Stamboom Marijnissen

Notes


Matches 201 to 250 of 1,604

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 33» Next»

 #   Notes   Linked to 
201 19 januari 1733:
Verschenen voor Jan Bosmans en Cornelis Otten schepenen van Hilvarenbeek, Jan Aert van Esch oud ca 72 jaar, Cornelis de With oud ca 67 jaar beide inwoners van Hilvarenbeek welke verklaren op verzoek van Jan Jan Hendricx en Jacobus de Bont, als man van Marie Jan Hendricx dat zij beiden gekend hebben Hendrick Peter Jans, welke heeft nagelaten 3 kinderen te weten Jan, Peter en Allegonda. De voornoemde Jan voluit genaamd Jan Hendrick Peters, welke is gehuwd geweest met Beatrix Janse de Cort uit Moergestel. Uit dit huwelijk zijn kinderen geboren waarvan de 2 jong gestorven zijn en er nog 4 leven teweten Jan, Hendrick, Elisabeth en Marie Jan Hendricx.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Hilvarenbeek, Schepenbank Hilvarenbeek 700 inv.nr. inv.nr. 209 fol. 333 
de With, Cornelis (I7298)
 
202 19 juli 1380:
Aart genaamd Berthoud zoon van Jan Backe de Tilborch heeft verkocht aan Jan van Dijk (de Aggere) een jaarlijkse erfpacht van 5 mud rogge Tilburgse maat op Lichtmis te leveren supra promptuarii domini de Tonggriloe uit twee windmolens, de ene te Velthoeven en de andere ter plaatse Orle, als Jan Backe aan genoemde Aart Berthoud voornoemd gegeven had.

Datum tercia post octavas beatorum petri et pauli apostolorum anno dni Mo CCCo octuagesumo; schepenbrief van Den Bosch

zie ook Abdij Tongerlo Reg.A.VII, 6 fol.96
Bron: RHC Tilburg online, oorkonden uit Midden-Brabant Tongerlo, charters 871 
Bac van Tilburg, Arnt genaamt Berthoud (I5629)
 
203 19 juni 1645:
Jan Taij, causa uxoris paternel, en Cales Kensse, maternel, leggen de eed af als voogden over Janneken, oud 4 jaar, Cornelis, oud 2 jaar, en Maijken van Renterghem, oud 4 maand, wezen van Neeltjen Kensse, vader is Steven van Renterghem, later verkoop de vader zijn hofstede.
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 RAZVL nr. 487 
Family F1177
 
204 19 mei 1540:
Jan zoon van wijlen Willem Berijs als man van Elijsabet dochter van wijlen Willem Laureijs Ansems bekent schuldig te zijn aan Wouter zoon van wijlen Willem Wouter Baeijens een jaarlijkse en erfelijke cijns van 22 stuivers uit een stuk land, groot 8 lopensaet genaamd de Malcker, gelegen te Tilburg in Broeckhoven tussen:
Reijner Gherit Reijen een zijde
Jonkvrouwen van de Coulsteren ander zijde
Jonkvrouwen van de Coulsteren een einde
de Malstraet ander einde
nog uit een halve buender beemd, genaamd Malgat, gelegen te Tilburg in Achtermal tussen:
Jonkvrouwen vande Coulsteren een zijde
Willem Willem Laureijs ander zijde
Kathelijn weduwe van Willem Wouter Jacops een einde
de Malstraet ander einde
Staat te los met 18 karolus gulden van 20 stuivers.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 287 f. 12vso.

29 maart 1541:
Elijsabet weduwe van Jan Willem Berijs en met haar Peter en Adriaen, haar zonen, voor henzelf en voor Gherit en Jan, gebroeders, Kathelijn, Margriet, Willemke en Heijlke, gezusters, onmondige kinderen van wijlen Jan Willem Berijs en Elijsabet voors. vernaarderen een huis, hof, schuur, grond en erf, gelegen te Tilburg bij de kerk, tussen:
een kerkhofmuur een zijde
Claeus Henrick van Ghierl ander zijde
Henrick van Lieshout een einde
gemeijn kerckwech ander einde
wat Heijliger, zoon van wijlen Jan Willem Berijs, Cornelis, Geertuijt en Willemke, zusters, dochters van wijlen Jan Willem Berijs, die Jan verwekt had bij wijlen zijn 1ste vrouw, Kathelijn, dochter van wijlen Henrick van Ghierl, alsmede voor Heer Jan priester, hun broer, verkocht hadden aan Cornelis Aert Reijnbouts.

Elijsabet ut supra draagt over aan haar zonen Peter en Adriaen ten behoeve van henzelf en van Gherit en Jan hun broers en Kathelijn, Margriet, Willemke en Heijlke, zusters, onmondige kinderen van wijlen Jan en Elijsabet, haar tocht en recht van tochtenwege, wat ze bezat na de dood van haar man in een stuk beemd, gelegen in Tilburg in Achtermal tussen:
de jonkvrouw van de Coulsteren een zijde
Willem Willem Laureijs ander zijde
Anthonis Denijs en Kathelijn weduwe van
Willem Wouter Jacops een einde
de Malstraat ander einde

Peter en Adriaen, voors., gebroeders, voor henzelf en voor Gherit en Jan, hun broers, en voor Kathelijn, Margriet, Willemke en Heijlke, gezusters, onmondige kinderen van wijlen Jan voors. en Elijsabet voors. verkopen het stuk beemd ut supra aan Willem zoon van wijlen Willem Laureijs.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 287 fol. 72r-v

29 januari 1544:
Aert zoon van wijlen Goijaert Gielis en Elijsabet zijn zuster dochter van wijlen Goijaert voors. en Jan de Keteler van Oesterwijck de jonge, weduwnaar van Jenneke dochter van wijlen Goijaert voors., welke kinderen Goijaert verwekt had bij wijlen Kathelijn zijn vrouw dochter van wijlen Jan Naes en Jutta diens vrouw, voor henzelf en voor....
(niet ingevuld) dochter van Jan de Keteler en wijlen Jenneke voors. onmondige, waar Jan als vader en momber en Aert voors. als toeziener voor instaan, hebben verkocht aan Cornelis zoon van wijlen Gherit Backs elk hun deel, te weten de helft in een huis, hoeve met grond en toebehoren, groot in het geheel ca ½ lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg bij die ekrcke aan die Hoecht, het geheel tussen:
Bartolomeus de Sneijer - een zijde
Jan van Grevenbroeck - ander zijde
Jan Peter Laukens - een einde
Nog uit het deel en versterf, dat Jan zoon van wijlen Willem Berijs nog versterven zal van Willem Laureijs Ansems, zijn schoonvader, welke cijns voors. Jan zoon van wijlen Willem Berijs als schuldenaar geloofd had aan Jutta weduwe van Jan Naes.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 290 fol. 33r-v

21 mei 1546:
Peter. Adriaen en Gherart, gebroeders, zonen van Wijlen Jan Willem Berijs, voor henzelf en mede voor Jan, Kathelijn, Margriet, Heijlke en Willemke, hub broer en zusters, nog onmondig zijnde, kinderen van wijlen Jan Willem Berts, daar Peter, Adriaen en Gherart voors. en met hen Peter zoon van wijlen
Willem Berijs als momber en Willem zoon van wijlen Willem Laureijs als toeziener gezamelijk voor instaan, verkopen aan Cornelis Claeus van Ghierl een stuk land groot ca 1 lopensaet, gelegen te Tilburg bij de kerk tussen:
Claeus Henrick van Ghierl een zijde
de kinderen van Heer Claeus Willems,priester ander zijde
Dierck Back een einde
die gemeijn kerckstraet ander einde.
Met voorwaarden als de voors. onmondige kinderen tot hun mondige jaren gekomen zullen zijn en de voors. momber en toeziener brengen ze voor de wet en laten hen vertegen op het voros. stuk land, dat dan de voors. momber en toeziener ongehouden zullen zijn van hun geloften.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 293 fol. 12v-13r

