, en aan Cornelis Wouter Cornelis als man van Anna dochter van Marten en wijlen Peter voors., met afgaan en vertijen, zijn tocht en recht van tochten in een stuk land groot ca 1½ lopensaet en 10½ roeden gelegen te Tilburg in die Schijve tussen:
Huijbrecht Jan Leijten een zijde en een einde
Het Convent van Tongerloe, Steven Willem
Stevens en Peter zijn zoon en meer anderen ander zijde
een gemeijn akkerweg genaamd de Hoevensche Kerckwech ander einde
Hij belooft super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc. en nooit meer van tochtenwege etc. en alle kommer en calangie van zijnentwege daarop komende allemaal zelf af te doen.

Jan de Oude, Goijaert, Jan de jonge en Adriaen, gebroeders, Barbara en Heijlwich, gezusters, en Cornelis Wouter Cornelis als man van Anna, allen kinderen van Marten zoon van wijlen Jan Gheenen, die hij verwekt had bij wijlen Peter zijn vrouw dochter van wijlen Lambrecht Goijaerts, met de momber van Barbara en heijlwich voors. verkopen met afgaan en vertijen het voors. stuk land aan Peter zoon van Steven Willem Stevens en beloven te waranden en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangie daarop komende zelf allemaal af te doen.
Toegevoegd:
(overgegeven aan Adriaen Jan van Ghestel op diens verzoek)
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 294 fol. 23r-v 
Family F1472
 
161 17 december 1617:
Comp Pieter Gevaert in huw hebbende Amplonia de dochter van Gillis van Lantschot en daarnaast dhr Nicolaas de Vos in huw hebbende Elisabeth Douwes dochter van Gillijne van Lantschot tesamen hoirs ten sterfhuijse van Amplonia van Lantschot haer comparantes huijsvrouwe grootmoeder was, zij erven een partij land groot ...... roeden gelegen in de wateringe van beoostereede bij St Laureijns
Bron: Marianne Gossije, transcriptie RAZ RAZvl inv.nr. 472 
van Lantschot, Appolonia (I8426)
 
162 17 december 1617:
Comp Pieter Gevaert in huw hebbende Amplonia de dochter van Gillis van Lantschot en daarnaast dhr Nicolaas de Vos in huw hebbende Elisabeth Douwes dochter van Gillijne van Lantschot tesamen hoirs ten sterfhuijse van Amplonia van Lantschot haer comparantes huijsvrouwe grootmoeder was, zij erven een partij land groot ...... roeden gelegen in de wateringe van beoostereede bij St Laureijns
Bron: Marianne Gossije: RAZvl inv.nr. 472

Niclaes de Vos, baljou, en Elisabeth de Vos sijn huysvrouwe werden op 6 januari 1628 vermeld op de lidmatenlijst van Sint Anna ter Muiden. Aangetekend staat: "is met attest. vertrocken naer Sluys".

12 februari 1642:
Comp. juffr. Elisabeth Dauwers, echt. van dhr. Maerten Maertens, tevoren wed. Nicolaes de Vos, in leven baljuw dezer stede, ze had op 8 september 1631 contract van uitkoop aangegaan met Joseph van Brienen en Simon Rijswercker, voogden over de wezen van haar overl. man Nicolaes de Vos, genaamd Nicolaes (geprocr. bij juffr. Catelijne van Marselaere), Jan Bartholomeus, Franchois, Franchoise, Braham en Isaac de Vos (geprocr. bij comparante).
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 
Family F1173
 
163 17 februari 1532 nieuwe stijl:
Heijlwich dochter van wijlen Jan Zomers cum tutore (met haar voogd) Jan Jan Zomers, haar broer, heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Steven zoon van wijlen Claeus Steven Reijnen een jaarlijkse en erfelijke cijns van 44½ stuiver met drie achterstallige cijnsen uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 14 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Heijdsijde aen het Hoelven, aldaar tussen:
erfenis van Heijlwich Jan Zomers een zijde en een einde
erfenis van Daniël Cornelis Hermans ander zijde
de gemeijn straat ander einde.
Nog uit alle versterf, dat Cornelis Gerit Reijnen verstorven was van Mechteld de huisvrouw van Peter van Boerden en dat Cornelis voors nog zal versterven van Peter van Boerden, zijn schoonvader, welke erfcijns Heijlwich voors gekocht had van Cornelis Gerit Reijnen.
Ze heeft beloofd deze erfcijns te waarborgen in zoverre dat als Steven voors deze erfcijns na Lichtmis a.s. niet langer uitzet en naar de penningen staat, waarmee men die moet lossen, dat hij die via de rechtbank zal verkrijgen.
Bron: RHC Tilburg, algemene protocollen rechterlijk archief, R 279 f. 50v

18 februari 1538:
Jan zoon van wijlen Jan Zomers, Jan zoon van wijlen Cornelis Vannis, die Cornelis verkregen had bij wijlen IJken, dochter van wijlen Jan Zomers, verkoepn aan Goldeke, de weduwe van Pauwels Heijn Geenen, dochter van wijlen Jan Zomers, elk zijn recht en deel elk een vijfde deel, in een heideveld, gelegen te Tilburg in die Heijdsijde, aenden Cauwenbergh aen die Moerstraet.
Belendingen:
Peter Wouter Vermee en mede-erfgenamen een zijde
Henrick Melis Weijmers ander zijde
Marcelis Haermans een einde
Moerstraet ander einde
Als Jan Jan Zomers en Jan Cornelis Vannis langer zouden leven dan Heijwich, dochter van wijlen Jan Zomers, die in de drie vijfde andere delen gerecht is, dan zal haar versterf toevallen aan de kinderen van Goldeke.

Goldeke, de weduwe van Pauwels Heijn Geenen, dochter van wijlen Jan Zomers met Gherit Henrick Smolders als momber van Cornelis, Goldeke en Lijnken, onmondige kinderen van Goldeke voors. bekennen schuldig te zijn aan Jan zoon van wijlen Jan Zomers 8 karolus gulden van 20 stuivers per stuk, te betalen na de eerste aflijvigheid van Henrick Gherit Smolders of van Heijlwich dochter van wijlen Jan Zomers.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 284 fol. 36v-r 
Family F1461
 
164 17 februari 1534:
Jan en Herman, gebroeders, en Vijver hun zuster, kinderen van wijlen Gerit zoon van wijlen Lambrecht van Boerden, Gerit zoon van wijlen Peter Mutsaerts als man en momber van Marij zijn huisvrouw, Ghijsbrecht zoon van wijlen Cornelis Vels als man en momber van Lijsbeth zijn huisvrouw, Embrecht Goeijaert Pulskens als man en momber van Lambrecht zijn huisvrouw, allen dochters van wijlen Gerit Lambrecht van Boerden, Jan zoon van wijlen Lambrecht van Boerden als momber en Jan zoon van wijlen Anthonis Betten als toeziener van Anthonis en Huijbrecht, gebroeders, onmondige kinderen van wijlen Gerit Lambrecht van Boerden, die Gerit voors gewonnen had bij wijlen Laureijs zijn huisvrouw, dochter van wijlen Anthonis Betten, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Cornelis Gerit Smolders alle versterf en recht van versterven, dat hun verstorven was van wijlen Arijaena weduwe van Anthonis Betten, hun grootmoeder, in alle erfgoederen, waar ook gelegen behalve hun deel in een stuk beemd, dat ze verkocht hadden aan Wouter Thonis Diercks en Willem Peters.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 281 fol. 32v-33r

14 maart? 1550:
Willem zoon van wijlen Peter Willems weduwnaar van Agnes dochter van wijlen Anthonis Zib Betten heeft overgegeven aan Peter en Anthonis, zijn zonen, en aan Hadewig en Heijlwig, zijn dochters, Gherit zoon van wijlen Gherit Beijkens als man van Kathelijn en Bastiaen Claeus Willem Verhoeven als man van Beatris, ook dochters van Willem zoon van wijlen Peter Willems bovengenoemd, met afgaan en vertijen, zijn tocht en recht van tochtenwege, dat hij bezat na de dood van wijlen Agnes zijn huisvrouw in de ene helft van een stuk land, waarvan de andere helft toebehoort aan Heijliger Jan Crillaerts, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Blootbeemden, het gehele stuk beemd tussen:
erfenis van Anthonis Denijs Meijnaerts een zijde
erfenis van Gherit Jan Feijtendochter ander zijde
erfenis van Jan Willem Jans een einde
de gemeijne stroom genaamd die Leije ander einde.
Hij heeft beloofd super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. en nooit meer van tochtenwege daar aanspraak op te maken etc. en alle kommer en calangies van zijnentwege daarop komende allemaal af te doen.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 295 f 52r 
Family F669
 
165 17 februari 1654:
Guilliame de Puijdt lantman woonende op St. Anne ter Muijden ende Jaecquemijnken de Vos te vooren wed. van Jaeques Datin sijne tegenwoordige huijsfr. bekennen schuldigh te wesen aen Jaeques Datin sijn selff wese voorts aen Pr. en Mattheus Datin beijde weesen ende kinderen van 't voorn. Jaecquemijnken de Vos geprocureert bij de voorn. Jaeques Datin de somma van twee hondert eenendertich ponden vlms. van weesen penningen compenterende uijt den sterffhuijse van hemlieden overleden vader mitsgaders aen Pr Maeijken Jan ende Jaecquemijnken de Puijdt s compte. kinderen geprocureert in eersten huwelijk bij Paulijken fa. Pr. Paulijn de somma van hondert drijentachentich ponden ses schell: spruijtende over weesen penningen de voorn. weesen competerende uijt den sterffhuijse van hemlieden voorn averleden moeder.
Bron: RAZvl inv.nr. 472 fol. 160 
Family F960
 
166 17 januari 1544:
Jan zoon van wijlen Michiel Roelofs weduwnaar van marija dochter van wijlen Goijaert Jan Heijnen heeft overgedragen aan zijn wettige kinderen, die hij verkregen had bij wijlen Marija zijn vrouw, zijn tocht en recht van tochtenwegen, dat hij bezat na de dood van Marija voors.in:
een huis, hoeve, schuur, schaapskooi en erfenis daaraan liggende gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hoeven tussen:
Jan Gherit Eijsschens, zuidwaarts - een zijde
Jan Claeus Stevens, noordwaarts - ander zijde
de gemeijn straat beide einden.
Nog in een stuk land genaamd Schellekens Hoeck gelegen in de parochie voors.
aan de Herstal tussen:
Gherit Gherit Smolders - een zijde
die gemeijn straat - ander zijde en een einde
Marten Jan Geenen - ander einde.
Nog in een stuk weiland genaamd Coppen Hoff gelegen als voor tussen:
Gherit Henrick Smolders - een zijde en einde
de Coppenstraet - ander zijde
Gherit Gherit Smolders - ander einde.
Nog in een stuk land genaamd Reijnen acker, groot ca 4 lopensaet gelegen in de parochie voors. op die Vlasstraat tussen:
Willem Peters - een zijde en einde
Het Convent van Tongerlo - ander zijde
de Vlasstraet - ander einde.
Nog in een stuk land genaamd Lijske Goijaert Acker gelegen in de parochie voors.aan Willemsdijck tussen:
Adriaen Jan van Ghestel en anderen - een zijde
Aert Meeus Peters en anderen - ander zijde
Jan Claeus Stevens - een einde
Ariaen Michiel Roelofs en anderen - ander einde
Nog in een stuk land genaamd Vroukens Acker gelegen bij de Bedbuer tussen:
Peter Gherit Smolders - een zijde
Heijliger Jan Crillaerts en anderen - ander zijde
Joest Jan Leijten - een einde
erfgenamen van Willem Gast vanden Bosch - ander einde.
Nog in een stuk land genaamd d'Wijnstuck gelegen aan de Bedbuer tussen:
Jan Claeus Stevend - een zijde
erfgenamen van wijlen Adriaen Leijten - ander zijde
Henrick Peter van Spaendonck en een akkerweg - een einde.
Nog in een stuk land groot ca 3½ lopensaet gelegen aan die Hoghe Zoe tussen:
Adriaen Michiel Roelofs - een zijde
de Heilige Geest van Tilburg en anderen - ander zijde
Peter Jan Zwagemakers - een einde
Heijlwich weduwe van Jan van Aerl - ander einde.
Nog in 4 lopensaet heiveld gelegen aan Maesdijck tussen:
Jan Laureijs Eelkens - een zijde
Willem Laureijs en Lenaert Mutsaerts - ander zijde en een einde
de gemeijnt van Tilburg - ander einde.
Jan voors.zal daaruit blijven heffen 3 mud en 12 lopen rogge erfpacht en 11 karolus gulden en 5 stuiver erfcijns te los elk mud rogge met 50 karolus gulden en de karolus gulden cijns met 100 karolus gulden en de andere navenant.

Quo facto zijn gestaan voor schepenen Jan zoon van wijlen Cornelis van Boerden als man van Heijlwich en Jan zoon van wijlen Huijbrecht Jan Ansems als man van Marija, dochters van Jan zoon van wijlen Michiel Roelofs en van wijlen Marij zijn vrouw voors. en ze hebben elk hun recht en deel, te weten 1/3 deel in het huis etc. voors. en in alle stukken land en percelen ut supra als in de tochtbrief staat verkocht aan Goijaert zoon van Jan van wijlen Michiel Roeloefs, hun zwager.
Uit het gehele huis en erfenissen zal Goijaert gelden de kommer van 1 stuiver en 3 oerstuiver erfcijns aan diverse personen.
's Heren schouwen van de wegen en paden te onderhouden.
Daartoe nog 3 mud rogge en 12 lopen rogge erfpacht en 11 karolus gulden en 5 stuivers erfcijns aan Jan zijn vader te betalen, te los elk mud met 50 karolus gulden en van de cijns elke 3 karolus gulden ook met 50 karolus gulden en de andere navenant.

