Stamboom Marijnissen

Notes


Matches 201 to 250 of 1,728

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 35» Next»

 #   Notes   Linked to 
201 18 december 1532:
Daar Engel weduwe van Gerit Jan Wijten met Jan Wijllems haar huidige man overgegeven had aan haar wettige kinderen, die ze verkregen had bij Gerit haar man, de tocht en recht van tochtenwege wat ze had en bezat in een huis, hof en erfenis gelegen in of aan het Goirke en waaruit de voors kinderen weer aan Engel gevest en beloofd hadden een erfpacht van 14 lopen rogge aan Engel, haar leven lang en niet langer, te versterven na haar dood, zo zijn gestaan voor schepenen de voors kinderen bij naame van Gerit en Gerit, gebroeders, en Vranck zoon van wijlen Willem Vrancken als man van Ercken met Anna hun zuster en ze hebben toegestaan aan Peter zoon van wijlen Peter Jan Mutsaerts, hun zwager, dat hij en zijn nakomelingen na de dood van Engel, hun moeder, deze 14 lopen rogge erfpacht mag lossen met 35 karolus gulden van 20 stuivers per stuk en Peter mag hierin zijn deel in de 35 karolus gulden behouden.
Bron: RHC Tilburg, algemene protocollen rechterlijk archief, R 280 f. 26v

Gerit en Gerit, gebroeders, Vranck zoon van wijlen Willem Vrancken als man en momber van zijn huisvrouw Erkenraet, met Anna hun zuster, kinderen van wijlen Gerit zoon van wijlen Jan Wijten, die Gerit verwekt had bij Engel zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Stelaerts, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Peter zoon van wijlen Peter Jan Mutsaerts, hun zwager, elk hun recht en deel in een huis, hof en toebehoren erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, wat de verkopers met Engel hun moeder gekocht hadden gehad van wijlen Sijmon zoon van wijlen Herman Heijsten en Sijmon voors van Denis Andries Salem, groot ongeveer 7 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd int Goerken, aldaar tussen:
erfenis van Peter Aerts een zijde
erfenis van Jan Beckers ander zijde
hoedende voor aan die gemeijnt.
Nog in een stuk heiveld gelegen als voor, dat Gerit Jan Wijten hun vader gekocht had gehad van Wouter Anthonis Frans, gelegen tussen:
erfenis van Anthonis Frans een zijde
erfenis van Wouter Anthonis Diercks ander zijde
erfenis van Wouter Borchmans een einde.
Hieruit te gelden de oude kommer.
Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 280 f. 26r 
Family F1456
 
202 18 december 1532:
Gerit, Jan en Peter, gebroeders, Herman zoon van wijlen Cornelis Herman Heijsten als man van Helena zijn huisvrouw, kinderen van wijlen Peter Jan Mutsaerts, die Peter verwekt had bij wijlen Peter zijn vrouw, dochter van wijlen Gerit Zomers, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Cornelis zoon van wijlen Peter [Jan] Mutsaerts, elk hun deel in een stuk land, dat hun verstorven was van hun ouders en wat Peter hun vader gekocht had gehad van Willem Jan Mutsaerts, zijn broer, groot ongeveer mudsaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Stockhasselt, aldaar tussen:
erfenis van Cornelis Dani?els een zijde
erfenis van Adriaen Zomers ander zijde
erfenis van Cornelis voors een einde
erfenis van Jan Sijmons ander einde.
Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 280 f. 25v

1533:
Gherit, Cornelis, Peter, Jan en Herman soon wijlen Cornelis Herman Heijsten als man van Helena, allen kinderen wijlen Peter Mutsaerts, dragen al hun van hun vader geerfde goederen over aan Gheritken, weduwe Peter Mutsaerts en dochter van Mathijs Oeyen, hunne stiefmoeder, haar ter tochten en hare wettige kinderen, verkregen bij Peter Mutsaerts.

1540:
Gheritken weduwe Peter Mutsaerts, gehuwd met Quirijn Wouters, Willem, Peter, Anna, Jan Aryaen Lenaerts als man van IJken, allen kinderen Peter Jan Mutsaerts en Gheritken, en Jan hun broeder, doen een erfdeyling en erfscheyding van hun goederen 't Eynden de Stockhasseltsche straet en de Cromstraet. 
Family F1432
 
203 18 januari 1541:
Heijliger zoon van wijlen Jan Willem Berijs, Cornelia, Geertruijt en Willemke, gezusters, dochters van wijlen Jan voors. en van diens vrouw wijlen Kathelijn, dochter van wijlen Henrick van Ghierl, voor henzelf en voor Heer Jan, priester, hun broer, verkopen aan Jan Jan Zomers een stuk land gelegen te Tilburg bij de kerck tussen:
Heer Claeus Willems, priester een zijde
Claeus Henrick van Ghierl ander zijde
Dierck Back een einde
gemeijn straat ander einde

Zelfde personen ut supra verkopen aan Cornelis Aert Reijbouts een huis, hof, schuur, grond en erf, gelegen te Tilburg bij de kerck, tussen:
de kerckhofmuer een zijde
Claeus Henrick van Ghierl ander zijde
Henrick van Lieshout een einde
kerckwech ander einde
Hieruit te gelden jaarlijks:
10 stuivers erfcijns uit een erfcijns van 1 Philippusgulden aan de rector van St. Katherijnen
altaar in de kerk van Tilburg.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 287 fol. 43r 
Family F1954
 
204 18 juli 1666:
avondmaal gehouden
Is zondanige onenigheid tussen Guiljaem Schotte en zijn huisvrouw aangetroffen dat zij zijn afgehouden zo lang ze zo leven.
Bron: Marianne Gossije, aantekeningen Kerkenraadsnotulen Sint Anna ter Muiden 
Family F461
 
205 18 juli 1721:
Peter Nouwens momboir en Matthijs Reijns toesiender over de 2 onm. kinderen wijlen Elisabeth Marten van Beecq daer vader van is Cornelis Reijns.
Bron: RHC Tilburg: Eden van voogden, URL: http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/tb/edenvanvoogden670-672-5.htm 
Family F1450
 
206 18 juni 1318:
Geertruid, heer Willemsdochter van Wijfliet, heer Arnouts wijf van Hokelem, ridder, wordt vermeld in een brief, opgenomen in een vidimus van 29 april 1380.

1339 (zonder datum):
Heer Aernt van Heuckelom getrouwd met vrouw Geertruyt van Wijfliet. Zij zegelt met een vrouwenfiguur, die in haar rechterhand het wapenschild van Heukelom houdt (twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken met 3 merletten boven de eerste balk en in haar linkerhand een wapen met een beurtelings gekanteelde dwarsbalk, vergezeld door 3 schuinkruisen of molenijzers).

Bron: P.G.F. Vermast: "De heeren van Bosinchem voor het jaar 1300", in Jaarboek Gelre 1953 p. 27-51 
Family F1344
 
207 18 maart 1542:
Jan zoon van wijlen Matheus Peijmans heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Andries Cornelis Henrick Jannen een huis, hof, schuur en erfenis daaraan liggende gelegen in de parochie van Goirle ter plaatse genaamd in dat Achterste Ven tussen:
erfenis van Lenaert de Mulder een zijde
erfenis van Marcellis van Ethen ander zijde
erfenis van de weduwe van Jan Huijbrecht Ariaens
en haar kinderen een einde
de gebuurhovel ander einde.
Nog een stukje land genaamd de Craeghe Acker gelegen in de parochie voors.
ter plaatse genaamd in die Vensche Ackeren tussen:
erfenis van Araien Herman Noeijens een zijde
erfenis van Henrick die Busser ander zijde
erfenis van Ghijsbrechts een einde
erfenis van Jan Matheus voors. ander einde.
Nog een stukje land genaamd dat vossenhol gelegen als voor tussen:
erfenis van Aert Jan Thijs een zijde en een einde
erfenis van het -Convent van tongerlo ander zijde
erfenis van de erfgenamen van Jan Mostaerts ander einde.
Nog een stukje land genaamd Hoefkens Dries gelegen in de parochie voors.
ter plaatse genaamd Hoefkens Dries gelegen in de parochie voors.
Hoefkens Dries een zijde
erfenis van Gherit Henrick Jannen ander zijde
de Heerbaen een einde
de Venwech ander einde.
Hieruit te betalen:
1 mud rogge erfpacht aan Henrick van Spreeuwel van Beeck
12 lopen rogge erfpacht aan Michiel Jan Soffaerts
5 lopen rogge erfpacht aan Heer Jan Soffaerts, priester.
als rector van Sint Barbara en Katharijna altaar in de
kerk van Goirle
1 mud rogge erfpacht aan de weduwe van Pauwels Jan Pauwels
te los staande met 34 karolus gulden.
'sHeren schouwen te onderhouden.
Bron: RHC Tilburg, nadere toegangen Tilburg R 288 fol 63v

15 maart 1558:
Nog een jaarlijkse en erfelijke cijns van drie karolus gulden die men jaarlijks heft en beurt op en van Cornelis Willem Wouters en Matheus Joest vande Smeel als nakomelingen van wijlen Jan Matheus Peijmans en die de voors wijlen Jan Matheus Peijmans beloofd en gevest heeft gehad aan Mechteld weduwe van Cornelis de Metser, te los staande volgens inhoud en betekenis van de losbrief die daarvan is ut dicebant (zoals ze zeiden).
Bron: RHC Tilburg, Nadere toegang Tilburg R 303 fol. 67r-v 
Peijmans, Jan Matheus (I8570)
 
208 18 maart 1644:
Pieter de Cherff, getr. m. Maijken, wed. Louijs Bocque, schoonvader van Jan Bocque, en Pieter de Lange, won. Coolkercke, oom maternel, leggen de eed af als voogden over Louijs, oud 5 jaar, en Janneken Bocque, oud 2 jaar, wezen van Maijken de Lange, vader is Jan Bocque.
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 
Family F2000
 
209 18 maart 1644:
Pieter de Cherff, getr. m. Maijken, wed. Louijs Bocque, schoonvader van Jan Bocque, en Pieter de Lange, won. Coolkercke, oom maternel, leggen de eed af als voogden over Louijs, oud 5 jaar, en Janneken Bocque, oud 2 jaar, wezen van Maijken de Lange, vader is Jan Bocque.
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 
Family F2002
 
210 18 maart 1712
comp Jacob van der Straete hooftman woonende op St Anna ten Vrijen caverende over zijn huisvr Jaquemina van den Broecke verklaren schuldig te wesen aan Johannes van Weenegem penninkmr van Cadsant en wonende binnen Sluijs,150 ponden vlms tegen 5 procent sjaers...
onderpand eerst de helft van 8 gem 150 roeden lant sijnde weije in de polder Robbemoreel statenbodem, abouterende ten oosten het lant van Jannis vd Kerkhove, ten westen tlant de erfgenamen Ferdinande de Bacquere, ten noorden tlant van burgemr Jacob de Bruijne, ten suijden de naars partije lant en andere; competerende de andere helft desselfs kinderen;
voorts nog en gerecht vierde part in 9 gem 66 roeden lant mede weije gelegen als voren abouterende ten oosten tlant van Jacob de Jonge tot Sluijs, ten westen tlant van Pieter de Nut, ten noorden de bovengenoemde weije, en ten suijden jegens de soute wateren off Canael, competerende de resterende drij vierde parten aen des comparants weesen en Jan de Vuijst woonende alhier...
Bron: Marianne Gossije, transcriptie RAZ RAZvl inv.nr. 478 
Family F909
 
211 18 oktober 1696:
Jan Kerckhove, goede bekende, legt de eed af als voogd over Cornelia, oud 16 1/2 jaar, en Janna Ozeel, oud 13 1/2 jaar, wezen van Christiaen Ozeel, moeder is Anthonette van Seters, die inventaris overbracht.
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 RAZVL nr. 488. 
Family F1156
 
212 18 september 1531:
Jan zoon van wijlen Elen Mutsaerts heeft verkocht aan Bastiaen Jan Elen Musaerts, zijn zoon, een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilborg ter plaatse genaamd inde de Schijve bij de Kercke, aldaar tussen:
een gemeijn gebuurweggetje, oostwaarts een zijde
erfenis van Jan Cornelis Spapen en anderen, westwaarts ander zijde
erfenis van Jan Elen Mutsaerts, zuidwaarts een einde
noordwaarts een gemeijn gebuurweggetje ander einde.
Hieruit te betalen ongeveer 3 blanck erfcijns aan de Persoon van Oisterwijk.
Onder voorwaarde, dat Bastiaen dit huis etc niet zal belasten met enige kommer tenzij met raad en toestemming van zijn ouders, van hemzelf en van zijn vrouw.
Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 279 f. 14r

19 januari 1532:
Bastiaen zoon van wijlen Jan Eelen Mutsaerts heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Jan zoon van wijlen Arijaen Smolders een jaarlijkse en erfelijke cijns van 3 karolus gulden van 20 stuivers per stuk uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende,gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve bij die Kercke, aldaar tussen:
een gebuurwegske een zijde
erfenis van Jan Cornelis Spapen ander zijde
erenis van Jan Elen Mutsaerts een einde
een gemeijn gebuurwegske ander einde.

Staat te los over vijf jaar met 50 karolus gulden van 20 stuivers.
Bron: RHC Tilburg, algemene protocollen rechterlijk archief, R 279 f.35r 
Family F1108
 
213 18-7-1650:
Jan Fockono gebruikt 3.122 land in Oud Breskens, 1e cavel, de pacht hiervan is in vruchtgebruik aan Lendert de Grave.
Bron: Index Rechterlijk Archief Zeeuws Vlaanderen 2151yy f. 65v

17-4-1651
Pnt. bailliu, burgmr. Cornelis Censsen Bruggevate, Jacob Thomas, Pieter van Roos, Schepenen en weesmrs.

Heeft Jan Fockonno de jonge de voogdij aangenomen over zijn broeder Jacob Fockono, ca. 14 jaar, en Jacquemine, ca. 19 jaar, wezen van Crestinne Grave, wiens vader is Jan Fockono d'oude.
Bron: Index Rechterlijk Archief Zeeuws Vlaanderen 2151yy f. 68

26-2-1652:
Comp. Jan Fockono, wedr. van Cristinne Grave, versocht, vermits het overlijden van sijn soon Jan Fockono, die voogt was over sijn minderjarige kinderen, dat nu in sin plaats tot voogt aangesteld zou worden zijn schoonzoon Cornelis Censsen Bruggevate, nu regeerende burgmr., in huw. hebbende Perintie Fockono, hetwelk deze aanneemt, over de voors. minderjarige, sijne broer en zuster van zijn vrouws zijde. Op dato als voren is overgebracht; de 2 minderjarige wesen competeert over moederl. successie: Jaquemine ?33.7.7 en Jacob ?33.7.7. Hiervoor verbindt hij zjin goederen.
Marge: 12-5-1655 heeft Jan Fauxquenoy, vader van Jacquemijne deze ?33.7.7 aan deselve Jacq. betald, present schepenen, mij T Oirkonder bij vacantie van de secretarye.
Bron: RAZ: NADT170, RAZvl 2151yy fol. 73

#2151BBB-II Staat 06.01.1672:
Overleden Breskens Jan Feauquenois sr. Tr.I Christijntie Grave; tr.II Laurrijntie Lucas. Erfgenamen uit I: kinderen van overleden dochtor Prijntie Fauquenois x Cornelis Centsen: Jan Centsen; Jacob Centsen. Kinderen van overleden dochtor Jacquemijntie Fauquenois x Jan Suijckers: Jan Suijckers; Isaac Suijckers. Kinderen van overleden dochtor Christijntie Fauquenois x Jan Seingier: Janneken Seingier; Jan Seingier; Jacob Seingier; Pieter Seingier. Kinderen van overleden doctor Catelijntie Fauquenois x Andries Jacobsen: Jacob Jacobsen; Elisabeth Jacobsen. Kinderen van dexelfde Catelijntie xx Jan Meeussen: Adriaentie Meeussen; Catelijntie Meeussen. Erfgenamen uit II: Janneken Fauquenois; Jan Fauquenois.
Batig slot: 43.18.0

Bron: Bewerking Weeskamer Breskens 
Family F836
 
214 19 april 1536:
Ijken, weduwe van wijlen Joest Ghijsbrecht van Boerden verkoopt haar tocht en recht van tochten van deel van haargoederen aan:
Ghijsbrecht Joest Ghijsbrecht van Boerden.

Ghijsbrecht Joest Ghijsbrecht van Boerden verkoopt al zijn erfgoederen aan Wouter Peter Gerits, zijn Zwager.
Wouter Peter Gerits, koper, betaalt aan Ghijsbrecht Joest Ghijsbrecht van Boerden, verkoper, een erfcijns van 75 stuiver jaarlijks en betaalt de uitvaartkosten als IJken, de moeder van de verkoper sterft

Wouter Peter Gerits bekent schuldig te zijn aan Ghijsbert Joest Ghijsbert van Boerden een jaarlijke en erfelijke cijns van 75 stuiver uit:
1. huis, hoof schuur en erf, groot 10 lopensaet gelegen aan de Courijt in die Heijdseijde
kinderen van wijlen Goessen
Ghijb. Goessen, beide zijden
Kinderen v, wijlen Peter Ghijben van Boerden een einde
Gemeijnt van Tilborch, ander einde
2. een stuk land, 7 lopensaet, gelegen in de Courijt aan de Heijdsijde,
belendingen: Kinderen v. wijlen Goessen
Ghijsbrecht Goessen, aan 2 zijden en een einde
Gemeijnt van Tilborch, ander einde
3. een beemd, groot 1 bunder gelegen in Tilburg geheten de bunten aen die Lije
belendingen:
Kinderen Goijaert Pulskens, 1 zijde
Wed. Willem Zib. Denijs
En kinderen ander zijde
De landscheiding met Breda een einde
De Lije ander einde

Ghijsbrecht Joest Ghijsbrecht van Boerden schenkt zijn moeder IJken een jaarlijkse cijns, zolang zij leeft, van de helft van een erfcijns van 75 stuiver.
Bron: RHC Tilburg online, R 283-1, f. 1-1v 
Family F1619
 
215 19 april 1617:
Comp Lucas Heijndricx met zijn huisvr Francijntje de dochter van Francois Clautier;
Pieter Wittooge over hemzelf en gemachtigde van Francois Wittooge zijn broeder;
en voorts de voors: Pieter Wittooghe en Anthonis de Coninck als voogden over de kinderen van Heyndrick van den Broucke die hij hadde bij Catelijne Wittooge, als ook van de kinderen van Hendrik Bogaert die hij hadde bij Mayken Wittooge;
insgelijks ... Eduwaert, Pieter en Vincentijne, kinderen van Joos Lems die hij hadde bij voors: Mayken Wittooghe,
alles volgens acte van consente verleent bij burg en schepenen van st Anne als oppervoogden, gedaen de 15 maerte 1617, in die qualiteit gerecht in de achtergelaten goederen van Lowijs Clautier & Pierijntje Geraerts zijn huisvr.;
voorts Bernaert Pauwels en Pierijntken Raveschoot zijn huisvr., hoir unique van de voors Pieryncken Geraerts, over sulcx geregt in de wtt. helft van de achtergelaten goederen van voors Clautier ende sijne huisvr.... mr Jacob Herbault griffier deser stede ende Catelyne Wittewrongel zijn huisvr.
accepteren een behuuste? hofstedeken groot vier gemeten ... lijmen, en 16 roeden lants ... noortwest bij de kerke int xxv ste begin van de wateringe van Greveninge, tusschen St Anna en Maria fa? mr Francois van de Strate lant, aen de noortzijde de meulewal ... de armen van onzen vrouwe binnen Sluijs aan de zuutzijde ende aent westeijnde, streckende mette oosthende, crom ende dry houckich aende andere, voorts zo ligghet zuut daer teghen over de meuleweg int zelve begin, twee gemeten 28 roeden lants ende is een vierkant stuk tusschen de capelrye van Colaert le Fevre lant aen de westzijde, Cornelis de Belois? aande oostzijde ende aent zuuteynde streckende met de noorteynde aen de meuleweg, alles inghevolge van de nieuwe belegheringe gemaeckt bij Florens van Marissen lantmeter (...)

