Stamboom Marijnissen

Notes


Matches 151 to 200 of 1,728

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 35» Next»

 #   Notes   Linked to 
151 16 oktober 1693:
Jan Adriaen Hamers de Jongh momboir en Gerit Janssen Boom toesiender over 4 onmondige kinderen van Willem Peeter Hamers daer moeder van is Jenneken Janssen Boom.

2 februari 1694:
Jan Peter Hamers momboir in plaats van Jan Adriaen Hamers de Jonge over 4 onmondige kinderen van wijlen Willem Peter Hamers daer moeder aff is Jenneken Jan Boom.
Bron: RHC Tilburg online: Eden van voogden Tilburg 1687-1711

13 mei 1699:
Jan Peter Hamers, voor zichzelf en met Gerit Janssen Boom als voogden van de twee kinderen van Willem Peter Hamers en Jenneke Janssen Boom, Wouter Simon Claessen, geh.m. Antonetta Hamers, Adriaen Peter Hamers, Hendrick Peter Hamers, Peter Petersen Hamers, Cornelis Schenckers, geh.m. Maria Peter Hamers, Jan Joosten Swart, geh.m. Jenneke Weijtmans, Jan Weijtmans, Hendrick Geritse, geh.m. Maeijke Weijtmans, Jan Peter Gerits Koolen, geh.m. Adriaentie Weijtmans, Lambertie Weijtmans, Eijltie Weijtmans en Peter Willemse, geh.m. NeeltieWeijtmans, Jan Hendrixe van de Ven, Cornelis Hendrixe van de Ven, Antonij Hendrixe van de Ven, Meerten Hendrixe van de Ven, Geertruij Hendrixe van de Ven, Jan Janssen van de Ven en Jenneke Janssen van de Ven, Willem Janssen van de Ven, Corstiaen Cornelis Hermens als vader met Adriaen Jan Claessen als voogd van de twee kinderen van Josijntie Jan Claessen, Adriaen Jan Claessen voor zichzelf, Jan Gerit claessen de oude, Jan Gerit Claessen de jonge, wed. Peter Adriaen Span, allen erfgenamen van Adriaen Geritse van de Ven en Aeltie Claessen, verlenen volmacht aan de heer Abraham van Rotterdam, drossaard, om bij de schepenbank van Oisterwijk goederen te transporteren aan Peter Geritsen van de Pasch.

Jan Peter Hamers, voor zichzelf en met Gerit Janssen Boom als voogden van de twee kinderen van Willem Peter Hamers en Jenneke Janssen Boom, Wouter Simon Claessen, geh.m. Antonetta Hamers, Adriaen Peter Hamers, Hendrick Peter Hamers, Peter Petersen Hamers, Cornelis Schenckers, geh.m. Maria Peter Hamers, Jan Joosten Swart, geh.m. Jenneke Weijtmans, Jan Weijtmans, Hendrick Geritse, geh.m. Maeijke Weijtmans, Jan Peter Gerits Koolen, geh.m. Adriaentie Weijtmans, Lambertie Weijtmans, Eijltie Weijtmans en Peter Willemse, geh.m. NeeltieWeijtmans, Jan Hendrixe van de Ven, Cornelis Hendrixe van de Ven, Antonij Hendrixe van de Ven, Meerten Hendrixe van de Ven, Geertruij Hendrixe van de Ven, Jan Janssen van de Ven en Jenneke Janssen van de Ven, Willem Janssen van de Ven, Corstiaen Cornelis Hermens als vader met Adriaen Jan Claessen als voogd van de twee kinderen van Josijntie Jan Claessen, Adriaen Jan Claessen voor zichzelf, Jan Gerit claessen de oude, Jan Gerit Claessen de jonge, wed. Peter Adriaen Span, allen erfgenamen van Adriaen Geritse van de Ven en Aeltie Claessen, verlenen volmacht aan de heer Gijsbert Verwiel, drossaard te Waalwijk, secretaris van Loon, om bij de schepenbank van Besoijen goederen te transporteren aan Jan Peter Hamers voor de helft, Adriaen Peter Hamers voor een kwart en Jan Geritse van de Ven voor een kwart.
Bron: RHC Tilburg online: Nadere toegangen Loon op Zand R 88 fol. 104-105 
Family F2114
 
152 16 september 1643:
comp Jorijntje Goyens huisvr van Francois Scheers fs Pieters inwoonder deser stede, machtigt haar man om te gaan naar de parochie van Hoegaerden ten deele onder t graafschap Bardins??? deels onder Terrelandere??? in Vlaenderen als des selve haeren man aenbestorven is van sijnen moeder Proone van Hoeve overleden binnen de voors prochie...
Bron: Marrianne Gossije, RAZ RAZvl inv.nr. 472

11 sept 1645:
comp Joorijntje Gooyens wed Franchois Scheers geass met burgmr Jaques Hallinck als haaren gecooren voogt ter eender ende Francois Scheers fs de voors Francois jongman ter andere zijde zijn overeengekomen ter zake van de successie van de voors Francois Scheers de jonges vader... dat de voors Jorijntje Gooyens zal blijven int vrije en volle bezit van de gehele sterfhuise van de voors Francois Scheers... met de conditie dat tot de voors profijte sal genoten ende bij haer getrocken worden t gene bevonden sal worden over te schieten boven de schulden staende op t huijs in de cappelle straete te Sluijs genaempt de drie kandelaers...
Franchois Scheers de jonge en sijne twee broeders aens geprocureert bij de voors weduwe...
voorts is geconditioneert alsoo noch eenige landen, gelt en andere goederen in West Vlaenderen sijn verstorven op Francois Scheers de oude...
Bron: Marrianne Gossije, RAZ RAZvl inv.nr. 472

6 januari 1646:
Robbert Grimmelb?e, oom causa uxoris maternel, en Franchois Scheers, broer, leggen de eed af als voogden over Boudewijn, oud 5 jaar, en Pieter Scheers, oud 4 jaar, wezen van Franchois Scheers d'oude, moeder is Jorijntjen Goijens.
Bron: Index weesboeken van St. Anna ter Muiden sinds 1604, RA Zeeuws-Vlaanderen nr. 487, f. 60 
Family F458
 
153 16 september 1670:
folio: 143
soort akte: transport
verkoper: kinderen Anthonis Aert Stooremans
koper: Nicolaas Cornelis Otten
onroerend goed: een beemd
plaats: Diessen
toponiem:
roerende goederen:
bijzonderheden: Aert en Wilbort gebroers, Willem Willemse de Louw als man van Heijltje, Peter Adriaansen van Gorcum als man van Dingetje, Aert Cornelis Cathouwen als man van Geertruijt alle kinderen van wijlen Anthonis Aert Stooremans, Jan Adriaan Deckers weduwnaar van Jennekn Anthonis Aerts Stooremans
datum: 16 09 1670
archief: 1111 - Schepenbank Hilvarenbeek
inventarisnummer: 471

folio: 0143v
soort akte: transport
verkoper: kinderen Anthonis Aert Storemans
koper: Gerrit Gerrits Herberts
onroerend goed: een akker
plaats: Baarschot
toponiem:
roerende goederen:
bijzonderheden: Aert en Wilbort gebroers, Willem Willemse de Louw als man van Heijltje, Peter Adriaansen van Gorcum als man van Dingetje, Aert Cornelis Cathouwen als man van Geertruijt alle kinderen van wijlen Anthonis Aert Stooremans, Jan Adriaan Deckers weduwnaar van Jennekn Anthonis Aerts Stooremans
datum: 16 09 1670
archief: 1111 - Schepenbank Hilvarenbeek
inventarisnummer: 471
Bron: Regionaal Archief Tilburg, Schepenbank Hilvarenbeek 
Family F1673
 
154 16 september 1670:
Transport van een beemd te Diessen door de kinderen van Anthonis AErt Stooremans aan Nicolaas Cornelis Ottem. De kinderen bestaan uit:
Aert en Wilbort gebroers, Willem Willemse de Louw als man van Heijltje, Peter Adriaansen van Gorcum als man van Dingetje, Aert Cornelis Cathouwen als man van Geertruijt alle kinderen van wijlen Anthonis Aert Stooremans, Jan Adriaan Deckers weduwnaar van Jennekn Anthonis Aerts Stooremans
Bron: RHC Tilburg, Schepenbank Hilvarenbeek inv.nr. 56 fol. 143.

zelfde dag:
Transport van een akker te Baarschot aan Gerrit Gerrits Herberts door bovengenoemde kinderen van Anthonis AErt Storemans.
Bron: RHC Tilburg, Schepenbank Hilvarenbeek inv.nr. 56 fol. 143v. 
Stooremans, Anthonis Aert (I6533)
 
155 1603-1605:
Jan Adriaen Cauwenberchs, Jan Huijbrecht Janss., Jan Hermans van Heijst en Huijbert Sebastiaen Crillaerts, als voogden en toeziende voogden van de kinderen van Claes Hermans van Heijst, contra Herman Claes Hermans van Heijst, betreft betaling van penningen die Herman, in tegenstelling tot de andere kinderen van Claes Hermans van Heijst, wel ontvangen heeft
Bron: Index civiele processen Tilburg inv.nr. 1654a, http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/tb/civproc1600.htm 
Family F629
 
156 1603:
Handerick Mathijs Vos contra Jan Adriaen Cauwenberch, betreft betaling van contributiegelden.
Bron: Index civiele processen Tilburg 1601-1608, inv.nr. 1653u, http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/tb/civproc1600.htm

In 1627 wordt er een voogdij- en boedelrekening opgesteld van Jan Adriaen Cauwenberch en Anneke Nicolaes Hermans.
Bron: Beschrijvingen van de voogdij- en boedelrekeningen 1561-1811, Schepenbank Tilburg toegang 14, inv.nr. 1627-6, http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/inventarissen/toeg0014venb.htm 
Family F2230
 
157 1621:
-Rekeninge ende bewijs die doende is Adriaen Janssen de Weert als voocht van Rommen Anthonis Aertssen kijnderen daer moeder af was Neeltken Adriaenssen des rendants dochter was 1621.
Bron: Inventaris schepenbank Etten-Leur, http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl 
Family F2573
 
158 1630:
Betaelt aen Cornelis Casen over het delven van veerthien roeden Grachts aende wech naer Sluijs.
Bron: NA, archief Staten-Generaal inv.nr. 10543, stadsrekeningen Sint Anna ter Muiden 1630-1631

20 april 1639:
comp Jaques van Hackere woonende op Ramscappelle, ende Cornelis de Meulenaere woonende in Cadsand, als voochden van de wesen Mahieu van Ackeren ende sijne huijsvrouwe beijde overleden binnen de voors schependomme verkopen aan Cornelis Kaese een huijseken met sijn erve op St Anna ter Muijden ande oostzijde van de strate, wesende de houck van de drie weechscheede soomen compt van thuijs daermede in eijgendom sal volgen tusschen de 70 en 80 roeden erve daer t voors huijs op staet...
Bron: Marianne Gossije, RAZvl inv.nr. 472

Ongedateerd:
Cornelis Colpaert, landman te Cadzand, cosijn paternel, voogd over Jaquemijntken, Francijnken, Cornelis en Adriaen, wezen van Cornelis Casen en Tonijnken Hardeman.
Bron: E-mail Marianne Gossije over Jacquemijntjen van den Broeck, d.d. 26-2-2004, Wk Sint Anne fo 68

11 februari 1640:
comp Thonijnken Hardemans fa Pieter huisvr van Cornelis Caesen woonende binnen dese stede machtigt haar man omme sich te transporteren na Westvlaenderen in Belle ambacht om aldaer te verkopen alle goederen als haer compt: sijn competerende gelegen in de voors ambacht bij de dood van haren vader Pieter Hardeman aldaer overleden...met verder macht omme Jan Hardeman haren noom woonende in de voors ambacht... tot het doen van soodanige handelinge ende administratie als den selve als voogt geweest sijnde van haer constituante, sedert de dood van haer vader...
Bron: Marianne Gossije, RAZvl inv.nr. 472 
Family F1197
 
159 1638, 1640:
Jan Gerit Geritss. en Jan Corneliss. Verbunt contra Cornelis Gerit Brock en Bartholomeus Willemss.