Goijaert voors. heeft beloofd als schuldenaar te betalen aan Jan zijn vader een jaarlijkse en erfelijke pacht van 3 mud rogge en 12 lopen rogge en een jaarlijke en erfelijke cijns van 11 karolus gulden en 5 stuivers uit het huis, hof, schuur, schaapskooi en erfenis daaraan liggende en uit de andere stukken land ut supra als in de tochtbrief.

Staat te los met 325 karolus gulden van 20 stuivers te weten de pacht voors. met de helft van die som en die cijns met de andere helft, en deze los mag gedaan worden met minstens 50 karolus gulden telkens maar de rog en de cijns moeten gelijk evenveel samen gelost worden met de penningen, die men minstens leggen zal, met sint Jansmis tevoren op te zeggen.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 290 fol. 27r-28v 
Family F1994
 
167 17 juli 1536:
Erfdeling van de erfgoederen van Peter Ghijsbert van boerden, weduwn. van Mechteld Goijaert van Elderen.
A) Aan Daniels, Claeus en Herman, zonen van Peter van Boerden,
Heijlwich, wed. van Henrick van Boerden, met haar kinderen,
Ghijsbrecht, zoon van wijlen Ghijsbr. Peter Ghijsbert van Boerden,
valt te deel: 1 schuur met torfschop op de oude stee van Peter van Boerden, met de eiken daarachter en de eiken voor de stee tot het kerkpad en de eiken tussen de oude en de nieuwe stee.
Hieruit te gelden de helft van 3 mud rogge erfpacht aan diverse personen.
de helft van 15 st. erfcijns aan de Heer van Tilburg
de helft van 1 stuiver en 1 penning aan de gezworenen van Tilburg
een kan wijn aan de kerk van Tilburg op 1e Paasdag te lossen met 2 rijnguldens.
2 land, weiland en heide, groot 50 lopensaet gelegen te Tilburg aan die Heijsijde bij die Ruijbracken.
belendingen: Adriaen Ghijsbrecht Goessens een zijde
Willem Willem Cauwenberchs ander zijde
Adriaen Gherit Beijkens een einde
(hieraf gedeeld)
de Ruijbraecken en de gemijn straat ander einde

Cornelis Gherit Reijnen, man van Hendrick van Boerden Arijaen Gherit Beijkens, man van Goijaert van Boerden Bertelmeus, z.v. wijlen Ghijsbrecht Peter Ghijsbrecht van Boerden
valt ten deel:
1. een huis, hof schaapskooi en erf, groot 36 lopensaet, gelegen te Tilburg aan die Heijdsijde bij die Ruijbraecken.
belendingen: Arijen Ghijsbrecht Goessens een zijde
de erfgenamen van Goessen van Boerden ander zijde
Jan Arijaens een einde
Gemeijn straet ander einde
Hieruit te gelden:
de helft in 3 mud rogge erfpacht aan diverse personen
de helft in 15 st. erfcijns aan de Heer van Tilburg
de helft van 1 st en 1 penning aan de gezworenen van Tilburg.
een kan wijn aan de kerk van Tilburg op 1e Paasdag te lossen met 2 rijnsguldens
2. Een stuk land, 3 lopensaet, gelegen te Tilburg aan die Heijdsijde in de Schijfselberch.
belending: Arijaen Gerit Beijkens een zijde
3. een stuck landts, 4 lopensaet, geheten den Stevens acker in die Heijdsijde
belendingen: erven Jan Vels een zijde
Embrecht Goijaert Henricks ander zijde
Arijaen Ghijben Goessens een einde
Willem Verschueren ander einde
4. een stuk erf in weiland en heide, gelegen te Tilburg in die Heijsijde
belendingen: Willem Verschueren een zijde
Embrecht Goijaert Henricks ander zijde
Embrecht Goijaert Henricks een einde
Gemijn straet ander einde
Peter, Embrecht, Thomaes en Ghijsbrecht, zonen van Goijaert Pulskens en Mechteld Peter van Boerden
Willem Wouter van Baest als man van Peter Goijaert Pulskens
Jan Hendrick Hixpoirs als man van Heijlwich Goijaert Pulskens
Mateus Wouter Gerits als man van Henrick Goijaert Pulskens valt ten deel een stuk beemd gelegen te Tilburg in die Bunten.
belendingen: Wouter Peters een zijde
Elen Jan Eelkens ander zijde
de landscheijdinge van Breda een einde
Gemeijn water die Leije ander einde
Hieruit te gelden 1½ stuiver min ½ oirtst op de Spijker te betalen.

Daniel, Claeus en Herman, zonen van wijlen Peter Ghijsbrecht van Boerden.
Heijlwich wed. van Henrick van Boerden met haar kinderen.
Ghijsbrecht, z.v. wijlen Ghijsbrecht Peter Ghijsbrecht van Boerden,
verkopen aan Embrecht Goijaert Pulskens, zoon van Goijaert Pulskens en Mechteld Peter van Boerden
1. een schuur met torschop op de oude stee van Peter van Boerden met de eiken daarachter, op de voorhof en tussen de oude en nieuwe stee.
Hieruit te gelden:
de helft van 3 mud rogge erfpacht aan div. personen de helft van 15 st., erfcijns aan de heer van Tilburg.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 283 f. 4v-5v

12 januari 1541:
Heijlwich dochter van wijlen Peter van Boerden voor haarzelf en voor Claeus haar broer, Peter zoon van wijlen Peter van Spaendonck als man van Elijsabet, Adriaen zoon van wijlen Gherit Beijkens als man van Goijaert, dochters van Peter van Boerden, Joest Herman zoon van wijlen Peter van Boerden voor hemzelf en voor Jan zijn broer, Margriet en Cornelis zijn zusters, Meeus zoon van wijlen Ghijsbrecht Peter van Boerden, Gherit zoon van wijlen Gherit Beijkens en van wijlen Cornelis Peter van Boerden, Ghijsbrecht zoon van wijlen Ghijsbrecht Peter van Boerden in het bijzijn van Anthonis Jan Ariaen Smolders zijn oom, die hierin geconsenteerd heeft Peter, Embrecht, Anthonis en Ghijsbrecht, zonen van Goijaert Pulskens en van Mechteld Peter van Boerden, Willem Wouters als man van Peterke, Matheus zoon van wijlen Wouter Gherits als man van Henricka, Jan zoon van wijlen Henrick Hixpoers als man van Heijlwich,dochters van Goijaert voors., verwekt bij Mechteld diens vrouw, wijlen dochter van wijlen Peter van Boerden, Herman zoon van wijlen Peter van Boerden voor Gherit zoon van wijlen Cornelis Gherit Reijnen, onmondige, daar Herman voors., Peter Peter van Spaendonck en Adriaen Gherit Beijkens en Meeus Ghijb van Boerden voor instaan, verkopen aan Cornelis zoon van wijlen Jan Zwagemakers elk zijn recht en deel in een jaarlijkse erfcijns van 33½ stuiver en 1 oertstuiver die Wijtman Joest geloofd had aan Daniël Peter van Boerden uit huis, hof en erf, gelegen te Tilburg in die Heijdsijde, groot 4 lopensaet, belendingen:
Convent van Tongerlo een zijde
Jan Elen Mutsaerts ander zijde
Huijbrecht Jan Huijben een einde
gemeijn straet ander einde
welke cijns de voorn. personen en verkopers verstorven was van wijlen Daniël Peter van Boerden en te los staat.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 287 f. 40v, 41r 
Family F1620
 
168 17 maart 1550:
Marcelis zoon van wijlen Ghijsbrecht Wijten als man van Margriet met Aert zoon van wijlen Gherit van Oeckel als man van Engelberen, dochters van Henrick zoon van wijlen Gherit Beijkens, welke kinderen Henrick voors. verwekt had bij wijlen Mechteld zijn eerste vrouw, dochter van wijlen Jacop vanden Brekel, hebben wettelijk en erfelijk afgezien van 1½ mud rogge erfpacht en 2½ mud rogge erfpacht, die na de dood van Henrick zoon van wijlen Gherit Beijkens, hun schoonvader, hun jaarlijks en elk tot zijn deel toe vervallen en verstorven zouden zijn op de goederen van Henrick voornoemd en op de goederen van wijlen Elen Embrecht Eelkens, welke pachten voors. te los stonden elk mut tegen 32 Peters, elke Peter voors. tot 20 stuivers gerekend volgens de losbrief, die daarvan is en verder op het recht, deel, actie en toezeggen, dat de voornoemde Marcelis en Aert in naam van hun huisvrouwen voornoemd zouden mogen toebehoren op de goederen en erfenissen van Henrick en van wijlen Mechteld voornoemd en ook op de goederen en erfenissen van wijlen Elen Embrecht Eelkens ook voornoemd, deze goederen en erfenissen altesamen gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd op de Cauwenbergh, zoals ze zeiden, ten behoeve van Henrick hun schoonvader voors. en de kinderen uit zijn tweede huwelijk, die hij verwekt en verkregen had bij wijlen Lijsbet zijn tweede vrouw dochter van wijlen Embrecht Eelkens, samen met de brieven en recht, met overgeven en afgaan zoals dat gewoonte en recht is.
De voors. Marcelis en Aert hebben geloofd super se et bona sua etc. dit vertijen, overgeven en afgaan altijd vast en stendig te houden etc. en nooit maar naar de voors. pachten, goederen noch erfenissen te talen noch te doen talen met geen enkel recht, geestelijk of wereldlijk, en alle kommer en calangies van hunnentewege en vanwege hun huisvrouwen voors. daarop komende allemaal af te doen.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 295 f 53v-54r

23 februari 1551:
Anthonis, Ghijsbrecht en Adriaen, gebroeders, zonen vn wijlen Gherit zoon van Henrick Gherit Beij kens, voor henzelf en ook voor Vijver hun zuster, dochter van wijlen Gherit voors., waar zij zich sterk voor maakten en geloofden, in bijzijn en tegenwoordigheid echter van deze Vijver voors. en tot het geen hierna volgt, zover in haar ws, volkomen toestemming en macht gevende, hebben wettelijk en erfelijk vertegen ten behoeve van Henrick hun grootvader voornoemd en van zijn nakinderen, bij name van Laureijs en Peter, gebroeders, zonen van wijlen Wijtman Joest Lenaerts als mannen en mombers van Ariaena, huisvrouw van Laureijs voors., en van IJke, huisvrouw van Peter voors., die de voors. Henrick verwekt en verkregen had bij wijlen Lijsbet zijn tweede huisvrouw, dochter van wijlen Em brecht Eelkens, samen met alle brieven en het recht, op 1½ mud rogge erfpacht in 2½ mud rogge erf pacht, die na de dood van Henrick zoon van wijlen Gherit Beijkens voornoemd, hun grootvader, hen jaarlijks elk tot zijn deel vervallen en verstorven zouden zijn geweest op de goederen van Henrick voornoemd en op de goederen van wijlen Elen Embrecht Eelkens, welke pachten voors. te los ston den elk mud tegen 32 Peters, 19 stuivers voor de Peter gerekend, volgens de losbrief die daarvan is.
En verder op al het recht, gedeelte, actie en toezeggen als deze kinderen van wijlen Gherit zoon van Henrick Gherit Beijkens voornoemd zouden mogen competeren en toebehoren op de goederen en er fenissen van Henrick hun grootvader voors. en van wijlen Mechteld zijn vrouw toen ze leefde, dochter van wijlen Jacop van den Brekel, hun grootmoeder, en ook op de goederen en erfenissen van wijlen Elen Embrecht Eelkens ook voornoemd, deze goederen en erfenissen voor aangeroerd altesamen gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd op de Cauwenbergh zoals ze zeiden en ze hebben deze overgegeven en opgedragen met afgaan op de manier die daartoe gebruikelijk is, ge lovende als schuldenaars in de naam als voor super se et bona sua etc. dit vertijen, overgeven, op dragen en afgaan altijd vast en stendig te houden etc. en nooit meer naar de voors. erfpachten, goe deren noch erfenissen te talen noch te doen talen met geen enkel recht, geestelijk etc. , en alle kom mer en calangies van hunnentwege en vanwege wijlen Gherit hun vader voors. daarop komend alle maal af te doen.