Comp Jacob Herbault en zijn vrouw Catelijne Wittewrongel fa Claus bekennen schuldig te wesen aen Lucas Hendricks getraut hebbende Francijnke de doghter van Francois Clautier; voorts Pieter Wittooghe over zich selve en gemachtigd voor Francois Wittooghe zijn broeder en voorts voorn Pieter Wittooghe en Anths de Cooninck als voogden over de kinderen van Hendrik vd Broucke die hij had bij Catelijne Wittooghe; insgelijckx Eduwaert, Pieter en Vincentijne, kinderen van Joos Lems die hij hadde bij voors: Mayken Wittooghe, te samen hoirs ten sterfhuise van Lowijs Cloutier en Pierijntje Geraerts zijn huisvr;
en voorts is Bernaert Pauwels alleene gerechtigt in de weder helft ... procederen over de coop en levering van een ... hofstedeken groot 4 gem 2 lijmen 16 roeden lants gelegen in het 25e begin van de watering van Greveningen
Bron: Marianne Gossije: RAZvl inv.nr. 472

29 september 1617:
Lucas Heijndricx als in huwelijcke hebbende Fransijntgen Clautier. 
Family F1817
 
216 19 april 1681:
Erfdeling tussen de erfgenamen van Gerrit van de Sande, gaat om klein Westerwijk te Hilvarenbeek. Adriaan Jacob Hendricx als man van Lijsken Gerrits van de Sande, Jenneken Gerrits van de Sande weduwe van Aert van Raeck, Maaijken, Michiel, Adriaan en Jan Gerrits van de Sande het onmondige kind van wijlen Peter Cornelis van Loon en Cathalijn Gerrits van de Sande, allen erfgenamen van wijlen Gerrit van de Sande en Maaijken Jan Adriaan Laureijs Daemen
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Hilvarenbeek, Schepenbank Hilvarenbeek 700 inv.nr. 68 fol. 451v

19 april 1681:
Transport door Jenneken Gerrits van de Sande van een perceel Dries te Biest, genaamd de Houtakker, aan Jan Martens van de Sande. Jenneken Gerrits van de Sande weduwe van Aert Adriaans van Raeck, testament van 9 juni 1676 voor de schepenen gemaakt, Gerrit Cornelis van Loon, Michiel Gerrits van de Sande.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Hilvarenbeek, Schepenbank Hilvarenbeek 700 inv.nr. 68 fol. 458 
Family F1884
 
217 19 december 1552:
Hiertegen zal de voors. Matheus als man en momber van zijn huisvrouw voors. hebben, houden en etc. een stuk land genaamd de Craeghacker gelegen in de parochie van Goirle ter plaatse genaamd in die Vensche Ackeren in die Craeghackeren aldaar tussen:
erfenis van Gherart Denijs Meijnaerts, die
hiervan afgedeeld is een zijde
erfenis van het Convent van Tongerloe
met nog anderen ander zijde
erfenis van Peter Michiel Soffaerts een einde
een gemeijne gebuurweg ander einde.
Nog een stuk land genaamd de Rispe gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in die Vensche Ackeren tussen:
erfenis van Gherart voors., hiervan afgedeeld een zijde
erfenis van Cornelis voors. hier ook van afgedeeld ander zijde
erfenis van het Godshuis van Tongerloe een einde
een gemeijne akkerweg genaamd de Venwech ander einde.
Nog een stuk land genaamd de Wilsacker gelegen in de parochie en plaats voors. tussen:
erfenis van Lijsbet weduwe van Aert Jan Aerts
met haar kinderen beide zijden
erfenis van Jan Ghijsbrecht van Oerle een einde
een gebuurweg ander einde.
Nog een stuk land gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in die Wildt tussen:
erfenis van Gherart voors., die hiertegen gedeeld is een zijde
erfenis van Heer Jan van Brecht, ridder ander zijde
erfenis van jonkheer Abel van Cousteren een einde
de gebuerhoevel aldaar ander einde.
Nog een stuk beemd gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd die Hoghe Vonderen tussen:
erfenis van Huijbrecht Henrick Ariaens met zijn kinderen een zijde
erfenis van Cornelis voors., hiertegen gedeeld ander zijde
erfenis van jonkheer Abel van Coulsteren een einde
de gemeijnt van Tilburg en Goirle ander einde.
Nog een stuk erf in heide en weide gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd aan die Hoghe Vonderen tussen:
erfenis van Jan Jan Soffaerts de oude een zijde
een gebuursteeg aldaar ander zijde
erfenis van de weduwe met haar kinderen en
Cornelis Verheijen en meer anderen een einde
de gemeijnt van Tilburg en Goirle ander einde.
Nog een stuk erf in weide gelegen in de parochier voors. ter plaatse genaamd aan die Bedvennen tussen:
erfenis van Joest Diercks, waar een waterlaat tussen loopt een zijde
een gebuurweg ander zijde
erfenis van Cornelis voors., hiervan afgedeeld een einde
de voorschr. waterlaat ander einde.
Nog hiertoe een stuk heiveld genaamd 't Hooghveldt gelegen in de parochie voors. bij Conincxvoert tussen:
erfenis van Gherart Denijs Meijnaerts voors.,hiertegen gedeeld,
met de helft van de gracht, die daar tussen beide ligt een zijde
erfenis van Reijner Jan 'sGroten ander zijde
de gemeijnt van Tilburg en Goirle een einde
erfenis van Jan Jan Soffaerts met meer anderen ander einde,
zoals ze zeiden.
Op welke percelen van gronden en erfenissen voornoemd Gherart en cornelis deelslieden voornoemd elk in de naam als voor vertegen hebben ten behoeve van Matheus, hun medezwager voors., samen en op de brieven en het recht etc. met overgeven etc. promittentes ut supra behalve dat Matheus voors. uit dit zijn deel moet betalen:
de helft in 3 stuiver en oirstuiver erfcijns aan de Heer van Tilburg uit het stuk beemd genaamd die Hoogh Vonderen.
De helft in 44 stuivers erfcins aan Henrick Jan Ghenen, die te los staan volgens de losbrief,
die naar hun zeggen daarvan was.
Nog uit het Bedven voors. de helft in 3 karolus gulden erfcijns aan Marie weduwe van Michiel
Wouter Soffaerts ook te los staande volgens de losbrief zoals ze zeiden.
Nog uit de Wilsacker voors. stuiver en 1 oirstuiver erfcins aan het kapittel van Beek.
Nog uit het Hooghveldt 2 lopen rogge erfpacht in de maat van Breda aan de Rector van Onze
Lieve Vrouwe altaar in de kerk van Riel.
Nog de helft in een half mud rogge jaarlijks aan Laureijs Henrick Zwijsen uit de Craeghacker
voors. ook te los staande met 20 karolus gulden zoals ze zeiden.
Nog hiertoe te onderhouden het derde deel in dat deel, dat wijlen Jan Matheus Peijmans moet onderhouden in het Heerhecken hangende aan de Mortel met de schouwen, die daarbij horen, en ook de andere 'sHeren schouwen te onderhouden Joest Diercks voors., zoals gebruikelijk is.
Welke pachten, cijnsen en andere kommer voornoemd Matheus voors. zal betalen, lossen en onderhouden etc.
Met voorwaarden hierbij, als er voor Matheus voors. op dit zijn deel enige andere kommer of last met recht zou komen etc., dat de deelslieden voornoemd die kommer etc., wat ze elkaar op verbintenis etc.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 298 fol. 51r-v 
Family F1936
 
218 19 december 1552:
Kond zij eenieder, dat gekomen en gecompareerd zijn geweest voor schepenen ondergeschreven Gherart zoon van wijlen Denijs Meijnaerts als man en momber van Kathelijn, Cornelis zoon van Willem Willem Wouters als man en momber van Cornelia en Matheus Joest zoon vande Smeel als man en momber van Heijlwich, dochters van wijlen Joest Jan Matheus Peijmans, welke dochters de voors. Joest Jan Matheus verwekt en verkregen had bij wijlen Barbara Vloeberchs zijn huisvrouw en ze hebben een zeker erfdeling en erfscheiding gemaakt van de erfelijke goederen, die hen en hun huisvrouwen voornoemd aangekomen en verstorven waren van wijlen Joest Jan Matheus, hun vader en schoonvader voornoemd, en dat op de manier hierna volgend:
De voors. Gherart als man en momber van zijn huisvrouw voors. zal hebben, houden en erfelijk voor zijn deel bezitten een stuk land genaamd de Craeghacker gelegen in de parochie van Goirle ter plaatse genaamd in die Vensche Ackeren in die Craeghackers aldaar tussen:
erfenis van jonkheer Abel van Coulsteren
met nog meer anderen een zijde
erfenis van Matheus Joest vande Smeel
met meer anderen ander zijde
erfenis van Peter Michiel Soffaerts
met meer anderen een einde
een gemeijne gebuurweg ander einde.
Nog een stukje land gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd aan de Mortel tussen:
erfenis van jonkheer Abel van Coulsteren voornoemd een zijde
erfenis van de rechtor van sint Barbara altaar
in de kerk van Goirle ander zijde
erfenis van Adriaen Herman Aert Naeijens een einde
die gemeijn Heerstraet ander einde.
Nog een stuk land genaamd die Rispe gelegen in de parochie voors. in die Vensche Ackeren voornoemd tussen:
erfenis van Matheus Joest vande Smeel,
dat hiertegen gedeeld is een zijde
erfenis van Kathelijn weduwe van Everaert van Ethen
met haar kinderen en nog anderen ander zijde
erfenis van het Godshuis van Tongerloe een einde
een gemeijne akkerweg genaamd de Venwech ander einde.
Nog een stuk land genaamd de Putacker gelegen in de parochie en plaats laatst voors. tussen:
erfenis van de rector van sint Barbara altaar in
de kerk van Goirle een zijde
erfenis van Wouter Jan Panis met meer anderen ander zijde
erfenis vande Tafelen van de Heilige Geest in Goirle een einde
de voornoemde Venwech ander einde.
Nog een stuk land genaamd de Meer gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd aan de Meer tussen:
erfenis van de voorschr. Gherart Denijs Meijnaerts
hem tevoren toebehorende en meer anderen een zijde
erfenis van jonkheer Abel voornoemd ander zijde
erfenis van Jan Jan Soffaerts de oude een einde
erfenis van de weduwe met haar kinderen van
Sebastiaen Rubbens ander einde.
Nog een stuk heiveld genaamd 't Hooghvelt gelegen in de parochie voors. op Conincxvoert tussen:
erfenis van Matheus Joest vanden Smeel voors.,
hiertegen gedeeld, met de helft van de gracht,
die daar tussen ligt een zijde
erfenis van Ghijsbrecht Ghijsbrecht van Boerden ander zijde
erfenis van Cornelis Willem Willem Wouters,
ook hiertegen gedeeld een einde
de gemeijnte van Tilburg en Goirle ander einde.
Nog een stuk beemd genaamd de Crommen Beempt gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd die Cromme Beempden tussen:
erfenis van het Godshuis van Tongerloe een zijde
erfenis van Marie weduwe van Michiel Wouter Soffaerts
met haar kinderen ander zijde en een einde
de gemeijnt van Tilburg en Goirle ander einde.
Nog een stuk erf in weide en heide liggende gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd aan d'Achterste Ven tussen:
erfenis van Heer Jan Michiel Soffaerts, priester,
met meer anderen een zijde
de gemeijnte van Tilburg en Goirle ander zijde en een einde
erfenis van Jan Ghijsbrecht van Oerl ander einde.
Nog een stuk land gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in die Wildt tussen:
erfenis van Matheus Joest vande Smeel voors.,
hiertegen gedeeld een zijde
erfenis van Peter Jan Geerts ander zijde
erfenis van jonkheer Abel van Coulsteren voornoemd een einde
de gebuerhoevel aldaar ander einde.
Nog een stuk heiveld gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan Maesdijck tussen:
erfenis van Mathijs Willem Laureijs een zijde
erfenis van de kinderen van wijlen Jan Ariaen Smolders ander zijde
erfenis van Wouter Jan Dani?els een einde
erfenis van de weduwe met haar kinderen van Denijs
Ariaen Mutsaerts ander einde,
zoals hij zeide.
Op welke percelen en gronden van erfenissen voornoemd Cornelis en Matheus, deelslieden voornoemd, in de naam als voor vertegen hebben ten behoeve van Gherart hun medezwager voors. samen met de brieven en het recht, met overgeven en afgaan zoals dat gebruikelijk is, gelovende als schuldenaars super se et bona sua etc. deze erfdeling en dit vertijen, overgeven en afgaan voorschreven altijd vast en stendig te houden en in hun naam te doen houden zonder enig wederzeggen en alle kommer en calangies elk van zijnentwege daarop komende allemaal af te doen, behalve dat Gherart voors. uit dit zijn deel moet betalen:
2 Lopen rogge erfpacht in de maat van Breda aan de rector van Onze Lieve Vrouwe altaar in
de kerk van Riel uit het stuk heiveld op Conincxvoert voors.
Braspenning erfcijns uit de Putacker voors. aan het kapittel van Beek.
1 Stuiver en 1 hollandse penning erfgrondcijns aan de Heer van Tilburg uit de Cromme
Beempt.
Te onderhouden 1/3 deel in dat deel, dat wijlen Jan Matheus Peijmans voors. met recht schuldig was te onderhouden in het Heerhecken hangende bij de Mortel voornoemd met de schouwe daartoe staande. Ook 'sHeren schouwen van de Leije door de Cromme Beempt voors. lopende te onderhouden naar oude gewoonte.
Welke pacht, cijnsen en andere kommer voornoemd Gherart voors. zo betalen en onderhouden zal en geloofd heeft super se et bona sua etc. die zo te betalen en te onderhouden, ter plaatse en termijn daartoe gezet, dat er de andere deelslieden voornoemd op hen, hun goederen of nakomelingen daarvan nooit meer hinder kommer of last zullen hebben of lijden.
Met voorwaarden hierbij, als er voor Gherart op dit zijn deel met recht enige andere kommer of last zou komen, die voor niet genoemd is, dat de deelslieden op verbintenis als voor, zoals ze geloofd hebben zonder arglist.
Schepenen Soffaerts en Pluijmen.

Hiertegen zal Cornelis als man en momber van zijn huisvrouw voornoemd hebben, houden en erfelijk voor zijn deel bezitten een huis, hof, schuur, schaapskooi met de grond en toebehoren en erfenis daaraan liggende, gelegen in de parochie van Goirle ter plaatse genaamd in het Dorp aan het Wildteijndt aldaar tussen:
erfenis van Heer Peter Wouter Soffaerts, priester een zijde
erfenis van Heer Jan Michiel Soffaerts, priester ander zijde
erfenis van Peter Jan Geerts een einde
de gebuerhoevel aldaar ander einde.
Nog twee stukken erf aan elkaar rakende, het ene in land liggende en het andere in weide, gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd die Hoghe Zwalue samen tussen:
erfenis van Laureijs Laureijs Hoefkens met nog meer anderen een zijde
erfenis van Peter Peter Rubbens ander zijde
erfenis van de erfgenamen van wijlen Jan Matheus
Peijmans voornoemd een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog een stuk land genaamd de Cloot gelegen in de parochie voorschr. ter plaatse genaamd in die Vensche Ackeren tussen:
erfenis van Peter Jorijs Beerten met zijn kinderen een zijde
erfenis van Gherit Denijs Meijnaerts met nog anderen ander zijde
erfenis van het Convent van Tongerloe een einde
erfenis van Jan Herman Aert Naijens ander einde.
Nog een stuk land genaamd de Rispe gelegen in de parochie en ter plaatse laatst voorschreven tussen:
erfenis van Ariaenke weduwe van Sebastiaen Rubbens
met haar kinderen een zijde
erfenis van Matheus Joest vanden Smeel, dat
hiervan afgedeeld is ander zijde
erfenis van het Godshuis van Tongerloe een einde
een gemeijne akkerweg genaamd de Venwech ander einde.
Nog hiertoe een stuk land genaamd de Dorenacker gelegen in de parochie en plaats voors. tussen:
erfenis van Gherit Henrick Jannen met nog meer anderen een zijde
erfenis van Willem Willem Wouters met ook anderen ander zijde
erfenis van Adriaen Cornelis Jannen een einde
erfenis van de weduwe met haar kinderen van
Aert Jan Aerts ander einde
Nog een stukje land gelegen in de parochie voorschr. ter plaatse genaamd in het Loo tussen:
erfenis van Lambrecht Jan Gherits een zijde
erfenis van Willem Willem vanden Kerckhoff
met zijn kinderen ander zijde
erfenis van Jonkheer Abel van Coulsteren een einde
erfenis van de rector van Onze Lieve Vrouwe altaar in de
kerk van Goirle ander einde.
Nog een stuk beemd gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd die Hoghe Vondere aldaar tussen:
erfenis van Laureijs Jan Hoefkens een zijde
erfenis van Matheus Joest vanden Smeel hiertegen gedeeld ander zijde
erfenis van jonkheer abel van Coulsteren een einde
de gemeijnte van Tilburg en Goirle ander einde.
Nog een stuk erf in weide liggende gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd die Bedvennen tussen:
erfenis van Joest Diercks, waar een waterlaat
tussendoor loopt een zijde
erfenis van Matheus Joest vanden Smeel, hiervan afgedeeld een einde
scherp uitgaande ander einde.
Nog een stuk heiveld genaamd het Hooghveldt gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd bij Conincxvoert tussen:
erfenis van de weduwe met haar kinderen van
Quirijn Peter Bertouts een zijde
erfenis van Jan Jan Soffaerts de oude ander zijde
erfenis van Heijlwich de weduwe van Michiel Michiel
van Goerl met haar kinderen en ook anderen een einde
erfenis van Gherart Denijs Meijnaerts en ook van Matheus
Joest vanden Smeel, beiden hiervan afgedeeld ander einde,
zoals ze zeiden.
Op welk huis, hof, schuur, schaapskooi met de grond en erfenis daaraan liggende en op de andere percelen gronden van erven voornoemd Gherart en Matheus, deelslieden voornoemd, elk in de naam als voor vertegen hebben ten behoeve van Cornelis hun medezwager voornoemd etc. pro ut supra en promittentes ut supra (als boven en gelovende als boven) behalve dat Cornelis voors. uit dit zijn deel moet betalen, te weten uit huis, hof, schuur, schaapskooi en erfenis daaraan liggende voors.:
Een half mud rogge erfpacht aan Wouter zoon van meester Gherart van Nerven.
1Lopen rogge erfpacht aan de Persoonschap van Goirle.
Mud rogge erfpacht aan Henrick Jan Ghenen, te los staande volgens de losbrief, die daarvan is, zoals ze zeiden.
Nog 5 karolus gulden erfcijns aan de kinderen van meester Gherart van Nerven of aan Laureijs Henrick Zwijsen, die ook te los staan en dat met 100 karolus gulden ook volgens inhoude
van de losbrief, die naar ze zeiden daarvan was.
Nog 2 lopen rogge erfpacht aan de Persoonschap van Goirle uit de Dorenacker te betalen.
Nog de helft in 3 karolus gulden erfcijns aan Marie de weduwe van Michiel Wouter Soffaerts
met haar kinderen uit het Beddven voors. te los staande volgens de losbrief, die naar ze zeiden daarvan was.
Nog lopen rogge erfpacht in de maat van Breda en daarbij 3 stuiver erfcijns aan de Rector van Onze Lieve Vrouwe altaar in de kerk van Riel uit het stuk heiveld op Conincxvoert.
Uit het stuk beemd voors. genaamd die Hoghe Vonderen de helft in 3 stuiver en oirtstuiver erfgrondcijns aan de Heer van Tilburg.
De helft in 44 stuiver erfcijns aan Henrick Jan Ghenen voornoemd, die te los staan volgens de
losbrief, die naar hun zeggen daarvan was.
Nog hiertoe de helft in een half mud rogge erfpacht aan Laureijs Zwijsen voornoemd uit de
Cloot.
Nog hiertoe te onderhouden het derde deel in dat gedeelte, dat wijlen Jan Matheus Peijmans voornoemd met recht schuldig was te onderhouden in het Heerhecken hangende bij de Mortel met de schouwen daartoe staande en ook andere 'sHeren schouwen te onderhouden naar oude gewoonte en ook te laten wegen over het stuk heideveld bij Conincxvoert voors. gelegen die men van rechtswege daarover moet laten wegen.
Welke pachten, cijnsen en andere kommer voornoemd Cornelis voors. zal betalen, lossen en onderhouden en laten volgen en geloofd heeft omnia ut supra (alles als boven).
Met voorwaarden hierbij, als er voor Cornelis op dit zijn deel enige andere kommer met recht zou komen etc., dat de deelslieden voornoemd die kommer etc., wat ze elkaar op verbintenis etc. ut supra.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 298 fol. 48v-50v 
Family F1936
 