1639-1640:
Jan Cornelissen Verbunt contra Cornelis Cornelissen van Gorp, betreft betichting van diefstal van een koe
Bron: RHC Tilburg, Schepenbank Tilburg civiele processen nr. 2355c en 2367a, URL: http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/tb/civproc2300.htm 
Family F278
 
160 1638:
Janneke Renterghems jonge dochter van burgemeester Guiljaem Renterghem sijn met belijdenisse haeres geloofd tot litmaeten onser gemeente aengenomen den 9 januarius 1638. Is vertr. met att. na Aerdenburgh.
Bron: Transcriptie lidmatenboek Sint Anna ter Muiden 
van Rentergem, Janneken (I4780)
 
161 1639:
Ferdinand, baron van Vogelzang, en Anthonetta van Malsen tot Kessenich, zijn echtgenote, contra Hendrik Jan Dirven, man van Heiltje Cornelis Chaam, tevoren weduwe Adriaan Gerard Hagers, en Cornelis Adriaan Schrauwen, als voogd kinderen van Hagens voornoemd, beiden in Princenhage: rekening pacht hoeven van Burgst in 1639 - 1642, 1646
Bron: BHIC, Raad van Brabant, inv.nr. 788.840, toegang op Archieven.nl 
Family F350
 
162 1640-1641:
Cornelis Jan Damen tegen Jan van den Wijngaerde.
Bron: Inventaris schepenbank Zundert, toegang nr. 1345, inv.nr. 2838, http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/index.php?option=com_chapteredpages&id=79&Itemid=178

1641-1647:
Cornelis Jan Damen, kerkmeester te Klein Zundert tegen Jan van den Wijngaert, alias Cools, en andere zaken voor de hoofdbank te Breda.
Bron: Inventaris schepenbank Zundert, toegang nr. 1345, inv.nr. 2879, http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/index.php?option=com_chapteredpages&id=79&Itemid=178

1647: Steven Michielssen tegen Cornelis Jan Damen.
Bron: Inventaris schepenbank Zundert, toegang nr. 1345, inv.nr. 3040, http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/index.php?option=com_chapteredpages&id=79&Itemid=178 
Family F3186
 
163 1640: Rekening bewijs en reliqua die voor schouteth ende schepenen tot Etten doende Jacob Cornelissen Vermunt als voight van Maeijken Jan Henrick Jacobs dr daer moeder af was Neeltken Cornelis Vermunt.
Bron: Inventaris schepenbank Etten-Leur, http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl 
Family F2568
 
164 1646:
Rechtzaak van Cornelis Peter Melis contra de penningen uit het sterfhuis van Adriaen Peter Melis, betreft betaling van een schuld.
Bron: RHC Tilburg online, Civiele processen 1641-1646, inv.nr. 2490.

16 februari 1667:
Cornelis Peter Melis alias Koyen momboir en Gerard Janssen de Roy toesiender over de 6 onm.kinderen wijlen Lenaert Meeus Lenaerts daer moeder aff was Catharina de Roy.
Bron: RHC Tilburg online, Eden van voogden Tilburg 1667-1674, http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/tb/edenvanvoogden665.htm 
Family F1653
 
165 1648: Gemeene rekeninghe van sterfhuijse Jacobmijne Meeus Jan Hellegatz dr Huijsvrouwe was van Anthonis Jacobs Vermunte.
Bron: Inventaris schepenbank Etten-Leur, http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl 
Family F2338
 
166 1652-1653:
Jenneken, weduwe van Wouter Cornelis Wouters, contra Jan Adriaen Rondens, betreft betaling van landhuur.
Bron: RHC Tilburg online, Civiele processen Schepenbank Tilburg inv.nr. 2828p. 
Family F1993
 
167 1652:
Staet ende inventaris van de goederen nagelaten bij Adriaen Michielsen Verdonck zaliger. Ter verklaring van Sijken Michiel Hendrick Vrintsdr. zijne weduwe. Geassisteert met Rombout Cornelis Jan Lambrechts haeren toecomende man.
Bron: Genealogie Verdon(c)k, Etten-Leur - Breda en Hoeven, http://www.xs4all.nl/~verdonk/sb_etten-leur.htm; RA Etten inv.nr. 240 
Family F3066
 
168 1661:
Staet reekening ende liquidatie voor d'erfgen Neeltjen Cornelis de Wagemaker dr lest wedue Laureijs Mathijssen Jacobs en wedue voormaels van Pieter Cornelis Luijten 1661.
Bron: "Staten en inventarissen van sterfhuizen (alfabetisch), 17e tot 18e eeuw", 0007 Schepenbanken Etten-Leur, 1458-1811, digitale toegang, Regionaal Archief West-Brbabant (http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl : geraadpleegd 18 april 2014) 
Wagemaeckers, Neeltje Cornelis Willem (I12386)
 
169 1676: Reekeninge van Huijbreght Korn Dirken Verhulst als vooghd van de nagelatene weeskinderen van Gerrit Korns Grootenboer ende Theuntje Korns Dirken Verhulst beijde zalr overleden in den Grauwenpolder alhier 1676
Bron: Inventaris schepenbank Etten-Leur inv.nr. 171, http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl 
Family F2574
 
170 1680:
Reekeninghe van Aert Janssen van Riel als voighd van sijne susters en broeders 1671.
-Rekening van Margareta Peeter Jan Wouters weduwe Anthonie Janssen van de Riet als gewesen voogdt van de wees-kin-deren Jacob Janssen van de Riet ende Neeltien Korn Dirk Spanen (Stoffeltie Korn Koters noch in levende lijve sijn-de) 1680.
Bron: "Staten en inventarissen van sterfhuizen (alfabetisch), 17e tot 18e eeuw", 0007 Schepenbanken Etten-Leur, 1458-1811, digitale toegang, Regionaal Archief West-Brbabant (http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl : geraadpleegd 18 april 2014) 
Family F3415
 
171 1680:
Reekeninghe van Aert Janssen van Riel als voighd van sijne susters en broeders 1671.
-Rekening van Margareta Peeter Jan Wouters weduwe Anthonie Janssen van de Riet als gewesen voogdt van de wees-kin-deren Jacob Janssen van de Riet ende Neeltien Korn Dirk Spanen (Stoffeltie Korn Koters noch in levende lijve sijn-de) 1680.
Bron: "Staten en inventarissen van sterfhuizen (alfabetisch), 17e tot 18e eeuw", 0007 Schepenbanken Etten-Leur, 1458-1811, digitale toegang, Regionaal Archief West-Brbabant (http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl : geraadpleegd 18 april 2014) 
Family F3416
 
172 1680?:
In den Name Godts Amen - compareerde voor mij Anthony Beens openbare Notaris onder ed.Rade van Brabant in 's-Gravenhage geadmitteet binnen de vrijheijt van Oisterwijck meijerije der stadt 's-Hertogenbosch residerende ende den getuijgen naergenoempt den eersamen Goijaert Peeter vande Schoor nagel. wedn. w. ....... mij notario wel bekent wnd tot Berckel jegenswoordich siekelijck
Adriaen Peeter Marie Peeterken Jenneken Adriaentje Neeltje en Cathalijne alle krn van Adriaentje sijns testateurs dochtere in huw. bij Peeter Peter Priems als enige en univ. erfgen. met seclusie van sijne testateurs twee kiinderen Adriaentje sijns voors. dochtere en Anthony sijne soone die daarvoor ieder 1 pond en deze Anthony als kinde innocent zijn leven lang geallimenteerd door de voorn. erfgenamen in cost dranck lijnde ende wollen sieck ende gesont
? het erfgoed een stedeke tot Berkel met 1/5 in zekere 25 L lant daer voor desen een huijs op placht te staen gelegen aende heycant
genoemde Adriaentje heeft al meer dan haar legitieme genoten
- niet ondertekend noch gedateerd
Bron: Wim de Bakker: bronbewerking notaris Anthony Beens, Notarieel archief Oisterwijk 851 nr. 5277. 
Family F3123
 
173 1683:
Reekeninge van Marinus Jacobssen van de Riedt als voogt van sijne halve broeders en susters verweckt bij Jacob Jans-sen van de Riedt in tweeden hou-welijk aan Stoffeltien Kornelis Koters 1683.
Bron: "Staten en inventarissen van sterfhuizen (alfabetisch), 17e tot 18e eeuw", 0007 Schepenbanken Etten-Leur, 1458-1811, digitale toegang, Regionaal Archief West-Brbabant (http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl : geraadpleegd 18 april 2014) 
Family F3417
 
174 17 augustus 1647:
Comp. Anna du Floo, wed. van Nicola Hernegin, overleden binnen dese stede, de welke nagelaten heeft een kind met name Abigaeel Ernegin, 8 jaar. Zij wil hertrouwen en verzoekt voogdij, hoewel zij geen middelen heeft daar zij het sterfhuis van haar man geabonneert heeft. Voogt wordt Jan Pollee, won. in de Elisabetpolder. Niet jegenstaende den voors. haren voorigen soberen gewesen staet ja meer was geprospereert sijnde geduerende haren wedulicken staet legt haer voors. kint toe tot een gedenckenisse van haren vader voorn. ?2.
MERK Anna du Floo, WT Jan Poleij

Bron: toegang Rechterlijk Archief Zeeuws-Vlaanderen inv.nr. 2151yy fol. 51v 
Family F894
 
175 17 augustus 1682:

Jan Dirck Huijgen heeft vercocht, aen en ten behoeve van Huijge(n) Dirck
Huijgen sijnen broeder, seker achterhuijs met twee loop zaijlant of daer
ontrent gestaen ende gelegen binnen de parochie van Tilborgh, ter plaetse ge-
naemt den Heijcant, comende oost den cooper in desen, zuijt Peter Jan Joosten,
west de wed(uwe) Denis Peter Anthonis, en noort Jacob Jans(soon) de Recht, los en vrij
uijtgenomen thien stuijvers reductie alle jaers betaelt werdende aen(den) Rentm(eester)
Slingerlant op lichtemisdagh, Item sal den cooper alnoch tot sijne laste moete(n)
nemen gelijck hij aenneemt bij desen te voldoen en te betaelen, de helfft in
sodanige erffbrief van hondert g(u)l(den) staende op het voorn(oemde) achterhuijs ten
behoeve van Peter Jans(soon) van den Wolffwinckel tot S(hertogen)Bosch, voorts wegen stegen
en alle gebuerlijcke rechten te onderhouden als van outs, En heeft daerop
ten behoeve van den cooper(en) volcomentlijck vertege(n) en gerenuntieert in
maniere daertoe behoorlijck ende gewoonlijck sijnde, gelovende den voorn(noemde) vercooper super
se et omnia sua bona habita et habenda warandiam more soluto, dit vercoopen, opdragen,
overgeven, verthije(n) ende affgaen altijt voor goet, vast, bondigh en van waerden te houden, ende
doen houden, Ende alle(n) verholen commer, calangie, ofte aentael, hier inne wesende, ofte van
hennent wegen namaels comende, den cooper aff te doen t'eenemaels sonder argh ofte list,
Aldus gedaen en gepasseert den seventienden augustij XVI c tweentachentigh voor en
ten overstaen van Paulus Scholt, en Corn(elis) de Grand, Schepenen der heerlijckheijt Tilb(orgh)
en Goirle, die den segel haers gemijn schependoms onder aen desen brieff hebben doen
hangen, Ende door de singnature van onsen Secretaris laten onderteeijkene(n)
A. Vereijck
1682

