Stamboom Marijnissen

Notes


Matches 1 to 50 of 1,728

      1 2 3 4 5 ... 35» Next»

 #   Notes   Linked to 
1 'in icto oculi claudit omnia, sine sacramenti mortua'
(Zij is in een oogwenk gestorven, zonder sacrementen van de stervenden) 
Roovers, Dimpna Anthonis (I12526)
 
2 "aen huis op speciael versoek en nae Kennisgeevinge aen de Heer Secretaris van Gils, loco pretoris absentis in presentie van de Ouderling van Gils en Diaken Klis. Bij de ondertrouw bekende de Bruidegom vader te zijn van het kind waer van de Bruid in de kraam lagh ten huise van Mr. Dekkers." Family F110
 
3 "Bertam, Willam, Richildam et Gislam" worden in volgorde genoemd als vier dochters van Boso en Willa door Liutprand. Willa wordt genoemd "rex Hugo neptim suam.ex Willa uxore sua Boso Tusci? provinci? marchio regis frater" door Liutprand als hij haar huwelijk met Berengario vastlegt.
Bron: Medieval lands, http://fmg.ac/Projects/MedLands/Contents.htm 
van Toscane-arles, Willa (I10470)
 
4 "Boso comes et uxor sua Constantia.illorum filii.Willelmus comes, Rotbaldus comes, Pontius juvenis" ondertekenen het charter gedateerd May [963] waarin "Gencius et uxor mea Aiburga" bezittingen "in pago Aquense superiore ad castrum.Ansoyse" doneren aan Monmajour.
Bron: Medieval lands, http://fmg.ac/Projects/MedLands/Contents.htm 
d'Arles, Guillaume Ii (I10529)
 
5 "domi in necessitate baptisatum ob obstetrice", oftewel: thuis uit nood door de vroedvrouw gedoopt. Jan Adriaansz Hendricks (I541)
 
6 "Eadwardum" werd genoemd door Roger of Hoveden als de jongere zoon van Alfreds zonen bij Queen Ealswith.
Bron: Medieval lands, http://fmg.ac/Projects/MedLands/Contents.htm 
van Engeland, Edward I (I2561)
 
7 "Eius filio Rothboldo et fratre eius Wilelmo comite" gaven toestemming voor de charter van "Bosoni comitis, filii Rothboldi quondam" gedateerd maart 965, ondertekend door "comes Boso.comes Wilelmus".
Bron: Medieval lands, http://fmg.ac/Projects/MedLands/Contents.htm 
d'Arles, Rotbald (I10554)
 
8 "Genealogische akten," database, Streekarchief Voorne-Putten & Rozenburg (http://www.streekarchiefvpr.nl : geraadpleegd 12 december 2013), vermelding van geboorteakte Johannes Bovendeert Bovendeert, Johannes (I13233)
 
9 "Gertrudis" wordt vermeld als de vrouw van "Roberti Frisonis" in het Cartulaire de Saint-Bertin, waar haar afstamming niet vermeld staat
De Genealogica Comitum Flandri? Bertiniana noemt "filiam Bernardi Saxonum comitis Gertrudem" als vrouw van "Robertus", en geeft aan dat zij "viduam Florentii comitis Fresonum" was. De Genealogia ex stirpe Sancti Arnulfi noemt "Idam Namucensem.uxorem Angelberti marchionis et Gertrudem comitissam Flandrensem" als kinderen van "Bernardum". De Annales Egmundani vermelden dat Robert "comitatum Hollandi? et Fresi?" verkreeg door zijn huwelijk met Gertrud.
Bron: Medieval lands, http://fmg.ac/Projects/MedLands/Contents.htm 
van Saksen, Gertrud (I10444)
 
10 "Godefridus duces seniorem, eiusque filium Godefridum iuniorem" maakten een gezamenlijke schenking van land in in Dudinsart aan de Abdij te Gembloux in 1131.

In 1140 werd hij door zijn vrouws zwager Konrad III koning van Duitsland geinstalleerd als Godfried VI hertog van Neder-Lotharingen.
Bron: Medieval lands, http://fmg.ac/Projects/MedLands/Contents.htm 
van Neder-lotharingen, Godfried Vi (I2494)
 
11 "Groenstraet op Oosterhouts kant" Lamberden, Lambertus Arnoldi (I9955)
 
12 "Hathwiga" staat genoemd als vrouw van Otto in de Annalista Saxo, waar in een eerdere passage vermeld staat dat de moeder van Heinrich een zoon van de zus van Adalbert is.
Bron: Medieval lands, http://fmg.ac/Projects/MedLands/Contents.htm 
Hedwig (I5673)
 
13 "Ivo.in castro meo Bellismo" stichtte de kapel van l'Abbayette voor de zielen van "patris mei Fulconii et matris me? Rothais" volgens een charter van 12 oktober 997.
Bron: Medieval lands, http://fmg.ac/Projects/MedLands/Contents.htm 
de Creil, Ivo (I10716)
 
14 "Maiolo vicecomite et uxore su? Raymund?" worden genoemd als ouders van "Walchario et necnon et fratri suo Alberico vicecomite" in een charter van 911 van de aartsbisschop van Narbonne.
Bron: Medieval lands, http://fmg.ac/Projects/MedLands/Contents.htm 
de Narbonne, Aubry (I10650)
 
15 "nadat de vader overleden is" Basting, Johannes (I3687)
 
16 "Rodberti filium Heriberti comitis" was getuige bij een charter van "Gauzfredus comes" van juli 940.
Bron: Medieval lands, http://fmg.ac/Projects/MedLands/Contents.htm 
de Vermandois, Robert (I10662)
 
17 "Rogerius et Arduinus" worden vermeld als broers toen hun emigratie naar Itali?e en Rogers benoeming tot Conte di Auriate werd vastgelegd.
Bron: Medieval lands, http://fmg.ac/Projects/MedLands/Contents.htm 
di Auriate, Roger (I10404)
 
18 "sub conditione" gedoopt. van den Heuvel, Arnoldus (I4108)
 
19 [1759] den 2 november ijn de kerke begraven Joannes Plasscart oudt ontrent elff jaar sinde een kijnt van Adrijan Platscert en Joanna Schers. Platschart, Joannes (I1431)
 
20 1 april 1761:
Adriaan Kleijman, schepen van Sluis X Elizabeth van der Straten, doghter van wijl. Jacobus van der Strate, in leven burgemeester van Sint Anna ter Muiden, mede namens hooftman Jacobus van der Strate, te Cadzand en oud-burgem. Johannes van der Strate in den polder Bewestereede, etc.
Bron: RAZvl inv.nr. 480 
Family F464
 
21 1 augustus 1531:
Jan en Gerit, gebroeders, Erck en Anna, gezusters, voor henzelf en voor Gerit hun broer, onmondige, en Peter Peter Mutsaerts als man en momber van Kathelijn, allen kinderen van wijlen Gerit Jan Wijten beloven als schuldenaars principaal te gelden en te betalen aan Engel dochter van wijlen Jan Stelaerts, hun moeder, een jaarlijkse en erfelijke lijfpacht haar leven lang van 14 lopen rogge uit het huis ut supra.
Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 279 f. 13r 
Wijten, Gerit Jan (I5832)
 
22 1 augustus 1531:
Wouter, Denis en Peter, zonen van wijlen Jan Reijnen, Wouter voor hemzelf, Denis en Peter vs voor Mechteld hun zuster, Hebben geconsenteerd van van grati?en etc aan Jan zoon van wijlen Gerit Reijnen en zijn nakomelingen, dat ze zullen mogen lossen het half mud rogge erfpacht, dat Wouter en Mechteld op Jan voors en zijn erven jaarlijks heffen daar de dag af begrijpt in het jaar 1528, 10 februari, en dat met 25 
Family F1119
 
23 1 augustus 1643:
Jan Standaert, soldaat onder commndeur Beerendrecht, oom maternel, legt de eed af als voogd over Maijken, oud 4 aar, wees van Passchier Claijs, moeder is Tanneken Verbiest. Grootvader van de wees is Tobias Claes, die op 25 juli 1643 accoort goedkeurt, de wees bezit 1/4 in een hofstede te Komen.
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 RAZVL nr. 487. 
Family F1176
 
24 1 dec 1666*
comp Mayken de Vos wed v Jacques Caene, voorts Jan fs Jacques Caene voorn:, mitsgdrs: Jacob van den Driessche voogd van Jacob minderj soone van de voorn Jacques Caene deser werelt overleden den voorleden nagt ontrent ten twee uijren welcke voorn compt in de voors qualiteijt verclaerden mits desen te repudieren dese boedel ende sterfhuijse van de voors Jacques Caene... burgemr en schepenen gesien de bovenst: repudiatie stellen den boedel inhanden van de griffier Caen als clercq van becommertheden deser stede omme tot reddinge van den boedel geprocedeert te werden als naer costuijme...
Bron: Marianne Gossije, RAZvl inv.nr. 473 
Family F2057
 
25 1 februari 1533 n.st:
Korstiaen ut supra [zoon van wijlen Willem Stelaerts] heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Lijsbeth weduwe van Wouter Cornelis Spapen, haar te tochten en voor haar kinderen verkregen bij Wouter voors ten erve te blijven, een stuk land, groot ongeveer 3 lopensaet en 1 roede, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in Corvel Acker, aldaar tussen:
erfenis van Jan Cornelis Spapen een zijde
erfenis van Peter Jan Eelkens ander zijde
erfenis van Claeus Goeens een einde
erfenis van Jan van Gorp en meer anderen ander einde.

Elijsabeth weduwe van Wouter Cornelis Spapen heeft beloofd als een principaal schuldenares te betalen aan Korstiaen zoon van wijlen Willem Stelaerts een jaarlijkse en erfelijke pacht van 20 lopen rogge, aanvangende met Lichtmis 1543 n.st., uit het gehele stuk land voors.

Staat te los met 50 karolus gulden van 20 stuivers per stuk.

Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 280 f. 39r

28 april 1533:
Henrick zoon van wijlen Jan Zwijsen heeft vernaarderd een stuk land, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in Corvel Acker, aldaar tussen:
erfenis van Jan Cornelis Spapen een zijde
erfenis van Peter Jan Eelkens ander zijde
erfenis van Claeus Goeens een einde
erfenis van Jan van Gorp en meer anderen ander einde
dat Korstiaen zoon van wijlen Willem Stelaerts verkocht had aan Lijsbet weduwe van Wouter Cornelis Spapen met haar kinderen.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 281 f 2r

3 februari 1539:
Henrick zoon van wijlen Peter Crillaerts, weduwnaar van Cornelis dochter van wijlen Peter Aerts Verschueren draagt over aan zijn wettige kinderen zijn tocht en recht van tochtenwege dat hij bezat na de dood van zijn vrouw en kind in:
1. een stuk land, groot 4 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Schijve. Belendingen:
Marten Jan Geenen een zijde
Henrick Peter Crillaerts ander zijde
Jan Elen Willekens een einde
Wouter Thonis Diercx ander einde
2. de helft van een stuk beemd, groot 5 lopensaet, gelegen te Tilburg in Dalem int Broeck van Heusden Belendingen: erfg. v. Willem Ghijselen een zijde
Claeus die Wijse ander zijde
erfg. van Willem Ghijselen een einde
kinderen van Cornelis Veramelvoert ander einde

Jan Henrick Crillaerts
Hadewig Henrick Crillaerts
Peter zoon van wijlen Ghijsken Stevens als man van Elijsabeth Henrick Crillaerts, voor hemzelf en voor Jan Henrick
Crillaerts de Jonge.
Andries Henrick Crillaerts
Kathelijn Henrick Crillaerts, wier moeder was wijlen Cornelis Peter Aert Verschuren, verkopen aan Jan zoon van
wijlen Claeus Steven Reijnen een stuk land, 4 lopensaet, gelegen in die Schijve te Tilburg.
Belendingen;
zie voorg. acte.
Personen als in voorgaande acte verkopen aan Elijsabeth de wed. van Wouter Cornelis Spapen de helft in een stuk
beemd, gelegen te Tilburg in Dalem in Broeck van Heusden. Belendingen: zie overdracht van deze beemd door
Henrick Peter Crillaerts aan zijn kinderen.
De andere helft van de beemd behoort aan Elijsabeth wed. van Wouter Cornelis Spapen.
Hieruit te gelden jaarlijks 1 blanck cijns aan de Heer van Tilburg
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 285 f. 36v

30 maart 1545:
Henrick zoon van wijlen Peter Crilalerts, weduwnaar van Cornelia dochter van wijlen Peter Aert Verschueren had overgedragen zijn recht van tochten, wat hij bezat in de helft van een stuk beemd, de gehele beemd ca 5 lopensaet, gelegen in Tilburg ter plaatse Dalem in het Broeck van Huesden tussen:
de erfgenamen van Willem Ghijsele een zijde en einde
Claeus de Wijse ander zijde
kinderen van Cornelis Veramelvoert ander einde,
aan zijn wettige kinderen, die hij verwekt had bij wijlen Cornelia, zijn eerste vrouw voornoemd, en de kinderen van Henrick voors., bij name van Jan en Hadewtg,zijn zuster, en Peter zoon van wijlen Ghijske Stevens als man van Elijsabet, dochter van Henrick voors., voor hen zelf en mede voor Jan de jonge, Andries en Kathelijn, hun broers en zuster, kinderen van Henrick voors., waar Jan de Oude, Hadewig en Peter voors. voor instaan, hadden de voors. helft van het stuk beemd verkocht aan Elijsabet de weduwe van Wouter Cornelis Spapen, haar te tochten en haar wettige kindenren, door wijlen Wouter Cornelis Spapen verwekt, ten erve, daarom zijn gestaan voor schepenen de voors. Jan de Jonge en Andries, gebroeders, zonen van Henrick Peter Crillaerts voors., en Kathelijn hun zuster, voor henzelf, nu ze tot hun mondige jaren gekomen zijn, en ze hebben wettelijk op de helft van het stuk beemd vertegen en dat overgegeven aan Elijsabet de weduwe van Wouter Cornelis Spapen voornoemd te tochten en haar kinderen ten erve.
Elijsabet en haar kinderen zullen hieruit betalen hun deel in 1 blanck min 1 penning erfcijns aan de Heer van Tilburg.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 291 f. 58r

31 januari 1548:
Anthonis zoon van wijlen Jan die Bruijn als man van Ariaena dochter van wijlen Goessen inden Acker heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Cornelis zoon van wijlen Wouter Cornelis Spapen ten behoeve van Lijsbet weduwe van Wouter voors. zijn moeder, haar te tochten en haar kinderen door wijlen Wouter voors. uit haar verwekt ten erve te blijven, een jaarlijkse en erfelijke pacht van 9 lopen rogge elk jaar te betalen met lichtmis et pro primo solutionis termino a purificationos proxime futuro ultra annum (en voor de eerste termijn van betaling op de dag van lichtmis a.s. over een jaar) uit 1/5 deel hem toebehorende in een huis, hof, schuur en erfenis daaraan liggende het gehele huis groot ca 3 mudsaet, gelegen te Tilburg aan die Heijdsijde tussen:
Joest Embrecht Eelkens een zijde
Jan Sijmon Mienkens ander zijde
Joest Embrecht Eelkens voors. en Gherit Vrancken Lemmens
met zijn kinderen een einde
die gemeijn straat ander einde.
Nog uit 1/5 deel in een stuk erf tot land en heide liggende gelegen als voor aan de Rugdijck, het gehele stuk groot ca 28 lopensaet, aldaar tussen:
Willem Wouter van Baest en Joest Wijtman Joest een zijde
Anthonis zoon van wijlen Jan sBruijen, gelover voors. ander zijde
Willem Willem Verschueren een einde
de voors. Rugdijck ander einde.
Hij belooft te waranden en de voors. onderpanden altijd goed, zeker genoeg etc. en alle kommer en calangie daarop komende allemaal af te doen.

Te mogen lossen altijd met lichtmis met 26 karolus gulden van 20 stuivers of die waarde in ander goed geld daarvoor samen met de jaarpacht en achterstel en met Sint Jansmis tevoren op te zeggen etc.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 294 f. 37v-38r

15 maart 1555:
Dierck zoon van wijlen Herman vanden Broeck en Thomaes Claes Timmermans zoon als man en momber van Elijsabet dochter van wijlen Herman voorschr., welke kinderen Herman voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Eva zijn vrouw, dochter van wijlen Joest Roelofs, legitime et hereditarie supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk overgegeven aan) Jan zoon van wijlen Cornelis Spapen, Wouter zoon van wijlen Jan Dani?els en Elijsabet de weduwe van Wouter Cornelis Spapen ondergenoemd simul cum dictis et aliis omnibus literis et jure (samen met de [onder]genoemde en alle andere brieven en al het recht) etc. met afgaan en vertijen etc. een jaarlijkse en erfelijke pacht van vier mud rogge in de maat van Tilburg, hen toebehorende, welke pacht vs. destijds Gheraert zoon van wijlen Henrick van Broechoven geloofd heeft gehad te betalen aan Claes zoon van wijlen Bertolt genaamd van Aerle en aan Willem zoon van Wouter genaamd Janssone, elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit twee vierde delen van een hoeve of woning eertijds aan Henrick van Broechoven toebehorende, gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) Oirle en uit al haar toebehoren, en welke pacht aan de voors. Dierck en Thomaes als man en momber van zijn huisvrouw voors. aangekomen en verstorven was door wijlen Joest Roelofs voornoemd en die Joest voors. verkregen had van de erfgenamen van wijlen Cristina Jans dochter van Megen, welke pacht voors. nu ter tijd geldende en uitreikende zijn Jan zoon van wijlen Cornelis Spapen, Wouter zoon van wijlen Jan Dani?els en Elijsabet weduwe van Wouter Cornelis Spapen, zoals dat in schepenbrieven van 'sHertogenbosch en Oisterwijk meer volkomen en breder is begrepen deels en deels zoals ze zeiden, gelovende als schuldenaars super se et bona sua etc. (op hen en hun goederen etc.) dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies van hunnentwege daar op komende voor hen allemaal af te doen.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 300 f. 68r 
Family F1483
 
26 1 februari 1538:
Anthonis, zoon van wijlen Gherit Lambrecht van Boerden, Vijver, zijn zuster, Gherit zoon van wijlen Peter Mutsaerts als man van Marij, dochter van Gherit van Boerden, Ghijsbrecht zoon van wijlen Cornelis Vels als man van Elijsabeth, dochter van Gherit van Boerden, Embrecht Goijaert Pulskens als man van Lambrecht Gherit van Boerden, Jan zoon van wijlen Lambrecht van Boerden, als momber en Jan zoon van wijlen Anthonis Diercx als toeziener van Huibrecht, onmondige zoon van Gherit Lambrecht van Boerden en van wijlen Laureijs, dochter van wijlen Anthonis Diercks, verkopen aan Jan zoon van wijlen Gherit Lambrecht van Boerden, hun broer en zwager:
1) elk zijn deel in de erfenis van wijlen Herman Gherit Lambrecht van Boerden, hun broer en zwager, in huis, hof, schuur, schaapskooi en erf, gelegen te Tilburg aan die Horevoert.
Belendingen:
Kinderen van wijlen Jan Goijaerts daar
een waterlaat tussen gaat een zijde
Gherit Peter Mutsaerts ander zijde
Gherit Peter Mutsaerts een einde
gemeijn straet ander einde
2) als onder 1) in land, heide en weide, gelegen te Tilburg in die Horevoert.
Belendingen:
Gherit Peter Mutsaerts en Korst Jan Korstkens een zijde
Gherit Peter Mutsaerts en Gherit Ghijb. van Boerden ander zijde
Korst Jan Korstkens een einde
Gherit Peter Mutsaerts en Korst Jan Korstkens ander einde
3) als onder 1) in een stuk land, gelegen te Tilburg aan die Horevoert.
Belendingen:
Gherit Peter Mutsaerts een zijde
Gherit Ghijben vanBeren ander zijde
Korst Jan Korstkens een einde
Korst Jan Korstkens ander einde

Vijver, dochter van wijlen Gherit Lambrecht van Boerden verkoopt aan Jan zoon van wijlen Gherit Lambrecht van Boerden, haar broer, haar recht en deel te weten:
1) deel in huis, hof en erf, gelegen te Tilburg in die Horevoert.
Belendingen:
Jan vanden Kerckhoff een zijde
Gherit Peter Mutsaerts en mide-erfgenamen ander zijde
Korst Jan Korstkens een einde
Gemeijnt van Tilburg ander einde
2) nog haar recht en deel in een stuk land, gelegen te Tilburgh in die Horevoert.
Belendingen:
Gherit Peter Mutsaerts en mede-erfgenamen een zijde
Korst jan Korstkens ander zijde
Korst Jan Korstkens een einde
Korst Jan Korstkens ander einde
3) nog haar recht en deel in een stuk erf in Land en heide, gelegen te Tilburg in die Horevoert.
Belendingen:
Gherit Peter Mutsaerts en de zijnen
met Korst Jan Korstkens, beide zijden
Korst Jan Korstkens beide einden.