24 september 1546:
Peter, Adriaen en Gherart, gebroeders, zonen van wijlen Jan Willem Berijs, voor henzelf en Peter zoon van wijlen Willem berijs als momber en Willem zoon van wijlen Willem Laureijs als toeziener van Jan, Kathelijn, Grietke, Willemke en Heijlke, broer en zusters, onmondige kinderen van wijlen Jan Willem Berijs welke kinderen voors. wijlen Jan Willem Berijs verwekt had bij wijlen Elijsabet zijn vrouw, dochter van wijlen Willem Laureijs, verkopen aan Heijliger zoon van wijlen Jan Willem Berijs uit het eerste huwelijk een stuk beemd gelegen te Tilburg in Athtermall tussen:
Anthonis Denijs Meijnaerts en Kathelijn de
weduwe van Willem Wouter Jacops een zijde
de stroom genaamd die Leije ander zijde
Claeus Andries van Gorcum een einde
de rector van Sint Anthonis altaar in de
kerk van Tilburg ander einde.
Heijliger moet sHeren schouwen van de Leije onderhouden.
Er is voorwaarde gesteld, dat als de onmondige kinderen tot hun mondige jaren gekomen zijnde op dit stuk land zelf zullen vertijen, dat dan de momber en toeziener en Peter, Adriaen en Gerart, gebroeders, los en voortaan ongehouden zullen zijn van de veste en gelofte, die ze bij deze voor hen gedaan hebben.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg, R 293 fol. 24r-v 
Family F1767
 
205 19 mei 1632:
Genoemd Nicolaas de Vos fs Niclaes en Maeijken fa Pieter de Cherf, zijn huisvr.
Bron: E-mail Marianne Gossije over familie Coles d.d. 22-2-2004

26 november 1642:
Dezelfde Maeyken wordt genoemd als de zuster van Pieter de Cherf, haar moeder is Jacquemijntje Chieux en haar oudoom is Jaques Chieux.
Bron: E-mail Marianne Gossije over familie Coles d.d. 22-2-2004.


16 november 1647:
Bartholomeeus de Vos, oom paternel van halven bedde, en Franchois Florison, won. Sluis, maternel, leggen de eed af als voogden over Nicolaes de Vos, oud 5 jaar, wees van Nicolaes de Vos fs. Nicolaes, moeder is Maijken de Cherff.
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 RAZVL nr. 487. 
Family F1141
 
206 19 september 1657:
Bartholomeeus Pauwels, schepen dezer stede, legt de eed af als voogd over Jan oud 13 jaar, wees van Claeijs Blanckaert, moeder is Janneken van den Abeele.
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 RAZVL nr. 487. 
Family F1163
 
207 2 februari 1675:
Neeltje Adriaen Mertens koopt haar kinderen Magdaleenke (18), Adriaan (16), Peter (12), Adriaentie (10), Cornelis (7) en Margriet (2,5) uit.
Bron: Aanvulling kwartierstaat Bastiaanssen, GTMWB 1989 p. 195 
Family F2697
 
208 2 februari 1697:
Thomas Cornelis van Baest momboir en Willem Jans Spijckers toesiender over 2 onmodnige kinderen van wijlen Adriaen Cornelis van Baest daer moeder aff is Adriaentie Jan Spijckers.
Bron: Eden van voogden in Tilburg, oRA Tilburg inv.nr. 668 en 669, http://www.regionaalarchieftilburg.nl 
Family F2626
 
209 2 juli 1685:
Adriaen Adriaensse van Hemert (gehuwd met Maria Jan van Grevenbroeck) transporteert goederen aan Cornelis Jansse van Grevenbroeck.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Loon op Zand, invnr. 84 fol. 21 
Family F250
 
210 2 juni 1531:
Claeus zoon van wijlen Henrick Peter Aerts verkoopt aan Jan Cornelis Huijb Smitten een stuk erf liggende in weiland gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hoeven tussen:
erfenis van het Convent van Tongerlo een zijde
erfenis van Claeus Steven Reijnen waar een waterlaat
tussendoor gaat ander zijde
erfenis van Willem van Spaendonck een einde
de gemeijn straat ander einde,
wat Claeus gekocht had van Jan Claeus Steven Reijnen.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 279 f. 8v

8 mei 1533:
Peter zoon van wijlen Jan Zwijsen heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Claeus zoon van wijlen Henrick Peter Aerts een stuk heiveld, gelegen in de parochie van Tilburg gelegen voor die Blootbeempden, aldaar tussen:
erfnis van Peter Gerit Eelkens de Jonge een zijde
erfenis van Jan Michiel Roelofs ander zijde
de gemeijnt van Tilburg een einde
die Leije ander einde.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 281 f. 3r

15 maart 1538:
Claeus zoon van wijlen Henrick Weijmers verkoopt aan Claeus zoon van wijlen Henrick Peter Aerts een stuk land gelegen te Tilburg aan die Rijt in de Schijf.
Belendingen:
Peter Denijs Mutsaerts een zijde
Claeus Henrick Peter Aerts en Peter Lemmens ander zijde
Peter Denijs Mutsaerts een einde
Peter Lemmens ander einde
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 284 f. 45r

11 april 1543:
Peterke weduwe van Claeus Henrick Peter Aerts draagt over aan Adriaen en Hendrick, gebroeders, Marike hun zuster, haar kinderen, Bastiaen zoon van wijlen Peter Crillaerts als man van Marija en Steven Jan Steven Huijben als man van Henricka, dochters van haar, die ze gewonnen had bij Claeus haar man, alle tocht en recht van tochtenwege, dat ze bezat na de dood van Claeus haar man in een stede, te weten huis, hof, schuur, schaapskooi, schop en erfenis daaraan liggende, gelegen in de parochie van Tilburg aan die Rijt, tussen
Peter Lemmens - een zijde
Peter Denis Mutsaerts - ander zijde en een einde
de gemeijn straat - ander einde
Nog in een stuk land genaamd de Bocht gelegen als voor tussen:
Peter Lemmens beide zijden
de Heilige Geest van Tilburg - een einde
die gemeijn straat - ander einde.
Nog in een stuk land genaamd die Streep gelegen in de parochie voors. in die Schijve bij de Werfft tussen:
Peter Denijs Mutsaerts beide zijden
- een gemeijn akkerweg - een einde
- een waterlaat - ander einde.
Nog in een stuk land genaamd 't Dal gelegen in de parochie voors. in die Schijve tussen:
Jan die Vet - een zijde
de waterlaat - ander zijde en een einde
Cornelis Peter Berijs - ander einde
Nog in een stuk land ook geheten het Dal gelegen als voor tussen:
de voors.waterlaat - een zijde
Willem Peters en Herman Peter Hermans - ander zijde
Willem Peters - een einde
- een gebuur akkerweg - ander einde.
Nog in een stuk land genaamd de Molenpat gelegen in de parochie voors. in die
Schijve tussen:
een gemeijn akkerweg - een zijde
Heijlwich weduwe van Jan van Aerl en anderen - ander zijde
Peter Lemmens - een einde
Heijlwich weduwe van Goaijert Vet - ander einde.
Nog in een stuk heiveld gelegen in de parochie voors. voor die Bloetbeempden tussen:
Jan Michiel Stappaerts - een zijde
de kinderen van Peter Gherit Eelkens - ander zijde
die Leije - een einde
de gemeijnt aldaar - ander einde.
Zij zal uit de voors. goederen jaarlijks haar leven lang heffen 4 mud rogge en daartoe zal ze woning hebben in het voors.huis en een stoel in de haard.