Adriaen zoon van wijlen Gherit Beijkens als man van Marie dochter van wijlen Jan Sijmons voor 1/5 deel, Adam zoon van wijlen Cornelis Jan Sijmons, voor hemzelf en ook voor Jan zoon van wijlen Dierck van Lieshout als man van Heijlwig dochter van wijlen Cornelis Jan Sijmons voors., waar hij Adam voors. door kracht van opdracht, ten anderen tijde daarvan ontvangen, zich sterk voor maakte en geloofd heeft, en Jan zoon van wijlen Jan Zomers als momber en Adam voors. als toeziener van Kathelijn onmondige dochter van Jan Cornelis Vannis, die hij verwekt en verkregen had bij wijlen Cor nelia zijn vrouw dochter van wijlen Cornelis Jan Sijmons voornoemd, waar de momber en toeziener voors. voor instonden en geloofd hebben, ook voor 1/5 deel, en Jan zoon van wijlen Elen Jan Sijmons ook nog voor 1/5 deel, hen toebehorende in een huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan lig gende en daartoe behorende in alle grootte etc. in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan
het Creijenven het gehele huis etc. voors. tussen:
erfenis van Jan zoon van wijlen Jan Sijmons een zijde
erfenis van Peter zoon van Gherit Jan Maes Ghenen ander zijde
erfenis van Goijaert Marten Jan Ghenen en Peter zoon
van wijlen Gherit Jan Maes Ghenen voors. een einde
die gemeijn straat ander einde,
zoals ze zeiden.
(Personen voornoemd) hebben dit wetelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan zoon van wij len Jan Sijmons met afgaan en vertijen.
Adriaen, Adam, Jan en Jan, verkopers voornoemd, elk in de naam als voor en zoals elk van hen voor geloofd heeft, hebben geloofd als schuldenaars super se et bona sua etc. elk zijn 1/5 deel in de voors. huis etc. te waren zoals gebruikelijk, behalve dat Jan koper voors. uit het gehele huis etc. moet beta len ca ½ braspenning erfgrondcijns aan de Heer van Tilburg op Sint Stevens dag en daartoe 8 pennin gen erfcijns aan de Heilige Geest van Tilburg, gelovende verder verkopers voors. in de naam en op verbintenis als voor dit verkopen, overgeven, opdragen afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. en alle kommer en calangies meer daarop komende elk tot zijn deel allemaal af te doen
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 296 fol. 70r-v 
Family F1625
 
169 17 maart 1693:
Mattheuus Jan Anthonis Matthijssen, Cornelis Jan Anthonis Matthijssen en Adriaentken Jan Anthonij Mathijssen, wed. wijlen Cornelis Janssen Vervoort, met haer sone Jan Cornelissen Vervoort als gecoren momber, Mattheus als voogd en Jan Anthony Wiltens als toeziender van de vier minderjarige naergelaeten kinderen van Adriaen Jan Anthonis Mattijssen daer moeder af is Jenneken Anthony Wiltens, met naemen deselve kinderen Jenneken, Petronella, Anthoni en Margriet, hebben openbaerlijck vercoft aen Wouter Geerit Buys een parcheel saylandts, 100 r, genaamd den Ladder onder Chaem op Snijders Chaem; oost Wouter Lambreght Jacobs; zuid en west de wed en kindr van Peeter Anthonis Mathijssen; noord Matthijs Adriaen Geerits van Gijsel. Te vrijen met 4 1/2 st. aen den Armen van Chaem.
Bron: ISIS Breda, vestbrieven Chaam R776 fol. 64r

17 maart 1693:
Mattheuus Jan Anthonis Matthijssen, Cornelis Jan Anthonis Matthijssen en Adriaentken Jan Anthonij Mathijssen, wed. wijlen Cornelis Janssen Vervoort, met haer sone Jan Cornelissen Vervoort als gecoren momber, Mattheus als voogd en Jan Anthony Wiltens als toeziender van de vier minderjarige naergelaeten kinderen van Adriaen Jan Anthonis Mattijssen daer moeder af is Jenneken Anthony Wiltens, met naemen deselve kinderen Jenneken, Petronella, Anthoni en Margriet, hebben openbaerlijck vercoft aen Wouter Geerit Buys een parcheel saylants omtrent 100 r, genaamd den Huysacker onder Chaem op Snijders Chaem; oost Anthony Peeter Anthonis MAtthijssen; zuid sHeeren straet; west Adriaen Henricx van Dun; noord Wouter Lambreght Jacobs. Te vrijen met 9 st in meerdere renten soo aen het Manhuys op den Haeghdijck, coraelen tot Breda en den gereghten Heeren chijns.
Bron: ISIS Breda, vestbrieven Chaam R776 fol. 64v

17 maart 1693:
Mattheuus Jan Anthonis Matthijssen, Cornelis Jan Anthonis Matthijssen en Adriaentken Jan Anthonij Mathijssen, wed. wijlen Cornelis Janssen Vervoort, met haer sone Jan Cornelissen Vervoort als gecoren momber, Mattheus als voogd en Jan Anthony Wiltens als toeziender van de vier minderjarige naergelaeten kinderen van Adriaen Jan Anthonis Mattijssen daer moeder af is Jenneken Anthony Wiltens, met naemen deselve kinderen Jenneken, Petronella, Anthoni en Margriet, hebben openbaerlijck vercoft aen Mattheus Matthijssen (westelijke helft) en Adriaen Hendricx van Dun (oostelijke helft) een parcheel van 180 r genaamd den Rotten Beempt, onder Chaem op Snijders Chaem; oost Adriaen Hendricx van Dun mede cooper andere erve hem van te vooren toebehoorende; zuid Wouter Geerit Buys; west Mattheeus Matthijssen mede cooper andere erve hem mede van te vooren toebehoorende; noord Jacob Laureijssen. Te vrijen met 2 st en 2 oort in eene rente van 10 st aen (niet ingevuld).
Bron: ISIS Breda, vestbrieven Chaam R776 fol. 64v

17 maart 1693:
Mattheuus Jan Anthonis Matthijssen, Cornelis Jan Anthonis Matthijssen en Adriaentken Jan Anthonij Mathijssen, wed. wijlen Cornelis Janssen Vervoort, met haer sone Jan Cornelissen Vervoort als gecoren momber, Mattheus als voogd en Jan Anthony Wiltens als toeziender van de vier minderjarige naergelaeten kinderen van Adriaen Jan Anthonis Mattijssen daer moeder af is Jenneken Anthony Wiltens, met naemen deselve kinderen Jenneken, Petronella, Anthoni en Margriet, hebben openbaerlijck vercoft aen Wouter Lambreght Jacobs, een parcheel soo weijde als hoyvelden, 1 bunder genaamd de Koeyweijde, onder Chaem op Snijders Chaem; oost de wed en kindr van Peeter Anthonis Matthijssen; zuid Willem Wouters van Gestel; noord Wouter Geerit Buys.
Bron: ISIS Breda, vestbrieven Chaam R776 fol. 64v, 65r

17 maart 1693:
Mattheuus Jan Anthonis Matthijssen, Cornelis Jan Anthonis Matthijssen en Adriaentken Jan Anthonij Mathijssen, wed. wijlen Cornelis Janssen Vervoort, met haer sone Jan Cornelissen Vervoort als gecoren momber, Mattheus als voogd en Jan Anthony Wiltens als toeziender van de vier minderjarige naergelaeten kinderen van Adriaen Jan Anthonis Mattijssen daer moeder af is Jenneken Anthony Wiltens, met naemen deselve kinderen Jenneken, Petronella, Anthoni en Margriet, hebben openbaerlijck vercoft aen Anthony Peeter Anthonissen de Jongh een parcheel saylants, 60 r, genaamd de Hooge Weijde, onder Chaem op Snijders Chaem; oost de wed en kindr van Peeter Anthony Matthijssen; zuid Mattheeus Matthijssen; west Peeter Mattheeussen; noord des coopers erve. Te vrijen met 6 st in meerdere renten aen sijne Majestijt van Groot Brittaigne.
Bron: ISIS Breda, vestbrieven Chaam R776 fol. 65r

17 maart 1693:
Erfdeling.
Naam partij 1, persoon 1: Mattheeus Jan Anthony Matthijssen
Naam partij 2, persoon 1: Cornelis Jan Anthony Mathijssen
Aard van de handeling: Erfdeling
Aard van het goed: CAVEL 1 (partij 1): A. oostelijke helft van parcheel saylants, int geheel 1/2 bdr B. oostelijke helft van parcheel weijde, int geheel 100 r. C. parcheeltjen soo saylandt als driessen, 100 r. CAVEL 2 (partij 2): D. westelijke helft van saylandts, int gehe
Naam van het goed: A. Cocxgoet B. 't Raepmoer C. den Nieuwen Driesch D. Cocxgoet E. 't Raepmoer F. den Nieuwen Driesch H. Snoecxkens Driesch I. Lubben Hoff K. Snoecxkens Driesch
Ligging van het goed: A. onder Chaem op Snijders Chaem aen de Cappelle; oost Matthijs Adriaen Gijsels; zuid de wed en kindr van Peeter Anthonissen; west Cornelis Jan Anthonis Matthijssen mette tweede cavel en wederhelft; noord sHeeren straet. B. oost de kindr van Wijnant Beckers en de kindr van Anthony Commers van Bedaff; zuid voirs Matthijs Adriaen Gijsels; west mede den voirs Cornelis Jan Anthonissen mette tweede cavel en wederhelft; noord sHeeren straet. C. als voor; oost voirs Cornelis Jan Anthonissen mette tweede cavel; zuid wed men kindr van Jan Peeters van Boijmeir west Adriaentken Jan Anthonissen mette derde cavel hier tegens gedeelt; noord aen Emonts Velt, toebehoorende Hendrick Montens tot Ginneken. D. oost Mattheeus Jan Anthonissen mette eerste cavel en wederhelft; zuid de wed en kindr van Peeter Anthonissen; west en noord sHeeren straet. E. als voor; oost Mattheeus Jan Anthonissen mette eerste cavel; zuid Mathijs Adriaen Gijsels; west en noord de wed en kindr van Wouter Aert Buys. F. als voor; oost Adriaentken Jan Anthonissen mette derde cavel; zuid de wed en kindr Jan Peeters van Boijmeir; west Mattheeus Jan Anthonissen mette eerste cavel; noord den voirs Hendrick Montens erffg. G.als voor achter de cappelle. H. als voor; oost de kindr van Adriaen Jan Anthonissen mette vierde cavel; zuid sHeeren vroente; west de wed en kindr van Jan Peeters van Boijmeir; noord Emonts Velt voirs. I. als voor; oost Mattheeus Jan Anthonissen mette eerste cavel; zuid Cornelis Hendricx van Dun; west de kindr van Adriaen Jan Anthonissen mette vierde cavel; noord aen de Leege Weij, toebehoorende Cornelis Hendricx van Dun en meer anderen. K. oost Willem Wouter Gijsels; zuid sHeeren vroente; west Adriaentjen Jan Anthonissen mette derde cavel; noord Emonts Velt voirs. L. als voor; oost Adriaentken Jan Anthonissen mette derde cavel; zuid Cornelis van Dun ; west sHeeren straete; noord de Leege Weijde, toebehoorende Cornelis Hendricx van Dun en meer anderen.
Bijzonderheden: Partij 3: Adriaentken Jan Anthony Matthijssen, wed wijlen Cornelis Janssen Vervoort, met haer soon Jan Cornelissen Vervoort als gecoren vgd. Partij 4: partij 1.1 als vgd en Jan Anthony Wiltens als toez van de 4 naergelaten kindr van Adriaen Jan Anthonis Matthijssen, met naemen de selve kindr Jenneken, Petronella, Anthony en Margriet, daer moeder aff is Jenneken Anthony Wiltens. Partijen verdelen de goederen hen nagelaten bij Jan Anthony Wiltens (N.B. Dit lijkt een vergissing: i.p.v. Wiltens hoort Matthijssen te staan) en Margriet Adriaen Mattheeussen, hennen vader en moeder en de voirs weesen grootvader en grootmoeder, bijde zaliger waeren. De derde en vierde cavel zullen overpad moeten geven aan de eerste en de tweede cavel. De derde cavel moet om het huys een roede erffs laeten tot gemeen gebruik mette vierde cavel. Als de derde cavel het huys zou afbreken, dan vervalt de grond daarvan aan de vierde cavel.
Bron: ISIS Breda, vestbrieven Chaam R 776 fol. 61v/64r 
Family F2355
 
170 17 mei 1531
Berthelmeeus zoon van wijlen Anthonis Verbunt voor hemzelf, Lambert zoon van wijlen Willem Lamberts als momber en Berthelmeeus vs als toeziener van Anthonia, onmondige dochter van Arijaen zoon van wijlen Willem lamberts, die Arijaen gewoonen had bij Jacoba zijn vrouw, dochter van wijlen Anthonis Verbunt in tegenwoordigheid van Arijaen voors, verkopen aan Jan zoon van wijlen Anthonis Verbunt, hun oom en broer, elk hun deel in een huis, hof, schuur en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilborch in die Berckdijck, aldaar tussen:
erfenis van Peter Willem Beerijs en Lemmen
Goijaerts een zijde
erfenis van Jan Thonis Diercks ander zijde
erfenis van Laureijs Henrick Zwijsen een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog een stuk land gelegen in de parochie voors in die Schijve, tussen:
erfenis van de erfgenamen van Peter van Spaendonck een zijde
erfenis van Willem Beerthen en een gemeijne gebuerwech ander zijde en een einde
het Convent van Tongerloe ander einde.
Het deel van Bertholomeeus vs in een stuk land genaamd die Avenbraeck, gelegen als voor tussen:
erfenis van Denis Goijaerts een zijde
erfenis van Jan Verbunt ander zijde
erfenis van Sijmon Zwagemakers een einde
erfenis van Jan Thonis Diercks ander einde.
Dat elk van hen verstorven was van Anthonis Verbunt en zijn huisvrouw, hun vader en moeder, grootvader en grootmoeder.
Hieruit te gelden aan:
Denijs Meijnaerts hun deel in 4 lopen rogge erfpacht.
Willem Beerthen hun deel in 1 mud rogge erfpacht.
De Rector van Onze Lieve Vrouwe Altaar in het nieuwe koor in de kerk van Tilborch hun deel in 4 lopen rogge erfpacht.
Sijmon van Zon hun deel in 8 lopen rogge erfpacht, zoals van rechtswege daaruit gaat en gaat dat daar niet uit dan moet dat aan de verkopers betaald worden.
Dierck de Borchgreeff hun deel in 1 braspenning erfcijns.
De Heer van Tilborch hun deel in ½ st erfcijns.
In de Aacijns hun deel in 1 oertstuiver erfcijns.