219 19 december 1691:
Pieter van der Straete legt de eed af als voogd over zijn zuster en broer Maria, oud 17 jaar, en Johannes van der Straete, oud 17 jaar, wezen van Pieter van der Straete, moeder is Margarita Woesen. Wegens overlijden van de moeder legt broer Jacob van der Straete op 10 februari 1694 eveneens de eed af als voogd en wordt op 26 december 1695 inventaris overgebracht.
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 RAZVL nr. 488. 
Family F1154
 
220 19 februari 1538:
Reijnier, Jan, Marij en Margriet, kinderen van wijlen Cornelis Jan van Boerden en van wijlen Kathelijn Reijnier Jan Reijnen, in tegenwoordigheid van hun oom Pauwels, zoon van wijlen Jan van Boerden, verkopen aan Ghijsbrecht Cornelis Jan van Boerden hun broer:
1) hun recht en deel in huis, hof en erf, gelegen te Tilburg, in die Heijdsijde.
Belendingen:
Ghijsbrecht Jan van Boerden een zijde
gemeijn straet en gemeijnt ander zijde
Ghijsbrecht Jan van Boerden een einde
gemeijn straet en gemeijnt ander einde
2) elk zijn recht en deel in een stuk land, gelegen te Tilburg, aan die Heijdsijde.
Belendingen:
Willem Willem Verschueren en mede-erfgenamen een zijde
Gherit Vranck Lemmens en kinderen ander zijde
Arijaen Gherit Beijkens een einde
Ghijsbrecht Jan van Boerden ander einde
3) elk zijn recht en deel in en weiland, gelegen te Tilburg aan die Heijdsijde.
Ghijsbrecht Jan van Boerden rontomme
4) elk zijn recht en deel in een stuk land, gelegen te Tilburg aan die Heijdsijde.
Belendingen:
Dirck Willem Vrancken een zijde
Dani?el Peter Hermans ander zijde
Dani?el Peter Hermans een einde
gemeijn straet ander einde
Dit weiland ligt in die Lijntsche Ackeren.
5) elk zijn recht en deel in de helft van een stuk moerveld, gelegen te Tilburg, Bijden Vossenbergh.
Belendingen:
Landscheijding van Tilburg en Loen een zijde
Gherit Ghijben van Boerden ander zijde
Arijaen Gherit Beijkens een einde
gemeijnt van Tilburg ander einde
Uit al deze goederen te betalen jaarlijks:
de helft van 7 stuivers en 1 oirtstuiver aan de Heer van Tilburg
1 oirtstuiver erfcijns aan de hoge rentmeester vanden Bosch te Oisterwijk te betalen.
1 stuiver en oirtstuiver aan Jacop Emmen in Oisterwijk de helft van 5 penning Hollands aan
de hoge rentmeester in den Bosch.
de helft van 12 lopen rogge erfpacht aan de rector van het H. Geest altaar in de kerk van Tilburg.
3 mud min 4 lopen rogge erfpacht aan Ghijsbrecht Jan van Boerden.
50 stuivers erfcijns aan Ghijsbrecht Jan van Boerden.
De pachten en renten aan Ghijsbrecht Jan van Boerden staan te los.
Verder te onderhouden sHeeren schouwen, en het recht van wegen.

Reijnier en Jan, zonen van wijlen Cornelis Jan van Boerden verkopen aan Ghijsbrecht Cornelis Jan van Boerden hun recht en deel in alle jaarlijkse en erfelijke pachten en cijnsen die te los staan of niet, samen ongeveer 13 lopen rogge.

Ghijsbrecht Cornelis Jan van Boerden bekent schuldig te zijn aan Reijnier Cornelis Jan van Boerden een jaarlijkse en erfelijke cijns van 45 stuivers uit huis, hof, schuur, schop en erf en de twee stukken land en weiland, genoemd in voorgaande acten | R 284/38v.
In margine: Wouter Jan sBeren, Adriaen Sijmon van Son, Jenneke, weduwe van Adriaen Jan Matheeuse, Cornelia, huisvrouw van Cornelis Ghijsbers van Boerden. Met Thomaes Gherit ................. in deze voor haar als borge: Adriaen Jan Cornelissen, Sebastiaen Claeus Denissen van de Pas, Cornelis Thomas, allen erfgenamen van Reijnier Cornelis (Jan) van Boerden en Cornelia, zijn huijsvrouwe, hebben bekend deze pacht..................... afgelost te erve van Adriaen Ghijsbrecht Ghijsbrecht Jan van Boerden. 26-2-1573.

Ghijsbrecht Cornelis Jan van Boerden bekent schuldig te zijn aan Jan Cornelis Jan van Boerden, zijn broer, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 45 stuivers uit alle goederen genoemd in acte | R 284/38v.
Wouter, Adriaen, Cornelis, Michiel, Dani?el Peter Hermans voor Huijgken en voor Jannen hun broer, bekennen, dat Adriaen Ghijsbert jan van Beurden aan hen deze cijns af heeft gelost en gequeten.

Ghijsbrecht Cornelis Jan van Boerden bekent schuldig te zijn aan Marij Cornelis Jan van Boerden, zijn zuster, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 45 stuivers uit de goederen genoemd in R 284/38v.
Adriaen zoon van Willem Sijmons van Son bekent dat de erven van Ghijsbrecht Jan van Boerden deze cijns heeft afgelost en gequeten. Februari 1573.

Ghijsbrecht Cornelis Jan van Boerden bekent schuldig te zijn aan Margriet Cornelis Jan van Boerden, zijn zuster een jaarlijkse en erfelijke cijns van 45 stuivers uit de goederen genoemd in R 284/38v.

Reijnier en Jan , gebroeders, Marij en Margriet hun zusters, kinderen van wijlen Cornelis Jan van Boerden, hebben verleend aan Ghijsbrecht Cornelis Jan van Boerden, hun broer, en aan zijn nakomelingen, dat zij de 45 stuivers erfcijns, die Ghijsbrecht aan Reijnier, Jan, Marij en Margriet elk beloofde, jaarlijks te betalen uit zekere onderpanden in de Heijdsijde, deze te mogen lossen, elk 45 stuivers erfcijns met 38 karolus gulden van 20 stuivers, waarvan 25 gulden van de laatste geldende waarde en de andere 13 gulden lopen geld, ten tijde van de aflossing, op te zeggen op St. Jansmis en te lossen op Lichtmis. Ook kunnen de geldschieters opzeggen.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 284 fol. 38v-39v

20 januari 1540:
Ghijsbrecht, Reijner en Jan, zonen van wijlen Cornelis Jan van Boerden, Margriet hun zuster, Jan Matheus Gherits vanden Oudenhoven als vader en Ghijsbrecht voors. als toeziender van Ariaen ut supra verkopen aan Adriaen Sijmons van Zon hun zwager elk zijn deel in 1/3 deel van een buender beemd waarvan de andere 2/3 deel toebehoort aan Reijner Jan Groten en Denijs Jan Reijnen, gelegen te Tilburg in die Ghilze Vucht tussen:
erfgenamen van Cornelis Jans en
H. Geest van Tilburg een zijde
Matheus Gherit vanden Oudenhoven ander zijde
Margriet Martens een einde
een erf genaamd die Maeije ander einde
Hieruit te gelden jaarlijks: 1/3 deel in een erfcijns van 10 stuivers aan sommige personen in Breda.

Reijner en Jan, zonen van wijlen Cornelis Jan van Boerden en Margriet hun zuster, Arijaen Sijmon van Zon als man van Marij Cornelis Jan van Boerden verkopen aan Ghijsbrecht zoon van wijlen Cornelis Jan van Boerden een helft en aan Jan Matheus Gherits vanden Oudenhoven aan diens zoon Jan, verwekt bij Jutta Cornelis Jan van Boerden, zijn vrouw de andere helft van het deel van elk van hen in een stuk beemd, groot bunder, gelegen te Tilburg aan de Ghilzer Vucht tussen:
Henrick Wouter Ariaens een zijde
Peter Wouter Vermee ander zijde
Bertout Willem Zegers een einde
die Dongensche Coeijweijen ander einde
Hieruit te betalen hun deel in braspenning erfcijns aan de hoge rentmeester in Breda, in Ghilze te betalen.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 286-3, fol. 36r 
Family F1746
 
221 19 januari 1663:
Burgem. Jacob van Uxem en Huybrecht Schippers, cosijn paternel, leggen de eed af als voogden over Nicolaes fl. Nicolaes de Vos en Francoijs fl. Guilliame Cools, wezen van Maijcken de Cerf (over de laatste wees is ook Louwereijns de Puijt voogd) inv. overgebr. 5 maart 1664, rekening gedaan 26 mei 1667. 4 mei 1666 Albertus Coolen heeft schuld aan Frans fs. Guilliame Cools en Louwereijns de Puijt getr. m. Maijcken Cools fa. Guilliame.
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 
Family F926
 
222 19 januari 1663:
burgem. Jacob van Uxem en Huybrecht Schippers, cosijn paternel, leggen de eed af als voogden over Nicolaes fs. Nicolaes de Vos en Francoijs fs. Guilliame Cools, wezen van Maijcken de Cerf (over de laatste wees is ook Louwereijns de Puit voogd) inventaris overgebracht 5 maart 1664, rekening gedaan 26 mei 1667.

4 mei 1666: Albertus Coolen heeft schuld aan Frans fs. Guilliame Cools en Louwereijns de Puijt getr. m. Maijcken Cools fa. Guilliame.
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 RAZVL nr. 487 fol. 83

Bij de capitale schatting van 1665 van Sind Anna ter Muiden staan vermeld:
De kinderen van Maijcken de Cerf, te weten
Nicolaas de Vos ? 750
Francoijs Coolen ? 456-6-8. 
Cerfs, Maeijken (I3380)
 
223 19 januari 1733:
Verschenen voor Jan Bosmans en Cornelis Otten schepenen van Hilvarenbeek, Jan Aert van Esch oud ca 72 jaar, Cornelis de With oud ca 67 jaar beide inwoners van Hilvarenbeek welke verklaren op verzoek van Jan Jan Hendricx en Jacobus de Bont, als man van Marie Jan Hendricx dat zij beiden gekend hebben Hendrick Peter Jans, welke heeft nagelaten 3 kinderen te weten Jan, Peter en Allegonda. De voornoemde Jan voluit genaamd Jan Hendrick Peters, welke is gehuwd geweest met Beatrix Janse de Cort uit Moergestel. Uit dit huwelijk zijn kinderen geboren waarvan de 2 jong gestorven zijn en er nog 4 leven teweten Jan, Hendrick, Elisabeth en Marie Jan Hendricx.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Hilvarenbeek, Schepenbank Hilvarenbeek 700 inv.nr. inv.nr. 209 fol. 333 
de With, Cornelis (I7298)
 
224 19 juli 1380:
Aart genaamd Berthoud zoon van Jan Backe de Tilborch heeft verkocht aan Jan van Dijk (de Aggere) een jaarlijkse erfpacht van 5 mud rogge Tilburgse maat op Lichtmis te leveren supra promptuarii domini de Tonggriloe uit twee windmolens, de ene te Velthoeven en de andere ter plaatse Orle, als Jan Backe aan genoemde Aart Berthoud voornoemd gegeven had.

Datum tercia post octavas beatorum petri et pauli apostolorum anno dni Mo CCCo octuagesumo; schepenbrief van Den Bosch

zie ook Abdij Tongerlo Reg.A.VII, 6 fol.96
Bron: RHC Tilburg online, oorkonden uit Midden-Brabant Tongerlo, charters 871 
Bac van Tilburg, Arnt Genaamt Berthoud (I5629)
 
225 19 juni 1645:
Jan Taij, causa uxoris paternel, en Cales Kensse, maternel, leggen de eed af als voogden over Janneken, oud 4 jaar, Cornelis, oud 2 jaar, en Maijken van Renterghem, oud 4 maand, wezen van Neeltjen Kensse, vader is Steven van Renterghem, later verkoop de vader zijn hofstede.
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 RAZVL nr. 487 
Family F1177
 
226 19 mei 1540:
Jan zoon van wijlen Willem Berijs als man van Elijsabet dochter van wijlen Willem Laureijs Ansems bekent schuldig te zijn aan Wouter zoon van wijlen Willem Wouter Baeijens een jaarlijkse en erfelijke cijns van 22 stuivers uit een stuk land, groot 8 lopensaet genaamd de Malcker, gelegen te Tilburg in Broeckhoven tussen:
Reijner Gherit Reijen een zijde
Jonkvrouwen van de Coulsteren ander zijde
Jonkvrouwen van de Coulsteren een einde
de Malstraet ander einde
nog uit een halve buender beemd, genaamd Malgat, gelegen te Tilburg in Achtermal tussen:
Jonkvrouwen vande Coulsteren een zijde
Willem Willem Laureijs ander zijde
Kathelijn weduwe van Willem Wouter Jacops een einde
de Malstraet ander einde
Staat te los met 18 karolus gulden van 20 stuivers.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 287 f. 12vso.

29 maart 1541:
Elijsabet weduwe van Jan Willem Berijs en met haar Peter en Adriaen, haar zonen, voor henzelf en voor Gherit en Jan, gebroeders, Kathelijn, Margriet, Willemke en Heijlke, gezusters, onmondige kinderen van wijlen Jan Willem Berijs en Elijsabet voors. vernaarderen een huis, hof, schuur, grond en erf, gelegen te Tilburg bij de kerk, tussen:
een kerkhofmuur een zijde
Claeus Henrick van Ghierl ander zijde
Henrick van Lieshout een einde
gemeijn kerckwech ander einde
wat Heijliger, zoon van wijlen Jan Willem Berijs, Cornelis, Geertuijt en Willemke, zusters, dochters van wijlen Jan Willem Berijs, die Jan verwekt had bij wijlen zijn 1ste vrouw, Kathelijn, dochter van wijlen Henrick van Ghierl, alsmede voor Heer Jan priester, hun broer, verkocht hadden aan Cornelis Aert Reijnbouts.