Adriaen en Henrick, gebroeders, en Marike hun zuster, kinderen van wijlen Claeus Henrick Peter Aerts, die Claeus verwekt had bij Peterke zijn vrouw dochter van wijlen Peter Mutsaerts verkopen aan Steven Jan Steven Huijben en Bastiaen voors. elk 1/5 deel hen toebehorende in een huis, hof,schuur, schop, schaapskooi en erfenis daaraan liggende gelegen in de Parochie van Tilburg in die Rijt en voorts in alle percelen in de voors.tochtbrief begrepen, behalve het laatste stuk heiveld, dat hier niet beroerd wordt, gelegen en ter reengenoten ut supra.
Steven en Bastiaen zullen daaruit gelden 26 lopen rogge erfpacht aan verscheidene personen in den Bosch in de maat aldaar.
4 lopen rogge erfpacht aan de rector van Onze Lieve Vrouwe altaar in het nieuwe koor in de kerk van Tilburg.
Ca 2 stuivers en ½ stuiver erfcijns aan de erfgenamen van Dierck Borchgreefs. Nog hiertoe de wegen, paden en 's Heren schouwen te onderhouden. Aan Peterke weduwe van Claeus Henrick Peter Aerts, hun schoonmoeder, jaarlijks haar leven lang uit te reiken 4 mud rogge en die te lossen de eerste lichtmis na haar dood met 352 karolus gulden en haar te laten volgen al wat Bastiaen en Steven voors.heden geloofd hebben.

Gekomen zijn voor de schepenen Bastiaen zoon van wijlen Peter Crillaerts als man van Marija en Steven Jan Steven Huijben als man van Henricka, dochters van wijlen Claeus Henrick Peter Aerts, en ze hebben een erfdeling gemaakt van de erfelijke goederen, die hen in de naam als voor aangekomen waren van wijlen Claeus hun schoonvader eensdeels en voorts door opdracht van de andere kinderen van Claeus voors.benevens ook door resignatie der tocht van Peterke weduwe van Claeus Henrick Peter Aerts. Zo zal Steven voors. hebben een huis,hof etc. voors. 26 lopen rogge erfpacht

Gekomen zijn voor de schepenen Bastiaen zoon van wijlen Peter Crillaerts als man van Marija en Steven Jan Steven Huijben als man van Henricka, dochters van wijlen Claeus Henrick Peter Aerts, en ze hebben een erfdeling gemaakt van de erfelijke goederen, die hen in de naam als voor aangekomen waren van wijlen Claeus hun schoonvader eendeels en voorts door opdracht van de andere kinderen van Claeus voors.benevens ook door de resignatie der tocht van Peterke weduwe van Claeus Henrick Peter Aerts.
Zo zal Steven voors. hebben een huis, hof, schuur, schop, schaapskooi enn erf en daartoe de eerste twee stukken land te weten die Boscht en de Streep, supra in de tochtbrief begrepen.Hieruit zal Steven gelden, uit huis, hof etc.voors.26 lopen rogge erfpacht aan verscheidene personen in den Bosch in de maat aldaar te leveren. 4 lopen rogge erfpacht uit de Bocht aan de recor van Onze Lieve vrouwe altaar in het nieuwe koor in de kerk van Tilburg.
's Heren schouwen te onderhouden.
Nog hiertoe Peterke zijn schoonmoeder daaruit te gelden 2 mud rogge jaarlijks haar leven lang, te lossen de eerste lichtmis na haar dood met 176 karolus gulden en haar te laten volgen en te doen al wat hij haar heeft toegezegd. Hij heeft geloofd deze pachten en kommer te betalen, zodat Bastiaan, zijn goeder en noch zijn nakomelingen daar geen last van hebben. met voorwaarden, mocht er voor Steven op zijn deel nog enige kommer komen boven de reeds genoemde, dan zullen Steven en Bastiaen deze gelijk betalen.

Hiertegen zal Bastiaens voors. hebben alle anderen percelen in de voors.tochtbrief begrepen, die Steven voors. niet toegedeeld zijn en ook uitgenomen het laatste heiveld.
Waaruit Bastiaen zal gelden ca 2½ stuiver erfcijns aan de erfgenamen van Dierck Borchgreefs en de wegen, paden en 's Heren schouwen te onderhouden.
Nog hiertoe Peterke zijn schoonmoeder te gelden 2 mud rogge jaarlijks haar leven lang en die te lossen de eerste lichtmis na haar dood met 176 karolus gulden. Onder voorwaarden ut supra.

Daar Peterke weduwe van Claeus Hendrick Peter Aerts overgegeven had aan haar wettige kinderen de tocht en recht van tochtenwege, wat ze bezat na de dood van Claeus voors.,haar man,in een huis, hof, schuur, schaapskooi en erfenis etc.en verder in alle percelen in de tochtbrief gespecificeerd, en Bastiaen zoon van wijlen Peter Crillaerts en Steven Jan Steven Huijben de andere kinderen van Claeus en Peterke daarin uitgekocht en onder elkaar gedeeld hebben, zo zijn gestaan voor schepenen Bastiaen en Steven, haar schoonzoons voors., en ze hebben geloofd als schuldenaars haar te betalen elk een jaarlijkse en erfelijke pacht haar leven lang van 2 mud rogge uit de goederen begrepen in de deelbrief van elk van hen en ze geloven elk die 2 mud rogge te waren. Met voorwaarden dat Steven en Bastiaen die 4 mud rogge moeten lossen de eerste lichtmis na de dood van Peterke voors. en met de som van 352 karolus guldens van 20 stuivers per stuk, samen met de pacht en achterstel van de 4 mud rogge, om dan onder de kinderen van Claeus en Peterke voors. in gelijke porties gedeeld te worden.
Nog heeft Steven geloofd Peterke voors. in het huis, hof etc., hem toegedeeld, inwoning te geven met een kamer ter harer gerieve, een stoel in de haard, daartoe warmoes en scherbier, wassing en wringing en havening en dit zolang zij leven zal.
In margine:
Henrick zoon van wijlen Claeus Peter Aerts, Maria zijn zuster en Henrick voors. en met hem Melis Adriaen Melissoen, momber en toeziener van Leneart en Claeuske, broer en zus, kinderen van Adriaen Claeus Peter Aerts, hebben bekend, dat afgelost is door Bastiaen en Steven in het contract begrepen de voors.352 karolus gulden na de dood van Peterke. 22 mei 1564 benevens ook door resignatie der tocht van Peterke weduwe van Claeus Henrick Peter Aerts.
Zo zal Steven voors.hebben een huis, hof, schuur, schop, schaapskooi en erf en daartoe te eerste twee stukken land te weten die Bocht en de Streep, supra in de
tochtbrief begrepen. Hieruit zal Steven gelden, uit huis, hof etc. voors.26 lopen rogge erfpacht aan verscheidene personen in den Bosch in de maat aldaar te leveren.
4 lopen rogge erfpacht uit de Bocht aan de rector van Onze Lieve Vrouwe altaar in het nieuwe koor in de kerk van Tilburg.
's-Heren schouwen te onderhouden.
Nog hiertoe Peterke zijn schoonmoeder daaruit te gelden 2 mud rogge jaarlijks haar leven lang, te lossen de eerste lichtmis na haar dood met 176 karolus gulden en haar te laten volgen en te doen al wat hij haar heeft toegezegd. Hij heeft geloofd deze pachten en kommer te betalen, zodat Bastiaan, zijn goederen nog zijn nakomelingen daar geen last van hebben. Met voorwaarden, mocht er voor Steven op zijn deel nog enige kommer komen boven de reeds genoemde, dan zullen Steven en Bastiaan deze gelijk betalen.