Jan zoon van wijlen Anthonis Verbunt, Lambert zoon van wijlen Willem Lamberts als momber en Jan voors als toeziener van Anthonia onmondige dochter van Arijaen zoon van wijlen Willem Lamberts, die Arijaen gewonnen had bij wijlen Jacoba zijn vrouw, dochter van wijlen Anthonis Verbunt in tegenwoordigheid van Arijaen voors verkopen aan Berthelmeeus zoon van wijlen Anthonis Verbunt elk hun deel in een stuk land gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd in die Schijve, het geheel tussen:
erfenis van Denis Mutsaerts een zijde en een einde
erfenis van Peter Lemmens ander zijde
efenis van Laureijs Zwijsen ander einde
door welk stuk een gemeijne gebuurweg gaat.
Nog elk zijn deel in de helft van een erfpacht van 8 lopen rogge, die men jaarlijks heft op de erfenis van Wouter Gerit Zibben, welk land en erfpacht aan hen verstorven was ut supra.
Hieruit te gelden:
aan Laureijs Henrick Zwijsen hun deel in 5 lopen en 1 vierdevaet erfpacht.

Jan en Berthelmeeus, gebroeders, zonen van wijlen Anthonis Verbunt verkopen aan Lambert Willem Lamberts ten behoeve van Anthonis onmondige dochter van Arijaen Willem Lamberts elk hun deel in een stuk land gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd in die Schijve, het geheel tussen:
erfenis van Peter Anthonis Meeus een zijde en een einde
een gemeijne gebuurweg ander zijde
erfenis van de erfgenamen van Peter van Spaendonck ander einde.
Nog elk zijn deel in de helft van een erfpacht van 8 lopen rogge, die men jaarlijks heft op Wouter Gerit Zibben. Welk land en erfpacht hun verstorven was van Anthonis voors hun vader en van Lijsbet hun moeder.

Jan en Berthelmeeus, gebroeders, zonen van wijlen Anthonis Verbunt als toezieners en Lambert zoon van wijlen Willem Lamberts als momber van Anthonia onmondige dochter van Arijaen zoon van wijlen Willem Lamberts, die Arijaen gewonnen had bij Jacoba zijn vrouw dochter van wijlen Anthonis Verbunt hebben beloofd als schuldenaars te gelden en te betalen aan Arijaen zoon van wijlen Willem Lamberts, vader van het onmondige kind, een jaarlijkse en erfelijke lijfpacht van een half mud rogge zijn leven lang uit een stuk land genaamd die Avenbraecken gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd in die Schijve aldaar tussen:
erfenis van Sijmon Zwagemakers een zijde en een einde
erfenis van Jan Verbunt ander zijde
erfenis van Denis Goeijaerts ander einde.

Jan zoon van wijlen Anthonis Verbunt heeft beloofd als schuldenaar te gelden en te betalen aan Lambert zoon van wijlen Willem Lamberts en Berthelmeeus zoon van wijlen Anthonis Verbunt als momber en toeziener van Anthonia onmondige dochter van Arijaen zoon van wijlen Willem Lamberts een jaarlijkse en erfelijke pacht van 26 lopen rogge uit een huis, hof en schuur en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilborch in die Berckdijck, aldaar tussen:
erfenis van Peter Willem Beerijs en Lemmen Goeijaerts een zijde
erfenis van Jan Thonis Diercks ander zijde
erfenis van Laureijs Henrick Zwijsen een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog uit een stuk land genaamd die Avenbraeck gelegen in de parochie voors in die Schijve aldaar tussen:
erfenis van Denis Goeijaerts een zijde
erfenis van Anthonia onmondige dochter van Arijaen
Willem Lamberts ander zijde
erfenis van Jan Thonis Diercks een einde
erfenis van Sijmon Zwagemakers ander einde.

Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 279 f. 6v-7v

8 januari 1532:
Bertelmeeus zoon van wijlen Anthonis Verbunt heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Arijaen zoon van wijlen Jan Zwijsen een stukje land gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve, aldaar tussen:
erfenis van Denis Arijaen Mutsaerts een zijde en een einde
erfenis van Peter Leemans ander zijde
erfenis van Laureijs Hanrick Zwijsen ander einde.
Hieruit moeten betaald worden aan Laureijs Hanrick Zwijsen 5 lopen en 1 vierdevaet rogge erfpacht.
Bron: RHC Tilburg, algemene protocollen rechterlijk archief, R 279 f. 28v

Wouter zoon van wijlen Jan Wouter Denis heeft beloofd als een principaal schuldenaar te gelden en te betalen aan Berthelmeeus zoon van wijlen Anthonis Verbunt een jaarlijkse en erfelijke cijns van 3 karolus gulden, elke karolus gulden 20 stuivers per stuk, uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Denis en Jan, gebroeders, zonen van wijlen
Jan van Boerden alias Luijtkens een zijde en een einde
erfenis van Cornelis Daniëls ander zijde
de gemeijn straat ander einde.
Nog uit een stuk erfenis in weiland genaamd Cleijs Weij, gelegen als voor tussen:
erfenis van Sijmon Reijnkens een zijde
erfenis van Jan en Daniël, gebroeders, zonen van wijlen
Jan van Boerden alias Luijtkens ander zijde
erfenis van Cornelis Daniëls een einde
de gemeijn straat ander einde.

Staat te los met 40 karolus gulden van 20 stuivers per stuk.
Bron: RHC Tilburg, algemene protocollen rechterlijk archief, R 279 f.52r-52v 
Family F1458
 
171 17 mei 1644:
Margriet Geeraert Abrahams de Vrijter met man en voogd Cornelis Beckers, Peeter Peeter Wijnants en de andere erffgenamen van Geeraert Abraham de Vrijtere transporteren aan Cornelis Lenaerts van Beers een stuck weijden mette halve straete daertoe behoorende, 350 roeden, tot Chaem aen de Cleijstraete, oost Wijnant Peeter Wijnants; zuid Commer Henricx van Bedaff; west en noord de Geburtstraete.
Bron: Vestbrieven Chaam R772 fol. 59r en v en R773 fol. 94v-95r , ISIS Breda 
van Beers, Cornelis Lenaerts (I9678)
 
172 17 mei 1713:
Pieter Herny de jonge, aangetr. halfbroer, legt de eed af als voogd over Antheunis, oud 8 jaar, Jannis, oud 4 jaar, en Pieter, oud 2 jaar, wezen van oud-burgemeester Anthonij de Puijt, moeder is Matie Scheers, inv. overgebr. 15 augustus 1714.

10 maart 1717:
Pieter Hernij de jonge, voogd over Anthonij en Johannis, wezen van burgemeester Anthonij de Puijt uit zijn laatste huw. m. Matie Scheers, verklaart dat de wezen geërfd hebben van halfbroer Jacobus de Puijt en volle broers Boudewijn en Pieter de Puijt, 7 april 1717 verzoekt Pieter Hernij als voogd over bovengenoemde wezen dat Joseph Dillebeecke, als getr. met der wezen moeder Maijken Scheers, wegens zijn vertrek naar Groede borgen zal stellen, 21 april 1717 verklaart Dillebeecke dat hij geen borgen kan vinden, schepenen beslissen daarom dat zijn vruchten te velde publiek verkocht zullen worden. 12 februari 1727 wordt de wees Anthonij de Puijt geëmancipeerd.
Bron: Index weesboeken van St. Anna ter Muiden sinds 1604, RA Zeeuws-Vlaanderen inv.nr. 488, fol. 34, 41 
Family F466
 
173 17 mei 1713:
Pieter Herny de jonge, aangetr. halfbroer, legt de eed af als voogd over Antheunis, oud 8 jaar, Jannis, oud 4 jaar, en Pieter, oud 2 jaar, wezen van oud-burgemeester Anthonij de Puijt, moeder is Matie Scheers, inv. overgebr. 15 augustus 1714.

10 maart 1717:
Pieter Hernij de jonge, voogd over Anthonij en Johannis, wezen van burgemeester Anthonij de Puijt uit zijn laatste huw. m. Matie Scheers, verklaart dat de wezen geërfd hebben van halfbroer Jacobus de Puijt en volle broers Boudewijn en Pieter de Puijt, 7 april 1717 verzoekt Pieter Hernij als voogd over bovengenoemde wezen dat Joseph Dillebeecke, als getr. met der wezen moeder Maijken Scheers, wegens zijn vertrek naar Groede borgen zal stellen, 21 april 1717 verklaart Dillebeecke dat hij geen borgen kan vinden, schepenen beslissen daarom dat zijn vruchten te velde publiek verkocht zullen worden. 12 februari 1727 wordt de wees Anthonij de Puijt geëmancipeerd.
Bron: Index weesboeken van St. Anna ter Muiden sinds 1604, RA Zeeuws-Vlaanderen inv.nr. 488, fol. 34, 41 
Family F472
 
174 17 mei 1726:
Transport door wijlen Anthonij Simons de Bont zijn kinderen verwekt bij Cornelis Cornelis Voskens waarvan voogden zijn Jan Simon de Bont en Hendrick Cornelis Voskens, van een perceel heibodem aan de Broekhovensedijk te Hilvarenbeek aan Roeloff Hollen.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Hilvarenbeek, Schepenbank Hilvarenbeek 700 inv.nr. 75 fol. 39v 
Family F1885
 
175 17 november 1531:
Gekomen zijn voor schepenen Laureijs zoon van wijlen Sijmon Herman Heijsten, Arijaen Jan van Gorp als man en momber van Barbel, Jan zoon van wijlen Goeijaert vanden Kerckhoff als man van Cornelia, Aert zoon van wijlen Jan Gerits als man van Dimpna en Jan aoon van wijlen Anthonis tsHeerden als man en momber van Lijsbeth, allen dochters van wijlen Sijmon zoon van wijlen Herman Heijsten, die Sijmon voors gewonnen had bij wijlen Aleijt zijn huisvrouw, dochter van Gerit Jan Wouters en ze hebben bij rade van sommige van hun vrienden een erfdeling gemaakt van de erfelijke goederen, hierna bewschreven, welke goederen hun na de dood van Sijmon en Aleijt voors, hun ouders, verstorven en nagelaten waren.
Overmits welke deling zal Laureijs voors hebben, houden en erfelijk blijven bezitten:
een stuk erf gelegen tot land, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Horenvoert, aldaar tussen:
erfenis van Arijaen Jan van Gorp een zijde
erfenis van Jan Goeijaerts vanden Kerckhoff ander zijde
erfenis van Ghijb van Boerden en een waterlaat een einde
erfenis van Arijaen Jan van Gorp en meer anderen ander einde.
Nog een stuk land gelegen als voor tussen:
erfenis van Arijaen voors een zijde
erfenis van Jan Anthonis tsHeerde voors ander zijde
erfenis van Ghijb van Boerden een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog een stuk land gelegen als voor tussen:
erfenis van de kinderen van wijlen Gerit Lambrecht van Boerden een zijde
erfenis van Aert Jan Gerits ander zijde
erfenis van Ghijb van Boerden een einde
erfenis van de kinderen van wijlen Sijmon Herman Heijsten ander einde.
Nog een stuk erf in weide en heide, gelegen als voor tussen:
erfenis van Aert Jan Gerits een zijd
erfenis van Jan Goeijaert vanden Kerckhooff ander zijde
erfenis van Aert voors een einde
erfenis van de kinderen van Sijmon Herman Heijsten ander einde.
Nog een stuk heiveld gelegen als voor tussen:
erfenis van Aert Jan Gerit van Gorp een zijde
erfenis van Jan Goeijaert vanden Kerckhoof ander zijde en een einde
de gemeijn straat ander einde.
Mocht op deze erfenissen in de toekomst enige kommer komen zo hebben de deelslieden voor elkaar beloofd elkaar kinds-kinds gelijk te helpen betalen.
De voors waterlaat zal Laureijs voors bewaren zonder hun kosten.
Bron: J.R.O. Trommelen: Rechterlijk Archief Tilburg inv.nr. 279 fol. 19v 
Family F324
 
176 1713:
Francis van der Zeijpen, meester-wagenmaker, en Martinus van Onsenoort, meester-smid, tegen Antonij Jansse Cleijn.
Bron: Civiel Dosser 35 (zie onder)

1767:
Dielis Verhoeven, gehuwd met Adriaantje Renier van Onzenoort, Wouter van Onsenoort, Laurens van Onsenoort, Hendrik Pikkrie, gehuwd met Adriana van Onzenoort en Margo van Onzenoort, weduwe van Norbert Coolen, allen erfgenamen van Martinus van Onzenoort en Adriaana Hendrikse Princen, tegen Jan van Onzenoort over de achterstallige huur op grond van ongeldige overdracht.
Bron: Stichting Adriaen Snoerman Fonds: Overzicht van criminele en civiele procesdossiers over de periode 1700 tot 1770, te vinden in het archief van de schepenbank van Loon op Zand, dossier nr. 203, URL: http://www.snoerman.org/lz/dossiers2.html

naam: Glavimans, Anthonij (notaris en procureur, als gelastigde van Dielis Verhoeven, gehuwd met Adriaentje Renier van Onzenoort, Wouter van Onzenoort, Laurens van Onzenoort, Hendrik Pikkorie, gehuwd met Adriana van Onzenoort en Margo van Onzenoort, weduwe van Norbert Coolen, allen erfgenamen van Martinus van Onzenoort en Adriaena Hendrikse Princen)
actie: verkoop
datum: 15-7-1767
pagina: 228
bijzonderheden: huis, hof, erf, zaai- en weiland en een heibodem
lokatie: aan de Molestraat
bron: archief schepenbank 169


naam: Rijswijk, Aart van (vorster) in opdracht van notaris Anthonij Glavimans (gelastigde van Dielis Verhoeven, gehuwd met Adriaentje Renier van Onzenoort, Wouter van Onzenoort, Laurens van Onzenoort, Hendrik Pikkorie, gehuwd met Adriana van Onzenoort en Margo van Onzenoort, weduwe van Norbert Coolen, allen erfgenamen van Martinus van Onzenoort en Adriaena Hendrikse Princen)
actie: verkoop
datum: 29-7-1767
pagina: 231
bijzonderheden: 6 kopen granen en andere veldvruchten
lokatie: op de Molestraat
bron: archief schepenbank 169
Bron: Regionaal Archief Tilburg, Rechterlijk Archief Oisterwijk 
Family F1441
 