Elijsabet ut supra draagt over aan haar zonen Peter en Adriaen ten behoeve van henzelf en van Gherit en Jan hun broers en Kathelijn, Margriet, Willemke en Heijlke, zusters, onmondige kinderen van wijlen Jan en Elijsabet, haar tocht en recht van tochtenwege, wat ze bezat na de dood van haar man in een stuk beemd, gelegen in Tilburg in Achtermal tussen:
de jonkvrouw van de Coulsteren een zijde
Willem Willem Laureijs ander zijde
Anthonis Denijs en Kathelijn weduwe van
Willem Wouter Jacops een einde
de Malstraat ander einde

Peter en Adriaen, voors., gebroeders, voor henzelf en voor Gherit en Jan, hun broers, en voor Kathelijn, Margriet, Willemke en Heijlke, gezusters, onmondige kinderen van wijlen Jan voors. en Elijsabet voors. verkopen het stuk beemd ut supra aan Willem zoon van wijlen Willem Laureijs.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 287 fol. 72r-v

29 januari 1544:
Aert zoon van wijlen Goijaert Gielis en Elijsabet zijn zuster dochter van wijlen Goijaert voors. en Jan de Keteler van Oesterwijck de jonge, weduwnaar van Jenneke dochter van wijlen Goijaert voors., welke kinderen Goijaert verwekt had bij wijlen Kathelijn zijn vrouw dochter van wijlen Jan Naes en Jutta diens vrouw, voor henzelf en voor....
(niet ingevuld) dochter van Jan de Keteler en wijlen Jenneke voors. onmondige, waar Jan als vader en momber en Aert voors. als toeziener voor instaan, hebben verkocht aan Cornelis zoon van wijlen Gherit Backs elk hun deel, te weten de helft in een huis, hoeve met grond en toebehoren, groot in het geheel ca lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg bij die ekrcke aan die Hoecht, het geheel tussen:
Bartolomeus de Sneijer - een zijde
Jan van Grevenbroeck - ander zijde
Jan Peter Laukens - een einde
Nog uit het deel en versterf, dat Jan zoon van wijlen Willem Berijs nog versterven zal van Willem Laureijs Ansems, zijn schoonvader, welke cijns voors. Jan zoon van wijlen Willem Berijs als schuldenaar geloofd had aan Jutta weduwe van Jan Naes.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 290 fol. 33r-v

21 mei 1546:
Peter. Adriaen en Gherart, gebroeders, zonen van Wijlen Jan Willem Berijs, voor henzelf en mede voor Jan, Kathelijn, Margriet, Heijlke en Willemke, hub broer en zusters, nog onmondig zijnde, kinderen van wijlen Jan Willem Berts, daar Peter, Adriaen en Gherart voors. en met hen Peter zoon van wijlen
Willem Berijs als momber en Willem zoon van wijlen Willem Laureijs als toeziener gezamelijk voor instaan, verkopen aan Cornelis Claeus van Ghierl een stuk land groot ca 1 lopensaet, gelegen te Tilburg bij de kerk tussen:
Claeus Henrick van Ghierl een zijde
de kinderen van Heer Claeus Willems,priester ander zijde
Dierck Back een einde
die gemeijn kerckstraet ander einde.
Met voorwaarden als de voors. onmondige kinderen tot hun mondige jaren gekomen zullen zijn en de voors. momber en toeziener brengen ze voor de wet en laten hen vertegen op het voros. stuk land, dat dan de voors. momber en toeziener ongehouden zullen zijn van hun geloften.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 293 fol. 12v-13r

24 september 1546:
Peter, Adriaen en Gherart, gebroeders, zonen van wijlen Jan Willem Berijs, voor henzelf en Peter zoon van wijlen Willem berijs als momber en Willem zoon van wijlen Willem Laureijs als toeziener van Jan, Kathelijn, Grietke, Willemke en Heijlke, broer en zusters, onmondige kinderen van wijlen Jan Willem Berijs welke kinderen voors. wijlen Jan Willem Berijs verwekt had bij wijlen Elijsabet zijn vrouw, dochter van wijlen Willem Laureijs, verkopen aan Heijliger zoon van wijlen Jan Willem Berijs uit het eerste huwelijk een stuk beemd gelegen te Tilburg in Athtermall tussen:
Anthonis Denijs Meijnaerts en Kathelijn de
weduwe van Willem Wouter Jacops een zijde
de stroom genaamd die Leije ander zijde
Claeus Andries van Gorcum een einde
de rector van Sint Anthonis altaar in de
kerk van Tilburg ander einde.
Heijliger moet sHeren schouwen van de Leije onderhouden.
Er is voorwaarde gesteld, dat als de onmondige kinderen tot hun mondige jaren gekomen zijnde op dit stuk land zelf zullen vertijen, dat dan de momber en toeziener en Peter, Adriaen en Gerart, gebroeders, los en voortaan ongehouden zullen zijn van de veste en gelofte, die ze bij deze voor hen gedaan hebben.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg, R 293 fol. 24r-v 
Family F1767
 
227 19 mei 1632:
Genoemd Nicolaas de Vos fs Niclaes en Maeijken fa Pieter de Cherf, zijn huisvr.
Bron: E-mail Marianne Gossije over familie Coles d.d. 22-2-2004

26 november 1642:
Dezelfde Maeyken wordt genoemd als de zuster van Pieter de Cherf, haar moeder is Jacquemijntje Chieux en haar oudoom is Jaques Chieux.
Bron: E-mail Marianne Gossije over familie Coles d.d. 22-2-2004.


16 november 1647:
Bartholomeeus de Vos, oom paternel van halven bedde, en Franchois Florison, won. Sluis, maternel, leggen de eed af als voogden over Nicolaes de Vos, oud 5 jaar, wees van Nicolaes de Vos fs. Nicolaes, moeder is Maijken de Cherff.
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 RAZVL nr. 487. 
Family F1141
 
228 19 mei 1641:
Anthonis Claes Peeters als vgd van kindr. van zijn broeder Cornelis Claes Peeters, heeft vercoft aen Peeter Anthonis Janssen en stuck erve soo heijde als weijde genaamd het Leck onder Caem aen den Heijkant; oost en noord sHeeren vroente; zuid Adriaen Hendricx van Dun; west de koper.Te vrijen met 25 st.
Bron: ISIS Breda, Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717, schepenbank Breda I-1b inventarisnummer R772 fol. 40r, R773 fol. 77r

16 december 1643:
Hendrick Franchoys Stouts heeft vercoft aen Peeter Anthonis Janssen en diens huysvrouw Neeltken Dingman Kerstens een stede, huysinge, hovinge ende erve, 2 1/2 bdr. tot Caem opt Houtgoir; oost sHeeren straete; zuid en west Willem Adriaen Hens; noord Cornelis Jasper Michielsen.
Bron: ISIS Breda, Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717, schepenbank Breda I-1b inventarisnummer R 772 049v/050r en R 772 fol. 89v

31 januari 1652:
Peeter Anthonis Janssen woonende tot Chaem verklaart dat zijn halve stede, huysinge, schuere, hoff, landt ende weijde, int geheel 3 bdr., ongedeelt met weeskindr Adriaentken Anthonissen (sijne suster was) onder Chaem aen den Heijcant, zoals hem is aengecomen ende aenbestorven van Mayken Laureijs Geeritsen, sijne moeder, zal succederen als tesamen vercregen goed door hem en zijn vrouw Neeltken Dingman Kerstens naer den landtrechten van Breda.
Bron: ISIS Breda, Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717, schepenbank Breda I-1b inventarisnummer 772 fol. 112r

12 mei 1656:
Peeter Anthonis Janssen heeft vercoft de weeskindr van Anthonis Claes Vuysters, daer moeder aff was Adriaentken Anthonis Janssen Vierde part van stede, huys, schuere, landt en weijde met de helft van het heijvelt genaemt het Vleck, tesamen int geheel 3 bdr, in voegen en manieren gelijck hen vercooper het vierde paert bij doode van saliger Maeyken Laureijs Geeritsen sijne moeder toe... De weeskindr van Anthonis Claes Vuysters hebben ook een vierde part van het goed. Te vrijen int geheel met 6 loopen roggen de pastorije tot Chaem. Met noch 2 gld de Heer Christiaen de Roy. Met noch 1 braspenninck de kercke tot Alffen.
Bron: ISIS Breda, Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717, schepenbank Breda I-1b inventarisnummer 774 fol. 12v

27 april 1663:
Neeltken Digman Kerstels, weduwe van wijlen Peeter Anthonis Janssen, wooonende aent Houtgoir, met Joannes van Dijck haar gecoren voogd, voor haer selven en Aert Geeritsen van den Blieck als voogd van de zeven onmondige naergelaeten kinderen van Peeter Anthonis Janssen en Neeltken Digman Kerstens, zijn de som van 60 gld tot noodich onderhout en alimentatie der kinderen schuldig aan Wijnant Peeter Beckers, met 3 1/2 procent intrest met onderpand de stede, huys en schuere van Neeltken Digman Kerstens en haar kindr, 3 bdr, gelegen tot Chaem opt Houtgoir; oost Jan Peeter Anthonissen kindr; zuid sHeeren vroente; west en noord Theuntken Peeter Anthonissen.
Bron: ISIS Breda, Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717, schepenbank Breda I-1b inventarisnummer 774 fol. 96r-v

7 december 1696:
Anthony, Marynis, Jan, Adriaen en Corstiaen, Peeter Anthonissen soonen, alle 5 voor hen selven en Anthony ook als lasthebben van Arnout van den Bergh en Maria Peeter Anthonissen volgens procuratie gepasseert op 18 november 1696, onderteeckent bij L. van Swieten, notaris publique tot Leijden, item Hendrick Claes Janssen van den Clundert voor sijn selven; en Pieternella Dingman Peeter Anthonissen, meerderjarige jongedochter met gecoren vgd voirs Anthony, haeren oom; van alle dewelcke dat moeder en grootmoeder was Cornelia Dingmans Kerstens, hebben openbaerlijck vercoght aen Cornelis Stoffel Severijns en Anneken Janssen Vermeiren eghte luyden eene aenstede mette huysinge en schuere daer op staende en erve groot tsaemen 2 1/2 bdr, den voirs Peeter Anthonissen en Cornelia Dingman Kerstens aengecomen bij veste in date 16 december 1643, gelegen tot Chaem op het Houtgoor; oost sHeeren straet; zuid en west Willem Adriaen Hens kindr en erffg; noord Cornelis Jasper Mighielssen erffg.
De 40e penn en 10e verhoginge tsamen ter somme van 25-10-4 penn is betaelt bij quitantie van huyden date.
Bron: ISIS Breda, Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717, schepenbank Breda I-1b inventarisnummer 776, fol. 98r-99r 
Family F254
 
229 19 oktober 1697:
Jenneke Janssen Pruijsers, wed.v. Aelbert Geritsen in 't Groen, en Gerit in 't Groen transporteren goederen aan Stoffel Janssen de Leeuw.
Uit een aantekening in de marge blijkt dat deze goederen op 21-4-1698 genaast zijn door Cornelis Beunen, geh.m. Cornelia Pruijsers. Met bijbehorende beschikking van de schepenbank.
Bron: J.A.H. Boeren, bewerker, "Rechterlijk Archief Loon op Zand inventarisnummer 88, 1697-1703", fol. 21, 19 oktober 1697; Word-document, Regionaal Archief Tilburg (http://www.regionaalarchieftilburg.nl/naderetoegangen/doc/781_88.DOC : gedownload 4 januari 2013) 
Family F3374
 
230 19 september 1657:
Bartholomeeus Pauwels, schepen dezer stede, legt de eed af als voogd over Jan oud 13 jaar, wees van Claeijs Blanckaert, moeder is Janneken van den Abeele.
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 RAZVL nr. 487. 
Family F1163
 
231 2 februari 1675:
Neeltje Adriaen Mertens koopt haar kinderen Magdaleenke (18), Adriaan (16), Peter (12), Adriaentie (10), Cornelis (7) en Margriet (2,5) uit.
Bron: Aanvulling kwartierstaat Bastiaanssen, GTMWB 1989 p. 195 
Family F2697
 
232 2 februari 1697:
Thomas Cornelis van Baest momboir en Willem Jans Spijckers toesiender over 2 onmodnige kinderen van wijlen Adriaen Cornelis van Baest daer moeder aff is Adriaentie Jan Spijckers.
Bron: Eden van voogden in Tilburg, oRA Tilburg inv.nr. 668 en 669, http://www.regionaalarchieftilburg.nl 
Family F2626
 
233 2 juli 1685:
Adriaen Adriaensse van Hemert (gehuwd met Maria Jan van Grevenbroeck) transporteert goederen aan Cornelis Jansse van Grevenbroeck.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Loon op Zand, invnr. 84 fol. 21 
Family F250
 
234 2 juni 1531:
Claeus zoon van wijlen Henrick Peter Aerts verkoopt aan Jan Cornelis Huijb Smitten een stuk erf liggende in weiland gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hoeven tussen:
erfenis van het Convent van Tongerlo een zijde
erfenis van Claeus Steven Reijnen waar een waterlaat
tussendoor gaat ander zijde
erfenis van Willem van Spaendonck een einde
de gemeijn straat ander einde,
wat Claeus gekocht had van Jan Claeus Steven Reijnen.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 279 f. 8v

8 mei 1533:
Peter zoon van wijlen Jan Zwijsen heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Claeus zoon van wijlen Henrick Peter Aerts een stuk heiveld, gelegen in de parochie van Tilburg gelegen voor die Blootbeempden, aldaar tussen:
erfnis van Peter Gerit Eelkens de Jonge een zijde
erfenis van Jan Michiel Roelofs ander zijde
de gemeijnt van Tilburg een einde
die Leije ander einde.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 281 f. 3r

15 maart 1538:
Claeus zoon van wijlen Henrick Weijmers verkoopt aan Claeus zoon van wijlen Henrick Peter Aerts een stuk land gelegen te Tilburg aan die Rijt in de Schijf.
Belendingen:
Peter Denijs Mutsaerts een zijde
Claeus Henrick Peter Aerts en Peter Lemmens ander zijde
Peter Denijs Mutsaerts een einde
Peter Lemmens ander einde
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 284 f. 45r

11 april 1543:
Peterke weduwe van Claeus Henrick Peter Aerts draagt over aan Adriaen en Hendrick, gebroeders, Marike hun zuster, haar kinderen, Bastiaen zoon van wijlen Peter Crillaerts als man van Marija en Steven Jan Steven Huijben als man van Henricka, dochters van haar, die ze gewonnen had bij Claeus haar man, alle tocht en recht van tochtenwege, dat ze bezat na de dood van Claeus haar man in een stede, te weten huis, hof, schuur, schaapskooi, schop en erfenis daaraan liggende, gelegen in de parochie van Tilburg aan die Rijt, tussen
Peter Lemmens - een zijde
Peter Denis Mutsaerts - ander zijde en een einde
de gemeijn straat - ander einde
Nog in een stuk land genaamd de Bocht gelegen als voor tussen:
Peter Lemmens beide zijden
de Heilige Geest van Tilburg - een einde
die gemeijn straat - ander einde.
Nog in een stuk land genaamd die Streep gelegen in de parochie voors. in die Schijve bij de Werfft tussen:
Peter Denijs Mutsaerts beide zijden
- een gemeijn akkerweg - een einde
- een waterlaat - ander einde.
Nog in een stuk land genaamd 't Dal gelegen in de parochie voors. in die Schijve tussen:
Jan die Vet - een zijde
de waterlaat - ander zijde en een einde
Cornelis Peter Berijs - ander einde
Nog in een stuk land ook geheten het Dal gelegen als voor tussen:
de voors.waterlaat - een zijde
Willem Peters en Herman Peter Hermans - ander zijde
Willem Peters - een einde
- een gebuur akkerweg - ander einde.
Nog in een stuk land genaamd de Molenpat gelegen in de parochie voors. in die
Schijve tussen:
een gemeijn akkerweg - een zijde
Heijlwich weduwe van Jan van Aerl en anderen - ander zijde
Peter Lemmens - een einde
Heijlwich weduwe van Goaijert Vet - ander einde.
Nog in een stuk heiveld gelegen in de parochie voors. voor die Bloetbeempden tussen:
Jan Michiel Stappaerts - een zijde
de kinderen van Peter Gherit Eelkens - ander zijde
die Leije - een einde
de gemeijnt aldaar - ander einde.
Zij zal uit de voors. goederen jaarlijks haar leven lang heffen 4 mud rogge en daartoe zal ze woning hebben in het voors.huis en een stoel in de haard.

Adriaen en Henrick, gebroeders, en Marike hun zuster, kinderen van wijlen Claeus Henrick Peter Aerts, die Claeus verwekt had bij Peterke zijn vrouw dochter van wijlen Peter Mutsaerts verkopen aan Steven Jan Steven Huijben en Bastiaen voors. elk 1/5 deel hen toebehorende in een huis, hof,schuur, schop, schaapskooi en erfenis daaraan liggende gelegen in de Parochie van Tilburg in die Rijt en voorts in alle percelen in de voors.tochtbrief begrepen, behalve het laatste stuk heiveld, dat hier niet beroerd wordt, gelegen en ter reengenoten ut supra.
Steven en Bastiaen zullen daaruit gelden 26 lopen rogge erfpacht aan verscheidene personen in den Bosch in de maat aldaar.
4 lopen rogge erfpacht aan de rector van Onze Lieve Vrouwe altaar in het nieuwe koor in de kerk van Tilburg.
Ca 2 stuivers en stuiver erfcijns aan de erfgenamen van Dierck Borchgreefs. Nog hiertoe de wegen, paden en 's Heren schouwen te onderhouden. Aan Peterke weduwe van Claeus Henrick Peter Aerts, hun schoonmoeder, jaarlijks haar leven lang uit te reiken 4 mud rogge en die te lossen de eerste lichtmis na haar dood met 352 karolus gulden en haar te laten volgen al wat Bastiaen en Steven voors.heden geloofd hebben.

Gekomen zijn voor de schepenen Bastiaen zoon van wijlen Peter Crillaerts als man van Marija en Steven Jan Steven Huijben als man van Henricka, dochters van wijlen Claeus Henrick Peter Aerts, en ze hebben een erfdeling gemaakt van de erfelijke goederen, die hen in de naam als voor aangekomen waren van wijlen Claeus hun schoonvader eensdeels en voorts door opdracht van de andere kinderen van Claeus voors.benevens ook door resignatie der tocht van Peterke weduwe van Claeus Henrick Peter Aerts. Zo zal Steven voors. hebben een huis,hof etc. voors. 26 lopen rogge erfpacht

Gekomen zijn voor de schepenen Bastiaen zoon van wijlen Peter Crillaerts als man van Marija en Steven Jan Steven Huijben als man van Henricka, dochters van wijlen Claeus Henrick Peter Aerts, en ze hebben een erfdeling gemaakt van de erfelijke goederen, die hen in de naam als voor aangekomen waren van wijlen Claeus hun schoonvader eendeels en voorts door opdracht van de andere kinderen van Claeus voors.benevens ook door de resignatie der tocht van Peterke weduwe van Claeus Henrick Peter Aerts.
Zo zal Steven voors. hebben een huis, hof, schuur, schop, schaapskooi enn erf en daartoe de eerste twee stukken land te weten die Boscht en de Streep, supra in de tochtbrief begrepen.Hieruit zal Steven gelden, uit huis, hof etc.voors.26 lopen rogge erfpacht aan verscheidene personen in den Bosch in de maat aldaar te leveren. 4 lopen rogge erfpacht uit de Bocht aan de recor van Onze Lieve vrouwe altaar in het nieuwe koor in de kerk van Tilburg.
's Heren schouwen te onderhouden.
Nog hiertoe Peterke zijn schoonmoeder daaruit te gelden 2 mud rogge jaarlijks haar leven lang, te lossen de eerste lichtmis na haar dood met 176 karolus gulden en haar te laten volgen en te doen al wat hij haar heeft toegezegd. Hij heeft geloofd deze pachten en kommer te betalen, zodat Bastiaan, zijn goeder en noch zijn nakomelingen daar geen last van hebben. met voorwaarden, mocht er voor Steven op zijn deel nog enige kommer komen boven de reeds genoemde, dan zullen Steven en Bastiaen deze gelijk betalen.

Hiertegen zal Bastiaens voors. hebben alle anderen percelen in de voors.tochtbrief begrepen, die Steven voors. niet toegedeeld zijn en ook uitgenomen het laatste heiveld.
Waaruit Bastiaen zal gelden ca 2 stuiver erfcijns aan de erfgenamen van Dierck Borchgreefs en de wegen, paden en 's Heren schouwen te onderhouden.
Nog hiertoe Peterke zijn schoonmoeder te gelden 2 mud rogge jaarlijks haar leven lang en die te lossen de eerste lichtmis na haar dood met 176 karolus gulden. Onder voorwaarden ut supra.