Hiertegen zal Bastiaen voors hebben alle andere percelen in de voors.tochtbrief begrepen, die Steven voors.niet toegedeeld zijn en ook uitgenomen het laatste heiveld.
Waaruit Bastiaen zal gelden ca 2½ stuiver erfcijns aan de erfgenamen van Dierck Borchgreefs en de wegen, paden en 's Heren schouwen te onderhouden. Nog hiertoe Peterke zijn schoonmoeder te gelden 2 mud rogge jaarlijks haar leven lang en die te lossen de eerste lichtmis na haar dood met 176 karolus gulden. Onder voorwaarden ut supra.

Daar Peterke weduwe van Claeus Henrick Peter Aerts overgegeven had aan haar wettige kinderen de tocht en recht van tochtenwege, wat ze bezat na de dood van Claeus voors., haar man, in een huis, hof, schuur, schaapskooi en erfenis etc. en verder in alle percelen in de tochtbrief gespecificeerd, en Bastiaen zoon van wijlen Peter Crillaerts en Steven Jan Steven Huijben de andere kinderen van Claeus en Peterke daarin uitgekocht en onder elkaar gedeeld hebben, zo zijn gestaan voor schepenen Bastiaen en Steven, haar schoonzoons voors., en ze hebben geloofd als schuldenaars haar te betalen elk een jaarlijkse en erfelijke pacht haar leven lang van 2 mud rogge uit de goederen begrepen in de deelbrief van elk van hen en ze geloven elk die 2 mud rogge te waren.
Met voorwaarden dat Steven en Bastiaen die 4 mud rogge moeten lossen de eerste lichtmis na de dood van Peterke voors. in het huis, hof etc., hem toegedeeld, inwoning te geven met een kamer ter harer gerieve, een stoel in de haard, daartoe warmoes en scherbier, wassing en wringing en havening en dit zolang zij leven zal.
In margine:
Henrick zoon van wijlen Claeus Peter Aerts, Maria zijn zuster en Henrick voors. en met hem melis Adriaen Melissoen, momber en toeziener van Lenaert en Claeuske, broer en zus, kinderen van Adriaen Claeus Peter Aerts, hebben bekend, dat afgelost is door Bastiaen en Steven in het contrac begrepen de voors. 352 karolus gulden na de dood van Peterke. 22 mei 1564

Henrick zoon van wijlen Claeus Henrick Peter Aerts en Marike zijn zuster en Bastiaen en Steven voors, hebben verkocht en overgegeven aan Adriaen zoon van wijlen Claeus Henrick Peter Aerts, hun broer en zwager, elk 1/5 deel hen toebehorende in
een stuk heiveld gelegen in de parochie van Tilburg voor de Bloedbeempden, het geheel tussen erven ut supra in de tochtbrief.
's Heren schouwen van de Leije te onderhouden.

Adriaen en Henrick, gebroeders, en Marike hun zuster, kinderen van wijlen Claeus Henrick Peter Aerts, Bastiaen zoon van wijlen Peter Crillaerts als man van Marija en Steven Jan Steven Huijben als man van Henricka, dochters van wijlen Claeus Hernick Peter Aerts hebben verkocht en overgegeven aan Adriaen zoon van wijlen Jan van Ghestel een stuk erf in land en weide, groot ca 7 lopensaet en 6½ roeden, gelegen in de parochie van Tilburg in de Hoeve bij de Spijker tussen:
het Godshuid van Tongerlo - een zijde
Aert Jan Veramelvoert en het Godshuis van
Tongerlo - ander zijde
Peter Heijsten - een einde
de gemeijn straat - ander einde.
Hieruit te gelden:
23 lopen rogge erfpacht aan Claeus Henrick van Ghierl.
1½ stuiver erfcijns aan Jacop Henrick Emmen in Oisterwijk.
Hiertoe te wegen 3 lopensaet land toebehorende aan Peter Heijsten liggende achter aan het eind van het voors.stuk land en 'Heren schouwen van de waterlaat tussen het erf van Tongerlo lopende te onderhouden.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 290 f. 3r-5v 
Family F644
 
211 2 maart 1534:
Jan zoon van wijlen Goeijaert vanden Kerckhooff had verkocht aan Laureijs zoon van wijlen Sijmon Heijsten, Arijaen Jan van Gorp, Aert zoon van wijlen Jan Gerits en Jan zoon van wijlen Anthonis tsHeerden 2 vijfde delen in twee stukken beemd, het ene stuk gelegen in de Sporckt, tussen:
erfenis van Laureijs Hanrick Zwijsen een zijde
ut supra (zoals voor) en het andere stuk land genaamd de Teengieter gelegen ut supra (als voor).
Jan Goeijaert vanden Kerckhooff had op deze twee vijfde delen beloofd aan Aleijt weduwe van Goeijaert vanden Kerckhooff, zijn moeder, haar haar leven lang te onderhouden van wat ze nodig had. Zo is gestaan voor schepenen Aleijdt voors en ze heeft beloofd op al haar goederen aan Laureijs met de zijnen ut supra (zoals voor) dat ze de twee vijfde delen van de beemden nooit meer zal zoeken of moeien.
Bron: J.R.O. Trommelen: Rechterlijk Archief Tilburg inv.nr. 281 fol. 36r-v

17 februari 1552:
Kond zij eenieder, dat gekomen en gestaan zijn geweest voor schepenen Elijsabet weduwe van Jan Anthonis 'sHeerde dochter van wijlen Sijmon Herman Heijsten met Jan zoon van Marten Pauwels Peters, haar huidige man en voogd, ter ener zijde, en Henrickse en Anthoniske, gezusters, dochters van Elijsabet en wijlen Jan Anthonis 'sHeerde voornoemd, met Joest en Herman, gebroeders, zonen van wijlen Peter Herman Heijsten als mombers vanHenrickske en Anthoniske voors. daartoe gekozen en door de rechter hen gegeven zoals gewoonte en recht is, nog dezelfde Joest en Herman, gebroeders voors., als mombers van Sijmon onmondige zoon van Elijsabet en wijlen Jan Anthonis 'sHeerde voornoemd, niet tegenwoordig zijnde, waar Joest en Herman, mombers voors., voor instonden en geloofden, ter anderer zijde en ze hebben om beters wil en om twist en onmin, die in de toekomst ter avonturen tussen hen en de voorkinderen van Elijsabet voornoemd en tussen de nakinderen van Elijsabet voors., door Jan zoon van wijlen Marten Pauwels Peters uit haar verwekt en nog te verwekken, mocht rijzen, die te verhoeden, een zeker accoord en scheiding beraamd en gemaakt, zoals hier volgt, te weten, dat de voornoemde drie kinderen uit het eerste huwelijk van Elijsabet en de kinderen uit het tweede huwelijk, die de voors. Jan Marten Pauwels uit dezelfde Elijsabet reeds heeft verwekt en in de toekomst uit haar zal mogen verwekken en verkrijgen, van alle goederen gekomen zijnde van wijlen Jan Anthonis 'sHeerde en Elijsabet voornoemd en ook van Jan Marten Pauwels voors., haar huidige man, en nog in de toekomst aan de voors. Elijsabet en Jan Marten Pauwels haar man voors. enigszins aankomen, versterven en blijven zullen, zowel in de havelijke als erfelijke goederen, de voornoemde voorkinderen en nakinderen van Elijsabet voornoemd zullen zijn en blijven één kinderschaar en hoofd voor hoofd in deze goederen en even diep te delen, zodra deze deelbaar zullen vallen.
Zo is ook voorwaarde gesteld, dat de voors. Jan zoon van Marten Pauwels geen van de voors. erfelijke goederen zal mogen verkopen, vertieren, bezwaren noch belasten dan tot profijt en oirbaar voor de gemeenschappelijke goederen voors.en met toestemming van de voors. voorkinderen of hun mombers en vrienden voornoemd, naar met de havelijke goederen voornoemd zijn eigen wil te mogen doen.
Zo zal hij en Elijsabet zijn huisvrouw voors. gehouden zijn, als één van de voorkinderen voors. tot huwelijk gekomen zal zijn, deze van huwelijksgoed te voorzien, uitzet te geven en te goeden, te weten elk van hen 12 karolus gulden gereed geld eens te geven, 20 stuivers voor elke karolus gulden voors. te rekenen, een betamelijk bed met toebehoren, een kist of schrijn, 2 kleren met haak of mantel, zoals gewoonte, behalve dat elk van de voors. voorkinderen de een na de andere twee jaren vertoeven en verbeiden zullen eer zij, op alle manieren zoals voors. staat.
Partijen hebben geloofd, ter ener en ter anderer zijde voornoemd, elk in de naam als voor super se et bona sua etc. dit accoord en erfscheiding voors. voor elkaar vast en onverbrekelijk te onderhouden en elkaar van hetgeen voors. staat te voldoen en te laten volgen op alle manieren zoals voors. staat, zonder arglist.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 297 fol. 71r-v