177 18 april 1561:
Gerijt zoon van wijlen Jan van Raeck heeft beloofd als een principaal schuldenaar te geven en wel te betalen aan Jan zoon van wijlen Jan Vrancken de somma van honderd en 25 karolus gulden van 20 stuivers of de waarde daarvan in ander goed gevalueerd geld zoals dat ten tijde van de etaling in het algemeen koers en gang zal hebben, te betalen van Lichtmis nu a.s. over 2 jaren en daartoe nog op elke Lichtmis die daartussen komt en ook op Lichtmis als men de penningen zal betalen voor elke voors karolus gulden een braspenning als wasdom daarvan, zonder arglist.
Datum en schepenen ut supra (als boven).
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 307 fol. 2v 
van Raeck, Gerit Jan (I5908)
 
178 18 december 1532:
Cornelis zoon van wijlen Gerit Reijnen heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan zoon van wijlen Peter Jan Mutsaerts een huis, hof, schuur met de grond en toebehoren en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 3½ lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Heijdsijde aen het Hoelven, aldaar tussen:
erfenis van Laureijs Loers een zijde
de gemeijnt van Tilburg ander zijde en een einde
erfenis van Daniël Cornelis Hermans ander einde.
Nog een stuk land groot ongeveer 5 lopensaet, gelegen in de parochie voors in die Stockhasselt aen het Hoelven, aldaar tussen:
erfenis van Jan Zomers een zijde
Ceelen Hoeff ander zijde
erfenis can Arijaen Cornelis Hermans en meer anderen een einde
de gemeijnt van Tilburg ander einde.
Nog een stuk land groot ongeveer 7 lopensaet, gelegen als voor tussen:
erfenis van Jan Zomers een zijde
erfenis van Mathijs Wouter Gerits ander zijde
erfenis van Lambert Hanrick Weijmers een einde
het laatste stuk land ander einde.
Koper moet hieruit gelden aan de erfgenamen van Jan Melis in Loon een half mud rogge erfpacht; aan de Heer van Tilburg en Lucas van Amersoijen samen een braspenning erfcijns; aan de Heilige Geest van Tilburg 3½ stuiver erfcijns. Nog aan de weduwe van Cornelis Sijmons 1 mud rogge erfpacht, dat te los staat met 40 karolus gulden.
Verder moet hij de waterlaat onderhouden.

Jan zoon van wijlen Peter Jan Mutsaerts heeft beloofd als een principaal schuldenaar te gelden aan Cornelis zoon van wijlen Gerit Reijnen een jaarlijkse en erfelijke cijns van 51 stuivers en 1 oertstuiver uit huis, hof, schuur en erfenis groot ongeveer 3½ lopensaet ut supra en uit de twee stukken land ut supra.

Staat te los de eerste Lichtmis na de dood van Peter van Boerden, zijn schoonvader, met 49 karolus guldens van 20 stuivers per stuk.
Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 280 f. 27r 
Mutsaerts, Jan Peter (I5750)
 
179 18 december 1532:
Daar Engel weduwe van Gerit Jan Wijten met Jan Wijllems haar huidige man overgegeven had aan haar wettige kinderen, die ze verkregen had bij Gerit haar man, de tocht en recht van tochtenwege wat ze had en bezat in een huis, hof en erfenis gelegen in of aan het Goirke en waaruit de voors kinderen weer aan Engel gevest en beloofd hadden een erfpacht van 14 lopen rogge aan Engel, haar leven lang en niet langer, te versterven na haar dood, zo zijn gestaan voor schepenen de voors kinderen bij naame van Gerit en Gerit, gebroeders, en Vranck zoon van wijlen Willem Vrancken als man van Ercken met Anna hun zuster en ze hebben toegestaan aan Peter zoon van wijlen Peter Jan Mutsaerts, hun zwager, dat hij en zijn nakomelingen na de dood van Engel, hun moeder, deze 14 lopen rogge erfpacht mag lossen met 35 karolus gulden van 20 stuivers per stuk en Peter mag hierin zijn deel in de 35 karolus gulden behouden.
Bron: RHC Tilburg, algemene protocollen rechterlijk archief, R 280 f. 26v

Gerit en Gerit, gebroeders, Vranck zoon van wijlen Willem Vrancken als man en momber van zijn huisvrouw Erkenraet, met Anna hun zuster, kinderen van wijlen Gerit zoon van wijlen Jan Wijten, die Gerit verwekt had bij Engel zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Stelaerts, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Peter zoon van wijlen Peter Jan Mutsaerts, hun zwager, elk hun recht en deel in een huis, hof en toebehoren erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, wat de verkopers met Engel hun moeder gekocht hadden gehad van wijlen Sijmon zoon van wijlen Herman Heijsten en Sijmon voors van Denis Andries Salem, groot ongeveer 7 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd int Goerken, aldaar tussen:
erfenis van Peter Aerts een zijde
erfenis van Jan Beckers ander zijde
hoedende voor aan die gemeijnt.
Nog in een stuk heiveld gelegen als voor, dat Gerit Jan Wijten hun vader gekocht had gehad van Wouter Anthonis Frans, gelegen tussen:
erfenis van Anthonis Frans een zijde
erfenis van Wouter Anthonis Diercks ander zijde
erfenis van Wouter Borchmans een einde.
Hieruit te gelden de oude kommer.
Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 280 f. 26r 
Family F1456
 
180 18 december 1532:
Gerit, Jan en Peter, gebroeders, Herman zoon van wijlen Cornelis Herman Heijsten als man van Helena zijn huisvrouw, kinderen van wijlen Peter Jan Mutsaerts, die Peter verwekt had bij wijlen Peter zijn vrouw, dochter van wijlen Gerit Zomers, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Cornelis zoon van wijlen Peter [Jan] Mutsaerts, elk hun deel in een stuk land, dat hun verstorven was van hun ouders en wat Peter hun vader gekocht had gehad van Willem Jan Mutsaerts, zijn broer, groot ongeveer ½ mudsaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Stockhasselt, aldaar tussen:
erfenis van Cornelis Daniëls een zijde
erfenis van Adriaen Zomers ander zijde
erfenis van Cornelis voors een einde
erfenis van Jan Sijmons ander einde.
Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 280 f. 25v

1533:
Gherit, Cornelis, Peter, Jan en Herman soon wijlen Cornelis Herman Heijsten als man van Helena, allen kinderen wijlen Peter Mutsaerts, dragen al hun van hun vader geerfde goederen over aan Gheritken, weduwe Peter Mutsaerts en dochter van Mathijs Oeyen, hunne stiefmoeder, haar ter tochten en hare wettige kinderen, verkregen bij Peter Mutsaerts.

1540:
Gheritken weduwe Peter Mutsaerts, gehuwd met Quirijn Wouters, Willem, Peter, Anna, Jan Aryaen Lenaerts als man van IJken, allen kinderen Peter Jan Mutsaerts en Gheritken, en Jan hun broeder, doen een erfdeyling en erfscheyding van hun goederen 't Eynden de Stockhasseltsche straet en de Cromstraet. 
Family F1432
 
181 18 januari 1541:
Heijliger zoon van wijlen Jan Willem Berijs, Cornelia, Geertruijt en Willemke, gezusters, dochters van wijlen Jan voors. en van diens vrouw wijlen Kathelijn, dochter van wijlen Henrick van Ghierl, voor henzelf en voor Heer Jan, priester, hun broer, verkopen aan Jan Jan Zomers een stuk land gelegen te Tilburg bij de kerck tussen:
Heer Claeus Willems, priester een zijde
Claeus Henrick van Ghierl ander zijde
Dierck Back een einde
gemeijn straat ander einde

Zelfde personen ut supra verkopen aan Cornelis Aert Reijbouts een huis, hof, schuur, grond en erf, gelegen te Tilburg bij de kerck, tussen:
de kerckhofmuer een zijde
Claeus Henrick van Ghierl ander zijde
Henrick van Lieshout een einde
kerckwech ander einde
Hieruit te gelden jaarlijks:
10 stuivers erfcijns uit een erfcijns van 1 Philippusgulden aan de rector van St. Katherijnen
altaar in de kerk van Tilburg.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 287 fol. 43r 
Family F1954
 
182 18 juli 1666:
avondmaal gehouden
Is zondanige onenigheid tussen Guiljaem Schotte en zijn huisvrouw aangetroffen dat zij zijn afgehouden zo lang ze zo leven.
Bron: Marianne Gossije, aantekeningen Kerkenraadsnotulen Sint Anna ter Muiden 
Family F461
 
183 18 juli 1721:
Peter Nouwens momboir en Matthijs Reijns toesiender over de 2 onm. kinderen wijlen Elisabeth Marten van Beecq daer vader van is Cornelis Reijns.
Bron: RHC Tilburg: Eden van voogden, URL: http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/tb/edenvanvoogden670-672-5.htm 
Family F1450
 
184 18 juni 1318:
Geertruid, heer Willemsdochter van Wijfliet, heer Arnouts wijf van Hokelem, ridder, wordt vermeld in een brief, opgenomen in een vidimus van 29 april 1380.

1339 (zonder datum):
Heer Aernt van Heuckelom getrouwd met vrouw Geertruyt van Wijfliet. Zij zegelt met een vrouwenfiguur, die in haar rechterhand het wapenschild van Heukelom houdt (twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken met 3 merletten boven de eerste balk en in haar linkerhand een wapen met een beurtelings gekanteelde dwarsbalk, vergezeld door 3 schuinkruisen of molenijzers.

Bron: P.G.F. Vermast: "De heeren van Bosinchem voor het jaar 1300", in Jaarboek Gelre 1953 p. 27-51 
Family F1344
 
185 18 maart 1542:
Jan zoon van wijlen Matheus Peijmans heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Andries Cornelis Henrick Jannen een huis, hof, schuur en erfenis daaraan liggende gelegen in de parochie van Goirle ter plaatse genaamd in dat Achterste Ven tussen:
erfenis van Lenaert de Mulder een zijde
erfenis van Marcellis van Ethen ander zijde
erfenis van de weduwe van Jan Huijbrecht Ariaens
en haar kinderen een einde
de gebuurhovel ander einde.
Nog een stukje land genaamd de Craeghe Acker gelegen in de parochie voors.
ter plaatse genaamd in die Vensche Ackeren tussen:
erfenis van Araien Herman Noeijens een zijde
erfenis van Henrick die Busser ander zijde
erfenis van Ghijsbrechts een einde
erfenis van Jan Matheus voors. ander einde.
Nog een stukje land genaamd dat vossenhol gelegen als voor tussen:
erfenis van Aert Jan Thijs een zijde en een einde
erfenis van het -Convent van tongerlo ander zijde
erfenis van de erfgenamen van Jan Mostaerts ander einde.
Nog een stukje land genaamd Hoefkens Dries gelegen in de parochie voors.
ter plaatse genaamd Hoefkens Dries gelegen in de parochie voors.
Hoefkens Dries een zijde
erfenis van Gherit Henrick Jannen ander zijde
de Heerbaen een einde
de Venwech ander einde.
Hieruit te betalen:
1 mud rogge erfpacht aan Henrick van Spreeuwel van Beeck
12 lopen rogge erfpacht aan Michiel Jan Soffaerts
5 lopen rogge erfpacht aan Heer Jan Soffaerts, priester.
als rector van Sint Barbara en Katharijna altaar in de
kerk van Goirle
1 mud rogge erfpacht aan de weduwe van Pauwels Jan Pauwels
te los staande met 34 karolus gulden.
'sHeren schouwen te onderhouden.
Bron: RHC Tilburg, nadere toegangen Tilburg R 288 fol 63v

15 maart 1558:
Nog een jaarlijkse en erfelijke cijns van drie karolus gulden die men jaarlijks heft en beurt op en van Cornelis Willem Wouters en Matheus Joest vande Smeel als nakomelingen van wijlen Jan Matheus Peijmans en die de voors wijlen Jan Matheus Peijmans beloofd en gevest heeft gehad aan Mechteld weduwe van Cornelis de Metser, te los staande volgens inhoud en betekenis van de losbrief die daarvan is ut dicebant (zoals ze zeiden).
Bron: RHC Tilburg, Nadere toegang Tilburg R 303 fol. 67r-v 
Peijmans, Jan Matheus (I8570)
 
186 18 maart 1644:
Pieter de Cherff, getr. m. Maijken, wed. Louijs Bocque, schoonvader van Jan Bocque, en Pieter de Lange, won. Coolkercke, oom maternel, leggen de eed af als voogden over Louijs, oud 5 jaar, en Janneken Bocque, oud 2 jaar, wezen van Maijken de Lange, vader is Jan Bocque.
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 
Family F2000
 
187 18 maart 1644:
Pieter de Cherff, getr. m. Maijken, wed. Louijs Bocque, schoonvader van Jan Bocque, en Pieter de Lange, won. Coolkercke, oom maternel, leggen de eed af als voogden over Louijs, oud 5 jaar, en Janneken Bocque, oud 2 jaar, wezen van Maijken de Lange, vader is Jan Bocque.
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 
Family F2002
 