[Achterkant:]
Erffbrieff
voor
Huijgen Dirck Huijgen
In dato 17e augusti
1682
Bron: Schepenbank Tilburgen Goirle, akte van verkoop van Jan Dirck Huijgen aan Hijgen Dirck Huijgen (17 august 1682); inv.nr. 54, Charterverzameling Tilburg, toegang 1428; Regionaal Archief Tilburg, Tilburg; inventaris en afbeeldingen, _Regionaal Archief Tilburg_ (http://www.regionaalarchieftilburg.nl : geraadpleegd 15 december 2017)

10 oktober 1699:
Eed van voogden Jan Laureijs Peijnenborgh en Jan Laureijs Denissen toesiender van de 7 onmondige kinderen wijlen Huygs Dirck Huygen daer moeder aff was Jenneke Laureijs Denissen.
Bron: Regionaal Archief Tilburg, eden van voogden 
Family F273
 
176 17 december 1547:
Marten zoon van wijlen Jan Gheenen weduwnaar van Peter dochter van wijlen Lambrecht Goijaerts draagt over aan Jan de Oude, Goijaert, Jan de jonge en Adriaen, gebroeders, en Barbara en Heilwich gezusters, kinderen van hem en van de voors. Peter zijn vrouw, en aan Cornelis Wouter Cornelis als man van Anna dochter van Marten en wijlen Peter voors., met afgaan en vertijen, zijn tocht en recht van tochten in een stuk land groot ca 1 lopensaet en 10 roeden gelegen te Tilburg in die Schijve tussen:
Huijbrecht Jan Leijten een zijde en een einde
Het Convent van Tongerloe, Steven Willem
Stevens en Peter zijn zoon en meer anderen ander zijde
een gemeijn akkerweg genaamd de Hoevensche Kerckwech ander einde
Hij belooft super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc. en nooit meer van tochtenwege etc. en alle kommer en calangie van zijnentwege daarop komende allemaal zelf af te doen.

Jan de Oude, Goijaert, Jan de jonge en Adriaen, gebroeders, Barbara en Heijlwich, gezusters, en Cornelis Wouter Cornelis als man van Anna, allen kinderen van Marten zoon van wijlen Jan Gheenen, die hij verwekt had bij wijlen Peter zijn vrouw dochter van wijlen Lambrecht Goijaerts, met de momber van Barbara en heijlwich voors. verkopen met afgaan en vertijen het voors. stuk land aan Peter zoon van Steven Willem Stevens en beloven te waranden en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangie daarop komende zelf allemaal af te doen.
Toegevoegd:
(overgegeven aan Adriaen Jan van Ghestel op diens verzoek)
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 294 fol. 23r-v 
Family F1472
 
177 17 december 1617:
Comp Pieter Gevaert in huw hebbende Amplonia de dochter van Gillis van Lantschot en daarnaast dhr Nicolaas de Vos in huw hebbende Elisabeth Douwes dochter van Gillijne van Lantschot tesamen hoirs ten sterfhuijse van Amplonia van Lantschot haer comparantes huijsvrouwe grootmoeder was, zij erven een partij land groot ...... roeden gelegen in de wateringe van beoostereede bij St Laureijns
Bron: Marianne Gossije, transcriptie RAZ RAZvl inv.nr. 472 
van Lantschot, Appolonia (I8426)
 
178 17 december 1617:
Comp Pieter Gevaert in huw hebbende Amplonia de dochter van Gillis van Lantschot en daarnaast dhr Nicolaas de Vos in huw hebbende Elisabeth Douwes dochter van Gillijne van Lantschot tesamen hoirs ten sterfhuijse van Amplonia van Lantschot haer comparantes huijsvrouwe grootmoeder was, zij erven een partij land groot ...... roeden gelegen in de wateringe van beoostereede bij St Laureijns
Bron: Marianne Gossije: RAZvl inv.nr. 472

Niclaes de Vos, baljou, en Elisabeth de Vos sijn huysvrouwe werden op 6 januari 1628 vermeld op de lidmatenlijst van Sint Anna ter Muiden. Aangetekend staat: "is met attest. vertrocken naer Sluys".

12 februari 1642:
Comp. juffr. Elisabeth Dauwers, echt. van dhr. Maerten Maertens, tevoren wed. Nicolaes de Vos, in leven baljuw dezer stede, ze had op 8 september 1631 contract van uitkoop aangegaan met Joseph van Brienen en Simon Rijswercker, voogden over de wezen van haar overl. man Nicolaes de Vos, genaamd Nicolaes (geprocr. bij juffr. Catelijne van Marselaere), Jan Bartholomeus, Franchois, Franchoise, Braham en Isaac de Vos (geprocr. bij comparante).
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 
Family F1173
 
179 17 februari 1532 nieuwe stijl:
Heijlwich dochter van wijlen Jan Zomers cum tutore (met haar voogd) Jan Jan Zomers, haar broer, heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Steven zoon van wijlen Claeus Steven Reijnen een jaarlijkse en erfelijke cijns van 44 stuiver met drie achterstallige cijnsen uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 14 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Heijdsijde aen het Hoelven, aldaar tussen:
erfenis van Heijlwich Jan Zomers een zijde en een einde
erfenis van Dani?el Cornelis Hermans ander zijde
de gemeijn straat ander einde.
Nog uit alle versterf, dat Cornelis Gerit Reijnen verstorven was van Mechteld de huisvrouw van Peter van Boerden en dat Cornelis voors nog zal versterven van Peter van Boerden, zijn schoonvader, welke erfcijns Heijlwich voors gekocht had van Cornelis Gerit Reijnen.
Ze heeft beloofd deze erfcijns te waarborgen in zoverre dat als Steven voors deze erfcijns na Lichtmis a.s. niet langer uitzet en naar de penningen staat, waarmee men die moet lossen, dat hij die via de rechtbank zal verkrijgen.
Bron: RHC Tilburg, algemene protocollen rechterlijk archief, R 279 f. 50v

18 februari 1538:
Jan zoon van wijlen Jan Zomers, Jan zoon van wijlen Cornelis Vannis, die Cornelis verkregen had bij wijlen IJken, dochter van wijlen Jan Zomers, verkoepn aan Goldeke, de weduwe van Pauwels Heijn Geenen, dochter van wijlen Jan Zomers, elk zijn recht en deel elk een vijfde deel, in een heideveld, gelegen te Tilburg in die Heijdsijde, aenden Cauwenbergh aen die Moerstraet.
Belendingen:
Peter Wouter Vermee en mede-erfgenamen een zijde
Henrick Melis Weijmers ander zijde
Marcelis Haermans een einde
Moerstraet ander einde
Als Jan Jan Zomers en Jan Cornelis Vannis langer zouden leven dan Heijwich, dochter van wijlen Jan Zomers, die in de drie vijfde andere delen gerecht is, dan zal haar versterf toevallen aan de kinderen van Goldeke.

Goldeke, de weduwe van Pauwels Heijn Geenen, dochter van wijlen Jan Zomers met Gherit Henrick Smolders als momber van Cornelis, Goldeke en Lijnken, onmondige kinderen van Goldeke voors. bekennen schuldig te zijn aan Jan zoon van wijlen Jan Zomers 8 karolus gulden van 20 stuivers per stuk, te betalen na de eerste aflijvigheid van Henrick Gherit Smolders of van Heijlwich dochter van wijlen Jan Zomers.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 284 fol. 36v-r 
Family F1461
 
180 17 februari 1534:
Jan en Herman, gebroeders, en Vijver hun zuster, kinderen van wijlen Gerit zoon van wijlen Lambrecht van Boerden, Gerit zoon van wijlen Peter Mutsaerts als man en momber van Marij zijn huisvrouw, Ghijsbrecht zoon van wijlen Cornelis Vels als man en momber van Lijsbeth zijn huisvrouw, Embrecht Goeijaert Pulskens als man en momber van Lambrecht zijn huisvrouw, allen dochters van wijlen Gerit Lambrecht van Boerden, Jan zoon van wijlen Lambrecht van Boerden als momber en Jan zoon van wijlen Anthonis Betten als toeziener van Anthonis en Huijbrecht, gebroeders, onmondige kinderen van wijlen Gerit Lambrecht van Boerden, die Gerit voors gewonnen had bij wijlen Laureijs zijn huisvrouw, dochter van wijlen Anthonis Betten, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Cornelis Gerit Smolders alle versterf en recht van versterven, dat hun verstorven was van wijlen Arijaena weduwe van Anthonis Betten, hun grootmoeder, in alle erfgoederen, waar ook gelegen behalve hun deel in een stuk beemd, dat ze verkocht hadden aan Wouter Thonis Diercks en Willem Peters.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 281 fol. 32v-33r

14 maart? 1550:
Willem zoon van wijlen Peter Willems weduwnaar van Agnes dochter van wijlen Anthonis Zib Betten heeft overgegeven aan Peter en Anthonis, zijn zonen, en aan Hadewig en Heijlwig, zijn dochters, Gherit zoon van wijlen Gherit Beijkens als man van Kathelijn en Bastiaen Claeus Willem Verhoeven als man van Beatris, ook dochters van Willem zoon van wijlen Peter Willems bovengenoemd, met afgaan en vertijen, zijn tocht en recht van tochtenwege, dat hij bezat na de dood van wijlen Agnes zijn huisvrouw in de ene helft van een stuk land, waarvan de andere helft toebehoort aan Heijliger Jan Crillaerts, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Blootbeemden, het gehele stuk beemd tussen:
erfenis van Anthonis Denijs Meijnaerts een zijde
erfenis van Gherit Jan Feijtendochter ander zijde
erfenis van Jan Willem Jans een einde
de gemeijne stroom genaamd die Leije ander einde.
Hij heeft beloofd super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. en nooit meer van tochtenwege daar aanspraak op te maken etc. en alle kommer en calangies van zijnentwege daarop komende allemaal af te doen.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 295 f 52r 
Family F669
 
181 17 februari 1654:
Guilliame de Puijdt lantman woonende op St. Anne ter Muijden ende Jaecquemijnken de Vos te vooren wed. van Jaeques Datin sijne tegenwoordige huijsfr. bekennen schuldigh te wesen aen Jaeques Datin sijn selff wese voorts aen Pr. en Mattheus Datin beijde weesen ende kinderen van 't voorn. Jaecquemijnken de Vos geprocureert bij de voorn. Jaeques Datin de somma van twee hondert eenendertich ponden vlms. van weesen penningen compenterende uijt den sterffhuijse van hemlieden overleden vader mitsgaders aen Pr Maeijken Jan ende Jaecquemijnken de Puijdt s compte. kinderen geprocureert in eersten huwelijk bij Paulijken fa. Pr. Paulijn de somma van hondert drijentachentich ponden ses schell: spruijtende over weesen penningen de voorn. weesen competerende uijt den sterffhuijse van hemlieden voorn averleden moeder.
Bron: RAZvl inv.nr. 472 fol. 160 
Family F960
 