31 januari 1553:
Anthonis zoon van wijlen Gherit Lambrecht van Boerden als man en momber van Katherina dochter van wijlen Jan Goijaerts vanden Kerckhoff heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan zoon van Marten Pauwels Peters en Elijsabet zijn tegenwoordige huisvrouw dochter van wijlen Sijmon Herman Heijsten en weduwe van Jan Anthonis sHeerden met haar voor- en nakinderen, met afgaan en vertijen, een stuk land hem toebehorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Horevoirt tussen:
erfenis van Aert Jan Ghenen beide zijden
erfenis van Jan Marten Pauwels en Elijsabet zijn
huisvrouw met haar kinderen een einde
erfenis van Jan Henrick Hixpoirs met Mechtelt eius filia ander einde,
zoals hij zeide.
Hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk behalve dat Jan, koper, met de zijnen voors. daaruit zullen moeten betalen een halve braspenning erfcijns aan de Heer van Tilburg.
Anthonis verkoper voors. heeft verder geloofd dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en alle andere kommer en calangies daarop komende voor hem allemaal af te doen.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 298 fol. 74r 
Family F2087
 
212 2 maart 1534:
Jan zoon van wijlen Goijaert vanden Kerckhooff als man en momber van Cornelia zijn huisvrouw, dochter van wijlen Sijmon Herman Heijsten, heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Laureijs zoon van wijlen Sijmon Heijsten, Arijaen Jan van Gorp, Aert zoon van wijlen Jan Gerits en Jan Thonis sHeerden, een vijfde deel in een beemd genaamd de Sporckt, de gehele beemd gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Sporckt, aldaar tussen:
erfenis van Laureijs Hanrick Zwijsen een zijde
erfenis van Hanrick Vermee ander zijde
de Landscheiding van Breda een einde
die Leije ander einde.
Nog een vijfde deel in een beemd genaamd de Teengieter, welke beemd deelt tegen de Broeders van Mechelen, de gehele beemd gelegen in de parochie voors after die Flasen.

Aert zoon van wijlen Jan Gerits als man van Dijmpna zijn huisvrouw, dochter van wijlen Sijmon Herman Heijsten heeft wettelijk en erfelijk, verkocht en overgegeven aan Jan Ghoeijaerts vanden Kerckhooff een stuk land, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Horenvoert, aldaar tussen:
erfenis van Jan Goeijaert vanden Kerckhooff, een zijde
erfenis van Laureijs Sijmon Heijsten ander zijde
erfenis van wijlen Ghijsbrecht van Boerden een einde
erfenis van Jan Ghoeijaert vanden Kerckhooff ander einde.

Laureijs zoon van wijlen Sijmon Heijsten heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan zoon van wijlen Goeijaert vanden Kerckhooff een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Horenvoert, aldaar tussen:
erfenis van Gerit Peter Mutsaerts een zijde
erfenis van Jan Goeijaert vanden Kerckhooff ander zijde en een einde
erfenis van wijlen Ghijsbrecht van Boerden ander einde.
Toegevoegd:
Aert Jan Gerits, Jan Anthonis tsHeerde, Arijaen Jan van Gorp en Lambrecht Hoeffmans consenterunt et haec nulla sit (hebben goedgevonden en [er is geen bezwaar] tegen deze overdracht). De leste december anno 1535.

Jan zoon van wijlen Goeijaert vanden Kerckhooff had verkocht aan Laureijs zoon van wijlen Sijmon Heijsten, Arijaen Jan van Gorp, Aert zoon van wijlen Jan Gerits en Jan zoon van wijlen Anthonis tsHeerden 2 vijfde delen in twee stukken beemd, het ene stuk gelegen in de Sporckt, tussen:
erfenis van Laureijs Hanrick Zwijsen een zijde
ut supra (zoals voor) en het andere stuk land genaamd de Teengieter gelegen ut supra (als voor).
Jan Goeijaert vanden Kerckhooff had op deze twee vijfde delen beloofd aan Aleijt weduwe van Goeijaert vanden Kerckhooff, zijn moeder, haar haar leven lang te onderhouden van wat ze nodig had. Zo is gestaan voor schepenen Aleijdt voors en ze heeft beloofd op al haar goederen aan Laureijs met de zijnen ut supra (zoals voor) dat ze de twee vijfde delen van de beemden nooit meer zal zoeken of moeien.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg, R 281 fol. 36r-v 
van Heijst, Sijmon Herman Daniel (I4293)
 
213 2 maart 1629:
Geeridt Hendrick Geerits en Adriaen Hendricxssen Haemers maken een boedelscheiding. De goederen zijn aangekomen van Raes Diercxssen van Grevenbroeck.

Geeridt Hendrick Geerits transporteert goederen aan Adriaen Hendricxssen Haemers.
Bron: Index ORA Loon op Zand inv.nr. 65 fol. 82, 82v

9 februari 1646:
Jan Geerit Diercxssen van Broechoeven en Aert Aertssen Oostvogel bekennen voor hun zwager Peter Mertenssen schuldig te zijn aan Adriaen Hendricxssen Haemers een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 16-1-1657 bij Elias Jan Diercx, namens de weduwe en kinderen van Adriaen Haemers, ingelost is.