Daar Peterke weduwe van Claeus Hendrick Peter Aerts overgegeven had aan haar wettige kinderen de tocht en recht van tochtenwege, wat ze bezat na de dood van Claeus voors.,haar man,in een huis, hof, schuur, schaapskooi en erfenis etc.en verder in alle percelen in de tochtbrief gespecificeerd, en Bastiaen zoon van wijlen Peter Crillaerts en Steven Jan Steven Huijben de andere kinderen van Claeus en Peterke daarin uitgekocht en onder elkaar gedeeld hebben, zo zijn gestaan voor schepenen Bastiaen en Steven, haar schoonzoons voors., en ze hebben geloofd als schuldenaars haar te betalen elk een jaarlijkse en erfelijke pacht haar leven lang van 2 mud rogge uit de goederen begrepen in de deelbrief van elk van hen en ze geloven elk die 2 mud rogge te waren. Met voorwaarden dat Steven en Bastiaen die 4 mud rogge moeten lossen de eerste lichtmis na de dood van Peterke voors. en met de som van 352 karolus guldens van 20 stuivers per stuk, samen met de pacht en achterstel van de 4 mud rogge, om dan onder de kinderen van Claeus en Peterke voors. in gelijke porties gedeeld te worden.
Nog heeft Steven geloofd Peterke voors. in het huis, hof etc., hem toegedeeld, inwoning te geven met een kamer ter harer gerieve, een stoel in de haard, daartoe warmoes en scherbier, wassing en wringing en havening en dit zolang zij leven zal.
In margine:
Henrick zoon van wijlen Claeus Peter Aerts, Maria zijn zuster en Henrick voors. en met hem Melis Adriaen Melissoen, momber en toeziener van Leneart en Claeuske, broer en zus, kinderen van Adriaen Claeus Peter Aerts, hebben bekend, dat afgelost is door Bastiaen en Steven in het contract begrepen de voors.352 karolus gulden na de dood van Peterke. 22 mei 1564 benevens ook door resignatie der tocht van Peterke weduwe van Claeus Henrick Peter Aerts.
Zo zal Steven voors.hebben een huis, hof, schuur, schop, schaapskooi en erf en daartoe te eerste twee stukken land te weten die Bocht en de Streep, supra in de
tochtbrief begrepen. Hieruit zal Steven gelden, uit huis, hof etc. voors.26 lopen rogge erfpacht aan verscheidene personen in den Bosch in de maat aldaar te leveren.
4 lopen rogge erfpacht uit de Bocht aan de rector van Onze Lieve Vrouwe altaar in het nieuwe koor in de kerk van Tilburg.
's-Heren schouwen te onderhouden.
Nog hiertoe Peterke zijn schoonmoeder daaruit te gelden 2 mud rogge jaarlijks haar leven lang, te lossen de eerste lichtmis na haar dood met 176 karolus gulden en haar te laten volgen en te doen al wat hij haar heeft toegezegd. Hij heeft geloofd deze pachten en kommer te betalen, zodat Bastiaan, zijn goederen nog zijn nakomelingen daar geen last van hebben. Met voorwaarden, mocht er voor Steven op zijn deel nog enige kommer komen boven de reeds genoemde, dan zullen Steven en Bastiaan deze gelijk betalen.

Hiertegen zal Bastiaen voors hebben alle andere percelen in de voors.tochtbrief begrepen, die Steven voors.niet toegedeeld zijn en ook uitgenomen het laatste heiveld.
Waaruit Bastiaen zal gelden ca 2 stuiver erfcijns aan de erfgenamen van Dierck Borchgreefs en de wegen, paden en 's Heren schouwen te onderhouden. Nog hiertoe Peterke zijn schoonmoeder te gelden 2 mud rogge jaarlijks haar leven lang en die te lossen de eerste lichtmis na haar dood met 176 karolus gulden. Onder voorwaarden ut supra.

Daar Peterke weduwe van Claeus Henrick Peter Aerts overgegeven had aan haar wettige kinderen de tocht en recht van tochtenwege, wat ze bezat na de dood van Claeus voors., haar man, in een huis, hof, schuur, schaapskooi en erfenis etc. en verder in alle percelen in de tochtbrief gespecificeerd, en Bastiaen zoon van wijlen Peter Crillaerts en Steven Jan Steven Huijben de andere kinderen van Claeus en Peterke daarin uitgekocht en onder elkaar gedeeld hebben, zo zijn gestaan voor schepenen Bastiaen en Steven, haar schoonzoons voors., en ze hebben geloofd als schuldenaars haar te betalen elk een jaarlijkse en erfelijke pacht haar leven lang van 2 mud rogge uit de goederen begrepen in de deelbrief van elk van hen en ze geloven elk die 2 mud rogge te waren.
Met voorwaarden dat Steven en Bastiaen die 4 mud rogge moeten lossen de eerste lichtmis na de dood van Peterke voors. in het huis, hof etc., hem toegedeeld, inwoning te geven met een kamer ter harer gerieve, een stoel in de haard, daartoe warmoes en scherbier, wassing en wringing en havening en dit zolang zij leven zal.
In margine:
Henrick zoon van wijlen Claeus Peter Aerts, Maria zijn zuster en Henrick voors. en met hem melis Adriaen Melissoen, momber en toeziener van Lenaert en Claeuske, broer en zus, kinderen van Adriaen Claeus Peter Aerts, hebben bekend, dat afgelost is door Bastiaen en Steven in het contrac begrepen de voors. 352 karolus gulden na de dood van Peterke. 22 mei 1564

Henrick zoon van wijlen Claeus Henrick Peter Aerts en Marike zijn zuster en Bastiaen en Steven voors, hebben verkocht en overgegeven aan Adriaen zoon van wijlen Claeus Henrick Peter Aerts, hun broer en zwager, elk 1/5 deel hen toebehorende in
een stuk heiveld gelegen in de parochie van Tilburg voor de Bloedbeempden, het geheel tussen erven ut supra in de tochtbrief.
's Heren schouwen van de Leije te onderhouden.

Adriaen en Henrick, gebroeders, en Marike hun zuster, kinderen van wijlen Claeus Henrick Peter Aerts, Bastiaen zoon van wijlen Peter Crillaerts als man van Marija en Steven Jan Steven Huijben als man van Henricka, dochters van wijlen Claeus Hernick Peter Aerts hebben verkocht en overgegeven aan Adriaen zoon van wijlen Jan van Ghestel een stuk erf in land en weide, groot ca 7 lopensaet en 6 roeden, gelegen in de parochie van Tilburg in de Hoeve bij de Spijker tussen:
het Godshuid van Tongerlo - een zijde
Aert Jan Veramelvoert en het Godshuis van
Tongerlo - ander zijde
Peter Heijsten - een einde
de gemeijn straat - ander einde.
Hieruit te gelden:
23 lopen rogge erfpacht aan Claeus Henrick van Ghierl.
1 stuiver erfcijns aan Jacop Henrick Emmen in Oisterwijk.
Hiertoe te wegen 3 lopensaet land toebehorende aan Peter Heijsten liggende achter aan het eind van het voors.stuk land en 'Heren schouwen van de waterlaat tussen het erf van Tongerlo lopende te onderhouden.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 290 f. 3r-5v 
Family F644
 
235 2 maart 1481:
Akte van overdracht voor schepenen van 'sHertogenbosch,
door Nicolaus en Daniel, zonen
van wijlen Stephanus, zoon van wijlen Reynerus van Broechoven, van een rogge jaarlijkse
erfpacht uit een weiland, geheten het vrouwenbeempt, gelegen ter plaatse genaamd
bacxdyck, te Tilburg, aan Johannis, zoon van wijlen Jacobus de Zonne.

Latijn:
Nicolaus et Daniel fr(atr)es libe(r)i (quon)dam Stephani filij (quon)dam Reyne(r)i de Broechoven a(n)nua(m) et
he(re)ditaria(m) pactione(m) unius modij
siliginis mensu(r)e de Tilborch solven(dam) anno quol(ibe)t he(re)dita(r)ie in festo pu(r)ificationis b(ea)te Marie
virg(inis) et in Tilborch traden(dam) et
deliberan(dam) de et ex pecia prati d(i)c(t)i der Vrouwenbeempt sita in p(ar)rochia de Tilborch ad locu(m)
d(i)c(tu)m Bacxdijck
int(er) aqua(m) d(i)c(t)am die Aa ex uno late(re) et int(er) he(re)ditate(m) Wolt(er)i vanden Broeck pellific(is) ex
alio late(re) qua(m) pactionem
Stephanus et Johannes junior fr(atr)es libe(r)i (quon)dam Reyne(r)i de Brochoven p(re)d(i)c(t)i erga Johanne(m)
de Wijfflet filiu(m) Will(elm)i
de Wijfflet emen(do) acquisie(r)ant p(ro)ut in l(itte)ris scabinor(um) de Buscoduc(is) sup(er) hoc confect(is)
plenius (con)tinet(ur) l(egi)time et he(re)dita(r)ie
supportav(er)unt Johanni filio (quon)dam Jacobi de Zonne simul cum d(i)c(t)is l(itte)ris et cum toto ju(r)e sibi in
d(i)c(t)is l(itte)ris et (con)tent(is)
in eis quovismo(do) competen(te) et effestucan(do) resignav(er)unt mo(do) in talibus co(n)sueto p(ro)mitten(tes)
d(i)c(t)i Nycolaus et Daniel
fr(atr)es ut debitores p(ri)ncipales indivisi sup(er) se et bona sua o(mn)ia ab eis ad p(rese)ns h(ab)ita ac
impost(eru)m ab eis haben(da) et acq(ui)ren(da)
q(uod) ip(s)i h(uius)mo(d)i supportatione(m) et resignatione(m) ratas et firmas p(er)petue sine aliqua
cont(ra)dictione obs(er)vabu(n)t et q(uod) ip(s)i
omnes obligatione(m) et impetitionem ex p(ar)te eoru(m) et Stephani et Joh(ann)is p(re)dictor(um) et
quoru(m)cu(m)q(ue) he(re)du(m) et successor(um)
eoru(n)dem Stephani et Joh(ann)is in d(i)c(t)a pactione existen(tes) p(re)fato Johanni depone(n)t o(mn)ino
Testes int(er)fu(er)unt scabini in Buscoduc(is)
Godefridus Dicbier et Arnoldus Rover Boest Datu(m) secu(n)da die mens(is) marcij fe(r)ia qui(n)ta post
d(omi)nicam qua cantat(ur)
Reminisce(re) anno d(omi)ni millesimo quadr(ingentesi)mo septuagesimonono
sub plica:
[links:]Weilh(uzen) [handtekening secretaris]
[rechts:]s(olvunt) / t(raditu)r Go(defri)do fi(li)o (quon)da(m) Go(defri)di / Hessels q(uam) ...
In dorso:
Go(defri)d(us) Hessels Baxdick
Bron: Inventaris charterverzameling Tilburg, regest akte 13, d.d. 2 maart 1481; online inventaris, _Regionaal Archief Tilburg_ (http://www.regionaalarchieftilburg.nl : geraadpleegd 18 december 2017) 
van Broechoven, Steven Reijner Reijner (I4346)
 
236 2 maart 1534:
Jan zoon van wijlen Goeijaert vanden Kerckhooff had verkocht aan Laureijs zoon van wijlen Sijmon Heijsten, Arijaen Jan van Gorp, Aert zoon van wijlen Jan Gerits en Jan zoon van wijlen Anthonis tsHeerden 2 vijfde delen in twee stukken beemd, het ene stuk gelegen in de Sporckt, tussen:
erfenis van Laureijs Hanrick Zwijsen een zijde
ut supra (zoals voor) en het andere stuk land genaamd de Teengieter gelegen ut supra (als voor).
Jan Goeijaert vanden Kerckhooff had op deze twee vijfde delen beloofd aan Aleijt weduwe van Goeijaert vanden Kerckhooff, zijn moeder, haar haar leven lang te onderhouden van wat ze nodig had. Zo is gestaan voor schepenen Aleijdt voors en ze heeft beloofd op al haar goederen aan Laureijs met de zijnen ut supra (zoals voor) dat ze de twee vijfde delen van de beemden nooit meer zal zoeken of moeien.
Bron: J.R.O. Trommelen: Rechterlijk Archief Tilburg inv.nr. 281 fol. 36r-v

17 februari 1552:
Kond zij eenieder, dat gekomen en gestaan zijn geweest voor schepenen Elijsabet weduwe van Jan Anthonis 'sHeerde dochter van wijlen Sijmon Herman Heijsten met Jan zoon van Marten Pauwels Peters, haar huidige man en voogd, ter ener zijde, en Henrickse en Anthoniske, gezusters, dochters van Elijsabet en wijlen Jan Anthonis 'sHeerde voornoemd, met Joest en Herman, gebroeders, zonen van wijlen Peter Herman Heijsten als mombers vanHenrickske en Anthoniske voors. daartoe gekozen en door de rechter hen gegeven zoals gewoonte en recht is, nog dezelfde Joest en Herman, gebroeders voors., als mombers van Sijmon onmondige zoon van Elijsabet en wijlen Jan Anthonis 'sHeerde voornoemd, niet tegenwoordig zijnde, waar Joest en Herman, mombers voors., voor instonden en geloofden, ter anderer zijde en ze hebben om beters wil en om twist en onmin, die in de toekomst ter avonturen tussen hen en de voorkinderen van Elijsabet voornoemd en tussen de nakinderen van Elijsabet voors., door Jan zoon van wijlen Marten Pauwels Peters uit haar verwekt en nog te verwekken, mocht rijzen, die te verhoeden, een zeker accoord en scheiding beraamd en gemaakt, zoals hier volgt, te weten, dat de voornoemde drie kinderen uit het eerste huwelijk van Elijsabet en de kinderen uit het tweede huwelijk, die de voors. Jan Marten Pauwels uit dezelfde Elijsabet reeds heeft verwekt en in de toekomst uit haar zal mogen verwekken en verkrijgen, van alle goederen gekomen zijnde van wijlen Jan Anthonis 'sHeerde en Elijsabet voornoemd en ook van Jan Marten Pauwels voors., haar huidige man, en nog in de toekomst aan de voors. Elijsabet en Jan Marten Pauwels haar man voors. enigszins aankomen, versterven en blijven zullen, zowel in de havelijke als erfelijke goederen, de voornoemde voorkinderen en nakinderen van Elijsabet voornoemd zullen zijn en blijven ?e?en kinderschaar en hoofd voor hoofd in deze goederen en even diep te delen, zodra deze deelbaar zullen vallen.
Zo is ook voorwaarde gesteld, dat de voors. Jan zoon van Marten Pauwels geen van de voors. erfelijke goederen zal mogen verkopen, vertieren, bezwaren noch belasten dan tot profijt en oirbaar voor de gemeenschappelijke goederen voors.en met toestemming van de voors. voorkinderen of hun mombers en vrienden voornoemd, naar met de havelijke goederen voornoemd zijn eigen wil te mogen doen.
Zo zal hij en Elijsabet zijn huisvrouw voors. gehouden zijn, als ?e?en van de voorkinderen voors. tot huwelijk gekomen zal zijn, deze van huwelijksgoed te voorzien, uitzet te geven en te goeden, te weten elk van hen 12 karolus gulden gereed geld eens te geven, 20 stuivers voor elke karolus gulden voors. te rekenen, een betamelijk bed met toebehoren, een kist of schrijn, 2 kleren met haak of mantel, zoals gewoonte, behalve dat elk van de voors. voorkinderen de een na de andere twee jaren vertoeven en verbeiden zullen eer zij, op alle manieren zoals voors. staat.
Partijen hebben geloofd, ter ener en ter anderer zijde voornoemd, elk in de naam als voor super se et bona sua etc. dit accoord en erfscheiding voors. voor elkaar vast en onverbrekelijk te onderhouden en elkaar van hetgeen voors. staat te voldoen en te laten volgen op alle manieren zoals voors. staat, zonder arglist.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 297 fol. 71r-v

31 januari 1553:
Anthonis zoon van wijlen Gherit Lambrecht van Boerden als man en momber van Katherina dochter van wijlen Jan Goijaerts vanden Kerckhoff heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan zoon van Marten Pauwels Peters en Elijsabet zijn tegenwoordige huisvrouw dochter van wijlen Sijmon Herman Heijsten en weduwe van Jan Anthonis sHeerden met haar voor- en nakinderen, met afgaan en vertijen, een stuk land hem toebehorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Horevoirt tussen:
erfenis van Aert Jan Ghenen beide zijden
erfenis van Jan Marten Pauwels en Elijsabet zijn
huisvrouw met haar kinderen een einde
erfenis van Jan Henrick Hixpoirs met Mechtelt eius filia ander einde,
zoals hij zeide.
Hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk behalve dat Jan, koper, met de zijnen voors. daaruit zullen moeten betalen een halve braspenning erfcijns aan de Heer van Tilburg.
Anthonis verkoper voors. heeft verder geloofd dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en alle andere kommer en calangies daarop komende voor hem allemaal af te doen.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 298 fol. 74r 
Family F2087
 
237 2 maart 1534:
Jan zoon van wijlen Goijaert vanden Kerckhooff als man en momber van Cornelia zijn huisvrouw, dochter van wijlen Sijmon Herman Heijsten, heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Laureijs zoon van wijlen Sijmon Heijsten, Arijaen Jan van Gorp, Aert zoon van wijlen Jan Gerits en Jan Thonis sHeerden, een vijfde deel in een beemd genaamd de Sporckt, de gehele beemd gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Sporckt, aldaar tussen:
erfenis van Laureijs Hanrick Zwijsen een zijde
erfenis van Hanrick Vermee ander zijde
de Landscheiding van Breda een einde
die Leije ander einde.
Nog een vijfde deel in een beemd genaamd de Teengieter, welke beemd deelt tegen de Broeders van Mechelen, de gehele beemd gelegen in de parochie voors after die Flasen.

Aert zoon van wijlen Jan Gerits als man van Dijmpna zijn huisvrouw, dochter van wijlen Sijmon Herman Heijsten heeft wettelijk en erfelijk, verkocht en overgegeven aan Jan Ghoeijaerts vanden Kerckhooff een stuk land, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Horenvoert, aldaar tussen:
erfenis van Jan Goeijaert vanden Kerckhooff, een zijde
erfenis van Laureijs Sijmon Heijsten ander zijde
erfenis van wijlen Ghijsbrecht van Boerden een einde
erfenis van Jan Ghoeijaert vanden Kerckhooff ander einde.

Laureijs zoon van wijlen Sijmon Heijsten heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan zoon van wijlen Goeijaert vanden Kerckhooff een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Horenvoert, aldaar tussen:
erfenis van Gerit Peter Mutsaerts een zijde
erfenis van Jan Goeijaert vanden Kerckhooff ander zijde en een einde
erfenis van wijlen Ghijsbrecht van Boerden ander einde.
Toegevoegd:
Aert Jan Gerits, Jan Anthonis tsHeerde, Arijaen Jan van Gorp en Lambrecht Hoeffmans consenterunt et haec nulla sit (hebben goedgevonden en [er is geen bezwaar] tegen deze overdracht). De leste december anno 1535.