188 18 maart 1712
comp Jacob van der Straete hooftman woonende op St Anna ten Vrijen caverende over zijn huisvr Jaquemina van den Broecke verklaren schuldig te wesen aan Johannes van Weenegem penninkmr van Cadsant en wonende binnen Sluijs,150 ponden vlms tegen 5 procent sjaers...
onderpand eerst de helft van 8 gem 150 roeden lant sijnde weije in de polder Robbemoreel statebnbodem, abouterende ten oosten het lant van Jannis vd Kerkhove, ten westen tlant de erfgenamen Ferdinande de Bacquere, ten noorden tlant van burgemr Jacob de Bruijne, ten suijden de naars partije lant en andere; competerende de andere helft desselfs kinderen;
voorts nog en gerecht vierde part in 9 gem 66 roeden lant mede weije gelegen als voren abouterende ten oosten tlant van Jacob de Jonge tot Sluijs, ten westen tlant van Pieter de Nut, ten noorden de bovengenoemde weije, en ten suijden jegens de soute wateren off Canael, competerende de resterende drij vierde parten aen des comparants weesen en Jan de Vuijst woonende alhier...
Bron: Marianne Gossije, transcriptie RAZ RAZvl inv.nr. 478 
Family F909
 
189 18 oktober 1696:
Jan Kerckhove, goede bekende, legt de eed af als voogd over Cornelia, oud 16 1/2 jaar, en Janna Ozeel, oud 13 1/2 jaar, wezen van Christiaen Ozeel, moeder is Anthonette van Seters, die inventaris overbracht.
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 RAZVL nr. 488. 
Family F1156
 
190 18 september 1531:
Jan zoon van wijlen Elen Mutsaerts heeft verkocht aan Bastiaen Jan Elen Musaerts, zijn zoon, een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilborg ter plaatse genaamd inde de Schijve bij de Kercke, aldaar tussen:
een gemeijn gebuurweggetje, oostwaarts een zijde
erfenis van Jan Cornelis Spapen en anderen, westwaarts ander zijde
erfenis van Jan Elen Mutsaerts, zuidwaarts een einde
noordwaarts een gemeijn gebuurweggetje ander einde.
Hieruit te betalen ongeveer 3 blanck erfcijns aan de Persoon van Oisterwijk.
Onder voorwaarde, dat Bastiaen dit huis etc niet zal belasten met enige kommer tenzij met raad en toestemming van zijn ouders, van hemzelf en van zijn vrouw.
Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 279 f. 14r

19 januari 1532:
Bastiaen zoon van wijlen Jan Eelen Mutsaerts heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Jan zoon van wijlen Arijaen Smolders een jaarlijkse en erfelijke cijns van 3 karolus gulden van 20 stuivers per stuk uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende,gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve bij die Kercke, aldaar tussen:
een gebuurwegske een zijde
erfenis van Jan Cornelis Spapen ander zijde
erenis van Jan Elen Mutsaerts een einde
een gemeijn gebuurwegske ander einde.

Staat te los over vijf jaar met 50 karolus gulden van 20 stuivers.
Bron: RHC Tilburg, algemene protocollen rechterlijk archief, R 279 f.35r 
Family F1108
 
191 18-7-1650:
Jan Fockono gebruikt 3.122 land in Oud Breskens, 1e cavel, de pacht hiervan is in vruchtgebruik aan Lendert de Grave.
Bron: Index Rechterlijk Archief Zeeuws Vlaanderen 2151yy f. 65v

17-4-1651
Pnt. bailliu, burgmr. Cornelis Censsen Bruggevate, Jacob Thomas, Pieter van Roos, Schepenen en weesmrs.

Heeft Jan Fockonno de jonge de voogdij aangenomen over zijn broeder Jacob Fockono, ca. 14 jaar, en Jacquemine, ca. 19 jaar, wezen van Crestinne Grave, wiens vader is Jan Fockono d'oude.
Bron: Index Rechterlijk Archief Zeeuws Vlaanderen 2151yy f. 68

26-2-1652:
Comp. Jan Fockono, wedr. van Cristinne Grave, versocht, vermits het overlijden van sijn soon Jan Fockono, die voogt was over sijn minderjarige kinderen, dat nu in sin plaats tot voogt aangesteld zou worden zijn schoonzoon Cornelis Censsen Bruggevate, nu regeerende burgmr., in huw. hebbende Perintie Fockono, hetwelk deze aanneemt, over de voors. minderjarige, sijne broer en zuster van zijn vrouws zijde. Op dato als voren is overgebracht; de 2 minderjarige wesen competeert over moederl. successie: Jaquemine £33.7.7 en Jacob £33.7.7. Hiervoor verbindt hij zjin goederen.
Marge: 12-5-1655 heeft Jan Fauxquenoy, vader van Jacquemijne deze £33.7.7 aan deselve Jacq. betald, present schepenen, mij T Oirkonder bij vacantie van de secretarye.
Bron: RAZ: NADT170, RAZvl 2151yy fol. 73

#2151BBB-II Staat 06.01.1672:
Overleden Breskens Jan Feauquenois sr. Tr.I Christijntie Grave; tr.II Laurrijntie Lucas. Erfgenamen uit I: kinderen van overleden dochtor Prijntie Fauquenois x Cornelis Centsen: Jan Centsen; Jacob Centsen. Kinderen van overleden dochtor Jacquemijntie Fauquenois x Jan Suijckers: Jan Suijckers; Isaac Suijckers. Kinderen van overleden dochtor Christijntie Fauquenois x Jan Seingier: Janneken Seingier; Jan Seingier; Jacob Seingier; Pieter Seingier. Kinderen van overleden doctor Catelijntie Fauquenois x Andries Jacobsen: Jacob Jacobsen; Elisabeth Jacobsen. Kinderen van dexelfde Catelijntie xx Jan Meeussen: Adriaentie Meeussen; Catelijntie Meeussen. Erfgenamen uit II: Janneken Fauquenois; Jan Fauquenois.
Batig slot: 43.18.0

Bron: Bewerking Weeskamer Breskens 
Family F836
 
192 19 april 1536:
Ijken, weduwe van wijlen Joest Ghijsbrecht van Boerden verkoopt haar tocht en recht van tochten van ¼ deel van haargoederen aan:
Ghijsbrecht Joest Ghijsbrecht van Boerden.

Ghijsbrecht Joest Ghijsbrecht van Boerden verkoopt al zijn erfgoederen aan Wouter Peter Gerits, zijn Zwager.
Wouter Peter Gerits, koper, betaalt aan Ghijsbrecht Joest Ghijsbrecht van Boerden, verkoper, een erfcijns van 75 stuiver jaarlijks en betaalt de uitvaartkosten als IJken, de moeder van de verkoper sterft

Wouter Peter Gerits bekent schuldig te zijn aan Ghijsbert Joest Ghijsbert van Boerden een jaarlijke en erfelijke cijns van 75 stuiver uit:
1. huis, hoof schuur en erf, groot 10 lopensaet gelegen aan de Courijt in die Heijdseijde
kinderen van wijlen Goessen
Ghijb. Goessen, beide zijden
Kinderen v, wijlen Peter Ghijben van Boerden een einde
Gemeijnt van Tilborch, ander einde
2. een stuk land, 7 lopensaet, gelegen in de Courijt aan de Heijdsijde,
belendingen: Kinderen v. wijlen Goessen
Ghijsbrecht Goessen, aan 2 zijden en een einde
Gemeijnt van Tilborch, ander einde
3. een beemd, groot 1 bunder gelegen in Tilburg geheten de bunten aen die Lije
belendingen:
Kinderen Goijaert Pulskens, 1 zijde
Wed. Willem Zib. Denijs
En kinderen ander zijde
De landscheiding met Breda een einde
De Lije ander einde

Ghijsbrecht Joest Ghijsbrecht van Boerden schenkt zijn moeder IJken een jaarlijkse cijns, zolang zij leeft, van de helft van een erfcijns van 75 stuiver.
Bron: RHC Tilburg online, R 283-1, f. 1-1v 
Family F1619
 
193 19 april 1617:
Comp Lucas Heijndricx met zijn huisvr Francijntje de dochter van Francois Clautier;
Pieter Wittooge over hemzelf en gemachtigde van Francois Wittooge zijn broeder;
en voorts de voors: Pieter Wittooghe en Anthonis de Coninck als voogden over de kinderen van Heyndrick van den Broucke die hij hadde bij Catelijne Wittooge, als ook van de kinderen van Hendrik Bogaert die hij hadde bij Mayken Wittooge;
insgelijks ... Eduwaert, Pieter en Vincentijne, kinderen van Joos Lems die hij hadde bij voors: Mayken Wittooghe,
alles volgens acte van consente verleent bij burg en schepenen van st Anne als oppervoogden, gedaen de 15 maerte 1617, in die qualiteit gerecht in de achtergelaten goederen van Lowijs Clautier & Pierijntje Geraerts zijn huisvr.;
voorts Bernaert Pauwels en Pierijntken Raveschoot zijn huisvr., hoir unique van de voors Pieryncken Geraerts, over sulcx geregt in de wtt. helft van de achtergelaten goederen van voors Clautier ende sijne huisvr.... mr Jacob Herbault griffier deser stede ende Catelyne Wittewrongel zijn huisvr.
accepteren een behuuste? hofstedeken groot vier gemeten ... lijmen, en 16 roeden lants ... noortwest bij de kerke int xxv ste begin van de wateringe van Greveninge, tusschen St Anna en Maria fa? mr Francois van de Strate lant, aen de noortzijde de meulewal ... de armen van onzen vrouwe binnen Sluijs aan de zuutzijde ende aent westeijnde, streckende mette oosthende, crom ende dry houckich aende andere, voorts zo ligghet zuut daer teghen over de meuleweg int zelve begin, twee gemeten 28 roeden lants ende is een vierkant stuk tusschen de capelrye van Colaert le Fevre lant aen de westzijde, Cornelis de Belois? aande oostzijde ende aent zuuteynde streckende met de noorteynde aen de meuleweg, alles inghevolge van de nieuwe belegheringe gemaeckt bij Florens van Marissen lantmeter (...)

Comp Jacob Herbault en zijn vrouw Catelijne Wittewrongel fa Claus bekennen schuldig te wesen aen Lucas Hendricks getraut hebbende Francijnke de doghter van Francois Clautier; voorts Pieter Wittooghe over zich selve en gemachtigd voor Francois Wittooghe zijn broeder en voorts voorn Pieter Wittooghe en Anths de Cooninck als voogden over de kinderen van Hendrik vd Broucke die hij had bij Catelijne Wittooghe; insgelijckx Eduwaert, Pieter en Vincentijne, kinderen van Joos Lems die hij hadde bij voors: Mayken Wittooghe, te samen hoirs ten sterfhuise van Lowijs Cloutier en Pierijntje Geraerts zijn huisvr;
en voorts is Bernaert Pauwels alleene gerechtigt in de weder helft ... procederen over de coop en levering van een ... hofstedeken groot 4 gem 2 lijmen 16 roeden lants gelegen in het 25e begin van de watering van Greveningen
Bron: Marianne Gossije: RAZvl inv.nr. 472

29 september 1617:
Lucas Heijndricx als in huwelijcke hebbende Fransijntgen Clautier. 
Family F1817
 
194 19 april 1681:
Erfdeling tussen de erfgenamen van Gerrit van de Sande, gaat om klein Westerwijk te Hilvarenbeek. Adriaan Jacob Hendricx als man van Lijsken Gerrits van de Sande, Jenneken Gerrits van de Sande weduwe van Aert van Raeck, Maaijken, Michiel, Adriaan en Jan Gerrits van de Sande het onmondige kind van wijlen Peter Cornelis van Loon en Cathalijn Gerrits van de Sande, allen erfgenamen van wijlen Gerrit van de Sande en Maaijken Jan Adriaan Laureijs Daemen
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Hilvarenbeek, Schepenbank Hilvarenbeek 700 inv.nr. 68 fol. 451v

19 april 1681:
Transport door Jenneken Gerrits van de Sande van een perceel Dries te Biest, genaamd de Houtakker, aan Jan Martens van de Sande. Jenneken Gerrits van de Sande weduwe van Aert Adriaans van Raeck, testament van 9 juni 1676 voor de schepenen gemaakt, Gerrit Cornelis van Loon, Michiel Gerrits van de Sande.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Hilvarenbeek, Schepenbank Hilvarenbeek 700 inv.nr. 68 fol. 458 
Family F1884
 