Jan Geeirdt Diercxssen bekent schuldig te zijn aan Adriaen Hendricxssen Haemers een bedrag van 90 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 14-12-1661 bij Elias Jan Diercx, namens Peeterken de weduwe en kinderen van Adriaen Haemers, ingelost is.
Bron: Index ORA Loon op Zand inv.nr. 71 fol. 93v, 94

14 april 1651:
Jan Hendricxssen de jonge bekent schuldig te zijn aan Adriaen
Hendricxssen Haemers een bedrag van 120 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 3-2-1667 bij Jan,
Aerdt en Peter, zonen van Adriaen Henricxssen Hamers, Adriaen Segers
Mutsaerts, Jan Elias Janssen en Joost Reijnder Adriaens, voogd over de
onmondige kinderen van Elias Janssen, ingelost is.
Bron: RHC Tilburg online: Nadere toegangen Loon op Zand R 73 fol. 102v

7 oktober 1651:
Jan Geeridt Diercxssen van Broechoven bekent schuldig te zijn aan
Adriaen Hendrick Haemers een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 16-1-1657 bij
Elias Jan Diercxssen ten behoeve van de weduwe en kinderen van Adriaen Hamers ingelost is.
Bron: RHC Tilburg online: Nadere toegangen Loon op Zand R 73 fol. 121v 
Family F2116
 
214 2 november 1531:

Gerit Lambert Hoeffmans, weduwnaar van Lijsbeth zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peter van Spaendonck draagt over aan Lambert Hoeffmans, Gerit Hanrick Smolders en Willem Peter van Spaendonck ten behoeve van zijn kinderen verwekt bij Lijsbeth voors, alle tocht en recht van tochtenwege
dat hij bezat in een huizing, hoving en erfenis daar aanliggende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd inden Berckdijkc, aldaar tussen:
erfenis van Lambert Goeijaerts Jan Verbunt en
meer anderen, waar een waterlaat tussendoor gaat een zijde
efenis van Peter vanden Hoeff ander zijde
erfenis van Lucas van Amersoeijen en meer anderen een einde
de gemeijnt van Tilburg ander einde.
Nog hiertoe een stuk heideveld gelegen als voor tussen:
erfenis van Peter vanden Hoeff een zijde
erfenis van Lucas van Amersoeijen ander zijde
de voors erfenis en die van Peter voors een einde
erfenis van Cornelis Peters en meer anderen ander einde.

Gerit voors draagt over aan Lambert Hoeffmans, Gerit Hanrick Smolders en Willem Peter van Spaendonck ten behoeve van zijn kidneren alle tocht en recht van tochtenwege dat hij had en bezat in een stuk land, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve tussen:
erfenis van Denis Mutsaerts een zijde
een gebuurweg ander zijde en een einde
erfenis van Anthonia Arijaen Lemmens ander einde.
Nog in een stuk land gelegen als voor tussen:
erfenis van Denis Meijnaerts een zijde en een einde
een gemeijne gebuurweg ander zijde
erfenis van Denis Mutsaerts ander einde.
Nog in een stuk land gelegen als voor tussen:
erfenis van Jan die Bont een zijde
erfenis van Jan Verbunt ander zijde
erfenis van Pauwels Vels een einde
een gemeijne gebuurweg ander einde.
Nog in een stuk land gelegen als voor tussen:
erfenis van Lenaert Mutsaerts een zijde
erfenis van Pauwels Vels ander zijde
erfenis van Claes die Wijse, waar een gemeijne
waterlaat tussendoor gaat een einde
het vorige stuk land ander einde.

Kathelijn weduwe van Jan Hanrick Smolders, dochter van wijlen Peter van Spaendock draagt over aan Gerit Hanrick Smolders en Willem Peter van Spaendonck als momber en toeziener van de onmondige kinderen van Kathelijn en van wijlen Jan voors ten behoeve van hen alle tocht en recht van tochtenwege, dat ze had en bezat in een huizing, hoving en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in de Berckdijck, aldaar tussen:
erfenis van Lambert Goeijaert Jan Verbunt, waar
een waterlaat tussendoor gaat een zijde
erfenis van Peter vanden Hoeff ander zijde
etc ut supra.
Nog in een stuk heideveld gelegen als voor tussen:
erfenis van Peter vanden Hoeff een zijde
etc ut supra.

Kathelijn voors heeft overgedragen aan Gerit Hanrick Smolders en Willem Peter van Spaendonck als momber en toeziener van de kinderen ut supra alle tocht en recht van tochtenwege, dat ze had en bezat in een stuk land, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve, aldaar tussen:
erfenis van Denis Mutsaerts een zijde
een gemeijne gebuurweg ander zijde en een einde
en verder in toto ut supra (in alles zoals boven) zoals dat in de acte van Gerit voors staat.

Willem en Hanrick, gebroeders, zonen van wijlen Peter van Spaendonck, die Peter voors gewonnen had bij zijn huisvrouw Margriet, dochter van wijlen Boeijen Rosen, Willem voors en met hem Gerit Hanrick Smolders als momber en toeziener van de onmondige kinderen van wijlen Jan Hanrick Smolders, die Jan voors gewonnen en verkregen had bij Kathelijn zijn vrouw, dochter van wijlen Peter en Margriet; Lambert Hoeffmans, Gerit zijn zoon, Gerit Hanrick Smolders en Willem Peter van Spaendonck als momber, toeziener, vrienden en magen van de onmondige kinderen van Gerit Lambert Hoeffmans, die Gerit gewonnen en verkregen had bij wijlen Lijsbeth zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peter van Spaendonck hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Boudewijn zoon van wijlen Peter van Spaendonck, hun broer en oom, elk hun recht en deel in huizing, hoving en erfenis daaraan liggende en daartoe behornde, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd inden Berckdijck, aldaar tussen:
erfenis van Lambert Goeijert Jan Verbunt en meer
anderen waar een waterlaat tussendoor gaat een zijde
erfenis van Peter vanden Hoeff ander zijde
etc ut supra.
Nog elk zijn recht en deel in een stuk heideveld gelegen als voor tussen:
erfenis van Peter vanden Hoeff een zijde
erfenis van Lucas van Amersoeijen ander zijde
etc ut supra.
Boudewijn koper voors moet hieruit gelden:
3½ mud en 4 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht aan diverse personen en die te betalen en te leveren, waar man die van rechtswege schuldig is te leveren.
2 stuivers erfcijns jaarlijks aan de erfgenamen van Henrick Emmen in Oisterwijk.
Mocht er een zekere kommer voor Boudewijn koper voors komen van Denis Mutsaerts van 1 mud rogge jaarlijkse erfpacht wat Denis voors gewoon is te beuren op een erfenis in Oerle, nu toebehorende aan Jan Meeus Biekens cum aliis en op het voors huis, dat nu aan Boudewijn gevest is, dan zullen ze deze kommer gelijkelijk betalen, kinds-kinds gelijk.

Willem en Boudewijn, gebroeders, zonen van wijlen Peter van Spaendonck, die Peter voors verkregen had bij Margriet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Boeijen Rosen; Willem voors en met hem Gerit Hanrick Smolders als momber en toeziener van de onmondige kinderen van wijlen Jan Hanrick Smolders, die Jan voors gewonnen en verkregen had bij Kathelijn zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peter en Margriet voors; Lambert Hoeffmans, Gerit zijn zoon, Gerit Hanrick Smolders en Willem Peter van Spaendonck als momber, toeziener, vrienden en magen van de onmondige kinderen van Gerit Lambert Hoeffmans, die Gerit voors verkregen had bij wijlen Lijsbeth zijn vrouw, dochter van wijlen Peter en Margriet voors, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Hanrick zoon van wijlen Peter van Spaendonck, hun broer en oom, elk zijn deel in een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve, al daar tussen:
erfenis van Denis Mutsaerts een zijde
een gemeijne gebuurweg ander zijde en een einde
erfenis van Anthonia Arijaen Lemmens ander zijde.
Nog in een stuk land gelegen als voor tussen:
erfenis van Denis Meijnaerts een zijde en een einde
etc ut supra in de tochtbrief van Gerit voors.
Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 279 f. 17v-18v

20 september 1532:
Boudewijn zoon van wijlen Peter van Spaendocnk heeft als een principaal schuldenaar beloofd te betalen aan Gerit Hanrick Smolders en Willem Peter van Spaendonck als momber en toeziener van Jan Gerit Lambrechts, die Gerit gewonnen had bij wijlen Betten zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peter van Spaendonck, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 85 stuivers uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Beerckdijck, aldaar tussen:
erfenis van Peter vanden Hooff een zijde
een gemeijne waterlaat ander zijde
erenis van Lucas van Amersoijen een einde
de gemeijnt van Tilburg ander einde.