182 17 januari 1544:
Jan zoon van wijlen Michiel Roelofs weduwnaar van marija dochter van wijlen Goijaert Jan Heijnen heeft overgedragen aan zijn wettige kinderen, die hij verkregen had bij wijlen Marija zijn vrouw, zijn tocht en recht van tochtenwegen, dat hij bezat na de dood van Marija voors.in:
een huis, hoeve, schuur, schaapskooi en erfenis daaraan liggende gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hoeven tussen:
Jan Gherit Eijsschens, zuidwaarts - een zijde
Jan Claeus Stevens, noordwaarts - ander zijde
de gemeijn straat beide einden.
Nog in een stuk land genaamd Schellekens Hoeck gelegen in de parochie voors.
aan de Herstal tussen:
Gherit Gherit Smolders - een zijde
die gemeijn straat - ander zijde en een einde
Marten Jan Geenen - ander einde.
Nog in een stuk weiland genaamd Coppen Hoff gelegen als voor tussen:
Gherit Henrick Smolders - een zijde en einde
de Coppenstraet - ander zijde
Gherit Gherit Smolders - ander einde.
Nog in een stuk land genaamd Reijnen acker, groot ca 4 lopensaet gelegen in de parochie voors. op die Vlasstraat tussen:
Willem Peters - een zijde en einde
Het Convent van Tongerlo - ander zijde
de Vlasstraet - ander einde.
Nog in een stuk land genaamd Lijske Goijaert Acker gelegen in de parochie voors.aan Willemsdijck tussen:
Adriaen Jan van Ghestel en anderen - een zijde
Aert Meeus Peters en anderen - ander zijde
Jan Claeus Stevens - een einde
Ariaen Michiel Roelofs en anderen - ander einde
Nog in een stuk land genaamd Vroukens Acker gelegen bij de Bedbuer tussen:
Peter Gherit Smolders - een zijde
Heijliger Jan Crillaerts en anderen - ander zijde
Joest Jan Leijten - een einde
erfgenamen van Willem Gast vanden Bosch - ander einde.
Nog in een stuk land genaamd d'Wijnstuck gelegen aan de Bedbuer tussen:
Jan Claeus Stevend - een zijde
erfgenamen van wijlen Adriaen Leijten - ander zijde
Henrick Peter van Spaendonck en een akkerweg - een einde.
Nog in een stuk land groot ca 3 lopensaet gelegen aan die Hoghe Zoe tussen:
Adriaen Michiel Roelofs - een zijde
de Heilige Geest van Tilburg en anderen - ander zijde
Peter Jan Zwagemakers - een einde
Heijlwich weduwe van Jan van Aerl - ander einde.
Nog in 4 lopensaet heiveld gelegen aan Maesdijck tussen:
Jan Laureijs Eelkens - een zijde
Willem Laureijs en Lenaert Mutsaerts - ander zijde en een einde
de gemeijnt van Tilburg - ander einde.
Jan voors.zal daaruit blijven heffen 3 mud en 12 lopen rogge erfpacht en 11 karolus gulden en 5 stuiver erfcijns te los elk mud rogge met 50 karolus gulden en de karolus gulden cijns met 100 karolus gulden en de andere navenant.

Quo facto zijn gestaan voor schepenen Jan zoon van wijlen Cornelis van Boerden als man van Heijlwich en Jan zoon van wijlen Huijbrecht Jan Ansems als man van Marija, dochters van Jan zoon van wijlen Michiel Roelofs en van wijlen Marij zijn vrouw voors. en ze hebben elk hun recht en deel, te weten 1/3 deel in het huis etc. voors. en in alle stukken land en percelen ut supra als in de tochtbrief staat verkocht aan Goijaert zoon van Jan van wijlen Michiel Roeloefs, hun zwager.
Uit het gehele huis en erfenissen zal Goijaert gelden de kommer van 1 stuiver en 3 oerstuiver erfcijns aan diverse personen.
's Heren schouwen van de wegen en paden te onderhouden.
Daartoe nog 3 mud rogge en 12 lopen rogge erfpacht en 11 karolus gulden en 5 stuivers erfcijns aan Jan zijn vader te betalen, te los elk mud met 50 karolus gulden en van de cijns elke 3 karolus gulden ook met 50 karolus gulden en de andere navenant.

Goijaert voors. heeft beloofd als schuldenaar te betalen aan Jan zijn vader een jaarlijkse en erfelijke pacht van 3 mud rogge en 12 lopen rogge en een jaarlijke en erfelijke cijns van 11 karolus gulden en 5 stuivers uit het huis, hof, schuur, schaapskooi en erfenis daaraan liggende en uit de andere stukken land ut supra als in de tochtbrief.

Staat te los met 325 karolus gulden van 20 stuivers te weten de pacht voors. met de helft van die som en die cijns met de andere helft, en deze los mag gedaan worden met minstens 50 karolus gulden telkens maar de rog en de cijns moeten gelijk evenveel samen gelost worden met de penningen, die men minstens leggen zal, met sint Jansmis tevoren op te zeggen.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 290 fol. 27r-28v 
Family F1994
 
183 17 juli 1536:
Erfdeling van de erfgoederen van Peter Ghijsbert van boerden, weduwn. van Mechteld Goijaert van Elderen.
A) Aan Daniels, Claeus en Herman, zonen van Peter van Boerden,
Heijlwich, wed. van Henrick van Boerden, met haar kinderen,
Ghijsbrecht, zoon van wijlen Ghijsbr. Peter Ghijsbert van Boerden,
valt te deel: 1 schuur met torfschop op de oude stee van Peter van Boerden, met de eiken daarachter en de eiken voor de stee tot het kerkpad en de eiken tussen de oude en de nieuwe stee.
Hieruit te gelden de helft van 3 mud rogge erfpacht aan diverse personen.
de helft van 15 st. erfcijns aan de Heer van Tilburg
de helft van 1 stuiver en 1 penning aan de gezworenen van Tilburg
een kan wijn aan de kerk van Tilburg op 1e Paasdag te lossen met 2 rijnguldens.
2 land, weiland en heide, groot 50 lopensaet gelegen te Tilburg aan die Heijsijde bij die Ruijbracken.
belendingen: Adriaen Ghijsbrecht Goessens een zijde
Willem Willem Cauwenberchs ander zijde
Adriaen Gherit Beijkens een einde
(hieraf gedeeld)
de Ruijbraecken en de gemijn straat ander einde

Cornelis Gherit Reijnen, man van Hendrick van Boerden Arijaen Gherit Beijkens, man van Goijaert van Boerden Bertelmeus, z.v. wijlen Ghijsbrecht Peter Ghijsbrecht van Boerden
valt ten deel:
1. een huis, hof schaapskooi en erf, groot 36 lopensaet, gelegen te Tilburg aan die Heijdsijde bij die Ruijbraecken.
belendingen: Arijen Ghijsbrecht Goessens een zijde
de erfgenamen van Goessen van Boerden ander zijde
Jan Arijaens een einde
Gemeijn straet ander einde
Hieruit te gelden:
de helft in 3 mud rogge erfpacht aan diverse personen
de helft in 15 st. erfcijns aan de Heer van Tilburg
de helft van 1 st en 1 penning aan de gezworenen van Tilburg.
een kan wijn aan de kerk van Tilburg op 1e Paasdag te lossen met 2 rijnsguldens
2. Een stuk land, 3 lopensaet, gelegen te Tilburg aan die Heijdsijde in de Schijfselberch.
belending: Arijaen Gerit Beijkens een zijde
3. een stuck landts, 4 lopensaet, geheten den Stevens acker in die Heijdsijde
belendingen: erven Jan Vels een zijde
Embrecht Goijaert Henricks ander zijde
Arijaen Ghijben Goessens een einde
Willem Verschueren ander einde
4. een stuk erf in weiland en heide, gelegen te Tilburg in die Heijsijde
belendingen: Willem Verschueren een zijde
Embrecht Goijaert Henricks ander zijde
Embrecht Goijaert Henricks een einde
Gemijn straet ander einde
Peter, Embrecht, Thomaes en Ghijsbrecht, zonen van Goijaert Pulskens en Mechteld Peter van Boerden
Willem Wouter van Baest als man van Peter Goijaert Pulskens
Jan Hendrick Hixpoirs als man van Heijlwich Goijaert Pulskens
Mateus Wouter Gerits als man van Henrick Goijaert Pulskens valt ten deel een stuk beemd gelegen te Tilburg in die Bunten.
belendingen: Wouter Peters een zijde
Elen Jan Eelkens ander zijde
de landscheijdinge van Breda een einde
Gemeijn water die Leije ander einde
Hieruit te gelden 1 stuiver min oirtst op de Spijker te betalen.

Daniel, Claeus en Herman, zonen van wijlen Peter Ghijsbrecht van Boerden.
Heijlwich wed. van Henrick van Boerden met haar kinderen.
Ghijsbrecht, z.v. wijlen Ghijsbrecht Peter Ghijsbrecht van Boerden,
verkopen aan Embrecht Goijaert Pulskens, zoon van Goijaert Pulskens en Mechteld Peter van Boerden
1. een schuur met torschop op de oude stee van Peter van Boerden met de eiken daarachter, op de voorhof en tussen de oude en nieuwe stee.
Hieruit te gelden:
de helft van 3 mud rogge erfpacht aan div. personen de helft van 15 st., erfcijns aan de heer van Tilburg.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 283 f. 4v-5v

12 januari 1541:
Heijlwich dochter van wijlen Peter van Boerden voor haarzelf en voor Claeus haar broer, Peter zoon van wijlen Peter van Spaendonck als man van Elijsabet, Adriaen zoon van wijlen Gherit Beijkens als man van Goijaert, dochters van Peter van Boerden, Joest Herman zoon van wijlen Peter van Boerden voor hemzelf en voor Jan zijn broer, Margriet en Cornelis zijn zusters, Meeus zoon van wijlen Ghijsbrecht Peter van Boerden, Gherit zoon van wijlen Gherit Beijkens en van wijlen Cornelis Peter van Boerden, Ghijsbrecht zoon van wijlen Ghijsbrecht Peter van Boerden in het bijzijn van Anthonis Jan Ariaen Smolders zijn oom, die hierin geconsenteerd heeft Peter, Embrecht, Anthonis en Ghijsbrecht, zonen van Goijaert Pulskens en van Mechteld Peter van Boerden, Willem Wouters als man van Peterke, Matheus zoon van wijlen Wouter Gherits als man van Henricka, Jan zoon van wijlen Henrick Hixpoers als man van Heijlwich,dochters van Goijaert voors., verwekt bij Mechteld diens vrouw, wijlen dochter van wijlen Peter van Boerden, Herman zoon van wijlen Peter van Boerden voor Gherit zoon van wijlen Cornelis Gherit Reijnen, onmondige, daar Herman voors., Peter Peter van Spaendonck en Adriaen Gherit Beijkens en Meeus Ghijb van Boerden voor instaan, verkopen aan Cornelis zoon van wijlen Jan Zwagemakers elk zijn recht en deel in een jaarlijkse erfcijns van 33 stuiver en 1 oertstuiver die Wijtman Joest geloofd had aan Dani?el Peter van Boerden uit huis, hof en erf, gelegen te Tilburg in die Heijdsijde, groot 4 lopensaet, belendingen:
Convent van Tongerlo een zijde
Jan Elen Mutsaerts ander zijde
Huijbrecht Jan Huijben een einde
gemeijn straet ander einde
welke cijns de voorn. personen en verkopers verstorven was van wijlen Dani?el Peter van Boerden en te los staat.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 287 f. 40v, 41r 
Family F1620
 