Anthonis zoon van wijlen Gherit Lambrecht van Boerden verkoopt met zijn mede-erfgenamen (zie R284/32vso.) aan Gherit zoon van wijlen Peter Mutsaerts, hun zwager:
1) hun recht en deel in een weiland, gelegen te Tilburg in die Horevoert.
Belendingen:
Jan Gherit Lambrecht van Boerden een zijde
Korst Jan Korstkens ander zijde
gemeijn straet een einde
Hieruit te gelden de helft van mud rogge jaarlijkse pacht aa nde erfgenamen van Gherit Wouters tot Loen.
2) hun recht en gedeelte in een stuk erf in weide en heide, gelegen te Tilburg, in die Horevoert.
Belendingen:
Jan Gherit Lambrecht van Boerden een zijde
erfgenamen van Ghijsbrecht van Boerden ander zijde
Jan Gherit Lambrecht van Boerden een einde
Jan Gherit Lambrecht van Boerden ander einde
3) hun recht en deel in een stuk land, gelegen te Tilburg in die Horevoert.
Belendingen:
Korstiaen Jan Korstken een zijde
Jan Gherit Lambrecht van Boerden ander zijde
Korstiaen Jan Korstkens beide einden
4) hun recht en deel in een stuk erf in land en hei, gelegen te Tilburg in die Horevoert.
Belendingen:
erfgenamen van ghijsbrecht van Boerden een zijde
Jan Gherit Lambrecht van Boerden ander zijde
Jan Gherit Lambrecht van Boerden een einde
Korstiaen Jan Korstkens ander einde
5) hun recht en deel in een stuk land, gelegen te Tilburg in die Hoirevoert.
Belendingen:
Jan Gherit Lambrecht van Boerden beide zijden en een einde
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 284 fol. 32r-33r

23 december 1545:
Thonis en Huijbrecht, gebroeders, zonen van wijlen Gherit Lambrecht van Boerden, verkopen aan Cornelis zoon van Gherit zoon van wijlen Ghijsbrecht van Boerden de helft in een huis, hof, schuur en erf daaraan liggende, gelegen te Tilburg op die Horevoert, het geheel huis etc. tussen:
Jan Gherit Lambrecht van Boerden destijds hier afgedeeld een zijde
Heijlwig de weduwe van Korst Jan Korstkens met
Jan Peter Eelkens haar zwager ander zijde en een einde
die gemeijn straat ander einde
Nog de helft in een stuk land genaamd de Heijveld Acker gelegen als voor het geheel tussen:
Jan Gherit Lambrecht van Boerden destijds
hier afgedeeld een zijde en een einde
Heijlwig voors. met Jan voors. haar zwager ander zijde en einde.
Nog de helft in een stuk land genaamd de Ronde Acker gelegen als voor, het geheel tussen:
Heijlwig voors. met Jan voors. haar zwager een zijde
Jan Gherit Lambrecht van Boerden verder rondom aanliggende.
Nog de helft in een stuk land genaamd 't Half Mudsaet gelegen als voor, het geheel tussen:
Jan Gherit Lambrecht van Boerden hier destijds afgedeeld een zijde
Heijlwig voors. met Jan haar zwager voors. ander zijde en beide einden.
Nog de helft in een stuk Weiland met een heiveld daar acbter aanliggende, gelegen als voor, het gehele weiland met het heiveld tussen:
Jan Gherit Lambrecht van Boerden, hier destijds
Afgedeeld een zijde en beide einden
Jan Henrick Hixpoirs en de kinderen van
Jan Goijaert vanden Kerckhoff ander zijde.
Cornelis Koper moet daaruit gelden:
4 lopen rogge erfpacht aan Goesen Henrick Versauwe.
68 stuivers en 3 oirtstuivers erfcijns aan Huijbrecht zoon van wijlen Gherit Lambrecht van Boerden, die te los staan met 55 karolus gulden.

Cornelis voors. heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Huijbrecht zoon van wijlen Gherit Lambrecht van Boerden een jaarlijkse en erfelijke cijns van 68 stuivers en 3 oirtstuivers uit de helft van een huis,hof, schuur en erf daaraan liggende en verder uit de helft van al de andere stukken en percelen in het voorgaande contract begrepen, welke erven en percelen samen groot zijn ca 21 lopensaet.

Staat te los met 55 karolus gulden van 20 stuivers samen met de jaarcijns en achterstel, met Sint Jansmis tevoren op te zeggen, ook als Huijbrecht voors. of zijn nakomelingen de voors. hoofdpenningen moeten hebben, moeten ze dat ook met Sint Jansmis tevoren aan Cornelis voors. opzeggen.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 292 fol. 36v 
Family F1763
 
27 1 februari 1544:
Marten zoon van wijlen Dani?el Claeus Huijb Melis en Peter Denijs Crillaerts als man van Dani?ela dochter van wijlen Dani?el voors. hebben verkocht aan Jan zoon van wijlen Henrick Verhoeven een stuk erf in weide en heide gelegen in de parochie van Tilburg aan de Veedijck tussen:
die Leije - een zijde
Ghijsbrecht Jan vander Pas - ander zijde
Jan Mijs - een einde
de Veedijck - ander einde.
'sHeren schouwen van de Leije te onderhouden.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 290 fol. 41r

1 februari 1546:
Peter Denijs Crillaerts als man van Daniela dochter van wijlen Dani?el Claeus Jan Huijb Melis heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Goijaert zoon van wijlen Peter Crillaerts een jaarlijkse en erfelijke cijns van 4 karolus gulden van 20 stuivers uit het 1/4 deel, Peter voors. toebehorende, in een huis, hof,schuur met grond en erf daaraan liggende, groot in het geheel ca 12 lopensaet, gelegen te Tilburg in Loven tussen:
Jonker Wolfaert van Brederode een zijde
Claeus Willem Verhoeven en Jutta de weduwe
van Claeus Jan fluijb Melis ander zijde
de kinderen van wijlen Goijaert Jan Sinitten een einde
die gemeijn straat ander einde.
Nog uit 1/4 deel hem toebehorende in een stuk land, het geheel groot ca 5 lopensaet, gelegen te Tilburg in Loven Acker tussen:
de erfgenamen van wijlen Lucas van Amerzoijen een zijde
Ghijsbert Zegers ander zijde
Claeus Willem Verhoeven en anderen een einde
Jan Michiel Quaps ander einde.

Staat te los met 75 karolus gulden van 20 stuivers, samen met de jaarcijnst en achterstel, met Sint Jansmis tevoren op te zeggen.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 292 fol. 62v

23 februari 1546:
Denijs zoon van wijlen Peter crillaerts heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Lijske dochter van-wijlen Joest Berijs Eelkens een jaarlijkse en erfelijke cijns van 40 stuivers uit een stuk erf nu ter tijd tot land en weide liggende, groot ca 7 lopensaet, gelegen te Tilburg in Corvel tussen:
Lenaert Mutsaerts een zijde
Claeus Jan Claeus en Jan Schuijten ander zijde
Kathelijn de weduwe van Willem Wouter Jacops een einde
die gemeijn straat ander einde.

Staat te los met 33 karolus gulden van 20 stuivers samen met de jaarcijns en achterstel, een half jaar tevoren op te zeggen.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 292 fol. 72r

27 februari 1552:
Marten zoon van wijlen Dani?el Claeus Jans en Peter Denijs Crillaerts als man en voogd van Dani?ela dochter van wijlen Dani?el Claeus Jans voors., wilke kinderen Dani?el Claeus Jans voors. verwekt en verkregen had bij Barbara zijn vrouw dochter van wijlen Marten Vels, hebben wettelijk en erfelijk verkocht aan Cornelis zoon van wijlen Wouter Marien met afgaan en vertijen een huis, hof, schuur met de grond en toebehoren en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, hen toebehorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Loven tussen:
erfenis van Jonkheer Reijner van Brederode, westwaarts een zijde
erfenis van Claeus Willem Verhoeven, de weduwe van Claeus
Jans met haar kinderen en de gemeijn straat, oostwaarts ander zijde
erfenis van de kinderen van wijlen Goijaert Jan Smitten een einde
die gemeijn heerbaan aldaar ander einde.
Nog hiertoe een stuk land, hen toebehorende, in de parochie voors. ter plaatse genaamd in Loven Acker tussen:
erfenis van Margriet weduwe van Peter Peter Vrancken
met haar kinderen een zijde
erfenis van Ghijsbrecht Peter Zwagemaker ander zijde
erfenis van de erfgenamen van wijlen Lucas van Amerzoijen een einde
erfenis van Jenneke dochter van wijlen Michiel Quaps en
Claeus Willem Verhoeven voornoemd ander einde.
Nog hiertoe een stuk land ook hen toebehorende gelegen in de parochie voors. ter plaatse laatstgenoemd tussen:
erfenis van Margriet weduwe van Peter Peter Vrancken
met haar kinderen een zijde
erfenis van het convent vander Baseldonck ander zijde
erfenis van de erfgenamen van wijlen Lucas van amerzoijen
en Margriet weduwe van Peter Peter Vrancken voornoemd
en haar kinderen een einde
erfenis van wijlen Lucas voors. ander einde,
zoals ze zeiden.
Ze hebben beloofd te waren zoals gebruikelijk behalve dat Cornelis verkoper voors. daaruit moet gelden:
2 mud rogge aan enige personen in den Bosch.
mud rogge aan de Heilige Geest van den Bosch en in den Bosch in de maat aldaar te
leveren.
12 lopen rogge erfpacht in de maat van Tilburg ook aan enigen in den Bosch.
Daartoe 'sHeren schouwen van de waterlaat door het laatste stuk land aan een einde lopende te onderhouden naar oude gewoonte.
Verkopers voornoemd hebben verder geloofd dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. en alle andere kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.
En hierbij staande Barbara weduwe van Dani?el voornoemd, moeder en schoonmoeder van de verkopers voornoemd, gaf over haar tocht en recht van tochten, dat ze bezat in het huis,hof, schuur en erfenis daaraan liggende en in de 2 stukken land voors. aan haar zoon en schoonzoon, verkopers voornoemd, gelovende met Cornelis koper voors. haar man en momber, super se et bona sua etc. nooit meer van tochtenwege daarop aanspraak te maken etc. en alle kommer en calangies van harentwege daarop komende allemaal af te doen.

Cornelis zoon van wijlen Wouter Marien heeft geloofd als schuldenaar op hem en al zijn goederen, havelijk en erfelijk, nu hebbende en nog later verkrijgende, aan Marten zoon van wijlen Dani?el Claeus Jans en Peter Denijs Crillaerts te betalen de eerste lichtmis na de dood van Barbara weduwe van Dani?el Claeus Jans voors., hun moeder en schoonmoeder, nu tegenwoordig huisvrouw van Cornelis voors., 100 karolus gulden, 20 stuivers of die waarde daarvan in ander goed gevalueerd geld voor elke karolus gulden te rekenen.
Zo zal de voors. Peter dan aan zijn helft hieraan korten 2 karolus gulden als zijnde zijn portie van 4 karolus gulden, die de voors. Marten en Peter voors. destijds geloofd hadden, zoals ze zeiden, na de dood van de voors. Barbara te betalen aan Cornelis voors. of zijn kinderen, en Marten voors. de gehele helft van de voors. som te volgen.
Bij deze is teniet gedaan de voors. gelofte van de 4 karolus gulden voors. waarop de voors. Cornelis vertegen heeft en vertijende is bij deze, alles zonder arglist.

Peter Denijs Crillaerts heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Steven zoon van wijlen Willem Stevens een jaarlijkse en erfelijke cijns van 5 karolus gulden en 15 stuivers, 20 stuivers voor de karolus gulden gerekend, te betalen elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit een stuk land aan Peter voors. toebehorende groot ca 6 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Schijve tussen:
erfenis van Adriaen Denijs Mutsaerts een zijde en einde
erfenis van de kinderen van Henrick Crillaerts ander zijde
erfenis van Cornelis Claeus van Ghierl ander einde,
zoals hij zeide.
Hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk en het voors. stuk land altijd goed, zeker genoeg en weldogende te maken en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.