Staat te los met 68 karolus gulden van 20 stuivers per stuk. Mocht Jan van de wasdom niet kunnen leven dan zal Boudewijn zoveel penningen geven, dat Jan daarvan kan leven en ze zullen voor Boudewijn in mindering komen van de voors penningen en van de jaarlijkse cijns navenant, behalve dat Jan eerst verteerd moet hebben wat hij meer heeft dan de voors cijns.
Bron: RHC Tilburg, algemene protocollen rechterlijk archief, R 280 f. 12v 
Family F667
 
215 2 november 1531:
Boudewijn zoon van wijlen Peter van Spaendonck heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Willem zoon van wijlen Peter van Spaendonck, zijn broer, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 4 rijnsgulden van 20 stuivers uit een huizing, hoving en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd inden Berckdijck tussen:
erfenis van Peter vanden Hoeff een zijde
erfenis van Lemmen Goeijaert Jan Verbunt met
meer anderen ander zijde
erfenis van Lucas van Amersoeijen een einde
de gemeijnt van Tilburg ander einde.

Staat te los in 2 termijnen, te weten met Lichtmis over een jaar 40 rijnsgulden van 20 stuivers met 40 braspenningen tot financie en met Lichtmis over 2 jaar 34 rijnsgulden met ook 24 braspenningen of te lossen met zulk geld als nu in Brabant gevalueerd is, te weten met karolus guldens, de karolus gulden van 20 stuivers.

Boudewijn voors heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Gerit Hanrick Smoldes en Willem zoon van wijlen Peter van Spaendonck als momber en toeziener van de onmondige kinderen van wijlen Jan Hanrick Smolders, die Jan voors verkregen had bij Kathelijn zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peter van Spaendonck een jaarlijkse en erfelijke cijns van 4 rijnsgulden van 20 stuivers per stuk, voor Kathelijn in vruchtgebruik en haar onmondige kinderen ten erve, uit huis etc ut supra.

Te mogen lossen in twee termijnen te weten met Lichtmis over een jaar met 40 rijnsguldens van 20 stuiver per stuk en met 40 braspenningen ter financie en over 2 jaar met 24 rijnsguldens en 7 stuivers, ook met 24 braspenningen ter financie of met alzulk geld als nu in Brabant gevalueerd is, te weten de karolus gulden van 20 stuivers per stuk.

Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 279 f. 17r-v 
Family F668
 
216 20 april 1531:
Erfruil tussen Peter zoon van wijlen Denijs Mutsaerts de Jonge en Claeus zoon van wijlen Hanrick van Spaendonck als momber en Ghijsbert Peter Zegers als toeziener van de onmondige kinderen van wijlen Willem zoon van wijlen Hanrick van Spaendonck, die Willem gewonnen had bij Marie zijn vrouw dochter van Peter Claeus Zegers. Peter voors zal hebben een stuk land groot ongeveer 3½ lopensaet en 3 roeden in die Schijve ut supra.

Hiertegen zullen hebben Claeus en Ghijsbrecht vs t.b.v. de onmondige kinderen voors een stuk land, groot ongeveer 7½ lopensaet min 2 roeden, gelegen in Tilburg in die Rijt in die Vellingh Hoeff tussen:
erfenis van Cornelis Huijb Smitten een zijde
erfenis van Peter Gerit Smolders ander zijde
erfenis van Claes van Spaendonck een einde
die Heijstraet ander einde.
Hierover te wegen 2 lopen land.

Gerit Henrick Smolders en Ghijsbrecht Peter Claeus Zegers als momber en toeziener van de onmondige kinderen van wijlen Willem zoon van wijlen Henrick van Spaendonck verkopen deze drie stukken land ut supra aan Claeus zoon van wijlen Henrick van Spaendonck.
Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 279 f. 3r 
van Spaendonck, Niclaes Hendrick (I5329)
 
217 20 april 1531:
Marij weduwe van Willem zoon van wijlen Hanrick van Spaendonck heeft overgedragen aan haar wettige kinderen al haar tocht en recht van tochten in een stuk land, groot ongeveer 5 lopensaet min 5 roeden, gelegen in Tilburg in die Rijt in die Vellingh Hoeff tussen:
erfenis van Peter Gerit Smolders een zijde
erfenis van Marij voors ander zijde
erfenis van Claeus van Spaendonck een einde
die Heijstraet ander einde.
Nog een stuk heiveld gelegen als voor tussen:
erfenis van Claeus van Spaendonck een zijde en een einde
erfenis van Arijaen Leijten ander zijde
erfenis van Peter Gerit Smolders ander einde.
Nog een stuk heiveld gelegen als voor tussen:
erfenis van Arijaen Leijten een zijde en een einde
erfenis van Claeus van Spaendonck ander zijde
de gemeijnt van Tilborch ander einde.
Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 279 f. 3r

23 september 1550:
Henrick zoon van wijlen Willem van Spaendonck, Haijwich, Marie en Geertruijt, gezusters, dochters van wijlen Willem voors. met hun voogd, hebben wettelijk en erfelijk verkocht aan Jan zoon van wijlen Jan van Aerl de jonge, hun zwager, man en voogd van Aleijd dochter van wijlen Willem van Spaen donck voornoemd, met afgaan en vertijen etc., elk een vijfde deel hen toebehorende in een huis, hof, schuur met grond en toebehoren en erfenis daaraan liggende gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Rijt het gehele huis etc. gelegen tussen:
erfenis van Jan de Vet met zijn kinderen en Embrecht
de Canter ook met zijn kinderen een zijde
erfenis van Heijlwich weduwe van Goijaert Jan Vet met
haar kinderen ander zijde
erfenis van Embrecht met zijn kinderen voornoemd een einde
die gemeijn straat, waar een arm van een waterlaat
tussen door gaat ander einde.
Ze hebben beloofd elk zijn vijfde deel te waren en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen behalve dat Jan koper voors. uit het gehele huis etc. moet betalen:
10 lopen rogge erfpacht in een erfpacht van 3½ mud rogge in de maat van den Bosch en daar
te leveren aan Lambrecht vanden Broek
8 lopen rogge erfpacht aan het klooster van den Baseldonck op Sint Thomasdag te betalen.
sHeren schouwen van de arm van de waterlaat te onderhouden naar oude gewoonte. Ook zal Henrick zoon van wijlen Willem van Spaendonck bovengenoemd nog 6 jaar lang hebben inwoning in de hang kamer van het voors. huis en daartoe een stoel in de haard, gelovende verder de verkoper en ver koopsters bovengenoemd dit verkopen, overgeven, afgaan, opdragen en vertijen altijd vast etc.

Jan voors. als man van Aleijd dochter van wijlen Willem van Spaendonck heeft geloofd als schulde naar te betalen aan Marie dochter van wijlen Willem van Spaendonck, zuster van zijn huisvrouw, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 6 karolus gulden, 20 stuivers voor elke gulden gerekend, of die waarde in ander goed geld, dat ten tijde van de betaling gewoonlijk koers en gang zal hebben en van hand tot hand goede betaling zal zijn, te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis, waarvan de eerste termijn en betaaldag zal zijn en vervallen van lichtmis nu a.s. over een jaar uit huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende groot ca 5½ lopensaet gelegen in de paroc hie van Tilburg ter plaatse genaamd de Rijt tussen:
erfenis van Jan de Vet met zijn kinderen en Embrecht
de Canter ook met zijn kinderen een zijde
erfenis van Heijlwich weduwe van Goijaert Jan Vet met
haar kinderen ander zijde
erfenis van Embrecht met zijn kinderen voornoemd een einde
die gemeijn straat, waar een arm van een waterlaat
tussen door loopt ander einde.
Hij heeft beloofd te waren en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen en het voors. huis etc. altijd goed, zeker genoeg en weldogende te maken.