Jan zoon van wijlen Goeijaert vanden Kerckhooff had verkocht aan Laureijs zoon van wijlen Sijmon Heijsten, Arijaen Jan van Gorp, Aert zoon van wijlen Jan Gerits en Jan zoon van wijlen Anthonis tsHeerden 2 vijfde delen in twee stukken beemd, het ene stuk gelegen in de Sporckt, tussen:
erfenis van Laureijs Hanrick Zwijsen een zijde
ut supra (zoals voor) en het andere stuk land genaamd de Teengieter gelegen ut supra (als voor).
Jan Goeijaert vanden Kerckhooff had op deze twee vijfde delen beloofd aan Aleijt weduwe van Goeijaert vanden Kerckhooff, zijn moeder, haar haar leven lang te onderhouden van wat ze nodig had. Zo is gestaan voor schepenen Aleijdt voors en ze heeft beloofd op al haar goederen aan Laureijs met de zijnen ut supra (zoals voor) dat ze de twee vijfde delen van de beemden nooit meer zal zoeken of moeien.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg, R 281 fol. 36r-v 
van Heijst, Sijmon Herman Daniel (I4293)
 
238 2 maart 1629:
Geeridt Hendrick Geerits en Adriaen Hendricxssen Haemers maken een boedelscheiding. De goederen zijn aangekomen van Raes Diercxssen van Grevenbroeck.

Geeridt Hendrick Geerits transporteert goederen aan Adriaen Hendricxssen Haemers.
Bron: Index ORA Loon op Zand inv.nr. 65 fol. 82, 82v

9 februari 1646:
Jan Geerit Diercxssen van Broechoeven en Aert Aertssen Oostvogel bekennen voor hun zwager Peter Mertenssen schuldig te zijn aan Adriaen Hendricxssen Haemers een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 16-1-1657 bij Elias Jan Diercx, namens de weduwe en kinderen van Adriaen Haemers, ingelost is.

Jan Geeirdt Diercxssen bekent schuldig te zijn aan Adriaen Hendricxssen Haemers een bedrag van 90 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 14-12-1661 bij Elias Jan Diercx, namens Peeterken de weduwe en kinderen van Adriaen Haemers, ingelost is.
Bron: Index ORA Loon op Zand inv.nr. 71 fol. 93v, 94

14 april 1651:
Jan Hendricxssen de jonge bekent schuldig te zijn aan Adriaen
Hendricxssen Haemers een bedrag van 120 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 3-2-1667 bij Jan,
Aerdt en Peter, zonen van Adriaen Henricxssen Hamers, Adriaen Segers
Mutsaerts, Jan Elias Janssen en Joost Reijnder Adriaens, voogd over de
onmondige kinderen van Elias Janssen, ingelost is.
Bron: RHC Tilburg online: Nadere toegangen Loon op Zand R 73 fol. 102v

7 oktober 1651:
Jan Geeridt Diercxssen van Broechoven bekent schuldig te zijn aan
Adriaen Hendrick Haemers een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 16-1-1657 bij
Elias Jan Diercxssen ten behoeve van de weduwe en kinderen van Adriaen Hamers ingelost is.
Bron: RHC Tilburg online: Nadere toegangen Loon op Zand R 73 fol. 121v 
Family F2116
 
239 2 november 1531:

Gerit Lambert Hoeffmans, weduwnaar van Lijsbeth zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peter van Spaendonck draagt over aan Lambert Hoeffmans, Gerit Hanrick Smolders en Willem Peter van Spaendonck ten behoeve van zijn kinderen verwekt bij Lijsbeth voors, alle tocht en recht van tochtenwege
dat hij bezat in een huizing, hoving en erfenis daar aanliggende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd inden Berckdijkc, aldaar tussen:
erfenis van Lambert Goeijaerts Jan Verbunt en
meer anderen, waar een waterlaat tussendoor gaat een zijde
efenis van Peter vanden Hoeff ander zijde
erfenis van Lucas van Amersoeijen en meer anderen een einde
de gemeijnt van Tilburg ander einde.
Nog hiertoe een stuk heideveld gelegen als voor tussen:
erfenis van Peter vanden Hoeff een zijde
erfenis van Lucas van Amersoeijen ander zijde
de voors erfenis en die van Peter voors een einde
erfenis van Cornelis Peters en meer anderen ander einde.

Gerit voors draagt over aan Lambert Hoeffmans, Gerit Hanrick Smolders en Willem Peter van Spaendonck ten behoeve van zijn kidneren alle tocht en recht van tochtenwege dat hij had en bezat in een stuk land, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve tussen:
erfenis van Denis Mutsaerts een zijde
een gebuurweg ander zijde en een einde
erfenis van Anthonia Arijaen Lemmens ander einde.
Nog in een stuk land gelegen als voor tussen:
erfenis van Denis Meijnaerts een zijde en een einde
een gemeijne gebuurweg ander zijde
erfenis van Denis Mutsaerts ander einde.
Nog in een stuk land gelegen als voor tussen:
erfenis van Jan die Bont een zijde
erfenis van Jan Verbunt ander zijde
erfenis van Pauwels Vels een einde
een gemeijne gebuurweg ander einde.
Nog in een stuk land gelegen als voor tussen:
erfenis van Lenaert Mutsaerts een zijde
erfenis van Pauwels Vels ander zijde
erfenis van Claes die Wijse, waar een gemeijne
waterlaat tussendoor gaat een einde
het vorige stuk land ander einde.

Kathelijn weduwe van Jan Hanrick Smolders, dochter van wijlen Peter van Spaendock draagt over aan Gerit Hanrick Smolders en Willem Peter van Spaendonck als momber en toeziener van de onmondige kinderen van Kathelijn en van wijlen Jan voors ten behoeve van hen alle tocht en recht van tochtenwege, dat ze had en bezat in een huizing, hoving en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in de Berckdijck, aldaar tussen:
erfenis van Lambert Goeijaert Jan Verbunt, waar
een waterlaat tussendoor gaat een zijde
erfenis van Peter vanden Hoeff ander zijde
etc ut supra.
Nog in een stuk heideveld gelegen als voor tussen:
erfenis van Peter vanden Hoeff een zijde
etc ut supra.

Kathelijn voors heeft overgedragen aan Gerit Hanrick Smolders en Willem Peter van Spaendonck als momber en toeziener van de kinderen ut supra alle tocht en recht van tochtenwege, dat ze had en bezat in een stuk land, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve, aldaar tussen:
erfenis van Denis Mutsaerts een zijde
een gemeijne gebuurweg ander zijde en een einde
en verder in toto ut supra (in alles zoals boven) zoals dat in de acte van Gerit voors staat.

Willem en Hanrick, gebroeders, zonen van wijlen Peter van Spaendonck, die Peter voors gewonnen had bij zijn huisvrouw Margriet, dochter van wijlen Boeijen Rosen, Willem voors en met hem Gerit Hanrick Smolders als momber en toeziener van de onmondige kinderen van wijlen Jan Hanrick Smolders, die Jan voors gewonnen en verkregen had bij Kathelijn zijn vrouw, dochter van wijlen Peter en Margriet; Lambert Hoeffmans, Gerit zijn zoon, Gerit Hanrick Smolders en Willem Peter van Spaendonck als momber, toeziener, vrienden en magen van de onmondige kinderen van Gerit Lambert Hoeffmans, die Gerit gewonnen en verkregen had bij wijlen Lijsbeth zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peter van Spaendonck hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Boudewijn zoon van wijlen Peter van Spaendonck, hun broer en oom, elk hun recht en deel in huizing, hoving en erfenis daaraan liggende en daartoe behornde, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd inden Berckdijck, aldaar tussen:
erfenis van Lambert Goeijert Jan Verbunt en meer
anderen waar een waterlaat tussendoor gaat een zijde
erfenis van Peter vanden Hoeff ander zijde
etc ut supra.
Nog elk zijn recht en deel in een stuk heideveld gelegen als voor tussen:
erfenis van Peter vanden Hoeff een zijde
erfenis van Lucas van Amersoeijen ander zijde
etc ut supra.
Boudewijn koper voors moet hieruit gelden:
3 mud en 4 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht aan diverse personen en die te betalen en te leveren, waar man die van rechtswege schuldig is te leveren.
2 stuivers erfcijns jaarlijks aan de erfgenamen van Henrick Emmen in Oisterwijk.
Mocht er een zekere kommer voor Boudewijn koper voors komen van Denis Mutsaerts van 1 mud rogge jaarlijkse erfpacht wat Denis voors gewoon is te beuren op een erfenis in Oerle, nu toebehorende aan Jan Meeus Biekens cum aliis en op het voors huis, dat nu aan Boudewijn gevest is, dan zullen ze deze kommer gelijkelijk betalen, kinds-kinds gelijk.

Willem en Boudewijn, gebroeders, zonen van wijlen Peter van Spaendonck, die Peter voors verkregen had bij Margriet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Boeijen Rosen; Willem voors en met hem Gerit Hanrick Smolders als momber en toeziener van de onmondige kinderen van wijlen Jan Hanrick Smolders, die Jan voors gewonnen en verkregen had bij Kathelijn zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peter en Margriet voors; Lambert Hoeffmans, Gerit zijn zoon, Gerit Hanrick Smolders en Willem Peter van Spaendonck als momber, toeziener, vrienden en magen van de onmondige kinderen van Gerit Lambert Hoeffmans, die Gerit voors verkregen had bij wijlen Lijsbeth zijn vrouw, dochter van wijlen Peter en Margriet voors, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Hanrick zoon van wijlen Peter van Spaendonck, hun broer en oom, elk zijn deel in een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve, al daar tussen:
erfenis van Denis Mutsaerts een zijde
een gemeijne gebuurweg ander zijde en een einde
erfenis van Anthonia Arijaen Lemmens ander zijde.
Nog in een stuk land gelegen als voor tussen:
erfenis van Denis Meijnaerts een zijde en een einde
etc ut supra in de tochtbrief van Gerit voors.
Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 279 f. 17v-18v

20 september 1532:
Boudewijn zoon van wijlen Peter van Spaendocnk heeft als een principaal schuldenaar beloofd te betalen aan Gerit Hanrick Smolders en Willem Peter van Spaendonck als momber en toeziener van Jan Gerit Lambrechts, die Gerit gewonnen had bij wijlen Betten zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peter van Spaendonck, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 85 stuivers uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Beerckdijck, aldaar tussen:
erfenis van Peter vanden Hooff een zijde
een gemeijne waterlaat ander zijde
erenis van Lucas van Amersoijen een einde
de gemeijnt van Tilburg ander einde.

Staat te los met 68 karolus gulden van 20 stuivers per stuk. Mocht Jan van de wasdom niet kunnen leven dan zal Boudewijn zoveel penningen geven, dat Jan daarvan kan leven en ze zullen voor Boudewijn in mindering komen van de voors penningen en van de jaarlijkse cijns navenant, behalve dat Jan eerst verteerd moet hebben wat hij meer heeft dan de voors cijns.
Bron: RHC Tilburg, algemene protocollen rechterlijk archief, R 280 f. 12v 
Family F667
 
240 2 november 1531:
Boudewijn zoon van wijlen Peter van Spaendonck heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Willem zoon van wijlen Peter van Spaendonck, zijn broer, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 4 rijnsgulden van 20 stuivers uit een huizing, hoving en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd inden Berckdijck tussen:
erfenis van Peter vanden Hoeff een zijde
erfenis van Lemmen Goeijaert Jan Verbunt met
meer anderen ander zijde
erfenis van Lucas van Amersoeijen een einde
de gemeijnt van Tilburg ander einde.

Staat te los in 2 termijnen, te weten met Lichtmis over een jaar 40 rijnsgulden van 20 stuivers met 40 braspenningen tot financie en met Lichtmis over 2 jaar 34 rijnsgulden met ook 24 braspenningen of te lossen met zulk geld als nu in Brabant gevalueerd is, te weten met karolus guldens, de karolus gulden van 20 stuivers.

Boudewijn voors heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Gerit Hanrick Smoldes en Willem zoon van wijlen Peter van Spaendonck als momber en toeziener van de onmondige kinderen van wijlen Jan Hanrick Smolders, die Jan voors verkregen had bij Kathelijn zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peter van Spaendonck een jaarlijkse en erfelijke cijns van 4 rijnsgulden van 20 stuivers per stuk, voor Kathelijn in vruchtgebruik en haar onmondige kinderen ten erve, uit huis etc ut supra.

Te mogen lossen in twee termijnen te weten met Lichtmis over een jaar met 40 rijnsguldens van 20 stuiver per stuk en met 40 braspenningen ter financie en over 2 jaar met 24 rijnsguldens en 7 stuivers, ook met 24 braspenningen ter financie of met alzulk geld als nu in Brabant gevalueerd is, te weten de karolus gulden van 20 stuivers per stuk.

Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 279 f. 17r-v 
Family F668
 
241 20 april 1531:
Erfruil tussen Peter zoon van wijlen Denijs Mutsaerts de Jonge en Claeus zoon van wijlen Hanrick van Spaendonck als momber en Ghijsbert Peter Zegers als toeziener van de onmondige kinderen van wijlen Willem zoon van wijlen Hanrick van Spaendonck, die Willem gewonnen had bij Marie zijn vrouw dochter van Peter Claeus Zegers. Peter voors zal hebben een stuk land groot ongeveer 3 lopensaet en 3 roeden in die Schijve ut supra.

Hiertegen zullen hebben Claeus en Ghijsbrecht vs t.b.v. de onmondige kinderen voors een stuk land, groot ongeveer 7 lopensaet min 2 roeden, gelegen in Tilburg in die Rijt in die Vellingh Hoeff tussen:
erfenis van Cornelis Huijb Smitten een zijde
erfenis van Peter Gerit Smolders ander zijde
erfenis van Claes van Spaendonck een einde
die Heijstraet ander einde.
Hierover te wegen 2 lopen land.

Gerit Henrick Smolders en Ghijsbrecht Peter Claeus Zegers als momber en toeziener van de onmondige kinderen van wijlen Willem zoon van wijlen Henrick van Spaendonck verkopen deze drie stukken land ut supra aan Claeus zoon van wijlen Henrick van Spaendonck.
Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 279 f. 3r 
van Spaendonck, Niclaes Hendrick (I5329)
 
242 20 april 1531:
Marij weduwe van Willem zoon van wijlen Hanrick van Spaendonck heeft overgedragen aan haar wettige kinderen al haar tocht en recht van tochten in een stuk land, groot ongeveer 5 lopensaet min 5 roeden, gelegen in Tilburg in die Rijt in die Vellingh Hoeff tussen:
erfenis van Peter Gerit Smolders een zijde
erfenis van Marij voors ander zijde
erfenis van Claeus van Spaendonck een einde
die Heijstraet ander einde.
Nog een stuk heiveld gelegen als voor tussen:
erfenis van Claeus van Spaendonck een zijde en een einde
erfenis van Arijaen Leijten ander zijde
erfenis van Peter Gerit Smolders ander einde.
Nog een stuk heiveld gelegen als voor tussen:
erfenis van Arijaen Leijten een zijde en een einde
erfenis van Claeus van Spaendonck ander zijde
de gemeijnt van Tilborch ander einde.
Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 279 f. 3r

23 september 1550:
Henrick zoon van wijlen Willem van Spaendonck, Haijwich, Marie en Geertruijt, gezusters, dochters van wijlen Willem voors. met hun voogd, hebben wettelijk en erfelijk verkocht aan Jan zoon van wijlen Jan van Aerl de jonge, hun zwager, man en voogd van Aleijd dochter van wijlen Willem van Spaen donck voornoemd, met afgaan en vertijen etc., elk een vijfde deel hen toebehorende in een huis, hof, schuur met grond en toebehoren en erfenis daaraan liggende gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Rijt het gehele huis etc. gelegen tussen:
erfenis van Jan de Vet met zijn kinderen en Embrecht
de Canter ook met zijn kinderen een zijde
erfenis van Heijlwich weduwe van Goijaert Jan Vet met
haar kinderen ander zijde
erfenis van Embrecht met zijn kinderen voornoemd een einde
die gemeijn straat, waar een arm van een waterlaat
tussen door gaat ander einde.
Ze hebben beloofd elk zijn vijfde deel te waren en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen behalve dat Jan koper voors. uit het gehele huis etc. moet betalen:
10 lopen rogge erfpacht in een erfpacht van 3 mud rogge in de maat van den Bosch en daar
te leveren aan Lambrecht vanden Broek
8 lopen rogge erfpacht aan het klooster van den Baseldonck op Sint Thomasdag te betalen.
sHeren schouwen van de arm van de waterlaat te onderhouden naar oude gewoonte. Ook zal Henrick zoon van wijlen Willem van Spaendonck bovengenoemd nog 6 jaar lang hebben inwoning in de hang kamer van het voors. huis en daartoe een stoel in de haard, gelovende verder de verkoper en ver koopsters bovengenoemd dit verkopen, overgeven, afgaan, opdragen en vertijen altijd vast etc.

Jan voors. als man van Aleijd dochter van wijlen Willem van Spaendonck heeft geloofd als schulde naar te betalen aan Marie dochter van wijlen Willem van Spaendonck, zuster van zijn huisvrouw, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 6 karolus gulden, 20 stuivers voor elke gulden gerekend, of die waarde in ander goed geld, dat ten tijde van de betaling gewoonlijk koers en gang zal hebben en van hand tot hand goede betaling zal zijn, te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis, waarvan de eerste termijn en betaaldag zal zijn en vervallen van lichtmis nu a.s. over een jaar uit huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende groot ca 5 lopensaet gelegen in de paroc hie van Tilburg ter plaatse genaamd de Rijt tussen:
erfenis van Jan de Vet met zijn kinderen en Embrecht
de Canter ook met zijn kinderen een zijde
erfenis van Heijlwich weduwe van Goijaert Jan Vet met
haar kinderen ander zijde
erfenis van Embrecht met zijn kinderen voornoemd een einde
die gemeijn straat, waar een arm van een waterlaat
tussen door loopt ander einde.
Hij heeft beloofd te waren en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen en het voors. huis etc. altijd goed, zeker genoeg en weldogende te maken.

Te mogen lossen altijd met lichtmis met 110 karolus gulden, 20 stuivers voor elke gulden gerekend, of die waarde in ander goed gevalueerd geld daarvoor samen met de jaarcijns en achterstand behalve dat Jan of zijn nakomelingen dit met bamis tevoren op moeten zeggen als ze met lichtmis daarna de voors. los zullen willen doen, of ook als het Marie voors. gelieven en begeren zal de voor bamis te kennen gegeven en verkondigd zal zijn, dan zullen Jan of zijn nakomelingen schuldig zijn de voors. hoofdpenningen samen met de achterstand met lichtmis daarna op te brengen en te betalen, wat de voors. Jan en Marie elkaar op verbintenis van al hun goederen, hebbende en verkrijgende, beloofd hebben zonder arglist.

Jan zoon van wijlen Jan van Aerl de jonge als man van Aleijdt dochter van wijlen Willem van Spaen donck heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Henrick zoon van wijlen Willem van Spaendonck, Hadewich, Marie en Geertruijt, zijn gezusters, dochters van wijlen Willem voornoemd, met afgaan etc., een vijfde deel hem toebehorende in de helft van een stuk beemd onbedeeld liggen de, waarvan de andere helft toebehoort aan Claeus van Spaendonck, de gehele beemd groot ca 9 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Jacops Hoecxken tussen:
erfenis van de Tafelen van de Heilige Geest van Tilburg een zijde
erfenis van Claeus van Spaendonck voors. ander zijde
de landscheiding van het land van Breda en Tilburg een einde
die Leije ander einde
Nog een vijfde deel hem toebehorende in een stuk beemd, het gehele stuk groot ca 3 lopensaet, ge legen in de parochie en plaats voors. tussen:
erfenis van de Tafelen van de Heilige Geest van Tilburg een zijde
erfenis van Adriaen Denijs Meijnaerts ander zijde
de landscheiding voors. een einde
die Leije ander einde.
Hij heeft beloofd te waren en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen behalve sHeren schouwen van de Leije voors. te onderhouden naar oude gewoonte en dit verkopen, overge ven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en in zijn naam te doen houden zonder enig wederzeggen.