Te mogen lossen altijd met lichtmis met de som van 100 karolus gulden, 20 stuivers of die waarde daarvan in ander goed gevalueerd geld voor elk karolus gulden voors. te rekenen, en deze los te mogen doen ineens of met minstens de helft, samen met de jaarcijns en achterstel etc., behalve dat Peter of zijn nakomelingen dit met sint Jansmis tevoren op moeten zeggen als ze met lichtmis daarna de voors. los in zijn geheel of deels zullen willen doen.
Ook als het Steven voors. gelieven zal of als hij behoefte heeft de voors. hoofdsom te hebben het zij in het geheel of de helft daarvan en dat aan Peter voors. of zijn nakomelingen bijtijds met sint Jansmis tevoren opgezegd zal hebben zo heeft Peter voors. geloofd en hij gelooft bij deze super se et bona sua etc. met lictmis daarna de voors. hoofdsom, hem opgezegd als voor, samen met alle onbetaalde achterstel op te brengen en te betalen.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 297 fol. 77v-78r

16 februari 1558:
Peter zoon van wijlen Denijs Crillaerts de Oude legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Aerdt zoon van wijlen Ghijsbrecht van Megen zijn zwager, met afgaan etc, een stuk land hem toebehorende, genaamd 't Hoogh Veldt in alle grootte zoals het gelegen is in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) in Corvel Acker, aldaar tussen:
erfenis van de kinderen van van Ghijsbrecht Cornelis
Ghijb Smolders een zijde
erfenis van Henrick Laureijs Zwijsen en van Jan Peter Laukens,
hun samen toebehorende ander zijde
een gemeenschappelijk steegje en de erfenis van Jan Ghijsbrecht
Beerten een einde
erfenis van Lenaert Adriaen Mutsaerts ander einde
ut dicebat, et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft gelofte gedaan te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen etc en alle kommer en calangies daar op komende allemaal voor hem af te doen.
Datum de 16e februari, schepenen Ghierl en Ghijben.

De voors Aerdt heeft het stuk land voors, ut supra hem verkocht, wederom wettelijk en erfelijk overgegeven en opgedragen aan Henrick zoon van wijlen Laureijs Zwijsen voornoemd, simul cum dictis literis et jure (samen met de genoemde brief en het recht), met afgaan en vertijen etc. Hij heeft daarenboven beloofd warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden etc en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Datum ut supra, scabini (datum als boven, schepenen) Meijnaerts en Ghijben.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 303 fol. 53r 
Family F633
 
28 1 februari 1581 (R354):
Jan Jacob Adriaans voogd van Adriaan Jacobs zijn broers kinderen daar moeder af was Adriana Adriaan Danen.
Bron: J.L. Rijndorp, antwoord 1904 in GTMWB 1992 p. 61-63 
Family F2689
 
29 1 februari 1679:
Burgemr en schepenen certificeren dat Geleijn Emerijk alhier ter stede gewoont hebbende over ontrent de 18 jaeren, ten jaere 1675 binnen Sluijs sijnde komen te overlijden tot sijne wettelijke erfgenamen heeft naer gelaten sijne vier kinderen, namentlijck Christijntie, Maetje, Janneken ende Geleijn in wettelijcken huwelijcx geprocureert bij Christijntjen de Lij mitsgaders Pieter voortgekomen uijt het volgende huwelijck van den selve Geleijn Emerijk,
verclarende voorders ons wel bekent te sijn dat Gerijt Weijt over eenige jaeren in kennisse binnen de stadt van Sluijs heeft getrout de ouste dochter van den voorsGeleijn Emerijk mitsgader sijne kinderen alle wel gekent te hebben in kennisse der waerheijt, was onderschreve Anthoni de Puijdt, Pieter van der Straete.
Bron: Marianne Gossije, RAZvl inv.nr. 473 
Family F2404
 
30 1 feubriar 1553:
Marie weduwe van Gherit Jan Gherit Beijkens met haar voogd heeft overgegeven aan Adriaen zoon van wijlen Gherit Beijkens als momber en Jan zoon van wijlen Wouter Willem Zegers als toeziener van Jan en Peter, gebroeders, Leenke en Corneliske, gezusters, kinderen van wijlen Gherit en Marie voors. ten behoeve van deze onmondige kinderen, met afgaan en vertijen, haar tocht en recht van tochtenwege, wat ze bezat in een stuk land groot ca 5 vierdevaetsaet en 3 roeden gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve tussen:
erfenis van Jan Jan Hermans, waar echter op het eind
een gemeijne akkerweg of kerkweg over gaat een zijde en einde
erfenis van Willem Meeus Jans ander zijde
een kerkweg en akkerweg genaamd de Rijsche Kerckwech ander einde,
zoals ze zeide, gelovende als schuldenares super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc. en van tochtenwege etc. en alle kommer en calangies daarop komende etc.

Adriaen voors. als momber en Jan voors. als toeziener van de onmondige kinderen voors. hebben het voors. stuk land, de voors. onmondige kinderen toebehorende als boven, wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Adriaen Peter Peter Dries met afgaan etc.
Adriaen en Jan, momber en toeziener voornoemd, hebben geloofd op verbintenis van de goederen van de onmondige kinderen voors., hebbende en verkrijgende, te waren zoals gebruikelijk en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en in de naam van de onmondige kinderen voors. te doen houden en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 298 f 77v 
Family F1631
 
31 1 januari 1690:
Akte over de nalatenschap van Jan Pemen, overleden 5-8-1685. Genoemd als partij: Mayken Lenaert Verschueren. Gemeente Meer, Hoogstraten.
Bron: Index akten van een schepenbank en dorpsbestuur Antwerpen, archiefnr. 212/01, http://arch.arch.be 
Family F3224
 
32 1 mei 1423:
Op 01-05-1423 verkocht Wouter Back zvw Wouter Back Ommaten man van Kathelijn Vranck Lemmens aan Laureijns Wouter Bacs, Willem Tijmmermans en Sijmon Melijs Vrancken 1 lopen land in Goile, naast Willem van der Wilt en naast Kathelijn Heijn Nouwen, strekkend aan de straat en aan erfgoed van de heren van Tongerloo, hem verstorven van wijlen zijn zweder Vranck Lemmens, belast met een erfcijns van 1 groot aan de kerk van Goirle, een erfcijns van 1 hoen aan Claus Steenwech op het goed van Oijen te leveren, en onderhoud van de schede van een veken.
Bron: RHC Tilburg online, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 4-C6, f.88v-4, aktenr. 501, 01-05-1423. 
Family F1977
 
33 1 oktober 1643:
Jan Anthonisz Wrijters zegt te Sundert geboren te zijn en 63 jaar oud.

Zijn vrouw is op 9 april 1644 weduwe.
Bron: Aanvulling kwartierstaat Bastiaanssen, GTMWB 1989 p. 195 
Family F2692
 
34 1 oktober 1675:
Overleden te Sluis: Cornelis Caen, griffier. Tr. I: Appolonia Cloedt, tr. II: Susanna Parent. Voogden mat: Dominee Johannes van Dordt, Jacob van Dordt, burgemeester Vrije van Sluis. Kinderen uit I: COrnelis Caen, griffier te Sint Anna ter Muiden, Appolonia Caen, Johanna Caen. Uit II: Andries Caen 9 jaar, Mattheus Caen 3 jaar, Susanna Cornelia Caen 3 maanden. nadelig slot: ? 404.2.9.
Bron: A. Vergouwe: Bewerking boedelinventarissen en -rekeningen Weeskamer Sluis 1604-1791 
Family F1205
 
35 1 september 1421:
Op 01-09-1421 maakten 1. meester Jan van Tijghelt, 2. kinderen van wijlen Aert van Laerhoven die broer was van voornoemde meester Jan, a. Aert, b. Willem, c. Elisabet, d. Juet, gehuwd met Jan Berijs van Oerle, een erfdeling van alle goederen die zij tezamen hebben ter Oisterwijk, te Haaren, te Berkel en elders in de meierij van Oisterwijk.
Meester Jan kreeg
1. de hoeve in Haaren, in de Gever, met huis, hof, andere timmeringen, gelookten, gaarshoven,
2. 2 stukken land direct daarnaast gelegen, genaamd de Vekenakker,
3. de Breemakker, belast met een erfpacht van 12 lopen rogge aan de erfgenamen van Robbert van Wijflet(?), aldaar over de weg gelegen, tussen Model van den Donck, Tos Stijnen en Thomaes Hessels en tussen Jan Poijnenborchs en de kinderen van Henric van den Amervoert,
4. een stuk land in Haaren aan de List, tussen de waterlaat en tussen eertijds Jan van Haren en sint Kathelijnen altaar in de kerk van Oisterwijk,
5. een stuk land aldaar, tussen voornoemde Model van der Donck en tussen Aleijt, dvw Aert Peter Toelen zoens en Beatrijs van Laerhoven,
6. een stuk land genaamd de Rijdakker, aldaar aan de Groenstraat, tussen Jan Lupprecht en eertijds Jan van Laerhoven en tussen Willem Poijnenborchs,
7. een gaarshof aldaar op de waterlaat en tussen voornoemde Rijdakker,
8. een gaarshof aldaar over de waterlaat, tussen de Groenstraat en tussen Heijn Crillaerts en zijn vrouw Marije van Laerhoven,
9. een stuk land aldaar bij de veken, genaamd Cleijnaels Stuk, tussen voornoemde gaarshof en tussen sint Kathelijnen altaar in de kerk van Oisterwijk en Herman Moelneers,
10. een stuk land genaamd het Rot, tussen Jan van den Doren en tussen Willem van Osse,
11. een stuk land genaamd de Doren, waar een weg door gaat, tussen kvw Henric van den Amervoert en tussen Lijsbet wv Jan Joden en haar kinderen,
12. 1/7 deel van een heihoeve genaamd de Hoeve ter Heide, tussen Heijlwig van Laerhoven en tussen eertijds haar broer Jan,
13. een stuk land gelegen in de Akkeren van Haaren, tussen kvw Spijkers van den Bosch en tussen kvw Aleit van Laerhoven,
14. 5 bunder beemd genaamd het Goerbroek, waaruit de hertogencijns van 5 b......., tussen de Banbrug en het huis ten Amerlaar op de Aa, en erfg van Bruusten Jans zoen en tussen erfg Henric sWijsen,
15. de Gansbeemd, gelegen bij de Ossenvoert, tussen Jan Wijtmans en tussen Margareta Putkuups,
16. een beemd genaamd de Parrik, aldaar, tussen sint Katheliijnen altaar van de kerk van Oisterwijk en tussen voornoemde Jan Wijtmans,
17. 1/8 deel in een beemd genaamd Steenbroek, gelegen bij het voornoemde huis genaamd den Emerlaar,
18. 1/8 deel in een beemd aldaar, genaamd het Roet,
19. 1/8 deel in een beemd aldaar, genaamd de Ymmendonk,
20. 1/8 deel in een beemd genaamd het Horstke, bij de Amerlaar gelegen,
21a. 1/2 van een heideveld bij Bantsvoort gelegen, op een stede genaamd de Winkel,
22a. 1/2 van de moer, gelegen op Stalberg en in het Kolkven,
23. een erfpacht van 2 lopen rogge, die de erfgenamen van Kathelijn van Tijghelt moeten leveren, uit het Goed ten Mispelboom, gelegen bij de kerk van Oisterwijk,
24. een erfcijns van 7 1/2 schilling, een oude franse groot gerekend voor 16 penningen, die wijlen Jan van der Eijcken .. Kerkhoven en nu Angnees weduwe van Wouter Loijaerts van haar erfenissen aldaar betaalt.
Hierna een notitie dat de deling van de andere zijde niet opgeschreven is, noch gemaakt; maar:
109v-1. De kinderen van wijlen Aert van Laerhoven maakten een erfdeling van goederen die hen verstorven zijn van voornoemde Aert van Laerhoven en zijn vrouw Elisabeth.
Aert en Willem kregen
25. een hoeve te Berkel aan de Heuvel, zoals Jan van Oerscot en zijn broer Thijs die als laat beteulen,
26. de Lage Akker, gelegen in de Akkeren van Oisterwijk op een waterlaat die was van Jan van Catwijc,
27. de Putakker, gelegen te Oisterwijk, bij de goederen van wijlen Henric van den Amervoert,
28. een stuk land, gelegen te Kerkhoven, in een gelookt achter de Eik, waarvan het wederdeel behoort aan Kathelijn Brocken,
29. een beemd genaamd de Geitskooi, gelegen bij de Amerlaar op de Aa zuidwaart,
30. een beemd genaamd de Nekkersput, aldaar gelegen omtrent op de Aa zuidwaart,
31. een beemd genaamd het Eussel, aldaar gelegen op de molenloop die van de Borch komt,
32. 1/4 in Hadewigen Beemd, aldaar gelegen op de Aa noordwaart,
33. een erfcijns van 7 1/2 oude groten die Jan van Spreeuwel betaalt uit de goederen van wijlen Jan Groten te Esbeek,
34. een erfpacht van 2 mud rogge die Jan Brabant tegenwoordig levert uit zijn goederen te Oisterwijk, waarin hij woont,
35. een erfpacht van 6 lopen rogge, die Met van Kets levert uit haar huis en hof te Berkel,
36. een erfpacht van 8 lopen rogge, die Truken van der Eijck dvw Henric Bijerbuucs levert uit haar erfenissen te Kerkhoven bij de oude molenhofstad gelegen,
21b. 1/4 van het heideveld bij Bantsvoort gelegen op de Winkel,
22b. 1/4 van de moer gelegen op Stalberg en in het Kolkven.
109v-2. Jan Berijs van Oerle beloofde aan Aert, Willem en Elisabeth, kinderen van wijlen Aert van Laerhoven, dat hij geen goederen die hem van wegen zijn vrouw Juet te deel gevallen zijn, "in gheender wijs vertieren, vervreemden, vercopen noch becommeren en sal, hi en hedde ierst wittige geboert te live blivende bi Juetten sinen wive voirs te live blivende".
109v-3. Elisabet Aerts dochter van Laerhoven en haar zwager Jan van Oerle Berijs zoen kregen alle erfelijke goederen, cijnsen, pachten en erfenissen die wijlen Aert van Laerhoven en zijn vrouw Elisabeth Jan van den Staedecker tezamen te Oirschot bezaten.
Bron: RHC Tilburg online, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 5-C4, f.109-1, aktenr. 834, 01-09-1421. 
Family F1959
 