184 17 juni 1744
op verzoek van Johannes Platschaart, hooftman te St Anne, over de erven van zijn vrouwes zoon Cornelis Weyts filius Cornelis overleden te St Anne 19 meij 1744 getaxeerd:
eerstens de helft in 4 gemeten 16 roeden lants, in het 2e begin van de Robbemoreelpolder, belast per gemet met een graafflijke rente van seven schellingen en twee groten vlaams sjaars per gemet 20-10 vlaams of in guldens 123 per gemet.
Item de helft in een huisje staande op de hoek van de plaetse deser stede gekomen van wt Debora Cloos belast met een stads chijns van 3 schell twee groten vls sjaars, het geheel op 8 pond vls dus voor de helft op 4 pond vls of 24 gulden.
Bron: Marianne Gossije (transcriptie), Zeeuws Archief, RAZvl 481 
Weijts, Cornelis (I1569)
 
185 17 maart 1550:
Marcelis zoon van wijlen Ghijsbrecht Wijten als man van Margriet met Aert zoon van wijlen Gherit van Oeckel als man van Engelberen, dochters van Henrick zoon van wijlen Gherit Beijkens, welke kinderen Henrick voors. verwekt had bij wijlen Mechteld zijn eerste vrouw, dochter van wijlen Jacop vanden Brekel, hebben wettelijk en erfelijk afgezien van 1 mud rogge erfpacht en 2 mud rogge erfpacht, die na de dood van Henrick zoon van wijlen Gherit Beijkens, hun schoonvader, hun jaarlijks en elk tot zijn deel toe vervallen en verstorven zouden zijn op de goederen van Henrick voornoemd en op de goederen van wijlen Elen Embrecht Eelkens, welke pachten voors. te los stonden elk mut tegen 32 Peters, elke Peter voors. tot 20 stuivers gerekend volgens de losbrief, die daarvan is en verder op het recht, deel, actie en toezeggen, dat de voornoemde Marcelis en Aert in naam van hun huisvrouwen voornoemd zouden mogen toebehoren op de goederen en erfenissen van Henrick en van wijlen Mechteld voornoemd en ook op de goederen en erfenissen van wijlen Elen Embrecht Eelkens ook voornoemd, deze goederen en erfenissen altesamen gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd op de Cauwenbergh, zoals ze zeiden, ten behoeve van Henrick hun schoonvader voors. en de kinderen uit zijn tweede huwelijk, die hij verwekt en verkregen had bij wijlen Lijsbet zijn tweede vrouw dochter van wijlen Embrecht Eelkens, samen met de brieven en recht, met overgeven en afgaan zoals dat gewoonte en recht is.
De voors. Marcelis en Aert hebben geloofd super se et bona sua etc. dit vertijen, overgeven en afgaan altijd vast en stendig te houden etc. en nooit maar naar de voors. pachten, goederen noch erfenissen te talen noch te doen talen met geen enkel recht, geestelijk of wereldlijk, en alle kommer en calangies van hunnentewege en vanwege hun huisvrouwen voors. daarop komende allemaal af te doen.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 295 f 53v-54r

23 februari 1551:
Anthonis, Ghijsbrecht en Adriaen, gebroeders, zonen vn wijlen Gherit zoon van Henrick Gherit Beij kens, voor henzelf en ook voor Vijver hun zuster, dochter van wijlen Gherit voors., waar zij zich sterk voor maakten en geloofden, in bijzijn en tegenwoordigheid echter van deze Vijver voors. en tot het geen hierna volgt, zover in haar ws, volkomen toestemming en macht gevende, hebben wettelijk en erfelijk vertegen ten behoeve van Henrick hun grootvader voornoemd en van zijn nakinderen, bij name van Laureijs en Peter, gebroeders, zonen van wijlen Wijtman Joest Lenaerts als mannen en mombers van Ariaena, huisvrouw van Laureijs voors., en van IJke, huisvrouw van Peter voors., die de voors. Henrick verwekt en verkregen had bij wijlen Lijsbet zijn tweede huisvrouw, dochter van wijlen Em brecht Eelkens, samen met alle brieven en het recht, op 1 mud rogge erfpacht in 2 mud rogge erf pacht, die na de dood van Henrick zoon van wijlen Gherit Beijkens voornoemd, hun grootvader, hen jaarlijks elk tot zijn deel vervallen en verstorven zouden zijn geweest op de goederen van Henrick voornoemd en op de goederen van wijlen Elen Embrecht Eelkens, welke pachten voors. te los ston den elk mud tegen 32 Peters, 19 stuivers voor de Peter gerekend, volgens de losbrief die daarvan is.
En verder op al het recht, gedeelte, actie en toezeggen als deze kinderen van wijlen Gherit zoon van Henrick Gherit Beijkens voornoemd zouden mogen competeren en toebehoren op de goederen en er fenissen van Henrick hun grootvader voors. en van wijlen Mechteld zijn vrouw toen ze leefde, dochter van wijlen Jacop van den Brekel, hun grootmoeder, en ook op de goederen en erfenissen van wijlen Elen Embrecht Eelkens ook voornoemd, deze goederen en erfenissen voor aangeroerd altesamen gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd op de Cauwenbergh zoals ze zeiden en ze hebben deze overgegeven en opgedragen met afgaan op de manier die daartoe gebruikelijk is, ge lovende als schuldenaars in de naam als voor super se et bona sua etc. dit vertijen, overgeven, op dragen en afgaan altijd vast en stendig te houden etc. en nooit meer naar de voors. erfpachten, goe deren noch erfenissen te talen noch te doen talen met geen enkel recht, geestelijk etc. , en alle kom mer en calangies van hunnentwege en vanwege wijlen Gherit hun vader voors. daarop komend alle maal af te doen.

Adriaen zoon van wijlen Gherit Beijkens als man van Marie dochter van wijlen Jan Sijmons voor 1/5 deel, Adam zoon van wijlen Cornelis Jan Sijmons, voor hemzelf en ook voor Jan zoon van wijlen Dierck van Lieshout als man van Heijlwig dochter van wijlen Cornelis Jan Sijmons voors., waar hij Adam voors. door kracht van opdracht, ten anderen tijde daarvan ontvangen, zich sterk voor maakte en geloofd heeft, en Jan zoon van wijlen Jan Zomers als momber en Adam voors. als toeziener van Kathelijn onmondige dochter van Jan Cornelis Vannis, die hij verwekt en verkregen had bij wijlen Cor nelia zijn vrouw dochter van wijlen Cornelis Jan Sijmons voornoemd, waar de momber en toeziener voors. voor instonden en geloofd hebben, ook voor 1/5 deel, en Jan zoon van wijlen Elen Jan Sijmons ook nog voor 1/5 deel, hen toebehorende in een huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan lig gende en daartoe behorende in alle grootte etc. in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan
het Creijenven het gehele huis etc. voors. tussen:
erfenis van Jan zoon van wijlen Jan Sijmons een zijde
erfenis van Peter zoon van Gherit Jan Maes Ghenen ander zijde
erfenis van Goijaert Marten Jan Ghenen en Peter zoon
van wijlen Gherit Jan Maes Ghenen voors. een einde
die gemeijn straat ander einde,
zoals ze zeiden.
(Personen voornoemd) hebben dit wetelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan zoon van wij len Jan Sijmons met afgaan en vertijen.
Adriaen, Adam, Jan en Jan, verkopers voornoemd, elk in de naam als voor en zoals elk van hen voor geloofd heeft, hebben geloofd als schuldenaars super se et bona sua etc. elk zijn 1/5 deel in de voors. huis etc. te waren zoals gebruikelijk, behalve dat Jan koper voors. uit het gehele huis etc. moet beta len ca braspenning erfgrondcijns aan de Heer van Tilburg op Sint Stevens dag en daartoe 8 pennin gen erfcijns aan de Heilige Geest van Tilburg, gelovende verder verkopers voors. in de naam en op verbintenis als voor dit verkopen, overgeven, opdragen afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. en alle kommer en calangies meer daarop komende elk tot zijn deel allemaal af te doen
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 296 fol. 70r-v 
Family F1625
 
186 17 maart 1693:
Mattheuus Jan Anthonis Matthijssen, Cornelis Jan Anthonis Matthijssen en Adriaentken Jan Anthonij Mathijssen, wed. wijlen Cornelis Janssen Vervoort, met haer sone Jan Cornelissen Vervoort als gecoren momber, Mattheus als voogd en Jan Anthony Wiltens als toeziender van de vier minderjarige naergelaeten kinderen van Adriaen Jan Anthonis Mattijssen daer moeder af is Jenneken Anthony Wiltens, met naemen deselve kinderen Jenneken, Petronella, Anthoni en Margriet, hebben openbaerlijck vercoft aen Wouter Geerit Buys een parcheel saylandts, 100 r, genaamd den Ladder onder Chaem op Snijders Chaem; oost Wouter Lambreght Jacobs; zuid en west de wed en kindr van Peeter Anthonis Mathijssen; noord Matthijs Adriaen Geerits van Gijsel. Te vrijen met 4 1/2 st. aen den Armen van Chaem.
Bron: ISIS Breda, vestbrieven Chaam R776 fol. 64r

17 maart 1693:
Mattheuus Jan Anthonis Matthijssen, Cornelis Jan Anthonis Matthijssen en Adriaentken Jan Anthonij Mathijssen, wed. wijlen Cornelis Janssen Vervoort, met haer sone Jan Cornelissen Vervoort als gecoren momber, Mattheus als voogd en Jan Anthony Wiltens als toeziender van de vier minderjarige naergelaeten kinderen van Adriaen Jan Anthonis Mattijssen daer moeder af is Jenneken Anthony Wiltens, met naemen deselve kinderen Jenneken, Petronella, Anthoni en Margriet, hebben openbaerlijck vercoft aen Wouter Geerit Buys een parcheel saylants omtrent 100 r, genaamd den Huysacker onder Chaem op Snijders Chaem; oost Anthony Peeter Anthonis MAtthijssen; zuid sHeeren straet; west Adriaen Henricx van Dun; noord Wouter Lambreght Jacobs. Te vrijen met 9 st in meerdere renten soo aen het Manhuys op den Haeghdijck, coraelen tot Breda en den gereghten Heeren chijns.
Bron: ISIS Breda, vestbrieven Chaam R776 fol. 64v

17 maart 1693:
Mattheuus Jan Anthonis Matthijssen, Cornelis Jan Anthonis Matthijssen en Adriaentken Jan Anthonij Mathijssen, wed. wijlen Cornelis Janssen Vervoort, met haer sone Jan Cornelissen Vervoort als gecoren momber, Mattheus als voogd en Jan Anthony Wiltens als toeziender van de vier minderjarige naergelaeten kinderen van Adriaen Jan Anthonis Mattijssen daer moeder af is Jenneken Anthony Wiltens, met naemen deselve kinderen Jenneken, Petronella, Anthoni en Margriet, hebben openbaerlijck vercoft aen Mattheus Matthijssen (westelijke helft) en Adriaen Hendricx van Dun (oostelijke helft) een parcheel van 180 r genaamd den Rotten Beempt, onder Chaem op Snijders Chaem; oost Adriaen Hendricx van Dun mede cooper andere erve hem van te vooren toebehoorende; zuid Wouter Geerit Buys; west Mattheeus Matthijssen mede cooper andere erve hem mede van te vooren toebehoorende; noord Jacob Laureijssen. Te vrijen met 2 st en 2 oort in eene rente van 10 st aen (niet ingevuld).
Bron: ISIS Breda, vestbrieven Chaam R776 fol. 64v