Henrick zoon van wijlen Willem van Spaendonck, Marie en Geertruijt, gezusters dochter van wijlen Willem voors. met hun voogd, door Marie en Geertruijt etc., en Jan zoon van wijlen Jan van Aerl de jonge als man van Aleijd dochter van wijlen Willem voors. hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Hadewich dochter van wijlen Willem van Spaendonck, hun zuster, met afgaan en vertijen, elk een vijfde deel hen toebehorende in een stuk erf tot weide liggende gelegen in de paroc hie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Rijt het gehele stuk erf voors. tussen:
erfenis van Bastiaen Peter Crillaerts, waar een
hool tussen ligt, dat tot het voors. stuk erf behoort een zijde
erfenis van Claeus van Spaendonck ander zijde
erfenis van Cornelis Gherit Smolders, waar een arm van
een waterlaat tussen door loopt een einde
een gebuurweg ander einde.
Ze hebben beloofd te waren en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af etc., behalve dat ze sHeren schouwen van de arm van de waterlaat de stede van Claeus van Spaendonck te onder houden, wat het voors. stuk erf daarin schuldig is te houden.
De verkopers voors. hebben voorts geloofd dit verkopen, overgeven, opdragen etc.

Henrick zoon van wijlen Willem van Spaendonck, Marie en Hadewig gezusters, dochter van wijlen Willem voors. met hun voogd en Jan zoon van wijlen Jan van Aerl als man van Aleijd dochter van wijlen Willem voors. hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Geertruda dochter van wijlen Willem van Spaendonck, hun zuster, met afgaan en vertijen etc., elk een vijfde deel hen toebehorende in 2 stukken land gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve op die Vlastraet, het ene stuk groot ca 41 roeden, gelegen aldaar tussen:
erfenis van Jan Claeus Stevens een zijde en einde
erfenis van Gherit Henrick Smolders ander zijde
een gemeijne waterlaat ander einde.
Het andere stuk land groot ca 2 lopensaet en 22 roeden gelegen aldaar tussen:
de voors. waterlaat een zijde
erfenis van Laureijs Henrick Lemmens met meer anderen ander zijde
erfenis van Jan de Vet met zijn kinderen een einde
scherp uitgaande ander einde
Ze hebben beloofd te waren en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen behal ve dat Geertruijt voors. het noordereind van het laatste stuk land voors. zal doen wegen 3 lopensaet en 1 vierdevaetsaet land daar achter aan gelegen, toebehorende aan Jan en Aerd, zonen van Meeus Peter Meeus, wat vroeger hier afgedeeld is, en daartoe te onderhouden dat gedeelte in het Coppen hecken, dat deze 2 stukken land voors. daarin moeten onderhouden en ook sHeren schouwen van de voors. waterlaat te onderhouden naar oude gewoonte.
Verkopers voors. hebben ook geloofd dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en in hun naam te doen houden zonder enig wederzeggen.

Dezelfde Henrick, Marie, Hadewich met hun voogd en Jan als man ut supra hebben overgegeven aan Geertruijt dochter van wijlen Willem van Spaendonck, hun zuster, samen met de pacht, die met licht mis l.l. verschenen is en die met lichtmis a.s. verschijnen zal, samen ook met de schepenbrieven etc. en met al het recht, elk een vijfde deel hen toebehorende in een jaarlijkse en erfelijke rente van 35 stuivers, te vergelden elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit huis, hof met zijn grond en toebe horen en erfenis daaraan liggende, groot ca 17 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter ste de genaamd Eijnthoven aan die Leemskuijlen tussen:
erfenis van Adraien Peter Huijben een zijde
die gemeijn straat ander zijde
erfenis van Willem vanden Gheijn een einde
die gemeijnt aldaar ander einde.
Welke rente voors. Wouter zoon van wijlen Willem Claeus Zegers als schuldenaar geloofd en gevest had aan Peter zoon van wijlen Claeus Zegers, zijn oom, ter tocht en diens wettige kinderen ten erve te blijven en welke rente voors. de voornoemde verkopers elk tot zijn deel aangekomen en verstorven is van Marie dochter van wijlen Peter Claeus Zegers, weduwe van Willem van Spaendonck, hun moeder
en die de voors. Marie, hun moeder, met haar kinderen toebedeeld en aangekomen was van wijlen Peter zoon van wijlen Claeus Zegers, hun vader voornoemd, zoals ze zeiden.
Ze hebben beloofd super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast etc. en alle kommer en calangies van hunnentwege en vanwege wijlen Peter zoon van wijlen Claeus Zegers voors. en vanwege al zijn nakomelingen daarop komende allemaal af te doen, behalve dat die rente te los staat met 25 karolus gulden volgens de losbrief, die naar ze zeiden daarvan is.

Haeijwich, Marie en Geertruijt, gezusters, dochters van wijlen Willem van Spaendonck met hun voogd en Jan zoon van wijlen Jan van Aerl de jonge als man van Aleijd dochter van wijlen Willem van Spaendonck voors. hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Henrick zoon van wijlen Willem van Spaendonck samen met de brieven en recht, met afgaan en vertijen, elk een vijfde deel hen toebehorende in een stuk land groot ca 2 lopensaet of zo groot en klein als dat gelegen is in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Rijt in die Vellingh Hoeve, het gehele stuk land tussen:
erfenis van Cornelis Cornelis Jannen een zijde
erfenis van Claeus van Spaendonck ander zijde
ook aan erfenis van Claeus van Spaendonck, waar een weg
overgaat, waar de voors. Claeus door en over weegt een einde
die gemeijn straat genaamd die heijdstraet ander einde.
Nog hiertoe elk een vijfde deel hen toebehorende in een erfpacht van 14 lopen rogge, welke pacht eertijds Jan zoon van wijlen Jan Piers elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit een vier de deel toebehorende aan de voors. Jan zoon van wijlen Jan Piers in een hoeve met al haar toebeho ren, land, beemden en weiden, waar die ook gelegen zijn in harde, in weke, in diepe of in droge, welk deel van de voors. hoeve de voors. Jan zoon van wijlen Thomas Ghenen van de voors. Jan zoon van wijlen Jan Piers te pacht verkregen had en welke pacht voors. de voors. Jan zoon van wijlen Jan Piers overgegeven en opgedragen had aan Lambert zoon van wijlen Claeus Weijmers, zoals in brie ven van sHertogenbosch.
Welke pacht voors. eertijds Aleijdt de huisvrouw van gherit Jans gegouwen heeft en nu betalen Corne lis Cornelis Jans en Korst Lenaert Verbunt, zoals ze zeiden. Ze hebben beloofd elk zijn vijfde deel in het stuk land en de voors. erfpacht te waren en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies elk tot zijn deel daarop komende allemaal af te doen.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg, R 296 fol. 23r-26r 
Family F1454
 
243 20 april 1551:
na pasen.
Henrick Wouter Adriaens heeft overgegeven aan Laureijs zoon van wijlen Claeus Lambrecht Weijmers samen met de brieven en het recht met afgaan en vertijen een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, hem toebehorende, in alle grootte zoals dat gelegen is in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Cleijn Hasselt tussen:
erfenis van Adriaen Michiel Roelof een zijde en een einde
die gemeijn straten ander zijde en ander einde.
Welk huis etc. Henrick voors. gekocht had van Elen zoon van wijlen Jan Elen Mutsaerts en wat Elen voors. gekocht had van Bastiaen zoon van Jan Elen Mutsaerts, zijn broer, zoals meer volkomen blijkt in brieven van Tilburg.
Henrick bovengenoemd heeft geloofd super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en alle kommer en calangies van zijnentwege daarop komende allemaal af te doen.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 297 f 3v 
Family F1357
 
244 20 december 1637:
Pieter de Vos is met attestatie tot ons gecomen, litmaet geweest hebbende van de fransche gemeente te Marck en is daerop van ons aengenomen den 20 december.
Bron: Transcriptie lidmatenlijst Sint Anna ter Muiden 
de Vos, Pieter (I4779)
 
245 20 december 1675:
Franchois Coolen vervangende sijnen huijsvrouw Magdaleentie Castelijns verklaart schuldig te zijn aan Anthonij de Puijdt de somme van vijftig ponden grooten vlaams. Hij belooft het bedrag binnen een jaar tegen 5 % rente terug te betalen. 
Family F985
 
246 20 februari 1664:
comp. Trijnken Sijbouts, wed. Francoijs Colleth, hij heeft nagelaten Anna, oud 15 jaar, Jacob, oud 9 jaar, en Maijcken, oud 6 jaar, ze heeft onvoldoende middelen om in het onderhoud der wezen te voorzien.
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 RAZVL nr. 487, fol 87 
Family F1143
 
247 20 januari 1532:
Huijbert Jan Leijten als man en momber van Kathelijn dochter van wijlen Jan van Gestel heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Wouter zoon van wijlen Anthonis Diercks een jaarlijkse en erfelijke pacht van 7 lopen rogge uit en van een weiland, groot ongeveer 2 bunder, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Velthoven, aldaar tussen:
erfenis van Gerit Jan sBonten een zijde
erfenis van de kinderen van wijlen Jan Backs van Broeckhoven ander zijde.
Welke 7 lopen rogge erfpacht aan Huijbert in de naam als voor ten deel gevallen was tegen de wettige kinderen van wijlen Jan van Gestel, en die Jan voors gekocht had van Roloff vanden Broeck Claeusz als gemachtigde van Hanrick Zeverijn Wouters en Jenneke diens huisvrouw, die Hanrick en Jenneke voors gekocht hadden van Marcelis zoon van wijlen Wiericks van Vessem en die Marcelis gekocht had van Hanrick zoon van wijlen Jan Peters man en momber van Lijsbeth, dochter van wijlen Jan Embert Aert Leijten en de voors Jan Embert Aert Leijten had die gekocht van Aert, Peter en Kathelijn kinderen van wijlen Aert Smolders.
Bron: Regionaal Archief Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 279 fol. 36r

18 februari 1534:
Huijbrecht Jan Leijten en Peter zoon van wijlen Jan Zwagemakers heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Anthonis Denis Meijnaerts een jaarlijkse en erfelijk cijns van 6 karolus gulden van 20 stuivers per stuk uit een huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Cleijn Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van de Heer van Tilburg een zijde en een einde
erfenis van Herman Gerit Hermans ander zijde
de gemeijn straat ander einde.
Nog uit een stuk erfenis in land en weiland liggende, gelegen als voor tussen:
erfenis van Kathelijn Borchmans een zijde
erfenis van Arijaen Michiel Roelofs ander zijde
erfenis van Peter Peter Mutsaerts een einde
de gemeijn straat ander einde.
Welk huis, hof met de erfenis voors en de erfenis in land en weide aan Huijbrecht voors toebehoren.
Nog een huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd bij die Kerck, aldaar tussen:
erfenis van Marij weduwe van Jan Hermans een zijde
de gemeijn straat ander zijde en een einde
erfenis van Peter Willem Huijben ander einde.
Nog uit een stuk land gelegen als voor tussen:
erfenissen van Cornelis en Gielis Jan Swagemakers een zijde en een einde
erfenis van Ghijsbrecht die Wagemaker ander zijde
erfenis van Peter Jan Zwagemakers ander einde.
Nog uit een stuk land gelegen als voor tussen:
erfenis van het Convent van Tongerlo een zijde
erfenis van Gielis Jan Zwagemakers ander zijde
erfenis van Peter Jan Zwagemakers een einde
erfenis van Peter Willem Huijben ander einde.
Welk huis,hof met de erfenis en de twee stukken land toebehoren aan Peter Jan Zwagemakers.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 281 fol. 33r

29 januari 1544:
Huijbrecht zoon van wijlen Jan Leijten heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Henrick Laureijs Zwijsen een jaarlijkse en erfelijke cijns van 63 stuiver uit huis, hof,schuur,schaapskooi en erf, groot ca 23 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg in die Hoeven tussen:
Convent van Tongerlo - een zijde
Pauwels Laureijs Snijers en het Convent van
Tongerlo - ander zijde
Jan Adriaen Smolders en Cornelis Heijnen - een einde
die gemijn straat - ander einde.
Nog uit een stuk erf in weide groot ca 8 lopensaet gelegen in de parochie voors.aan die Cleijn Hasselt tussen:
Cornelis Heijnen - een zijde
Ariaen Michiel Roelofs - ander zijde
de gemeijnt dat Goerken - een einde
die gemeijn straat - ander einde.
Nog uit een huis, hof en erf groot ca 7 lopensaet, gelegen als voor tussen:
Peter Jan van Gestel - een zijde
Herman Gherit Hermans - ander zijde
de Heer van Tilburg - een einde
die gemeijn straat - ander einde.

Staat te los na de dood van Huijbrecht voors. en niet eerder met 50 karolus gulden van 20 stuivers samen met de jaarcijns en achetrstel, met Sint Jansmis tevoren op te zeggen.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 290 fol. 32v-33r

5 februari 1545:
Huijbrecht zoon van wijlen Jan Leijten verkoopt aan Willem zoon van wijlen Goijaert Geldens een stuk land groot ca 41 roeden, gelegen te Tilburg in die Hoeven aan de-Dorenboem tussen:
Cornelis Heijnen, daar een voetpad
tussen gaat een zijde
Huijbrecht voors ander zijde
het kind van Jan van Riel e.a een einde
Herman Gherit Hermans e.a. ander einde.
Daaruit te betalen 4 lopen rogge erfpacht aan Jan van Ghierl.
's Heren schouwen avn een arm van een waterlaat te onderhouden.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 291 fol. 47r

13 september 1547:
Huijbrecht zoon van wijlen Jan Leijten draagt over aan Cornelis Claeus van Ghierl samen met de brieven, die dat aangaan, met afgaan en vertijen, een jaarlijkse en erfelijke pacht van mud rogge, die eertijds Cornelis Gherit Smolders als man van Maria dochter van wijlen Antonis Diercks geloofd had als schuldenaar te betalen aan Jan zoon van wijlen Jan Leijten elk jaar te betalen op lichtmis uit huis, hof en erfenis daaraan liggende gelegen te Tilburg in die Rijt tussen:
Claeus van Spaendonck en meer anderen een zijde
Jan Verbunt ander zijde
Denijs Meijnaerts en meer anderen een einde
die gemeijn straat ander einde.
Welke pacht Huijbrecht voors. verstorven was van wijlen Jan voornoemd, zijn vader, eensdeels en deels gekocht had van Joest zijn broer en van Cornelis Jan Zwagemakers als momber en Joest voors. als toeziener van de onmondige kinderen van wijlen Peter Jan Zwagemakers en uit Anna zijn vrouw dochter van wijlen Jan Leijten voors. verwekt.
Daarboven heeft Huijbrecht voors. geloofd super se et bona sua etc., hebbende en verkrijgende, aan Cornelis voors. deze pacht van dat half mud rogge voors. te waren en de onderpanden altijd goed, zeker genoeg etc. en alle kommer en calangie daarop koemnde allemaal zelf af te doen, behalve dat de voors. pacht te los staat met 25 karolus gulden.

Te mogen lossen altijd met lichtmis met 25 karolus gulden voors. en volgens inhoud van de losbrief, behalve dat hij het met Sint Jansmis tevoren op moet zeggen.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 294 folo. 14v-15r

29 mei 1556:
Huijbrecht zoon van wijlen Jan Leijten heeft geloofd als eerst aansprakelijke schuldenaar te gelden, te geven en wel te betalen aan Snellaert zoon van wijlen Jan Snellen een jaarlijkse en erfelijke pacht van een half mud rogge, elk jaar te betalen op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis, derhalve bekende de voorschreven Huijbrecht, dat de eerste pacht daarvan vervallen was met Lichtmis laatstleden en dat uit en van een huis, hof, schuur met de grond en uit de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ca 22 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) die Hoeven aldaar tussen:
erfenis van het Convent van Tongerloe een zijde
erfenis van Cornelis Willem Leijten en ook het Convent voors. ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van Peter Jan Adriaen Smolders en anderen ander einde
ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) en alle kommer en calangies daar op komende allemaal af te doen en ook het voors. huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende voors. altijd goed, zeker genoeg en van waarde te houden etc.
Datum de 29e mei, schepenen Meijnaerts en Ghierl.

Te mogen lossen ten schoonste altijd met Lichtmis met vijf en twintig karolus gulden, twintig stuivers of de waarde daarvan in ander goed gevalueerd geld laatst in Brabant gevalueerd zijnde voor elke karolus gulden voors. te rekenen simul cum censu anni redemptionis et arrestadiis (samen met de jaarcijns [moet pacht zijn] en achterstallige rente), behalve dat Huijbrecht voors. en zijn nakomelingen gehouden zullen zijn dat met sint Jansmis op etc.
Datum et scabini ut supra (Datum en schepenen als boven).
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 302 fol. 6v

6 februari 1557:
Jan en Willem, gebroeders, zonen van wijlen Cornelis Willem Mutsaerts, Jan zoon van wijlen Hessel Jans als man en momber van Anthonia suae uxoris (zijn huisvrouw) en Claes Jan Sijmons als man en momber van Marie suae uxoris (zijn huisvrouw), dochters van wijlen Cornelis voors, voor henzelf en Jan zoon van wijlen Claes Steven Reijnen en Henrick zoon van wijlen Steven Smits als momber van Claes en Anneke, broer en zuster, onvolwassen kinderen van wijlen Cornelis voors, die niet tegenwoordig waren, waar zij voor instonden en gelofte deden, welke kinderen de voornoemde Cornelis verwekt en verkregen had bij Peterke, suae uxoris (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Claes Steven Reijnen voornoemd, supportaverunt (hebben overgedragen) aan Huijbrecht zoon van wijlen Jan Leijten simul cum dictis literis et jure (samen met de genoemde brieven en het recht), met afgaan en vertijen etc vier en vijf lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pachten, hen toebehorende, te vergelden elk jaar erfelijks op onze Lieve Vrouwedag Lichtmis, welke vier en vijf lopen rogge erfpacht voors eertijds Anthonis zoon van wijlen Peter Francx als eerst aansprakelijke schuldenaar beloofd heeft gehad aan Claes Steven Reijnen uit en van een huis, hof en grond en erfenis daaraan liggende, groot ca 1 mudsaet, gelegen in de parochie van Tilburg aen die Hasselt naast
erfenis de weduwe van Jan sBonten en haar kinderen een zijde
erfenis van de kinderen van Aerdt Goebeles ander zijde
de gemeijn straat beide einden,
zoals dat in twee verschillende schepenbrieven van Tilburg daarop gemaakt meer volkomen is begrepen. Welke pachten voors de voornoemde wijlen Cornelis Willem Mutsaerts als man en momber van Peterke suae uxoris (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Claes Steven Reijnen voornoemd aangekomen en verstorven was van de voors Claes, zijn schoonvader, eensdeels en wat hij eensdeels in deling verkregen had tegen de andere erfgenamen van wijlen Claes voors ut dicebat (zoals hij zeide). Hij heeft gelofte gedaan als eerst aansprakelijke schuldenbaar super se et bona sua (op zich en zijn goederen) etc dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden etc en alle kommer en calangies van hunnetwege daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Item Peterke, nagelaten weduwe van Cornelis Willem Mutsaerts voors cum tutore (met haar voogd) etc, hierbij staande, heeft het vruchtgebruik en al het recht dat ze had en bezat in de erfpachten voors overgegeven aan haar kinderen voors gelovende daarnaar nooit meer te talen noch te doen talen etc en alle kommer en calangies, van harentwege daarop komende, allemaal af te doen.
Datum de zesde februari, schepenen Meijnaerts en Ghierl.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 304 fol. 34v-35r 
Family F1938
 
248 20 januari 1532:
Peter, Peter en Arijaen, gebroeders, kinderen van wijlen Jan van Gestel; Arijaen zoon van wijlen Arijaen Aerts van Waelwijck als man van Jenneke; Huijbert Jan Leijten als man van Kathelijn, meester Deonis Goeijaerts Aert Geldens als man van Eva; Peter eerstgenoemd als momber en Cornelis zoon van wijlen Willem Mutsaerts als toeziener van de onmondige kinderen van Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts en wijlen Barbel, diens huisvrouw, allen dochters van wijlen Jan van Gestel, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Arijaen zoon van wijlen Jan Mutsaerts alias die Canter een stuk heideveld, groot ongeveer een halve bunder, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd als voor tussen erven ut supra.