36 1-6-1643:

kopie 
Family F858
 
37 1-7-1569: Pachtcontract (Not.Breda 10.203). Schepen in de Hage (Princenhage) 1548, 1559 t/m 1562, 1564, 1567 t/m 1570; op zijn zegel (wapen); zie Taxandria 1910, pag.231; staat een lopende vogel. Rond de vogel op het zegel staat Cornelis Peter Adriaen. Zie ook Cartularium Begijnhof Breda door G.C.A. Juten p.205/238, p.200/233, p.209/243, p.222/267
Bron: J.J.M. den Braber: Kwartierstaat den Braber, tak 27, URL: http://www.geocities.com/hdb.geo/kwartierstaat/kwst27.html 
Family F1025
 
38 10 april 1429:
Op 10-04-1429 gaf Jan Wouter Back Ommaten uit aan zijn zwager Ghijsbrecht Henrics van Ghierle
1. een huis en hof in Westilburg, aan de Berkdijk, waar voornoemde Ghijsbrecht van Ghierle nu in woont, genaamd Sponkers Goed, naast Jan Maes Gheenkens in het norden en naast Gherijt Wouter Back Ommaten in het zuiden (met de van de straat ertussen)
2. een stuk land ter voorschreven stede, naast voornoemde Jan Maes Gheenkens, voornoemde Gherijt Wout Bacs en Henric Jan Peijmans en naast Gherijt Wouter Baxs, strekkend aan de gemeint en aan voornoemde Gherijt Wouter Bax in het noorden, 3. een stuk land ter voorschreven stede, naast en beiderzijds aan Gherijt Wouter Bacs en aan Daneel Peter Enghelen en Willem Bels in het noorden, (deze 2 stukken land samen 45 lopen), voor een erfcijns van 20 penningen aan Gherijt van Berck en voor een erfpacht van 3 mud rogge in de oude pacht aan wie men dat verschuldigd is.
(doorgehaald: Ghijselbertus betaalde 1 vlaamse).
Bron: RHC Tilburg online, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 1-B10, f.9v-3, aktenr. 058, 10-04-1429.

10 april 1429:
Op 10-04-1429 maakten Jan Wouter Back Ommaten en Jan Wouters Witten van Tilborch een erfwisseling van erfenissen in Westilburg. Jan droeg over aan Jan de Wit 4 lopen land achter Korvel in het Zandse Land, naast Heijn den Moelner en Gherijt Goeswijns in het oosten en naast erfg Gherijt Maes in het westen, strekkend aan Meeus van Zande en op de Heerstraat.
10-1. Jan Wouters Witten man van Elisabet Walteri Bac Ommaten en Ghijsbrecht Henrics van Ghierle man van Alijt Wouter Bacs Ommaten droegen over aan hun zwager Jan Wouter Back Ommaten het deel dat hen toekomen mag van hun zweger Kathelijn wv Wouter Back Ommaten in alle erfenissen die voornoemde Katelijn nu in tocht bezit, in Westilburg, te weten in
1. huis, hof en erfenissen daaraan gelegen aan de Berkdijk, zoals voornoemde Katelijn die nu handplicht, naast Henric Dirc Jan Huben in het oosten en noorden en naast Godert Wouter Bac Ommaten in het westen, strekkend aan de gemeint in het zuiden, 2. 1 bunder beemd in het Broek van Lievegoer, 3. een stuk land gelegen aan de Heerstal, naast Wouter de Bont en naast de gemeint, strekkend aan Gherijt van der Elst in het zuiden en aan de straat, belast met een deel in een erfpacht van 3 lopen rogge en een deel van een erfcijns van 1 oude grote en 1 penning uit de bunder broek.
Bron: RHC Tilburg online, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 1-B10, f.9v-4, aktenr. 059, 10-04-1429. 
Family F1980
 
39 10 april 1532:
Jan zoon van wijlen Dierck Tielmans als principaal en met hem Willem en Jan, gebroeders, zonen van Peter die Paep, Claeus en Jenneke, gezusters, dochters van Peter voors en Ansem zoon van wijlen Ansem die Leeu als man van Elijsabeth dochter van Peter voors, hebben beloofd als schuldenaars te betalen super se et bona (op zich en hun goederen) etc aan Bertholomeeus zoon van wijlen Anthonis Verbunt ten behoeve van hemzelf en ten behoeve van de wettige kinderen van wijlen Jan Crillaerts de somma van 30 karolus gulden van 20 stuivers de eerste Lichtmis na de dood van Peter die Paep, hun vader en elke Lichtmis hiervoor te betalen de cijns te weten voor elke karolus gulden 1 braspenning te cijns, zoalng Peter voors zal leven.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 280 f. 5r

3 oktober 1547:
Jan zoon van wijlen Goessen Wouters als man van Jenneke dochter van Peter Claeus die Paep, die Peter voors. verwekt had bij wijlen Barbara zijn vrouw, dochter van wijlen ......(niet ingevuld), heeft geboden zijn blijkende penningen, die hij zeide zijn eigenste te zijn, te weten godspenning, lijfkoop, briefgeld en hoofdsom, om te lossen en te kwijten met recht van naarderschap de twee stukken land met huis, hof en zijn gronden en toebehoren gelegen te Tilburg, zoals Jan en Jacop, gebroeders, zonen van wijlen Cornelis Heijmericks, gekocht hadden van Otto van Asperen en Vueren als man van jonkvrouwe Henricka wettige dochter van wijlen Willem zoon van wijlen Henrick Pijlijsers, het eerste stuk land genaamd de Looacker gelegen naast
Jan Smit een zijde
Herman inden Hout, nu ter tijd het Convent vanden Baseldonck ander zije
die straat een einde.
Het ander stuk groot ca 6 lopensaet gelegen naast
Lucas van Amerzoijen een zijde
Gherit Smits ander zijde
voor aan die straat een einde.
Het huis, hof met grond en toebehoren gelegen aan de Hoevel in Tilburg tussen:
Jan Meeus dochter, nu ter tijd Jan vanden Hoevel IJewaens een zijde
Lijsbet Tijriaens en haar kinderen en nu Jan Goijaert Robben ander zijde
voor aan de Hoevel een einde,
Welke percelen eertijds Willem zoon van wijlen Henrick Pijlijsers gekocht had van Margriet weduwe van Jan nat. zoon van wijlen Jan Back en wat de voors. Otto van Vueren als man voornoemd toegedeeld is geweest in een erfdeling gemaakt tussen de kinderen van wijlen Willem Pijlijsers, zoals begrepen staat in schepenbrieven van Tilburg en Heusden.
Verder heeft Jan eerstgenoemd geboden en geloofd daartoe te doen al wat een naarderman wettelijk moet doen en dat te doen tot de tijd als hij het van rechtswege schuldig zal zijn te doen.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 294 f. 15r-v 
Family F1123
 
40 10 april 1539:
Denijs zoon van wijlen Peter Crillaerts als man van Jenneke dochter van Claeus Jan de Wijse koopt in naarderschap van Willem Berijs van Oerle 1/3 deel in een stuk beemd, gelegen te Tilburg in Oerle tussen:
Jan Ghijsbrecht van Oerle een zijde
Jan Cornelis Heijmericks ander zijde
H. Geest vanden Bosch een einde
die Nijeuwe Leije ander einde
wat Claeus Jan de Wijse verkocht had aan Peter Willem Berijs van Oerle.

Denijs Peter Crillaerts als man van Jenneke etc. Claeus Jan die Wijse, verkoopt 1/3 deel van een beemd ut supra aan Peter zoon van wijlen Wouter Willem Mutsaerts.
Denijs had deze verkregen in naarderschap van Peter Willem Berijs van Oerle, die hem gekocht had van Claeus Jan die Wijse.

Verschenen voor schepenen Peter zoon van wijlen Willem Berijs van Oerle ter ener en Peter zoon van wijlen Wouter Willem Mutsaerts ter andere zijde en hebben onderling een erfruiling gedaan van zekere erven volgend:
Peter zoon van wijlen Willem Berijs van Oerle zal hebben 1/3 deel in een beemd ut supra, wat Peter zoon van wijlen Wouter Willem Mutsaerts gekocht en verkregen had van Denijs zoon van wijlen Peter Crillaerts en die Denijs als man van Jenneke Claeus voors. en die Peter Willem Berijs gekocht had van Claeus Jan die Wijse.