17 maart 1693:
Mattheuus Jan Anthonis Matthijssen, Cornelis Jan Anthonis Matthijssen en Adriaentken Jan Anthonij Mathijssen, wed. wijlen Cornelis Janssen Vervoort, met haer sone Jan Cornelissen Vervoort als gecoren momber, Mattheus als voogd en Jan Anthony Wiltens als toeziender van de vier minderjarige naergelaeten kinderen van Adriaen Jan Anthonis Mattijssen daer moeder af is Jenneken Anthony Wiltens, met naemen deselve kinderen Jenneken, Petronella, Anthoni en Margriet, hebben openbaerlijck vercoft aen Wouter Lambreght Jacobs, een parcheel soo weijde als hoyvelden, 1 bunder genaamd de Koeyweijde, onder Chaem op Snijders Chaem; oost de wed en kindr van Peeter Anthonis Matthijssen; zuid Willem Wouters van Gestel; noord Wouter Geerit Buys.
Bron: ISIS Breda, vestbrieven Chaam R776 fol. 64v, 65r

17 maart 1693:
Mattheuus Jan Anthonis Matthijssen, Cornelis Jan Anthonis Matthijssen en Adriaentken Jan Anthonij Mathijssen, wed. wijlen Cornelis Janssen Vervoort, met haer sone Jan Cornelissen Vervoort als gecoren momber, Mattheus als voogd en Jan Anthony Wiltens als toeziender van de vier minderjarige naergelaeten kinderen van Adriaen Jan Anthonis Mattijssen daer moeder af is Jenneken Anthony Wiltens, met naemen deselve kinderen Jenneken, Petronella, Anthoni en Margriet, hebben openbaerlijck vercoft aen Anthony Peeter Anthonissen de Jongh een parcheel saylants, 60 r, genaamd de Hooge Weijde, onder Chaem op Snijders Chaem; oost de wed en kindr van Peeter Anthony Matthijssen; zuid Mattheeus Matthijssen; west Peeter Mattheeussen; noord des coopers erve. Te vrijen met 6 st in meerdere renten aen sijne Majestijt van Groot Brittaigne.
Bron: ISIS Breda, vestbrieven Chaam R776 fol. 65r

17 maart 1693:
Erfdeling.
Naam partij 1, persoon 1: Mattheeus Jan Anthony Matthijssen
Naam partij 2, persoon 1: Cornelis Jan Anthony Mathijssen
Aard van de handeling: Erfdeling
Aard van het goed: CAVEL 1 (partij 1): A. oostelijke helft van parcheel saylants, int geheel 1/2 bdr B. oostelijke helft van parcheel weijde, int geheel 100 r. C. parcheeltjen soo saylandt als driessen, 100 r. CAVEL 2 (partij 2): D. westelijke helft van saylandts, int gehe
Naam van het goed: A. Cocxgoet B. 't Raepmoer C. den Nieuwen Driesch D. Cocxgoet E. 't Raepmoer F. den Nieuwen Driesch H. Snoecxkens Driesch I. Lubben Hoff K. Snoecxkens Driesch
Ligging van het goed: A. onder Chaem op Snijders Chaem aen de Cappelle; oost Matthijs Adriaen Gijsels; zuid de wed en kindr van Peeter Anthonissen; west Cornelis Jan Anthonis Matthijssen mette tweede cavel en wederhelft; noord sHeeren straet. B. oost de kindr van Wijnant Beckers en de kindr van Anthony Commers van Bedaff; zuid voirs Matthijs Adriaen Gijsels; west mede den voirs Cornelis Jan Anthonissen mette tweede cavel en wederhelft; noord sHeeren straet. C. als voor; oost voirs Cornelis Jan Anthonissen mette tweede cavel; zuid wed men kindr van Jan Peeters van Boijmeir west Adriaentken Jan Anthonissen mette derde cavel hier tegens gedeelt; noord aen Emonts Velt, toebehoorende Hendrick Montens tot Ginneken. D. oost Mattheeus Jan Anthonissen mette eerste cavel en wederhelft; zuid de wed en kindr van Peeter Anthonissen; west en noord sHeeren straet. E. als voor; oost Mattheeus Jan Anthonissen mette eerste cavel; zuid Mathijs Adriaen Gijsels; west en noord de wed en kindr van Wouter Aert Buys. F. als voor; oost Adriaentken Jan Anthonissen mette derde cavel; zuid de wed en kindr Jan Peeters van Boijmeir; west Mattheeus Jan Anthonissen mette eerste cavel; noord den voirs Hendrick Montens erffg. G.als voor achter de cappelle. H. als voor; oost de kindr van Adriaen Jan Anthonissen mette vierde cavel; zuid sHeeren vroente; west de wed en kindr van Jan Peeters van Boijmeir; noord Emonts Velt voirs. I. als voor; oost Mattheeus Jan Anthonissen mette eerste cavel; zuid Cornelis Hendricx van Dun; west de kindr van Adriaen Jan Anthonissen mette vierde cavel; noord aen de Leege Weij, toebehoorende Cornelis Hendricx van Dun en meer anderen. K. oost Willem Wouter Gijsels; zuid sHeeren vroente; west Adriaentjen Jan Anthonissen mette derde cavel; noord Emonts Velt voirs. L. als voor; oost Adriaentken Jan Anthonissen mette derde cavel; zuid Cornelis van Dun ; west sHeeren straete; noord de Leege Weijde, toebehoorende Cornelis Hendricx van Dun en meer anderen.
Bijzonderheden: Partij 3: Adriaentken Jan Anthony Matthijssen, wed wijlen Cornelis Janssen Vervoort, met haer soon Jan Cornelissen Vervoort als gecoren vgd. Partij 4: partij 1.1 als vgd en Jan Anthony Wiltens als toez van de 4 naergelaten kindr van Adriaen Jan Anthonis Matthijssen, met naemen de selve kindr Jenneken, Petronella, Anthony en Margriet, daer moeder aff is Jenneken Anthony Wiltens. Partijen verdelen de goederen hen nagelaten bij Jan Anthony Wiltens (N.B. Dit lijkt een vergissing: i.p.v. Wiltens hoort Matthijssen te staan) en Margriet Adriaen Mattheeussen, hennen vader en moeder en de voirs weesen grootvader en grootmoeder, bijde zaliger waeren. De derde en vierde cavel zullen overpad moeten geven aan de eerste en de tweede cavel. De derde cavel moet om het huys een roede erffs laeten tot gemeen gebruik mette vierde cavel. Als de derde cavel het huys zou afbreken, dan vervalt de grond daarvan aan de vierde cavel.
Bron: ISIS Breda, vestbrieven Chaam R 776 fol. 61v/64r 
Family F2355
 
187 17 mei 1531
Berthelmeeus zoon van wijlen Anthonis Verbunt voor hemzelf, Lambert zoon van wijlen Willem Lamberts als momber en Berthelmeeus vs als toeziener van Anthonia, onmondige dochter van Arijaen zoon van wijlen Willem lamberts, die Arijaen gewoonen had bij Jacoba zijn vrouw, dochter van wijlen Anthonis Verbunt in tegenwoordigheid van Arijaen voors, verkopen aan Jan zoon van wijlen Anthonis Verbunt, hun oom en broer, elk hun deel in een huis, hof, schuur en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilborch in die Berckdijck, aldaar tussen:
erfenis van Peter Willem Beerijs en Lemmen
Goijaerts een zijde
erfenis van Jan Thonis Diercks ander zijde
erfenis van Laureijs Henrick Zwijsen een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog een stuk land gelegen in de parochie voors in die Schijve, tussen:
erfenis van de erfgenamen van Peter van Spaendonck een zijde
erfenis van Willem Beerthen en een gemeijne gebuerwech ander zijde en een einde
het Convent van Tongerloe ander einde.
Het deel van Bertholomeeus vs in een stuk land genaamd die Avenbraeck, gelegen als voor tussen:
erfenis van Denis Goijaerts een zijde
erfenis van Jan Verbunt ander zijde
erfenis van Sijmon Zwagemakers een einde
erfenis van Jan Thonis Diercks ander einde.
Dat elk van hen verstorven was van Anthonis Verbunt en zijn huisvrouw, hun vader en moeder, grootvader en grootmoeder.
Hieruit te gelden aan:
Denijs Meijnaerts hun deel in 4 lopen rogge erfpacht.
Willem Beerthen hun deel in 1 mud rogge erfpacht.
De Rector van Onze Lieve Vrouwe Altaar in het nieuwe koor in de kerk van Tilborch hun deel in 4 lopen rogge erfpacht.
Sijmon van Zon hun deel in 8 lopen rogge erfpacht, zoals van rechtswege daaruit gaat en gaat dat daar niet uit dan moet dat aan de verkopers betaald worden.
Dierck de Borchgreeff hun deel in 1 braspenning erfcijns.
De Heer van Tilborch hun deel in st erfcijns.
In de Aacijns hun deel in 1 oertstuiver erfcijns.

Jan zoon van wijlen Anthonis Verbunt, Lambert zoon van wijlen Willem Lamberts als momber en Jan voors als toeziener van Anthonia onmondige dochter van Arijaen zoon van wijlen Willem Lamberts, die Arijaen gewonnen had bij wijlen Jacoba zijn vrouw, dochter van wijlen Anthonis Verbunt in tegenwoordigheid van Arijaen voors verkopen aan Berthelmeeus zoon van wijlen Anthonis Verbunt elk hun deel in een stuk land gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd in die Schijve, het geheel tussen:
erfenis van Denis Mutsaerts een zijde en een einde
erfenis van Peter Lemmens ander zijde
efenis van Laureijs Zwijsen ander einde
door welk stuk een gemeijne gebuurweg gaat.
Nog elk zijn deel in de helft van een erfpacht van 8 lopen rogge, die men jaarlijks heft op de erfenis van Wouter Gerit Zibben, welk land en erfpacht aan hen verstorven was ut supra.
Hieruit te gelden:
aan Laureijs Henrick Zwijsen hun deel in 5 lopen en 1 vierdevaet erfpacht.

Jan en Berthelmeeus, gebroeders, zonen van wijlen Anthonis Verbunt verkopen aan Lambert Willem Lamberts ten behoeve van Anthonis onmondige dochter van Arijaen Willem Lamberts elk hun deel in een stuk land gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd in die Schijve, het geheel tussen:
erfenis van Peter Anthonis Meeus een zijde en een einde
een gemeijne gebuurweg ander zijde
erfenis van de erfgenamen van Peter van Spaendonck ander einde.
Nog elk zijn deel in de helft van een erfpacht van 8 lopen rogge, die men jaarlijks heft op Wouter Gerit Zibben. Welk land en erfpacht hun verstorven was van Anthonis voors hun vader en van Lijsbet hun moeder.

Jan en Berthelmeeus, gebroeders, zonen van wijlen Anthonis Verbunt als toezieners en Lambert zoon van wijlen Willem Lamberts als momber van Anthonia onmondige dochter van Arijaen zoon van wijlen Willem Lamberts, die Arijaen gewonnen had bij Jacoba zijn vrouw dochter van wijlen Anthonis Verbunt hebben beloofd als schuldenaars te gelden en te betalen aan Arijaen zoon van wijlen Willem Lamberts, vader van het onmondige kind, een jaarlijkse en erfelijke lijfpacht van een half mud rogge zijn leven lang uit een stuk land genaamd die Avenbraecken gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd in die Schijve aldaar tussen:
erfenis van Sijmon Zwagemakers een zijde en een einde
erfenis van Jan Verbunt ander zijde
erfenis van Denis Goeijaerts ander einde.

Jan zoon van wijlen Anthonis Verbunt heeft beloofd als schuldenaar te gelden en te betalen aan Lambert zoon van wijlen Willem Lamberts en Berthelmeeus zoon van wijlen Anthonis Verbunt als momber en toeziener van Anthonia onmondige dochter van Arijaen zoon van wijlen Willem Lamberts een jaarlijkse en erfelijke pacht van 26 lopen rogge uit een huis, hof en schuur en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilborch in die Berckdijck, aldaar tussen:
erfenis van Peter Willem Beerijs en Lemmen Goeijaerts een zijde
erfenis van Jan Thonis Diercks ander zijde
erfenis van Laureijs Henrick Zwijsen een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog uit een stuk land genaamd die Avenbraeck gelegen in de parochie voors in die Schijve aldaar tussen:
erfenis van Denis Goeijaerts een zijde
erfenis van Anthonia onmondige dochter van Arijaen
Willem Lamberts ander zijde
erfenis van Jan Thonis Diercks een einde
erfenis van Sijmon Zwagemakers ander einde.

Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 279 f. 6v-7v

8 januari 1532:
Bertelmeeus zoon van wijlen Anthonis Verbunt heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Arijaen zoon van wijlen Jan Zwijsen een stukje land gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve, aldaar tussen:
erfenis van Denis Arijaen Mutsaerts een zijde en een einde
erfenis van Peter Leemans ander zijde
erfenis van Laureijs Hanrick Zwijsen ander einde.
Hieruit moeten betaald worden aan Laureijs Hanrick Zwijsen 5 lopen en 1 vierdevaet rogge erfpacht.
Bron: RHC Tilburg, algemene protocollen rechterlijk archief, R 279 f. 28v

Wouter zoon van wijlen Jan Wouter Denis heeft beloofd als een principaal schuldenaar te gelden en te betalen aan Berthelmeeus zoon van wijlen Anthonis Verbunt een jaarlijkse en erfelijke cijns van 3 karolus gulden, elke karolus gulden 20 stuivers per stuk, uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Denis en Jan, gebroeders, zonen van wijlen
Jan van Boerden alias Luijtkens een zijde en een einde
erfenis van Cornelis Dani?els ander zijde
de gemeijn straat ander einde.
Nog uit een stuk erfenis in weiland genaamd Cleijs Weij, gelegen als voor tussen:
erfenis van Sijmon Reijnkens een zijde
erfenis van Jan en Dani?el, gebroeders, zonen van wijlen
Jan van Boerden alias Luijtkens ander zijde
erfenis van Cornelis Dani?els een einde
de gemeijn straat ander einde.

Staat te los met 40 karolus gulden van 20 stuivers per stuk.
Bron: RHC Tilburg, algemene protocollen rechterlijk archief, R 279 f.52r-52v 
Family F1458
 
188 17 mei 1644:
Margriet Geeraert Abrahams de Vrijter met man en voogd Cornelis Beckers, Peeter Peeter Wijnants en de andere erffgenamen van Geeraert Abraham de Vrijtere transporteren aan Cornelis Lenaerts van Beers een stuck weijden mette halve straete daertoe behoorende, 350 roeden, tot Chaem aen de Cleijstraete, oost Wijnant Peeter Wijnants; zuid Commer Henricx van Bedaff; west en noord de Geburtstraete.
Bron: Vestbrieven Chaam R772 fol. 59r en v en R773 fol. 94v-95r , ISIS Breda 
van Beers, Cornelis Joannis Leonardi (I9678)
 
189 17 mei 1713:
Pieter Herny de jonge, aangetr. halfbroer, legt de eed af als voogd over Antheunis, oud 8 jaar, Jannis, oud 4 jaar, en Pieter, oud 2 jaar, wezen van oud-burgemeester Anthonij de Puijt, moeder is Matie Scheers, inv. overgebr. 15 augustus 1714.

10 maart 1717:
Pieter Hernij de jonge, voogd over Anthonij en Johannis, wezen van burgemeester Anthonij de Puijt uit zijn laatste huw. m. Matie Scheers, verklaart dat de wezen ge?erfd hebben van halfbroer Jacobus de Puijt en volle broers Boudewijn en Pieter de Puijt, 7 april 1717 verzoekt Pieter Hernij als voogd over bovengenoemde wezen dat Joseph Dillebeecke, als getr. met der wezen moeder Maijken Scheers, wegens zijn vertrek naar Groede borgen zal stellen, 21 april 1717 verklaart Dillebeecke dat hij geen borgen kan vinden, schepenen beslissen daarom dat zijn vruchten te velde publiek verkocht zullen worden. 12 februari 1727 wordt de wees Anthonij de Puijt ge?emancipeerd.
Bron: Index weesboeken van St. Anna ter Muiden sinds 1604, RA Zeeuws-Vlaanderen inv.nr. 488, fol. 34, 41 
Family F466
 
190 17 mei 1713:
Pieter Herny de jonge, aangetr. halfbroer, legt de eed af als voogd over Antheunis, oud 8 jaar, Jannis, oud 4 jaar, en Pieter, oud 2 jaar, wezen van oud-burgemeester Anthonij de Puijt, moeder is Matie Scheers, inv. overgebr. 15 augustus 1714.

10 maart 1717:
Pieter Hernij de jonge, voogd over Anthonij en Johannis, wezen van burgemeester Anthonij de Puijt uit zijn laatste huw. m. Matie Scheers, verklaart dat de wezen ge?erfd hebben van halfbroer Jacobus de Puijt en volle broers Boudewijn en Pieter de Puijt, 7 april 1717 verzoekt Pieter Hernij als voogd over bovengenoemde wezen dat Joseph Dillebeecke, als getr. met der wezen moeder Maijken Scheers, wegens zijn vertrek naar Groede borgen zal stellen, 21 april 1717 verklaart Dillebeecke dat hij geen borgen kan vinden, schepenen beslissen daarom dat zijn vruchten te velde publiek verkocht zullen worden. 12 februari 1727 wordt de wees Anthonij de Puijt ge?emancipeerd.
Bron: Index weesboeken van St. Anna ter Muiden sinds 1604, RA Zeeuws-Vlaanderen inv.nr. 488, fol. 34, 41 
Family F472
 
191 17 mei 1726:
Transport door wijlen Anthonij Simons de Bont zijn kinderen verwekt bij Cornelis Cornelis Voskens waarvan voogden zijn Jan Simon de Bont en Hendrick Cornelis Voskens, van een perceel heibodem aan de Broekhovensedijk te Hilvarenbeek aan Roeloff Hollen.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Hilvarenbeek, Schepenbank Hilvarenbeek 700 inv.nr. 75 fol. 39v 
Family F1885
 
192 17 november 1531:
Gekomen zijn voor schepenen Laureijs zoon van wijlen Sijmon Herman Heijsten, Arijaen Jan van Gorp als man en momber van Barbel, Jan zoon van wijlen Goeijaert vanden Kerckhoff als man van Cornelia, Aert zoon van wijlen Jan Gerits als man van Dimpna en Jan aoon van wijlen Anthonis tsHeerden als man en momber van Lijsbeth, allen dochters van wijlen Sijmon zoon van wijlen Herman Heijsten, die Sijmon voors gewonnen had bij wijlen Aleijt zijn huisvrouw, dochter van Gerit Jan Wouters en ze hebben bij rade van sommige van hun vrienden een erfdeling gemaakt van de erfelijke goederen, hierna bewschreven, welke goederen hun na de dood van Sijmon en Aleijt voors, hun ouders, verstorven en nagelaten waren.
Overmits welke deling zal Laureijs voors hebben, houden en erfelijk blijven bezitten:
een stuk erf gelegen tot land, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Horenvoert, aldaar tussen:
erfenis van Arijaen Jan van Gorp een zijde
erfenis van Jan Goeijaerts vanden Kerckhoff ander zijde
erfenis van Ghijb van Boerden en een waterlaat een einde
erfenis van Arijaen Jan van Gorp en meer anderen ander einde.
Nog een stuk land gelegen als voor tussen:
erfenis van Arijaen voors een zijde
erfenis van Jan Anthonis tsHeerde voors ander zijde
erfenis van Ghijb van Boerden een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog een stuk land gelegen als voor tussen:
erfenis van de kinderen van wijlen Gerit Lambrecht van Boerden een zijde
erfenis van Aert Jan Gerits ander zijde
erfenis van Ghijb van Boerden een einde
erfenis van de kinderen van wijlen Sijmon Herman Heijsten ander einde.
Nog een stuk erf in weide en heide, gelegen als voor tussen:
erfenis van Aert Jan Gerits een zijd
erfenis van Jan Goeijaert vanden Kerckhooff ander zijde
erfenis van Aert voors een einde
erfenis van de kinderen van Sijmon Herman Heijsten ander einde.
Nog een stuk heiveld gelegen als voor tussen:
erfenis van Aert Jan Gerit van Gorp een zijde
erfenis van Jan Goeijaert vanden Kerckhoof ander zijde en een einde
de gemeijn straat ander einde.
Mocht op deze erfenissen in de toekomst enige kommer komen zo hebben de deelslieden voor elkaar beloofd elkaar kinds-kinds gelijk te helpen betalen.
De voors waterlaat zal Laureijs voors bewaren zonder hun kosten.
Bron: J.R.O. Trommelen: Rechterlijk Archief Tilburg inv.nr. 279 fol. 19v 
Family F324
 
193 1701:
Liquidatie tusschen d'erfgen Maijken Jansz van de Riedt wedue was van Wil-lem Rombout Anthonis Aart 1701.
Liquidatie tusschen Frans Willem Rombouts pro se en als voogt met Jan Wil-lemse de Helt als toesiender over de vier nagelaten weeskinderen Antonij Willem Rombouts Adriaen Willem Rombouts, Elisabeth Willem Rombouts wedue Jan Marij-nissen woonende in de capelstraat onder de Oudenbos, Willem Leen-dert Enge-len als in huwelijk hebbende Tanne-ken Willem Rombouts en Jan An-thonis Huij-breghts getrout met Jenneken Willem Rombouts respective kinde-ren, kints kinderen en erftgenamen van Maijken Jansz van de Riedt wedue was van wijlen Willem Rombouts Anthonis Aarts beij-de overleden op de hooge donck alhier 1701.
Bron: "Staten en inventarissen van sterfhuizen (alfabetisch), 17e tot 18e eeuw", 0007 Schepenbanken Etten-Leur, 1458-1811, digitale toegang, Regionaal Archief West-Brbabant (http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl : geraadpleegd 18 april 2014) 
Family F3422
 
194 1707:
Staat ende inventaris van allen de erft haaft meuble en erftgoederen actien schulden en crediten metterdoot ontruijmt ende nagelaten bij Anthonij Marijniss van de Riedt ter verclaringe van Cathelijn Noute Moerinx desselfs nagebleven wede 1707.
Bron: "Staten en inventarissen van sterfhuizen (alfabetisch), 17e tot 18e eeuw", 0007 Schepenbanken Etten-Leur, 1458-1811, digitale toegang, Regionaal Archief West-Brbabant (http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl : geraadpleegd 18 april 2014) 
Family F3337
 
195 1713:
Francis van der Zeijpen, meester-wagenmaker, en Martinus van Onsenoort, meester-smid, tegen Antonij Jansse Cleijn.
Bron: Civiel Dosser 35 (zie onder)