195 19 december 1552:
Hiertegen zal de voors. Matheus als man en momber van zijn huisvrouw voors. hebben, houden en etc. een stuk land genaamd de Craeghacker gelegen in de parochie van Goirle ter plaatse genaamd in die Vensche Ackeren in die Craeghackeren aldaar tussen:
erfenis van Gherart Denijs Meijnaerts, die
hiervan afgedeeld is een zijde
erfenis van het Convent van Tongerloe
met nog anderen ander zijde
erfenis van Peter Michiel Soffaerts een einde
een gemeijne gebuurweg ander einde.
Nog een stuk land genaamd de Rispe gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in die Vensche Ackeren tussen:
erfenis van Gherart voors., hiervan afgedeeld een zijde
erfenis van Cornelis voors. hier ook van afgedeeld ander zijde
erfenis van het Godshuis van Tongerloe een einde
een gemeijne akkerweg genaamd de Venwech ander einde.
Nog een stuk land genaamd de Wilsacker gelegen in de parochie en plaats voors. tussen:
erfenis van Lijsbet weduwe van Aert Jan Aerts
met haar kinderen beide zijden
erfenis van Jan Ghijsbrecht van Oerle een einde
een gebuurweg ander einde.
Nog een stuk land gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in die Wildt tussen:
erfenis van Gherart voors., die hiertegen gedeeld is een zijde
erfenis van Heer Jan van Brecht, ridder ander zijde
erfenis van jonkheer Abel van Cousteren een einde
de gebuerhoevel aldaar ander einde.
Nog een stuk beemd gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd die Hoghe Vonderen tussen:
erfenis van Huijbrecht Henrick Ariaens met zijn kinderen een zijde
erfenis van Cornelis voors., hiertegen gedeeld ander zijde
erfenis van jonkheer Abel van Coulsteren een einde
de gemeijnt van Tilburg en Goirle ander einde.
Nog een stuk erf in heide en weide gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd aan die Hoghe Vonderen tussen:
erfenis van Jan Jan Soffaerts de oude een zijde
een gebuursteeg aldaar ander zijde
erfenis van de weduwe met haar kinderen en
Cornelis Verheijen en meer anderen een einde
de gemeijnt van Tilburg en Goirle ander einde.
Nog een stuk erf in weide gelegen in de parochier voors. ter plaatse genaamd aan die Bedvennen tussen:
erfenis van Joest Diercks, waar een waterlaat tussen loopt een zijde
een gebuurweg ander zijde
erfenis van Cornelis voors., hiervan afgedeeld een einde
de voorschr. waterlaat ander einde.
Nog hiertoe een stuk heiveld genaamd 't Hooghveldt gelegen in de parochie voors. bij Conincxvoert tussen:
erfenis van Gherart Denijs Meijnaerts voors.,hiertegen gedeeld,
met de helft van de gracht, die daar tussen beide ligt een zijde
erfenis van Reijner Jan 'sGroten ander zijde
de gemeijnt van Tilburg en Goirle een einde
erfenis van Jan Jan Soffaerts met meer anderen ander einde,
zoals ze zeiden.
Op welke percelen van gronden en erfenissen voornoemd Gherart en cornelis deelslieden voornoemd elk in de naam als voor vertegen hebben ten behoeve van Matheus, hun medezwager voors., samen en op de brieven en het recht etc. met overgeven etc. promittentes ut supra behalve dat Matheus voors. uit dit zijn deel moet betalen:
de helft in 3½ stuiver en ½ oirstuiver erfcijns aan de Heer van Tilburg uit het stuk beemd genaamd die Hoogh Vonderen.
De helft in 44 stuivers erfcins aan Henrick Jan Ghenen, die te los staan volgens de losbrief,
die naar hun zeggen daarvan was.
Nog uit het Bedven voors. de helft in 3 karolus gulden erfcijns aan Marie weduwe van Michiel
Wouter Soffaerts ook te los staande volgens de losbrief zoals ze zeiden.
Nog uit de Wilsacker voors. ½ stuiver en 1½ oirstuiver erfcins aan het kapittel van Beek.
Nog uit het Hooghveldt 2 lopen rogge erfpacht in de maat van Breda aan de Rector van Onze
Lieve Vrouwe altaar in de kerk van Riel.
Nog de helft in een half mud rogge jaarlijks aan Laureijs Henrick Zwijsen uit de Craeghacker
voors. ook te los staande met 20 karolus gulden zoals ze zeiden.
Nog hiertoe te onderhouden het derde deel in dat deel, dat wijlen Jan Matheus Peijmans moet onderhouden in het Heerhecken hangende aan de Mortel met de schouwen, die daarbij horen, en ook de andere 'sHeren schouwen te onderhouden Joest Diercks voors., zoals gebruikelijk is.
Welke pachten, cijnsen en andere kommer voornoemd Matheus voors. zal betalen, lossen en onderhouden etc.
Met voorwaarden hierbij, als er voor Matheus voors. op dit zijn deel enige andere kommer of last met recht zou komen etc., dat de deelslieden voornoemd die kommer etc., wat ze elkaar op verbintenis etc.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 298 fol. 51r-v 
Family F1936
 
196 19 december 1552:
Kond zij eenieder, dat gekomen en gecompareerd zijn geweest voor schepenen ondergeschreven Gherart zoon van wijlen Denijs Meijnaerts als man en momber van Kathelijn, Cornelis zoon van Willem Willem Wouters als man en momber van Cornelia en Matheus Joest zoon vande Smeel als man en momber van Heijlwich, dochters van wijlen Joest Jan Matheus Peijmans, welke dochters de voors. Joest Jan Matheus verwekt en verkregen had bij wijlen Barbara Vloeberchs zijn huisvrouw en ze hebben een zeker erfdeling en erfscheiding gemaakt van de erfelijke goederen, die hen en hun huisvrouwen voornoemd aangekomen en verstorven waren van wijlen Joest Jan Matheus, hun vader en schoonvader voornoemd, en dat op de manier hierna volgend:
De voors. Gherart als man en momber van zijn huisvrouw voors. zal hebben, houden en erfelijk voor zijn deel bezitten een stuk land genaamd de Craeghacker gelegen in de parochie van Goirle ter plaatse genaamd in die Vensche Ackeren in die Craeghackers aldaar tussen:
erfenis van jonkheer Abel van Coulsteren
met nog meer anderen een zijde
erfenis van Matheus Joest vande Smeel
met meer anderen ander zijde
erfenis van Peter Michiel Soffaerts
met meer anderen een einde
een gemeijne gebuurweg ander einde.
Nog een stukje land gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd aan de Mortel tussen:
erfenis van jonkheer Abel van Coulsteren voornoemd een zijde
erfenis van de rechtor van sint Barbara altaar
in de kerk van Goirle ander zijde
erfenis van Adriaen Herman Aert Naeijens een einde
die gemeijn Heerstraet ander einde.
Nog een stuk land genaamd die Rispe gelegen in de parochie voors. in die Vensche Ackeren voornoemd tussen:
erfenis van Matheus Joest vande Smeel,
dat hiertegen gedeeld is een zijde
erfenis van Kathelijn weduwe van Everaert van Ethen
met haar kinderen en nog anderen ander zijde
erfenis van het Godshuis van Tongerloe een einde
een gemeijne akkerweg genaamd de Venwech ander einde.
Nog een stuk land genaamd de Putacker gelegen in de parochie en plaats laatst voors. tussen:
erfenis van de rector van sint Barbara altaar in
de kerk van Goirle een zijde
erfenis van Wouter Jan Panis met meer anderen ander zijde
erfenis vande Tafelen van de Heilige Geest in Goirle een einde
de voornoemde Venwech ander einde.
Nog een stuk land genaamd de Meer gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd aan de Meer tussen:
erfenis van de voorschr. Gherart Denijs Meijnaerts
hem tevoren toebehorende en meer anderen een zijde
erfenis van jonkheer Abel voornoemd ander zijde
erfenis van Jan Jan Soffaerts de oude een einde
erfenis van de weduwe met haar kinderen van
Sebastiaen Rubbens ander einde.
Nog een stuk heiveld genaamd 't Hooghvelt gelegen in de parochie voors. op Conincxvoert tussen:
erfenis van Matheus Joest vanden Smeel voors.,
hiertegen gedeeld, met de helft van de gracht,
die daar tussen ligt een zijde
erfenis van Ghijsbrecht Ghijsbrecht van Boerden ander zijde
erfenis van Cornelis Willem Willem Wouters,
ook hiertegen gedeeld een einde
de gemeijnte van Tilburg en Goirle ander einde.
Nog een stuk beemd genaamd de Crommen Beempt gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd die Cromme Beempden tussen:
erfenis van het Godshuis van Tongerloe een zijde
erfenis van Marie weduwe van Michiel Wouter Soffaerts
met haar kinderen ander zijde en een einde
de gemeijnt van Tilburg en Goirle ander einde.
Nog een stuk erf in weide en heide liggende gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd aan d'Achterste Ven tussen:
erfenis van Heer Jan Michiel Soffaerts, priester,
met meer anderen een zijde
de gemeijnte van Tilburg en Goirle ander zijde en een einde
erfenis van Jan Ghijsbrecht van Oerl ander einde.
Nog een stuk land gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in die Wildt tussen:
erfenis van Matheus Joest vande Smeel voors.,
hiertegen gedeeld een zijde
erfenis van Peter Jan Geerts ander zijde
erfenis van jonkheer Abel van Coulsteren voornoemd een einde
de gebuerhoevel aldaar ander einde.
Nog een stuk heiveld gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan Maesdijck tussen:
erfenis van Mathijs Willem Laureijs een zijde
erfenis van de kinderen van wijlen Jan Ariaen Smolders ander zijde
erfenis van Wouter Jan Daniëls een einde
erfenis van de weduwe met haar kinderen van Denijs
Ariaen Mutsaerts ander einde,
zoals hij zeide.
Op welke percelen en gronden van erfenissen voornoemd Cornelis en Matheus, deelslieden voornoemd, in de naam als voor vertegen hebben ten behoeve van Gherart hun medezwager voors. samen met de brieven en het recht, met overgeven en afgaan zoals dat gebruikelijk is, gelovende als schuldenaars super se et bona sua etc. deze erfdeling en dit vertijen, overgeven en afgaan voorschreven altijd vast en stendig te houden en in hun naam te doen houden zonder enig wederzeggen en alle kommer en calangies elk van zijnentwege daarop komende allemaal af te doen, behalve dat Gherart voors. uit dit zijn deel moet betalen:
2 Lopen rogge erfpacht in de maat van Breda aan de rector van Onze Lieve Vrouwe altaar in
de kerk van Riel uit het stuk heiveld op Conincxvoert voors.
½ Braspenning erfcijns uit de Putacker voors. aan het kapittel van Beek.
1 Stuiver en 1 hollandse penning erfgrondcijns aan de Heer van Tilburg uit de Cromme
Beempt.
Te onderhouden 1/3 deel in dat deel, dat wijlen Jan Matheus Peijmans voors. met recht schuldig was te onderhouden in het Heerhecken hangende bij de Mortel voornoemd met de schouwe daartoe staande. Ook 'sHeren schouwen van de Leije door de Cromme Beempt voors. lopende te onderhouden naar oude gewoonte.
Welke pacht, cijnsen en andere kommer voornoemd Gherart voors. zo betalen en onderhouden zal en geloofd heeft super se et bona sua etc. die zo te betalen en te onderhouden, ter plaatse en termijn daartoe gezet, dat er de andere deelslieden voornoemd op hen, hun goederen of nakomelingen daarvan nooit meer hinder kommer of last zullen hebben of lijden.
Met voorwaarden hierbij, als er voor Gherart op dit zijn deel met recht enige andere kommer of last zou komen, die voor niet genoemd is, dat de deelslieden op verbintenis als voor, zoals ze geloofd hebben zonder arglist.
Schepenen Soffaerts en Pluijmen.