Hiertegen zal Peter zoon van wijlen Wouter Willem Mutsaerts hebben een erfenis met de timmering daarop, 16 lopensaet omtrent, in Tilburg aan dat Ezelven tussen:
Peter Crillaerts een zijde
gemeijn straetken ander zijde
Peter Crillaerts een einde
gemeijnt ander einde
Deze erfenis had Peter Willem Berijs van Oerle gekocht van Goijaert zoon van wijlen Willem Melis, Goijaert had die gekocht van Ariaen zoon van wijlen Denijs Meijnaerts en Ariaen had het gekocht van Peter zoon van wijlen Jan Laureijs
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 286 fol. 1r-v 
van Oerle, Willem Berijs (I7592)
 
41 10 april 1711:
Claas Lamb: Donckers treedt als voogd op voor de kinderen van Jan Cornelis van Aert den ouden, weduwnaar van Jenneken Lambregt Bouwen Donckers, als er een staat en inventaris van haar boedel wordt opgemaakt.
Bron: Staat en inventaris van Jenneken Lambregt Bouwen Donckers, 10 april 1711, "Staten en inventarissen Princenhage 1700-1729," digitale afbeeldingen, Stadsarchief Breda (http://www.stadsarchief.breda.nl : geraadpleegd 30 november 2013), inv.nr. 168. 
Family F2384
 
42 10 april 1867:
Overeenkomst tussen Johanna van Steensel, weduwe van Johannes Cornelis van den Heuvel, te Tilburg, handelend voor haar zoon Johannes Cornelis van den Heuvel, en Marinus van der Zanden, schoenmaker te Loon op Zand, waarbij laatstgenoemde verklaart als remplacant van Johannes Cornelis van den Heuvel te zullen optreden.
Bron: Regionaal Archief Tilburg, index notarieel archief inv.nr. 428/55 
van den Zanden, Marijnus (I76)
 
43 10 december 1631:
Joos Jacob Joos van Goorl koopt grond aan het Moleneynde.

21 november 1639 (R383):
In een erfenis treden op Willem Willem Gielis, Joos Jacobs van Goorl X Elisabeth Willem Gielis en Adriaan Cornelis Vermeulen.

31 juli 1659 (R407):
Joos Jacob van der Straeten verklaart 80 jaar oud te zijn, geboortig van Goorl en sinds zijn 16 te Etten te wonen.

11 februari 1665 (R395):
De ergenamen van Joos treden op, waaronder Willem Adriaans Vermeulen voogd en Cornelis Jan Aertse toeziener van de kinderen van Willem Joos van der Straten en Mayke Adriaan Piers.
Bron: GTMWB 1992 p. 61 
Family F2678
 
44 10 februari 1551:
Willem zoon van wijlen Jan Oerlmans, die men noemt Willem de Bie, weduwnaar van wijlen Aleijda dochter van wijlen Dierck Sledden heeft overgegeven aan Dierck zijn zoon, Henrick zoon van wijlen Jan Bertouts als man van Jenneke, Jan zoon van wijlen Willem van Gorp als man van Cornelia en Jan zoon van wijlen Jan Gherits als man van Lijsbet, allen dochters van Willem en wijlen Aleijd voornoemd
ten behoeve van hen en ook ten behoeve van Jan onmondige zoon van wijlen Jan zoon van Willem en wijlen Aleijd voors., met afgaan en vertijen etc., zijn tocht en recht van tochtenwege, wat hij bezat en verder al het recht, dat hij heeft in alle havelijke en erfelijke goederen, die hij en wijlen Aleijd zijn huisvrouw, toen die leefde, samen bezaten, hoedanig deze goederen voors. mogen zijn en waar en in welke plaats die gelegen of staande zijn of vergouwen mogen worden, het zij in harde, in weke, in ho ge, in lage, in diepe of in droge of waar men die enigszins zal mogen bevinden binnen de parochie van Tilburg en ook daarbuiten, zoals hij zeide.
Hij heeft geloofd als schuldenaar super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en ver tijen altijd vast en stendig te houden etc. en nooit meer naar de voors. goederen te talen of te doen ta len met geen enkel recht, geestelijk of wereldlijk, en alle kommer en calangies van zijnentwege daarop komende allemaal af te doen, behalver dat ze daaruit moeten betalen alle kommer en lasten met ook alle schulden, die men daaruit van rechtswege schuldig is te betalen, en daartoe nog dat zij de voors. Willem hun vader, schoonvader en grootvader daaruit zullen betalen 30 karolus gulden jaarlijkse lijf rente en deze zullen later volgen de helft van de rente, die men beurt in Leuven, en dat hij behouden zal de gerede penningen, die niemand aangaan en daarbij dat ze hem vrij en los zullen houden van alle beden, loten en schoten en ander onraad, alles volgens de brief, die hem heden ten dage daartoe verleend is, zonder arglist.

Dit gedaan zijnde zijn gestaan voor schepenen die voornoemde Dierck zijn zoon, Henrick, Jan en Jan, zijn schoonzoons, voor henzelf en deze Dierck als momber en Willem zoon van wijlen Wouter van Baest als toeziener van Jan, onmondige zoon van wijlen Jan zoon van Willem voors., die wijlen Jan zoon van Willem Jan Oerlmans voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Luitgaert zijn vrouw, doch ter van wijlen Wouter van Baest voors., waar Dierck als momber en Willem zoon van wijlen Wouter van Baest voors. als toeziener voor instonden en geloofden, en ze hebben geloofd als schuldenaars gezamelijk, onverscheiden en elk voor allen aan Willem zoon van wijlen Jan Oerlmans, hun vader, schoonvader en grootvader voornoemd, dat ze deze jaarlijks zijn leven lang durende en niet langer zullen gelden, uitreiken en betalen een jaarlijkse lijfrente van 30 karolus gulden, de karolus gulden tot 20 stuivers gerekend, of die waarde hiervan in ander goed geld als ten tijde van de betaling gewoonlijk koers en gang zal hebben en van hand tot hand goede betaling zal zijn, elk jaar te vergelden op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis, daarom zullen ze hem terstond uitreiken en betalen 30 gelijke karolus gul den eens als hem daarvan vervallen en verschenen is met lichtmis nu l.l. en dat uit alle havelijke en erfelijke goederen, die ze nu tegenwoordig hebben en nog later zullen mogen hebben en verkrijgen, gelovende op verbintenis als voor deze lijfrente voors. voor Willem voors. te waren zoals men lijfrente moet waren en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen.
Item hebben nog geloofd die voornoemde Dierck, Henrick, Jan, Jan en Willem, elk in de naam en op verbintenis als voor aan Willem hun vader, schoonvader en grootvader voornoemd, dat hem volgen zal en hij heffen en beuren zal zijn leven lang de helft van de rente, die men jaarlijks heft of beurt in Leuven met de helft van de achterstand daarvan, die op dit uur ten achter en onbetaald staat, en de kinderen voors. de andere helft.
Ook zal Willem voors. volgen en zal hij behouden alle gerede penningen, die hij heeft en die niemand aangaan, welke penningen Willem voors. beleggen zal tot zijn vruchtgebruik en zijn kinderen en klein-kind voornoemd ten erve te blijven. En dit alles zal de voors. Willem hebben en bezitten, los en vrij van alle beden, loten, schoten en ander onraad zoals boven verhaald staat, zoals de voors. Dierck, zijn zoon, Henrick Jan en Jan, zijn schoonzoons en Willem Wouter van Baest elk in de naam als voor aan hem dat ook zo geloofd hebben. Met condities en voorwaarden hierbij, dat als Willem zoon van wijlen Jan Oerlmans voors. zich met de voors. 30 karolus gulden lijfrente, met de helft van de Leuvensche rente en die gerede penningen met de wasdom, alles voor aangeroerd, niet zou kunnen bedruipen om daar betamelijk van te leven, dat dan de voornoemde zijn zoon, schoonzoons, momber en toeziener in de naam als voor hem daarbij jaarlijks zoveel schuldig zullen zijn uit te reiken en te betalen, dat hij daarvan eelijk en minnelijk naar zijn staat zal mogen leven en onderhouden kan worden, hierbij ech ter, dat de voors. Willem zoon van wijlen Jan Oerlmans niet verandert tot enig ander huwelijk, in welk geval, als hij veranderen zou of zich begeven zou in enig ander huwelijk, de voors. zijn zoon, schoon zoons, momber en toeziener dan ongehouden zullen zijn van wat hem meer uitgereikt moet worden of hem meer zal volgen, dan wat voor verhaald staat, zonder arglist.

Dit weer gedaan zijnde zijn gestaan voor schepenen de voornoemde Dierck, Henrick, Jan en Jan en dezelfde Dierck als momber en Willem zoon van wijlen Wouter van Baest als toeziener in de naam als voor en hebben elkaar beloofd als schuldenaars super se et bona sua, mobilia et immobilia, habita et habenda (op zich en al hun goederen, roerend en onroerend, hebbende en verkrijgende) dat elk zijn portie en aandeel in de voors. lijfrente zo jaarlijks zal bijleggen en betalen en ook dat ze de voors. Wil lem, hun vader, schoonvader en grootvader, zo van alle beden, loten, schoten en ander onraad los en vrij zullen houden, dat de een of de ander van hen allen daarvan onbelast zal zijn en blijven en dat voor elk daarvoor zoveel van de goederen, hen heden ten dage door Willem hun vader, schoonvader en grootvader overgegeven, ingelaten zullen worden, dat de lijfrente, beden, loten, schoten en ander onraad daarvan betaald kan worden en dat de een door de andere daarvan ongemoeid zal bijven, zonder arglist.