1767:
Dielis Verhoeven, gehuwd met Adriaantje Renier van Onzenoort, Wouter van Onsenoort, Laurens van Onsenoort, Hendrik Pikkrie, gehuwd met Adriana van Onzenoort en Margo van Onzenoort, weduwe van Norbert Coolen, allen erfgenamen van Martinus van Onzenoort en Adriaana Hendrikse Princen, tegen Jan van Onzenoort over de achterstallige huur op grond van ongeldige overdracht.
Bron: Stichting Adriaen Snoerman Fonds: Overzicht van criminele en civiele procesdossiers over de periode 1700 tot 1770, te vinden in het archief van de schepenbank van Loon op Zand, dossier nr. 203, URL: http://www.snoerman.org/lz/dossiers2.html

naam: Glavimans, Anthonij (notaris en procureur, als gelastigde van Dielis Verhoeven, gehuwd met Adriaentje Renier van Onzenoort, Wouter van Onzenoort, Laurens van Onzenoort, Hendrik Pikkorie, gehuwd met Adriana van Onzenoort en Margo van Onzenoort, weduwe van Norbert Coolen, allen erfgenamen van Martinus van Onzenoort en Adriaena Hendrikse Princen)
actie: verkoop
datum: 15-7-1767
pagina: 228
bijzonderheden: huis, hof, erf, zaai- en weiland en een heibodem
lokatie: aan de Molestraat
bron: archief schepenbank 169


naam: Rijswijk, Aart van (vorster) in opdracht van notaris Anthonij Glavimans (gelastigde van Dielis Verhoeven, gehuwd met Adriaentje Renier van Onzenoort, Wouter van Onzenoort, Laurens van Onzenoort, Hendrik Pikkorie, gehuwd met Adriana van Onzenoort en Margo van Onzenoort, weduwe van Norbert Coolen, allen erfgenamen van Martinus van Onzenoort en Adriaena Hendrikse Princen)
actie: verkoop
datum: 29-7-1767
pagina: 231
bijzonderheden: 6 kopen granen en andere veldvruchten
lokatie: op de Molestraat
bron: archief schepenbank 169
Bron: Regionaal Archief Tilburg, Rechterlijk Archief Oisterwijk 
Family F1441
 
196 1751:
Akte van nalatenschap van Cornelia Aert Elst, ovl. 1-1-1748. Partijen: Francis Hendrick Pemen, Cornelia Jan Rijvers.
Bron: Index akten van een schepenbank en dorpsbestuur Antwerpen, archiefnr. 332/04, http://arch.arch.be 
Family F1508
 
197 1762:
Wezenakte: Joannes Platschaert, zoon van Adriaen Platschaert (zoon van Jan en Jacquemyntje van den Broecke) en Joanne Scheers (dv Joannes & Marie Francoise Bodry, + 15-3-1753 te Sint Anna ter Muiden), erft van zijn moeder. Als maternele voogd wordt Boudewyn Scheers aangesteld.
Bron: "Wezenakten - West Vlaanderen", index voor wezenakte Joannes Platschaert, 1762; Rijksarchief in Belgie, "Zoeken in personen" (http://search.arch.be : geraadpleegd 27 januari 2013); bron Wezenakte Oostkerke 1762, Brugse Vrije Noordkwartier (oud nummer: Noord 1762), registernummer: 16508

Adriaan hertrouwt met Janneke Albert, met wie hij tenminste vier kinderen krijgt. Hun twee dochtertjes die zij Jacomina noemen, overlijden reeds op jonge leeftijd. Ook hun broertje Abraham sterft als kind. Een andere zoon van Adriaan en Janneke, Adriaan jr., wordt wel volwassen.

28 september 1762:
Johannes Plasschaar wonende ter Parochie van West Capelle.

27 april 1771:
Genoemd Adriaan Plasschaart hooftman der Parochie Wes Capelle.

20 oktober 1771:
Adriaan Plasschaert wonende te Sint Anna ten Vrijen, accepteert woonhuis met annexe hout logie, stallingen en Erve staande en gelegen binnen deze stadt, van ouds genaamt de Witten Leeuw .... ten oosten aan de pleine oft plaatse, west aan het straatje den korten ommegank, zuijdde Erve van de ... en die van schepen francois Dookelaar en ten Noorden de Stadsstraate. Een hondert ponden.

20 oktober 1779:
Adriaan Plasschaert wonende te St. Anna ten Vrijen, accepteert woonhuis met annexe hout logie, stallingen en Erve staande en gelegen binnen deze stadt, van ouds genaamt de Witten Leeuw....ten oosten aan de pleine oft plaatse, west aan het straatje den korten ommegank, zuijdde erve van de ... en die van schepen francois Dookelaar en ten noorden de stadsstrate ... een hondert ponden.

27 november 1793:
Jacobus, zoon van Adriaan Plasschaart, hooftman der Parochie St. Anna ten Vrijen.

Den 27 november 1793
compareerde voor balluw Burgemeester en schepenen der stad en schependom van St. Anna ter Muijden
Adriaan Plasschaart Hooftman der Parochie St. Anne ten Vrijen oostenrijksen bodem, welken comparant bekende en verklaarde uijtterhand te hebben verkogt, dien volgende als nu bij deezen zig te ontuijtten onterven en ontgronden voortes te cederen transporteren en in vollen eijgendom op te dragen aan en ten profijte van zijnen zoon Jacobus Plasschaart, den welken ten deezen present, de navolgende Wettelijke traditie en overdragt ten zijnen profijte is accepterende, van de numbre van vier gemeten twee hondert agtentagtig roeden weijlandt gelegen in den Polder de Robbemoreel en aldaar in het begin, abonterende ten oosten aan de wijen van d'erven Jacobus Hernij, ten westen aan de weijen van dezelve erven Jacobus Hernij. ten zuijden aan de weijen van den Burgemeester Mattheus de Bruijne, en ten noorden aan den Uijtweg competerende aan d'erven van wijlen d Hr. Cornelis de Jonge welken koop en opdragt is geschied voor en buiten de somme van tagtig ponden vlaems of vierhondert tagtig gulden., den koop, welke koopsomme door den acceptant aan den comparant volgens mondelinge declaratie zich voldaan en betaalt, belovende den comparant aan den acceptant de hier bovengemelde verkogte en getransporteerde 4 gemeten 288 roeden in wette te zullen weren, vrijen en garanderen, voor alle evictie aantal en aanmaninge? nu en ten allen dagen, vrij, suijver en onbelast, onder verband en submissie als na regten gereserveert eene grave rente van vijftien schell. en ses gr. Jaarlijks dewelke door den comparant zal werden gezuijvert tot den laasten vervaldag en van dan af en voorwaarts zijn en blijven tot laste van den acceptant, en is wijders geconditioneert dat den comparant en verkooper in deesen zal moeten blijven aan het gebruijk van dezelve 4~288 roeden weijland voor den comparanten verkooper quame te overlijden dat dezelve 4~288 r. weijland wederom in eijgendom zal moeten retourneren, aan den comparant en verkoper zonder aan d'erfgenamen van den acceptant en kooper ietwas voor vergoedinge daar voor zal moeten werden betaalt. en eijndelinge dat den acceptant geduurende het leven van den comparant, niet en zal vermogen in eenigen manieren overgemelde 4~288 r. weijland te dosponeren, hetzij bij testamente of eenige andere acte.
En is wijders ten passeren deeses gebleken dat over het regt van den 40sten penning zoo over koopsom als rente aan den lande is betaalt volgens quitantie in dato den 26 november 1793 ter somma van f14:8:2

Bron: Rechterlijk archief Zeeuws Vlaanderen 480 
Family F79
 
198 18 april 1561:
Gerijt zoon van wijlen Jan van Raeck heeft beloofd als een principaal schuldenaar te geven en wel te betalen aan Jan zoon van wijlen Jan Vrancken de somma van honderd en 25 karolus gulden van 20 stuivers of de waarde daarvan in ander goed gevalueerd geld zoals dat ten tijde van de etaling in het algemeen koers en gang zal hebben, te betalen van Lichtmis nu a.s. over 2 jaren en daartoe nog op elke Lichtmis die daartussen komt en ook op Lichtmis als men de penningen zal betalen voor elke voors karolus gulden een braspenning als wasdom daarvan, zonder arglist.
Datum en schepenen ut supra (als boven).
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 307 fol. 2v 
van Raeck, Gerit Jan (I5908)
 
199 18 augustus 1551:
Embert z.w. Jan Peynenborch man Aryken d.w. Lambert Appels verkocht Michiel z.w. Jan Peters, Herman? van Aken en Mechtelden d. Jan van Collenborch
?- eenen erfwech om te mogen wegen eenen beempt geheyten den nyeubeempt den voors. Michiel Herman en Mechtelden toebehorende elck zijn gedeelt
te mogen gebruiken met varen stauwen weynden ende keren ter straten vuyt tot hennen schoensten ten ewigen dagen over
?eenen beempt Emberden voors. toebehorende geheyten den Cleynen beempt in par. Haaren tpl. dat Aspelaer tegen die Belversche strate over etc.
Bron: Wim de Bakker, 847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk 1418 - 1811. Regestenlijst van inv.nr. 255, Algemeen Protocol, 13 januari 1551 - 9 januari 1552, R.255 fol. 84v

3 december 1555
Ariaen z.w. Aert Hermans Willemken zijn zuster Willem en Cornelis krn w. Ariaen Jacops dmaw Heylwich d. Aert hermans voorn. ook voor Geriden en Mathijse hun broeders en Ghijsbert Reyner Heesters dmaw Luytgaert d. Aert Hermans voorn. 4/5 in de helft en Embrecht Peynenborchs man van Adriana d.w. Lambert Appels 1/3 in de andere helft tsamen 5/8 in
?- stuck ackerlants par. Haren tpl. gent in de Belversche eckeren etc.
vendt Cornelis Wilborts en Henrick z. w. Cornelis Tonissen
margo: Peeter z. Willem van Giersbergen dmaw Adriana d. Aert Hermans alle recht ad opus Cornelis
Jenneken d. Embrecht Peynenborch wede Peeter Jan Pieren
Bron: Wim de Bakker, 847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk 1418 - 1811. Regestenlijst van inv.nr. 259, Algemeen Protocol, 8 januari 1555 - 13 januari 1556. R.259 fol. 81 
Family F3304
 
200 18 december 1532:
Cornelis zoon van wijlen Gerit Reijnen heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan zoon van wijlen Peter Jan Mutsaerts een huis, hof, schuur met de grond en toebehoren en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 3 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Heijdsijde aen het Hoelven, aldaar tussen:
erfenis van Laureijs Loers een zijde
de gemeijnt van Tilburg ander zijde en een einde
erfenis van Dani?el Cornelis Hermans ander einde.
Nog een stuk land groot ongeveer 5 lopensaet, gelegen in de parochie voors in die Stockhasselt aen het Hoelven, aldaar tussen:
erfenis van Jan Zomers een zijde
Ceelen Hoeff ander zijde
erfenis can Arijaen Cornelis Hermans en meer anderen een einde
de gemeijnt van Tilburg ander einde.
Nog een stuk land groot ongeveer 7 lopensaet, gelegen als voor tussen:
erfenis van Jan Zomers een zijde
erfenis van Mathijs Wouter Gerits ander zijde
erfenis van Lambert Hanrick Weijmers een einde
het laatste stuk land ander einde.
Koper moet hieruit gelden aan de erfgenamen van Jan Melis in Loon een half mud rogge erfpacht; aan de Heer van Tilburg en Lucas van Amersoijen samen een braspenning erfcijns; aan de Heilige Geest van Tilburg 3 stuiver erfcijns. Nog aan de weduwe van Cornelis Sijmons 1 mud rogge erfpacht, dat te los staat met 40 karolus gulden.
Verder moet hij de waterlaat onderhouden.

Jan zoon van wijlen Peter Jan Mutsaerts heeft beloofd als een principaal schuldenaar te gelden aan Cornelis zoon van wijlen Gerit Reijnen een jaarlijkse en erfelijke cijns van 51 stuivers en 1 oertstuiver uit huis, hof, schuur en erfenis groot ongeveer 3 lopensaet ut supra en uit de twee stukken land ut supra.

Staat te los de eerste Lichtmis na de dood van Peter van Boerden, zijn schoonvader, met 49 karolus guldens van 20 stuivers per stuk.
Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 280 f. 27r 
Mutsaerts, Jan Peter (I5750)
 

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 35» Next»