Meester Deonis Goeijaert Aert Geldens als man en momber van Eva zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan van Gestel heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Arijaen zoon van wijlen Jan van Gestel zijn zwager een stuk land, groot ongeveer 3 lopensaet en 1 vierdevaetsaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve, aldaar tussen:
erfenis van Peter Verschueren een zijde
erfenis van Jan Martens ander zijde
erfenis van Arijaen Michiel Roelofs een einde
erfenis van Willem Verhoeven ander einde,
welk stuk land aan meester Deonis voorschreven vermaakt was geweest door wijlen Jan Hanrick van Gestel, die het gekocht had van Jan de Wagemaker man van Katherijna dochter van wijlen Peter vander Schueren.

Arijaen zoon van wijlen Jan van Gestel heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Peter zoon van wijlen Jan van Gestel een jaarlijkse en erfelijke pacht van 7 lopen rogge uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Aen die Steenen Camer, aldaar tussen:
erfenis van Steven Willem Stevens een zijde
erfenis van Willem Willem Mutsaerts ander zijde
erfenis van Gerit Jan sBonten een einde
de gemeijn straat ander einde.

Staat te los in twee termijnen, elke termijn met 14 karolus gulden van 20 stuivers per stuk.

Huijbert Jan Leijten als man en momber van Kathelijn dochter van wijlen Jan van Gestel heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Wouter zoon van wijlen Anthonis Diercks een jaarlijkse en erfelijke pacht van 7 lopen rogge uit en van een weiland, groot ongeveer 2 bunder, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Velthoven, aldaar tussen:
erfenis van Gerit Jan sBonten een zijde
erfenis van de kinderen van wijlen Jan Backs van Broeckhoven ander zijde.
Welke 7 lopen rogge erfpacht aan Huijbert in de naam als voor ten deel gevallen was tegen de wettige kinderen van wijlen Jan van Gestel, en die Jan voors gekocht had van Roloff vanden Broeck Claeusz als gemachtigde van Hanrick Zeverijn Wouters en Jenneke diens huisvrouw, die Hanrick en Jenneke voors gekocht hadden van Marcelis zoon van wijlen Wiericks van Vessem en die Marcelis gekocht had van Hanrick zoon van wijlen Jan Peters man en momber van Lijsbeth, dochter van wijlen Jan Embert Aert Leijten en de voors Jan Embert Aert Leijten had die gekocht van Aert, Peter en Kathelijn kinderen van wijlen Aert Smolders.

Huijbert Jan Leijten als man en momber van Kathelijn zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan van Gestel heeft wettelijk en erfelijk verkocht aan Jan zoon van wijlen Jan Leijten zijn vader een jaarlijkse en erfelijke pacht van een half mud rogge uit een stuk land genaamd Branders Land, groot ongeveer 4 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hoeven, aldaar tussen:
erfenis van Jan Arijaen Smolders een zijde en een einde
erfenis van Jan Jan van Gorp ander zijde
erfenis van de Tafel van de Heilige Geest in Tilburg ander einde.
Nog hiertoe een jaarlijkse en erfelijke pacht van 10 lopen rogge in de maat van den Bosch en in Tilburg te leveren uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 4 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Velthoven, aldaar tussen:
erfenis van Wouter Jan sBonten een zijde
erfenis van Gerit die Bont ander zijde.
Welke pachten aan Huijbrecht in de naam als voors ten deel gevallen zijn tegen de wettige kinderen van Jan van Gestel; de voors Jan van Gestel had de erfpacht van een half mud rogge gekocht van Adam zoon van wijlen Wouter Jan sBonten en de erfpacht van de 10 lopen rogge voors had Jan voors gekocht van Cornelis Jan Hanricks man van Kathelijn dochter van Peter Jan Ghijben.

Te mogen lossen na de dood van Jan Leijten en niet eerder, te weten het half mud rogge met 31 karolus gulden van 20 stuivers per stuk.
Als Huijbert de voors penningen niet geeft na de dood van Jan voors zijn vader zal hij zolang stil staan tot de tijd toe dat de andere kinderen van Jan voors, zijn broers en zusters, elk alzoveel daartegen gehad zullen hebben, waarna hij gelijk mag delen.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 279 fol. 35v-36v 
Family F1943
 
249 20 januari 1545:
Peter zoon van wijlen Peter van Mispelen belooft als schuldenaar te betalen aan Peter zoon van wijlen Ariaen Diercks een jaarl. en erf. cijns vna 4 karolus gulden en 10 stuiver uit huis, hof, schuur met grond en erf daaraan liggende, groot ca 4 lopensaet, gelegen te Goirle tussen Abchoven en de Kerk, tussen:
Willem Jan Meeus een zijde
Jenneke de wed. van Peter Laureijs
Willems ander zijde
een gebuur akkerweg een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog uit een akkerland, groot ca 5 lopensaet, gelegen als voor tussen:
Heer Jan van Brecht, ridder een zijde
Peter de Paep, Michiel de Cuijper en
meer anderen ander zijde
Jenneke wed. van Peter Laureijs Willems een einde
een gemeijn akkerweg ander einde.
Nog uit een stuk beemd gelegen als voor, groot ca 4 lopensaet, gelegen tussen:
Kathelijn Jan Meeus een zijde
Heer Jan van Brecht voornoemd ander zijde
de stroom die Leije een einde
de Gemeijn straat ander einde

De voornoemde cijns staat te los ten schoonste met lichtmis, met 75 karolus gulden met 20 st of ander goed gangbaar geld in Brabant, maar moet met Sint Jansmis tevoren opgezegd worden.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 291 fol. 29r-v

11 oktober 1552:
Peter zoon van wijlen Peter van Mispelen, , weduwnar van Lijsbet dochter van wijlen Jan Geerts, heeft overgedragen aan Peter zijn zoon, Anneke, Luijtgaert en Margriet, gezusters, zijn dochters, Jan zoon van wijlen Willem Wouters als man en momber van Kathelijn, Dionijs zoon van wijlen Jan van Arendonck, als man en momber van Marie en Jan Peter Henrick Spapen als man en momber van Jenneke, dochters van Peter zoon van wijlen Peter van Mispelen voornoemd, welke kinderen deze verwekt en verkregen had bij wijlen Lijsbet zijn huisvrouw voornoemd toen die leefde, met afgaan en vertijen, zijn tocht en recht van tochtenwege wat hij bezat in een huis, hof, grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende en wat van het andere huis en erfenis van de voornoemde Peter Peter van Mispelen met zijn kinderen afgepaald is, gelegen in de parochie van Goirle ter plaatse genaamd tegenover d'Ouwe Huijs omtrent de kercke aldaar tussen:
erfenis van dezelfde Peter voors. met zijn kinderen,
zoals dat hier afgepaald is een zijde
erfenis van Jenneke weduwe van Peter Laureijs Willems
met haar kinderen andere zijde
achter aan de gemeijne akkerweg een einde
voor aan de gemeijn straat aan d'Oude Huijs voors. ander einde,
zoals hij zeide, gelovende als schuldenaar super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies van zijnentwege daarop komende allemaal voor hen af te doen.

Quo facto constituti coram scabinis infrascriptis (dit gedaan zijnde waren gestaan voor schepenen ondergeschreven) die voornoemde Peter zoon van Peter zoon van wijlen Peter van Mispelen, Anneke, Luitgaert en Margriet, zijn zusters met hun voogd, Jan, Dionijs en Jan, hun zwagers ook voornoemd, als mombers van hun huisvrouwen als voor en hebben het voors. huis, grond, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende ut supra in de tochbrief, wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Henrick zoon van wijlen Willem vanden Kerckhoff met afgaan en vertijen.
Ze hebben geloofd te waren zoals gebruikelijk, behalve dat Henrick koper voors. binnen Goirle, gelovende verder verkopers en verkoopsters voornoemd op verbintenis als voor dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en in hun naam te doen houden en alle andere kommer en calangies daarop komede voor hen allemaal af te doen.
Schepenen Berijs en Pluijmen.

Dezelfde Peter zoon van wijlen Peter van Mispelen, weduwnaar ut supra, heeft zijn tocht en recht etc. in een stuk land groot ca 1 lopensaet, gelegen in de parochie van Goirle ter plaatse genaamd ter Rijt tusen:
erfenis van Agnees weduwe van Jan Geerts
met haar kinderen een zijde
een gemeijne akkerweg ander zijde
erfenis van de Persoonschap van Goirle een einde
een gemeijne waterlaat ander einde,
zoals hij zeide, overgedragen aan zijn zoon, dochters en schoonzoons, allen voornoemd, met afgaan en vertijen, gelovende ut supra in de eerste tochtbrief.

Quo facto constituti coram scabinis infracriptis (dat gedaan zijnde waren gestaan voor schepenen ondergeschreven) die voornoemde kinderen en schoonzoons met naam en toenaam allen als voor het voors. stuk land en hebben dat wettelijk en erfelijk verkocht aan Jan zoon van wijlen Joest Dani?els met afgaan en vertijen en verkopers en verkoopsters met hun voorgd voornoemd hebben geloofd super se et bona sua etc. te waren zoals gebruikelijk en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen, behalve dat Jan koper voors. sHeren schouwen van de waterlaat voors. moet onderhouden naar oude gewoonte.

Jan koper voors. heeft toegestaan, verleend en gegeven aan Peter zoon van wijlen Peter van Mispelen en zijn kinderen voornoemd en hun nakomelingen, dat zij het voors. stuk land zullen mogen lossen, kwijten en vrijen met lichtmis met 20 karolus gulden, de karolus gulden voors. tot 20 stuivers gerekend of met die waarde in ander goed gevalueerd geld daarvoor, behalve dat zij dat een heel jaar tevoren op moeten zeggen als ze met lichtmis daarna de voors. los zullen willen doen en als aan Jan koper voors. of zijn nakomelingen dit opgezegd zal zijn als voor, dan zal hij of zijn nakomelingen met Bamis daarna zijn hand moeten lichten van het stuk land voors. en dat leeg laten liggen zonder arglist.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 298 f. 24r-25v

12 maart 1560:
Anna en Luitgaert, gezusters, dochters van wijlen Peter van Mispelen, die de voors Peter verwekt en verkregen had bij wijlen Lijsbet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Gherits, cum tutore (met haar voogd) etc, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan zoon van wijlen Willem Wouters, hun zwager, simul cum omnibus literis et jure (samen met alle brieven en het recht), met afgaan en vertijen etc, al alzulk versterf, recht en deel zoals dat aan de voors Anna en Luijtgaert aangekomen en verstorven was van wijlen Peter van Mispelen en Lijsbet diens huisvrouw, hun vader en moeder voors, in alle havelijke en erfelijke goederen hoedanig die mogen zijn en waar en in welke plaats die gelegen, bevonden of vergolden mogen worden, binnen te parochie van Tilborch en Ghoirlle en ook buiten de parochies voors, het zij in harde, in weke, in hoge, in lage, in diepe of in droge of waar men die enigszins zal mogen bevinden, niets daarin uitgezonderd, zoals ze zeiden. Anna en Luitgaert verkoopsters, beloofden met hun momber voors super se et bona sua (op hen en hun goederen) etc dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden en elk in haar naam te doen houden zonder enig wederzeggen en nooit meer naar het voors versterf, recht of deel te talen of te doen talen etc en alle kommer en calangie elk van hunnetwege daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Datum de 12e maart '59 [o.st.], schepenen Ghierll en Berijs.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 305 fol. 80r 
Family F1079
 
250 20 juli 1540:
Daar zekere twist en tweedracht gerezen was tussen Cornelis zoon van wijlen Gherit Smits en Thomaes dochter van wijlen Willem sBrouwers als tussen man en vrouw door zekere zaken hen daartoe verwekkende en door kwade tongen daartoe raad gevende, zodat ze van plan waren te scheiden, wat zou zijn geweest tegen God en de huwelijkse staat, daarom is deze twist en tweedracht door tussenspreken en raad van goede mannen overlegd en beslecht in manier, dat Cornelis en Thomaes weer verenigd en veraccordeerd zijn om samen te blijven en te leven als man en vrouw.
Hij Cornelis zal regeren over alle goederen, die zij samen bij elkaar gebracht hebben en nog zullen verkrijgen, van welke zijde ook, dat hij zal mogen heffen, leggen, beuren en ontvangen alle profijten, die van de voors. goederen komen en hij zal daarvan meester zijn, maar als hij enige van de goederen, die van Thomaes zijn vrouws kant afkomstig zijn en nog zullen komen, wilde verkopen, verteren, veranderen, belasten of bezwaren, zal hij daartoe geen macht hebben zonder toestemming en bijstaan van Thomaes zijn vrouw, of tenzij hij die penningen daar aan komende bestellen en beleggen zal aan soortgelijke of beter goederen, die voor hen beiden profijtelijker zullen zijn, in welk geval hij daartoe macht zal hebben.
Waarin Cornelis toegestemd heeft en zo hebben Cornelis en Thomaes geloofd als man en vrouw in goede trouw op al hun goederen alles wat boven staat te onderhouden.
Bron: Regionaal Archief Tilburg, transcriptie algemeen protocol, R287 fol. 18r

1 februari 1541:
Peter zoon van wijlen Willem sBrouwers, Aert zoon van wijlen Jan Veramelvoert als man van Jenneke, Sijmon zoon van wijlen Gherit Huijben als man van Aleijd, Jan Cornelis Veramelvoert als man van Jenneke Cornelis zoon van wijlen Gherit Emmen als man van Thomaes, dochters van wijlen Willem sBrouwers en van Mechteld diens vrouw, dochter van wijlen Pauwels Thomaes, voor henzelf en voor Kathelijn hun zuster, ook dochter van wijlen willem en Mechteld, verkopen aan Heijliger zoon van wijlen Willem Berijs hun zwager elk zijn recht en deel in huis, hof, schuur, turfschop en erf, groot 101/2 lopensaet en 1 vierdevaetsaet, gelegen te Tilburg in Oerle tussen:
Jan Claeus Thomaes van Enschot een zijde
gemeijn straet ander zijde
gemeijn straet een einde
Henrick Martens ander einde
welk huis, hof, schuur etc. Mechteld weduwee van Willem sBrouwers gekocht had van Jan zoon van wijlen Huijbrecht Smitten en wat de verkopers elk tot zijn deel verstorven was van hun moeder Mechteld.
Uit het hele huis jaarlijks te gelden:
1/2 mud rogge aan het gilde van St. Peter altaar in de kerk van Tilburg
4 lopen rogge erfpacht aan de altaristen in de kerk voors.
4 lopen rogge erfpacht aan de H. Geest van Oisterwijk
4 stuiver en 1 ortstuiver erfcijns aan
1/2 braspenning erfcijns aan de H. Geest van den Bosch
Verder moet koper Mechteld voors. huisvesting geven in de uitkamer met de zolder, daartoe een stoel in de haard, zolang ze wenst.
Bron: Regionaal Archief Tilburg, transcriptie algemeen protocol, R287 fol. 53r-v

11 februari 1556:
Aleijdt dochter van wijlen Willem sBrouwers weduwe van Sijmon Gherit Huijben cum tutor (met haar voogd), Willem en Jan gebroeders zonen van wijlen Peter Willem sBrouwers voor hen zelf en voor Thomas en Willem gebroeders en Jacoba hun zuster, kinderen van wijlen Peter Willem sBrouwers voors., waar zij zich sterk voor maakten en gelofte deden, Aerdt zoon van wijlen Jan Veramelvoirt als man en momber van Jenneke d'oudste suae uxoris (zijn huisvrouw), Frans zoon van wijlen Jan Brouwers als man en momber van Kathelijn suae uxoris (zijn huisvrouw), Jan zoon van wijlen Cornelis Veramelvoirt als man en momber van Jenneke de jongste, Heijliger zoon van wijlen Jan Willem Berijs als man en momber van Lijsbet suae uxoris (zijn huisvrouw), dochters van wijlen Willem sBrouwers vs, voor hen zelf en de voornoemde Aerdt Jans Veramelvoirt als momber van Jan onmondige zoon van Cornelis Gherit Emmen, door deze Cornelis uit wijlen Thomaes suae uxoris (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Willem sBrouwers voors. verwekt, waar Aerdt voors. voor instond en gelofte deed.
Aleijdt voors. zal hebben een mud rogge erfpacht, welke Mechtelt weduwe van Willem sBrouwers te heffen placht op de goederen gekomen van wijlen Gherit Huijben Smitten in die Velthoven, welke Aleijdt met haar kinderen nu ter tijd bezit en verder met rogge daaruit tot nog toe gegeven.
De kinderen van Peter Willems zullen hebben de helft in een stuk beemd gelegen aent Broeck, waarvan de andere helft toebehoort aan Jan Huijbrecht Smitten.
Aerdt voors. zal hebben een half mud rogge op Bertout Jaspaers en op de goederen van Claes Piers 9 lopen rogge.
Heijliger 12 lopen rogge te Gestel op Willem Aelbrechts.
Jan Cornelis zal hebben een mud rogge op Willem Laureijs.
Frans 12 lopen rogge ook op Willem Laureijs.
Het kind van Cornelis Gherits een mud rogge erfelijks te Gestel op Jan Willem Lemmens.
Gepasseerd voor schepenen Meijnaerts en Ghijben des anderendaags voor Papenvastenavond.
Bron: Regionaal Archief Tilburg, transcriptie algemeen protocol, R301, los blad bij 88r 
Family F3098
 

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 35» Next»