Dierck zoon van Jan Oerlmans als momber en Willem zoon van wijlen Wouter van Baest als toeziener van Jan onmondige zoon van wijlen Jan zoon van Willem Jan Oerlmans voors. hebben bekend, dat de voors. Jan onmondige zoon van wijlen Jan Willem Jan Oerlmans gewoond heeft en onderhouden is geweest van jongsaf aan , toen hij ongeveer 3 jaren oud was, door Willem Jan Oerlmans en wijlen Aleijd diens huisvrouw, zijn grootvader en grootmoeder en zo dat daarvoor tot nu toe niets of zeer weinig vergoed is geweest, daarom zijn de momber en toeziener voornoemd accoord gegaan en heb ben geloofd aan de andere hun mede erfgenamen met name Henrick zoon van wijlen Jan Bertouts als man van Jenneke, Jan zoon van wijlen Willem van Gorp als man van Cornelia en Jan zoon van wijlen Jan Gherits als man van Lijsbet, allen dochters van Willem Jan Oerlmans voornoemd, dat elk van hen daarvoor in de deling van de goederen, hen van wijlen Aleijd hun schoonmoeder verstorven en van Willem Jan Oerlmans nog te versterven, vooruit zal hebben 40 karolus gulden eens, de ene helft ter stond en de andere helft na de dood van Willem Jan Oerlmans voors. behalve dat Dierck voors. ook evenveel vooruit zal hebben en dat het onmondige kind zolang zal stilstaan tot elk zoveel als voors. is vooruit zal hebben, zonder arglist.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 296 fol. 62v-63r

27 maart 1563 n.st.:
Jenneke dochter van wijlen Willem Jan Oerlmans weduwe van Henrick Jan Bertranis cum tutore (met een voogd) etc, uit kracht en macht van testament tussen haar en wijlen Henrick haar man voors voor de onderkapelaan van Oisterwijck bepaald zijnde, welk wij gezien hebben en horen lezen, Jan Willem van Gorp als weduwnaar van Cornelia zijn huisvrouw, ook dochter van wijlen Willem Jan Oerlmans voornoemd, daar hij uit kracht van testament, voor schepenen alhier tussen hem en wijlen zijn huisvrouw voors gepasseerd zijnde, zich sterk voor maakte en gelofte deed, en Jan de zoon van wijlen Jan Willem Jan Oerlmans voor hemzelf en Adriaen Henrick Knoijen als momber van Cornelis, Laureijs, Jan, Deliana en Jenneke, broers en zusters, onmondige en minderjarige kinderen van wijlen Jan Jan Gerits door deze Jan en uit wijlen Lijsbet zijn huisvrouw, ook dochter van wijlen Willem Jan Oerlmans voornoemd, samen verwekt en verkregen, daar hij als momber voors zich sterk voor maakte en gelofte deed, leigitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Dierck zoon van wijlen Willem Jan Oerlmans, hun broer, zwager en oom respectievelijk, simul cum omnibus literis et jure (samen met alle brieven en het recht), met afgaan en vertijen etc, vier vijfde gedeelten in een jaarlijkse en erfelijke cijns van vijf rijnsgulden en een braspenning, te gelden en te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit en van een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 2 lopensaet, gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd die Velthoven tussen:
erfenis van Aert Schuijten met meer anderen een zijde
erfenis van Jan Steven Willems met meer anderen ander zijde
erfenis van Cornelis Jan Wagemakers een einde
die gemeijn straat ander einde.
Welke cijns van vijf rijnsguldens en een braspenning voornoemd Henrick zoon van wijlen Peter Crillairts als een principaal schuldenaar beloofd had te gelden en te betalen aan Wouter zoon van wijlen Dierck Sledden ten behoeve van de wettige kinderen van wijlen Dierck Sledden, zijn broers. En welke vier vijfde gedeelten in de cijns voornoemd hun van Willem Jan Oerlmans, hun vader, schoonvader en grootvader respectievelijk in recht van successie aangekomen en bestorven was en tot welke gehele cijns aan de voors Willem als man en momber van Aleijt zijn huisvrouw, dochter van wijlen Dierck Sledden voornoemd voor een derde deel ook in recht van successie was toegekomen en de twee derde gedeelten waren hem, in koop van Wouter zoon van wijlen Dierck Sledden en van Hessel zoon van wijlen Claes Coppens als man en voogd van Marie zijn huisvrouw, dochter van wijlen Dierck voors zijn zwagers gedaan, toegekomen en had hij verkregen pro ut in literis de (zoals [begrepen] in brieven van) Tilborch en Beecke.
Ieder van hen in de naam en kwaliteit als voors heeft beloofd op hen zelf en op al hun goederen en de momber voors op verbintenis van de goederen van de onmondige kinderen, hebbende en verkrijgende, dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd etc en in de naam als voor te laten houden etc en alle kommer en calangie van hunnentwege daarop komende allemaal voor hem af te doen, behalve dat de gehhele cijns ter kwijting staat naar inhoud van de brieven, die daarvan zijn.
Item hier is bijgestaan Lijsbeth dochter van wijlen Willem Jan Oerlmans weduwe van Jan Jan Gerits voornoemd met Quirijn Peter Reijnen haar tegenwoordige man en momber en zij heeft het vruchtgebruik en al het recht van vruchtgebruik, dat zij in het vijfde gedeelte van de cijns voors heeft, overgegeven en opgedragen ten behoeve van haar kinderen voornoemd op de manier die daartoe gwoonte is zonder arglist.
Datum 17 maart 63 n.st., schepenen Ghierll en Buerden.
Partim allatum partim coram me passatum tradatur Jan Joost Berijs ex supportatione ut proxime infra.
(Deels opgegeven, deels voor mij gepasseerd wordt het overgegeven aan Jan Joost Berijs uit overdracht zoals in het volgende hieronder).

Dierck zoon van wijlen Willem Jan Oerlmans legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan zoon van wijlen Joost Berijs simul cum dictis omnibus literis et jure (samen met alle genoemde brieven en het recht), met afgaan en vertijen etc, een jaarlijkse en erfelijke cijns van vijf rijnsgulden en een braspenning, te gelden en te betalen elk jaar ut supra (zoals voor), welke cijns aan de voors Dierck toegekomen was, deels door versterf van zijn vader en verder door opdracht, hem door zijn zusters en swagers gedaan, en welke zelfde cijns aan Willem zijn vader ook deels aangekomen en verstorven was door versterven van Dierck Sledden, zijn schoonvader, en deels door opdracht, en welke cijns Henrick zoon van wijlen Peter Crillairts als een principaal schuldenaar beloofd had te gelden en te betalen aan Wouter zoon van wijlen Dierck Sledden ten behoeve van de wettige kinderen van wijlen Dierck Sledden zijn broers pro ut in diversis literis de (zoals [begrepen] in diverse brieven van) Tilborch en Beecke.
Et promisit nihilominus warandiam more solito (en hij heeft desondanks beloofd te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig etc en alle kommer en calangie daarin zijnde allemaal af te doen, behalve dat de voors cijns ter kwijting staat naar inhoud van de losbrieven die daarvan zijn.
Datum 27 maart 63 n.st., schepenen Ghierll en Gijben.
Solvit (hij heeft betaald) 2 briefgeld.
Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 308 f. 87r-88r 
Family F1493
 
45 10 februari 1671:
Anthony Jan Peter Anthonis momboir ende Willem Cornelis Wouter van Gorp toesiender over de 4 onm. kinderen wijlen Maria Jan Peter Anthonis daer vader aff is Hendrick Cornelis Wouter van Gorp.
Bron: RHC Tilburg: Eden van voogden, URL: http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/tb/edenvanvoogden665.htm

22 juni 1676:
Jan Janssen de Cort momboir ende Willem Cornelis Wouterssen van Gorp toesiender over de 7 onm. kinderen van wijlen Adriaen Wienckelmans daer moeder aff is Teuntien Adriaen Reijnen de Groot.

25 maart 1680:
Willem Cornelis van Gorp momboir ende Peeter Peeters de Jongh toesiender over 1 onm. kint van wijlen Hendrick Cornelis van Gorp en Jenneken Jan Molders.

1 april 1681:
Cornelis Hendrick Wouters van Gorp momboir i.p.v. Willem Cornelissen van Gorp ende Anthony Jan Peeters toesiender van 't onm. kint van Henderick Cornelis Wouters van Gorp daer moeder van is Jenneken Janssen de Mulder.

16 december 1683:
Willem Cornelissen van Gorp momboir ende Adam Cornelis de Beir toesiender op 1 onm. soontje van Jan Adams van Gorp en Lucia Joorden Gerits.
Bron: RHC Tilburg: Eden van voogden, URL: http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/tb/edenvanvoogden666-7.htm

1691: Adriaen Uleus, koopman, contra Willem van Gorp, koopman, betreft betaling van wol.
Bron: RHC Tilburg: Schepenbank, civiele processen nr. 5157, http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/tb/civproc5100.htm 
Family F1351
 
46 10 januari 1553:
Pauwels Laureijs Aert Lensen heeft wederom wettelijk en erfelijk overgegeven aan Gherit zoon van Jan Laureijs Eelkens samen met de brieven en het recht met afgaan en vertijen, een huis, hof en erfenis daaraan liggende, hem toebehorend, groot ca 5 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Oerl tussen:
erfenis van Cornelis Peter Crillaerts een zijde
erfenis van Elijsabet weduwe van Willem Vrancken
met haar kinderen ander zijde
erfenis van de Heilige Geest van den Bosch een einde
die gemeijn straat ander einde.
Welk huis, hof en erfenis daaraan liggende voors. Pauwels voors. verkregen had van Aert zijn broer en wat Aert voors. gekocht had van Kathelijn dochter van wijlen Marten vanden Zandt en wat Kathelijn voors. en Jan zoon van wijlen Peter en Lambrecht voors. had deze erfenis met de timmering daar toendertijd op staande gekocht van Jan Jan vanden Zandt en wat Jan voors. gekocht had van Korstiaen zoon van wijlen Jan Lenaerts en wat Korstiaen voors. verkregen had van Jan zoon van wijlen Laureijs van Ghestel pro ut haec omnia in diversis literis de Tilborch. (zoals dit alles in verscheidene brieven van Tilburg).
Hij heeft beloofd super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen etc. en alle kommer en calangies van zijnentwege en vanwege Aert voors. zijn broer daarop komende allemaal af etc.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 298 f. 60r-v

28 april 1557:
Gherit Jan Laureijs Eelkens heeft geboden zijn blijkende penningen, die naar zijn zeggen zijn eigenste waren, te weten godspenning, wijnkoop, briefgeld en hoofdpenningen om te lossen en te kwijten met recht van naarderschap een stuk weideveld, groot ca drie lopensaet en vijftien roeden, zoals Jan zoon van wijlen Claes Wouter Goeens verkocht en gevest heeft gehad aan Peter zoon van wijlen Ghijsbrecht Beerten, gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum Oerl aen die Juijpt aldaar tussen:
erfenis van Jan Jan sBeckers een zijde
erfenis van Willem Meeus de Cremer, Cornelis Peter Diercks
en de kinderen van wijlen Jan Korstkens ander zijde
de gemeijnt van Tilburg genaamd die Juijpt voornoemd een einde
erfenis van Jan zoon van wijlen Claes Wouter Goeens voornoemd ander einde
zoals dat in schepenbrieven van Tilburg, daar op gemaakt, meer volkomen is begrepen.
Gherit bovengenoemd heeft verder geboden en beloofd alles daartoe te doen wat een naarderman van rechtswege daartoe schuldig is te doen en dat te doen tot de tijd als hij het van rechtswege zal moeten doen, zonder arglist.
Datum de 28e april, schepenen Ghierl en Ghijben.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 303 f. 3v-4r

28 juni 1560:
Cornelis en Adam, gebroeders, zonen van wijlen Wouter Cornelis Spapen, Jenneke, hun zuster, dochter van wijlen Wouter voors cum tutore (met haar voogd) etc en Gherit Jan Laureijs Eelkens als man en momber van Aleijt suae uxoris (zijn huisvrouw) dochter van wijlen Wouter voornoemd legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Gherit Adriaen van Arendonck, met afgaan en vertijen etc, een stuk land hen toebehorende in alle grootte zoals dat gelegen is in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) in die Schijve omtrent die kercke, aldaar tussen:
erfenis van Gherit Adriaen van Arendonck en van Jan
Henrick van Lieshout een zijde
erfenis van Melis Jan Cornelis Spapen ander zijde
de Rijtsche Kerckwech een einde
de Hoevensche Kerckwech ander einde
ut dicebant et promiserunt warandiam more solito (zoals ze zeiden en ze hebben beloofd te waren zoals gebruikelijk) en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen behalve dat Gherit koper voors daaruit moet gelden en beloofd heeft te gelden vijf lopen rogge erfpacht in een erfpacht van twintig lopen rogge te betalen aan de Zusters van Orthen binnen 'sHertogenbosch en met de maat van den Bosch aldaar te leveren, terwijl de verkopers bovengenoemd verder beloofden op verbintenis als voor dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors Aaltijd vast en stendig etc.
Datum de 28e juni anno zestig, schepenen Ghierll en Berijs.
Opmerking. De naam Gherit Adriaen van Arendonck als koper, de datum en de namen van de schepenen zijn met een andere hand en in een andere schrijfstijl toegevoegd. De naam van de koper was aanvankelijk Jan zoon van wijlen Jan Zomers. Deze werd doorgehaald.