Hiertegen zal Cornelis als man en momber van zijn huisvrouw voornoemd hebben, houden en erfelijk voor zijn deel bezitten een huis, hof, schuur, schaapskooi met de grond en toebehoren en erfenis daaraan liggende, gelegen in de parochie van Goirle ter plaatse genaamd in het Dorp aan het Wildteijndt aldaar tussen:
erfenis van Heer Peter Wouter Soffaerts, priester een zijde
erfenis van Heer Jan Michiel Soffaerts, priester ander zijde
erfenis van Peter Jan Geerts een einde
de gebuerhoevel aldaar ander einde.
Nog twee stukken erf aan elkaar rakende, het ene in land liggende en het andere in weide, gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd die Hoghe Zwalue samen tussen:
erfenis van Laureijs Laureijs Hoefkens met nog meer anderen een zijde
erfenis van Peter Peter Rubbens ander zijde
erfenis van de erfgenamen van wijlen Jan Matheus
Peijmans voornoemd een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog een stuk land genaamd de Cloot gelegen in de parochie voorschr. ter plaatse genaamd in die Vensche Ackeren tussen:
erfenis van Peter Jorijs Beerten met zijn kinderen een zijde
erfenis van Gherit Denijs Meijnaerts met nog anderen ander zijde
erfenis van het Convent van Tongerloe een einde
erfenis van Jan Herman Aert Naijens ander einde.
Nog een stuk land genaamd de Rispe gelegen in de parochie en ter plaatse laatst voorschreven tussen:
erfenis van Ariaenke weduwe van Sebastiaen Rubbens
met haar kinderen een zijde
erfenis van Matheus Joest vanden Smeel, dat
hiervan afgedeeld is ander zijde
erfenis van het Godshuis van Tongerloe een einde
een gemeijne akkerweg genaamd de Venwech ander einde.
Nog hiertoe een stuk land genaamd de Dorenacker gelegen in de parochie en plaats voors. tussen:
erfenis van Gherit Henrick Jannen met nog meer anderen een zijde
erfenis van Willem Willem Wouters met ook anderen ander zijde
erfenis van Adriaen Cornelis Jannen een einde
erfenis van de weduwe met haar kinderen van
Aert Jan Aerts ander einde
Nog een stukje land gelegen in de parochie voorschr. ter plaatse genaamd in het Loo tussen:
erfenis van Lambrecht Jan Gherits een zijde
erfenis van Willem Willem vanden Kerckhoff
met zijn kinderen ander zijde
erfenis van Jonkheer Abel van Coulsteren een einde
erfenis van de rector van Onze Lieve Vrouwe altaar in de
kerk van Goirle ander einde.
Nog een stuk beemd gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd die Hoghe Vondere aldaar tussen:
erfenis van Laureijs Jan Hoefkens een zijde
erfenis van Matheus Joest vanden Smeel hiertegen gedeeld ander zijde
erfenis van jonkheer abel van Coulsteren een einde
de gemeijnte van Tilburg en Goirle ander einde.
Nog een stuk erf in weide liggende gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd die Bedvennen tussen:
erfenis van Joest Diercks, waar een waterlaat
tussendoor loopt een zijde
erfenis van Matheus Joest vanden Smeel, hiervan afgedeeld een einde
scherp uitgaande ander einde.
Nog een stuk heiveld genaamd het Hooghveldt gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd bij Conincxvoert tussen:
erfenis van de weduwe met haar kinderen van
Quirijn Peter Bertouts een zijde
erfenis van Jan Jan Soffaerts de oude ander zijde
erfenis van Heijlwich de weduwe van Michiel Michiel
van Goerl met haar kinderen en ook anderen een einde
erfenis van Gherart Denijs Meijnaerts en ook van Matheus
Joest vanden Smeel, beiden hiervan afgedeeld ander einde,
zoals ze zeiden.
Op welk huis, hof, schuur, schaapskooi met de grond en erfenis daaraan liggende en op de andere percelen gronden van erven voornoemd Gherart en Matheus, deelslieden voornoemd, elk in de naam als voor vertegen hebben ten behoeve van Cornelis hun medezwager voornoemd etc. pro ut supra en promittentes ut supra (als boven en gelovende als boven) behalve dat Cornelis voors. uit dit zijn deel moet betalen, te weten uit huis, hof, schuur, schaapskooi en erfenis daaraan liggende voors.:
Een half mud rogge erfpacht aan Wouter zoon van meester Gherart van Nerven.
1Lopen rogge erfpacht aan de Persoonschap van Goirle.
½ Mud rogge erfpacht aan Henrick Jan Ghenen, te los staande volgens de losbrief, die daarvan is, zoals ze zeiden.
Nog 5 karolus gulden erfcijns aan de kinderen van meester Gherart van Nerven of aan Laureijs Henrick Zwijsen, die ook te los staan en dat met 100 karolus gulden ook volgens inhoude
van de losbrief, die naar ze zeiden daarvan was.
Nog 2½ lopen rogge erfpacht aan de Persoonschap van Goirle uit de Dorenacker te betalen.
Nog de helft in 3 karolus gulden erfcijns aan Marie de weduwe van Michiel Wouter Soffaerts
met haar kinderen uit het Beddven voors. te los staande volgens de losbrief, die naar ze zeiden daarvan was.
Nog ½ lopen rogge erfpacht in de maat van Breda en daarbij 3½ stuiver erfcijns aan de Rector van Onze Lieve Vrouwe altaar in de kerk van Riel uit het stuk heiveld op Conincxvoert.
Uit het stuk beemd voors. genaamd die Hoghe Vonderen de helft in 3½ stuiver en ½ oirtstuiver erfgrondcijns aan de Heer van Tilburg.
De helft in 44 stuiver erfcijns aan Henrick Jan Ghenen voornoemd, die te los staan volgens de
losbrief, die naar hun zeggen daarvan was.
Nog hiertoe de helft in een half mud rogge erfpacht aan Laureijs Zwijsen voornoemd uit de
Cloot.
Nog hiertoe te onderhouden het derde deel in dat gedeelte, dat wijlen Jan Matheus Peijmans voornoemd met recht schuldig was te onderhouden in het Heerhecken hangende bij de Mortel met de schouwen daartoe staande en ook andere 'sHeren schouwen te onderhouden naar oude gewoonte en ook te laten wegen over het stuk heideveld bij Conincxvoert voors. gelegen die men van rechtswege daarover moet laten wegen.
Welke pachten, cijnsen en andere kommer voornoemd Cornelis voors. zal betalen, lossen en onderhouden en laten volgen en geloofd heeft omnia ut supra (alles als boven).
Met voorwaarden hierbij, als er voor Cornelis op dit zijn deel enige andere kommer met recht zou komen etc., dat de deelslieden voornoemd die kommer etc., wat ze elkaar op verbintenis etc. ut supra.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 298 fol. 48v-50v 
Family F1936
 
197 19 december 1691:
Pieter van der Straete legt de eed af als voogd over zijn zuster en broer Maria, oud 17 jaar, en Johannes van der Straete, oud 17 jaar, wezen van Pieter van der Straete, moeder is Margarita Woesen. Wegens overlijden van de moeder legt broer Jacob van der Straete op 10 februari 1694 eveneens de eed af als voogd en wordt op 26 december 1695 inventaris overgebracht.
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 RAZVL nr. 488. 
Family F1154
 
198 19 februari 1538:
Reijnier, Jan, Marij en Margriet, kinderen van wijlen Cornelis Jan van Boerden en van wijlen Kathelijn Reijnier Jan Reijnen, in tegenwoordigheid van hun oom Pauwels, zoon van wijlen Jan van Boerden, verkopen aan Ghijsbrecht Cornelis Jan van Boerden hun broer:
1) hun recht en deel in huis, hof en erf, gelegen te Tilburg, in die Heijdsijde.
Belendingen:
Ghijsbrecht Jan van Boerden een zijde
gemeijn straet en gemeijnt ander zijde
Ghijsbrecht Jan van Boerden een einde
gemeijn straet en gemeijnt ander einde
2) elk zijn recht en deel in een stuk land, gelegen te Tilburg, aan die Heijdsijde.
Belendingen:
Willem Willem Verschueren en mede-erfgenamen een zijde
Gherit Vranck Lemmens en kinderen ander zijde
Arijaen Gherit Beijkens een einde
Ghijsbrecht Jan van Boerden ander einde
3) elk zijn recht en deel in en weiland, gelegen te Tilburg aan die Heijdsijde.
Ghijsbrecht Jan van Boerden rontomme
4) elk zijn recht en deel in een stuk land, gelegen te Tilburg aan die Heijdsijde.
Belendingen:
Dirck Willem Vrancken een zijde
Daniël Peter Hermans ander zijde
Daniël Peter Hermans een einde
gemeijn straet ander einde
Dit weiland ligt in die Lijntsche Ackeren.
5) elk zijn recht en deel in de helft van een stuk moerveld, gelegen te Tilburg, Bijden Vossenbergh.
Belendingen:
Landscheijding van Tilburg en Loen een zijde
Gherit Ghijben van Boerden ander zijde
Arijaen Gherit Beijkens een einde
gemeijnt van Tilburg ander einde
Uit al deze goederen te betalen jaarlijks:
de helft van 7½ stuivers en 1 oirtstuiver aan de Heer van Tilburg
1 oirtstuiver erfcijns aan de hoge rentmeester vanden Bosch te Oisterwijk te betalen.
1 stuiver en ½ oirtstuiver aan Jacop Emmen in Oisterwijk de helft van 5 penning Hollands aan
de hoge rentmeester in den Bosch.
de helft van 12 lopen rogge erfpacht aan de rector van het H. Geest altaar in de kerk van Tilburg.
3 mud min 4 lopen rogge erfpacht aan Ghijsbrecht Jan van Boerden.
50 stuivers erfcijns aan Ghijsbrecht Jan van Boerden.
De pachten en renten aan Ghijsbrecht Jan van Boerden staan te los.
Verder te onderhouden sHeeren schouwen, en het recht van wegen.

Reijnier en Jan, zonen van wijlen Cornelis Jan van Boerden verkopen aan Ghijsbrecht Cornelis Jan van Boerden hun recht en deel in alle jaarlijkse en erfelijke pachten en cijnsen die te los staan of niet, samen ongeveer 13 lopen rogge.

Ghijsbrecht Cornelis Jan van Boerden bekent schuldig te zijn aan Reijnier Cornelis Jan van Boerden een jaarlijkse en erfelijke cijns van 45 stuivers uit huis, hof, schuur, schop en erf en de twee stukken land en weiland, genoemd in voorgaande acten | R 284/38v.
In margine: Wouter Jan sBeren, Adriaen Sijmon van Son, Jenneke, weduwe van Adriaen Jan Matheeuse, Cornelia, huisvrouw van Cornelis Ghijsbers van Boerden. Met Thomaes Gherit ................. in deze voor haar als borge: Adriaen Jan Cornelissen, Sebastiaen Claeus Denissen van de Pas, Cornelis Thomas, allen erfgenamen van Reijnier Cornelis (Jan) van Boerden en Cornelia, zijn huijsvrouwe, hebben bekend deze pacht..................... afgelost te erve van Adriaen Ghijsbrecht Ghijsbrecht Jan van Boerden. 26-2-1573.

Ghijsbrecht Cornelis Jan van Boerden bekent schuldig te zijn aan Jan Cornelis Jan van Boerden, zijn broer, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 45 stuivers uit alle goederen genoemd in acte | R 284/38v.
Wouter, Adriaen, Cornelis, Michiel, Daniël Peter Hermans voor Huijgken en voor Jannen hun broer, bekennen, dat Adriaen Ghijsbert jan van Beurden aan hen deze cijns af heeft gelost en gequeten.

Ghijsbrecht Cornelis Jan van Boerden bekent schuldig te zijn aan Marij Cornelis Jan van Boerden, zijn zuster, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 45 stuivers uit de goederen genoemd in R 284/38v.
Adriaen zoon van Willem Sijmons van Son bekent dat de erven van Ghijsbrecht Jan van Boerden deze cijns heeft afgelost en gequeten. Februari 1573.

Ghijsbrecht Cornelis Jan van Boerden bekent schuldig te zijn aan Margriet Cornelis Jan van Boerden, zijn zuster een jaarlijkse en erfelijke cijns van 45 stuivers uit de goederen genoemd in R 284/38v.

Reijnier en Jan , gebroeders, Marij en Margriet hun zusters, kinderen van wijlen Cornelis Jan van Boerden, hebben verleend aan Ghijsbrecht Cornelis Jan van Boerden, hun broer, en aan zijn nakomelingen, dat zij de 45 stuivers erfcijns, die Ghijsbrecht aan Reijnier, Jan, Marij en Margriet elk beloofde, jaarlijks te betalen uit zekere onderpanden in de Heijdsijde, deze te mogen lossen, elk 45 stuivers erfcijns met 38½ karolus gulden van 20 stuivers, waarvan 25 gulden van de laatste geldende waarde en de andere 13½ gulden lopen geld, ten tijde van de aflossing, op te zeggen op St. Jansmis en te lossen op Lichtmis. Ook kunnen de geldschieters opzeggen.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 284 fol. 38v-39v

20 januari 1540:
Ghijsbrecht, Reijner en Jan, zonen van wijlen Cornelis Jan van Boerden, Margriet hun zuster, Jan Matheus Gherits vanden Oudenhoven als vader en Ghijsbrecht voors. als toeziender van Ariaen ut supra verkopen aan Adriaen Sijmons van Zon hun zwager elk zijn deel in 1/3 deel van een buender beemd waarvan de andere 2/3 deel toebehoort aan Reijner Jan Groten en Denijs Jan Reijnen, gelegen te Tilburg in die Ghilze Vucht tussen:
erfgenamen van Cornelis Jans en
H. Geest van Tilburg een zijde
Matheus Gherit vanden Oudenhoven ander zijde
Margriet Martens een einde
een erf genaamd die Maeije ander einde
Hieruit te gelden jaarlijks: 1/3 deel in een erfcijns van 10½ stuivers aan sommige personen in Breda.

Reijner en Jan, zonen van wijlen Cornelis Jan van Boerden en Margriet hun zuster, Arijaen Sijmon van Zon als man van Marij Cornelis Jan van Boerden verkopen aan Ghijsbrecht zoon van wijlen Cornelis Jan van Boerden een helft en aan Jan Matheus Gherits vanden Oudenhoven aan diens zoon Jan, verwekt bij Jutta Cornelis Jan van Boerden, zijn vrouw de andere helft van het deel van elk van hen in een stuk beemd, groot ½ bunder, gelegen te Tilburg aan de Ghilzer Vucht tussen:
Henrick Wouter Ariaens een zijde
Peter Wouter Vermee ander zijde
Bertout Willem Zegers een einde
die Dongensche Coeijweijen ander einde
Hieruit te betalen hun deel in ½ braspenning erfcijns aan de hoge rentmeester in Breda, in Ghilze te betalen.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 286-3, fol. 36r 
Family F1746
 
199 19 januari 1663:
Burgem. Jacob van Uxem en Huybrecht Schippers, cosijn paternel, leggen de eed af als voogden over Nicolaes fl. Nicolaes de Vos en Francoijs fl. Guilliame Cools, wezen van Maijcken de Cerf (over de laatste wees is ook Louwereijns de Puijt voogd) inv. overgebr. 5 maart 1664, rekening gedaan 26 mei 1667. 4 mei 1666 Albertus Coolen heeft schuld aan Frans fs. Guilliame Cools en Louwereijns de Puijt getr. m. Maijcken Cools fa. Guilliame.
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 
Family F926
 
200 19 januari 1663:
burgem. Jacob van Uxem en Huybrecht Schippers, cosijn paternel, leggen de eed af als voogden over Nicolaes fs. Nicolaes de Vos en Francoijs fs. Guilliame Cools, wezen van Maijcken de Cerf (over de laatste wees is ook Louwereijns de Puit voogd) inventaris overgebracht 5 maart 1664, rekening gedaan 26 mei 1667.

4 mei 1666: Albertus Coolen heeft schuld aan Frans fs. Guilliame Cools en Louwereijns de Puijt getr. m. Maijcken Cools fa. Guilliame.
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 RAZVL nr. 487 fol. 83

Bij de capitale schatting van 1665 van Sind Anna ter Muiden staan vermeld:
De kinderen van Maijcken de Cerf, te weten
Nicolaas de Vos £ 750
Francoijs Coolen £ 456-6-8. 
Cerfs, Maeijken (I3380)
 

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 33» Next»