Dezelfde verkopers ut supra zoals boven) legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Aerdt Laureijs Aerdt Lensen, met afgaan en vertijen, een stukje land hun toebehorende in alle grootte etc in parochie de Tilborch ad locum dictum (in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd) in die Schijve omtrent die Kercke op de Hoevensche en Velthovensche Kerckwech, aldaar tussen:
erfenis van Aerdt Laureijs Aerdt Lensen een zijde
erfenis van Melis Jan Cornelis Spapen ander zijde
de voors Hoevensche en Velthovensche Kerckwech een einde
erfenis van Jan Jan Hermans ander einde.
Item hiertoe nog een stukje land hun toebehorende gelegen in de parochie en die Schijve voors in alle grootte zoals het aldaar gelegen is over het Hoevelsch Weeghske tussen:
erfenis van de kinderen van wijlen Jan Jan Gherit Hermans een zijde
erfenis van Melis Jan Cornelis Spapen ander zijde
het voors Hoevels Weeghske een einde
erfenis van Elijsabet Willem de Bie weduwe van
Jan Jan Schoeren met haar kinderen ander einde
ut dicebant et promiserunt warandiam more solito (zoals ze zeiden en ze hebben beloofd te waren zoals gebruikelijk) en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen behalve dat Aerdt koper voors daaruit moet gelden en beloofd heeft te gelden vijf lopen rogge erfpacht in een erfpacht van twintig lopen rogge te betalen aan de zusters van Orthen ut supra (zoals boven) etc terwijl de verkopers voornoemd verder beloofden op verbintenis als voor dit verkopen, overgeven, opdragen etc ut supra (zoals boven).
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).

Bekend zij aan eenieder, dat Cornelis en Adam, gebroeders, zonen van wijlen Wouter Cornelis Spapen, Jenneke hun zuster en Gherit Jan Laureijs Eelkens als man en momber van Aleijt suae uxoris (zijn huisvrouw) dochter van wijlen Wouter voors op datum van heden verkocht en gevest hebben gehad aan Gherit Adriaen van Arendonck een stuk land in alle grootte zoals het gelegen is in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) in die Schijve omtrent de kerck aldaar tussen:
erfenis van Gherit Adriaen van Arendonck voors een zijde
erfenis van Melis Jan Cornelis Spapen ander zijde
En dat ze ook op datum van heden verkocht en gevest hebben gehad aan Aerdt Laureijs Aerdt Lensen twee stukjes land gelegen in de parochie en die Schijve voors, het ene tussen:
erfenis van de voors Aerdt Laureijs Aerdt Lensen een zijde
erfenis van Melis Jan Cornelis Spapen ander zijde
en het andere stukje tussen:
erfenis van de kinderen van wijlen Jan Jan Gherit Hermans een zijde
erfenis van Melis Jan Cornelis Spapen voornoemd ander zijde
waarop ze aan elk van de kopers benoemd en begroot hadden daaruit te vergelden vijf lopen rogge erfpacht in een erfpacht van twintig lopen rogge te betalen aan de zusters van Orthen binnen 'sHertogenbosch en met de maat van den Bosch aldaar te leveren zoals dat in verscheidene schepenbrieven van Tilborch, daarop gemaakt, volkomen is begrepen.
Daarom zijn voor schepenen ondergeschreven gestaan geweest Gherit en Aerdt, kopers, en ze hebben beloofd als principaal schuldenaars, dat elk zijn vijf lopen rogge erfpacht, hun en elk van hen benoemd als voor, zo zullen gelden en betalen en dat ter plaatse en termijn en ook met de maat daartoe gezet en bepaald, zodat er voor de een door de andere noch ook voor de voornoemde verkopers op voor enige anderen. op hen of op hun goederen, daarvan nooit meer hinder, kommer of last van zal komen en dat ze alle kommer en last voor hen daarvan komende geheel af zullen doen, daarvoor verbindende hun persoon, de voornoemde percelen land en verder al hun andere goederen, nu hebbende en nog later te verkrijgen, zonder arglist.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).
Opmerking: ook hier is als koper van het eerste stukje land doorgehaald Jan zoon van wijlen Jan Zomers en vervangen door die van Gherit Adriaen van Arendock.
Het ziet er naar uit, dat de acten oorspronkelijk zijn opgemaakt medio september, begin october 1559 en dat op 28 juli 1560 de drie voorgaande acten veranderd zijn.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 305 f.27v-28v 
Family F1722
 
47 10 januari 1727:
De kwestie tussen Joh: Plasschaard en Jacobus Boddrij is nog niet vereffend. Plasschaard heeft de kkr opnieuw beledigd door de leden verleiders te noemen.
De oude Plasschaart continueert nog in zijn zonden.
Bron: Marianne Gossije, kerkenraadsacta Sint Anne 3, RAZ HG Sint Anna ter Muiden inv.nr. 3

In 1733 wordt hij genoemd in een zaak tegen alle personen die nog wat te goed hebben uit de boedel van Jacobus Boudry.
Johannis Platschaart laet bekent maken dat hem ter desen boedel competeert een jaer pagt van drij gem. 46 1/2 roede weije a f9:10:0 per gemet Zeeus gelt s jaers sijnde voor het geheel f4:19:10 1/2
Waer op den selven boedel moet valideren een jaer pagt van twee gem: 91 1/2 r. weije gemeen gekogt, met schepen boudry van d'Erven J:de Bels en door gem. Platschaart in 't geheel gebruijkt a f9 p. gem. edt: 1:14:6 1/2
debet resteert: f 3:3:4
beijde over het jaer te verschijnen st. Catarinen dage 1733 volgende en gegeven rekeninge onder presentatie van affirmatie des noods.

Johannes koopt voor honderd carolus guldens een gemet en veerttien roeden lands gelegen ten desen schendomme en aldaar in het eerst begin van de polder van Johan Bijbau.

Bron: RAZLD, RAZvl(11) inv.nr. 462(rol van lijfstraffelijke, boetstraffelijke en civiele zaken Sint Anna ter Muiden)
RAZvl(11) inv.nr. 480 (minuten van schepenakten Sint Anna ter Muiden)

26 februari 1748
op verzoek van Adriaan Platschaart voor zichzelf en voor zijn broer Johannes en suster Catharina Platschaart, samen erfgenamen van haren broeder Martinus Platschart filius Johannes overleden in de Mauritspolder onder het Sluise Vrije den 23 december 1747, getaxeerd:

Eerst 2 gemeten 81 3/14 roen lant deel van 11 gemeten 66 roen in het tweede begin van de Robbemoreelpolder, belast de gehele partie met een pond seventien schellingen jaarlijx grave rente, en buijten gebruik als met zoutwater ten dienste van den lande geinundeert sijnde, een pont vls per gemet.

Item een gemet 226 11/28 roen lants deel van 8 gemeten 201 int selve begin van voorseide polder belast met een gulden vijff stuijvers per gemet jaerlijx graave rente en mede buijten gebruik wegens zout water... 1 pond vls per gemet.

Item een agtste part in een huijs, schuere, stallinge met 465 roen hoff en boomgaertlant gelegen aan het noorteijnde van de plaatse offte pleijn deser stede belast met ses schellingen jaerlijxe chijns, getaxeerd het geheel 21 pond 13 schellingen en vier grooten vls of in guldens 130 t geheel.

Eindelinge een agtste part in een huijsje en stalletje naest de poorte van het kerkhoff deser stede belast met een jaarlijxe chijns a drij schellingen en twee grooten vls, gemeen met de erven wt Debora Cloos, buijten pagt, getauxeert het geheel op vier ponden vls of in guldens 24 t geheel.
Bron: RAZvl 481 
Family F82
 
48 10 juli 1380:
Aart genaamd Berthoud zoon van Jan Backe de Tilborch heeft verkocht aan Jan van Dijk (de Aggere) een jaarlijkse erfpacht van 5 mud rogge Tilburgse maat op Lichtmis te leveren supra promptuarii domini de Tonggriloe uit twee windmolens, de ene te Velthoeven en de andere ter plaatse Orle, als Jan Backe aan genoemde Aart Berthoud voornoemd gegeven had.

Datum tercia post octavas beatorum petri et pauli apostolorum anno dni Mo CCCo octuagesumo; schepenbrief van Den Bosch

zie ook Abdij Tongerlo Reg.A.VII, 6 fol.96
Tongerlo, Charters 871
Bron: RHC Tilburg online, Oorkonden uit Midden-Brabant voor 1418 
Family F1975
 
49 10 juni 1634:
Compareerde voor mij, notaris, Cornelis Adriaen Christaen Dyrven emt Elisabeth Cornelis Claes Lambrechts wettige houwelyckslyeden tesamen woonende tot Overvelt onder den dorpe vande Haghe. Elysabeth sieck te bedde liggende. De langstlevende van hen beyden blijft in het volle besit van alle goeden. Zij hebben samen een dochterke. Bij huwelijk van het kint krijgt het in eigendom de stede en erffenisse groot omtrent 8 gemeten gelegen tot OVervelt, daer Anthonis Jacob Lips tegenwoordig op woont. LEst gecomen van Mayken Cornelis Claes Lambrechts, des testatrices suster saliger. Actum te Overvelt.
Bron: Ger Kleine, bewerking notarieel archief Etten 1626-1654 (http://www.genealogie-klein.nl : geraadpleegd 21 november 2017); o.v.v. Etten 11-10, not. Jan Dirven, f. 32v-33, 10 juni 1634. 
Family F845
 
50 10 maart 1468:
Hadewijch wede Jan Leeuwen dochter w. Elyas vande Houtvoert Henric z.w. Jans Witten man van Elysabet en Luytgaert drs Jans Leeuwen hebben verkocht aan de procuratrix? des susterenhuyse vanden Bosch
* een erfwech over eenen beempt toebehorende Hadewich en haar zusters vors. in par. Ghestel in die Heyse tot hennen beemd gent den Torfbeemd toebehorende de zusteren voors. om van den vorsten hoeck der zusteren beemd voors. recht uit te mogen wegen over den beemd Hadewygen voors. voor Aert Tijcwevers ter straten toe uit
sch. Donc en Adriaen Brievinc
Bron: Regionaal Archief Tilburg, index schepenbank Moergestel R 284 fol. 6v 
Family F3087
 

      1 2 3 4 5 ... 35» Next»