Te mogen lossen altijd met lichtmis met 110 karolus gulden, 20 stuivers voor elke gulden gerekend, of die waarde in ander goed gevalueerd geld daarvoor samen met de jaarcijns en achterstand behalve dat Jan of zijn nakomelingen dit met bamis tevoren op moeten zeggen als ze met lichtmis daarna de voors. los zullen willen doen, of ook als het Marie voors. gelieven en begeren zal de voor bamis te kennen gegeven en verkondigd zal zijn, dan zullen Jan of zijn nakomelingen schuldig zijn de voors. hoofdpenningen samen met de achterstand met lichtmis daarna op te brengen en te betalen, wat de voors. Jan en Marie elkaar op verbintenis van al hun goederen, hebbende en verkrijgende, beloofd hebben zonder arglist.

Jan zoon van wijlen Jan van Aerl de jonge als man van Aleijdt dochter van wijlen Willem van Spaen donck heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Henrick zoon van wijlen Willem van Spaendonck, Hadewich, Marie en Geertruijt, zijn gezusters, dochters van wijlen Willem voornoemd, met afgaan etc., een vijfde deel hem toebehorende in de helft van een stuk beemd onbedeeld liggen de, waarvan de andere helft toebehoort aan Claeus van Spaendonck, de gehele beemd groot ca 9 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Jacops Hoecxken tussen:
erfenis van de Tafelen van de Heilige Geest van Tilburg een zijde
erfenis van Claeus van Spaendonck voors. ander zijde
de landscheiding van het land van Breda en Tilburg een einde
die Leije ander einde
Nog een vijfde deel hem toebehorende in een stuk beemd, het gehele stuk groot ca 3½ lopensaet, ge legen in de parochie en plaats voors. tussen:
erfenis van de Tafelen van de Heilige Geest van Tilburg een zijde
erfenis van Adriaen Denijs Meijnaerts ander zijde
de landscheiding voors. een einde
die Leije ander einde.
Hij heeft beloofd te waren en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen behalve sHeren schouwen van de Leije voors. te onderhouden naar oude gewoonte en dit verkopen, overge ven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en in zijn naam te doen houden zonder enig wederzeggen.

Henrick zoon van wijlen Willem van Spaendonck, Marie en Geertruijt, gezusters dochter van wijlen Willem voors. met hun voogd, door Marie en Geertruijt etc., en Jan zoon van wijlen Jan van Aerl de jonge als man van Aleijd dochter van wijlen Willem voors. hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Hadewich dochter van wijlen Willem van Spaendonck, hun zuster, met afgaan en vertijen, elk een vijfde deel hen toebehorende in een stuk erf tot weide liggende gelegen in de paroc hie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Rijt het gehele stuk erf voors. tussen:
erfenis van Bastiaen Peter Crillaerts, waar een
hool tussen ligt, dat tot het voors. stuk erf behoort een zijde
erfenis van Claeus van Spaendonck ander zijde
erfenis van Cornelis Gherit Smolders, waar een arm van
een waterlaat tussen door loopt een einde
een gebuurweg ander einde.
Ze hebben beloofd te waren en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af etc., behalve dat ze sHeren schouwen van de arm van de waterlaat de stede van Claeus van Spaendonck te onder houden, wat het voors. stuk erf daarin schuldig is te houden.
De verkopers voors. hebben voorts geloofd dit verkopen, overgeven, opdragen etc.

Henrick zoon van wijlen Willem van Spaendonck, Marie en Hadewig gezusters, dochter van wijlen Willem voors. met hun voogd en Jan zoon van wijlen Jan van Aerl als man van Aleijd dochter van wijlen Willem voors. hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Geertruda dochter van wijlen Willem van Spaendonck, hun zuster, met afgaan en vertijen etc., elk een vijfde deel hen toebehorende in 2 stukken land gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve op die Vlastraet, het ene stuk groot ca 41 roeden, gelegen aldaar tussen:
erfenis van Jan Claeus Stevens een zijde en einde
erfenis van Gherit Henrick Smolders ander zijde
een gemeijne waterlaat ander einde.
Het andere stuk land groot ca 2 lopensaet en 22½ roeden gelegen aldaar tussen:
de voors. waterlaat een zijde
erfenis van Laureijs Henrick Lemmens met meer anderen ander zijde
erfenis van Jan de Vet met zijn kinderen een einde
scherp uitgaande ander einde
Ze hebben beloofd te waren en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen behal ve dat Geertruijt voors. het noordereind van het laatste stuk land voors. zal doen wegen 3 lopensaet en 1 vierdevaetsaet land daar achter aan gelegen, toebehorende aan Jan en Aerd, zonen van Meeus Peter Meeus, wat vroeger hier afgedeeld is, en daartoe te onderhouden dat gedeelte in het Coppen hecken, dat deze 2 stukken land voors. daarin moeten onderhouden en ook sHeren schouwen van de voors. waterlaat te onderhouden naar oude gewoonte.
Verkopers voors. hebben ook geloofd dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en in hun naam te doen houden zonder enig wederzeggen.

Dezelfde Henrick, Marie, Hadewich met hun voogd en Jan als man ut supra hebben overgegeven aan Geertruijt dochter van wijlen Willem van Spaendonck, hun zuster, samen met de pacht, die met licht mis l.l. verschenen is en die met lichtmis a.s. verschijnen zal, samen ook met de schepenbrieven etc. en met al het recht, elk een vijfde deel hen toebehorende in een jaarlijkse en erfelijke rente van 35 stuivers, te vergelden elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit huis, hof met zijn grond en toebe horen en erfenis daaraan liggende, groot ca 17 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter ste de genaamd Eijnthoven aan die Leemskuijlen tussen:
erfenis van Adraien Peter Huijben een zijde
die gemeijn straat ander zijde
erfenis van Willem vanden Gheijn een einde
die gemeijnt aldaar ander einde.
Welke rente voors. Wouter zoon van wijlen Willem Claeus Zegers als schuldenaar geloofd en gevest had aan Peter zoon van wijlen Claeus Zegers, zijn oom, ter tocht en diens wettige kinderen ten erve te blijven en welke rente voors. de voornoemde verkopers elk tot zijn deel aangekomen en verstorven is van Marie dochter van wijlen Peter Claeus Zegers, weduwe van Willem van Spaendonck, hun moeder
en die de voors. Marie, hun moeder, met haar kinderen toebedeeld en aangekomen was van wijlen Peter zoon van wijlen Claeus Zegers, hun vader voornoemd, zoals ze zeiden.
Ze hebben beloofd super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast etc. en alle kommer en calangies van hunnentwege en vanwege wijlen Peter zoon van wijlen Claeus Zegers voors. en vanwege al zijn nakomelingen daarop komende allemaal af te doen, behalve dat die rente te los staat met 25 karolus gulden volgens de losbrief, die naar ze zeiden daarvan is.

Haeijwich, Marie en Geertruijt, gezusters, dochters van wijlen Willem van Spaendonck met hun voogd en Jan zoon van wijlen Jan van Aerl de jonge als man van Aleijd dochter van wijlen Willem van Spaendonck voors. hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Henrick zoon van wijlen Willem van Spaendonck samen met de brieven en recht, met afgaan en vertijen, elk een vijfde deel hen toebehorende in een stuk land groot ca 2½ lopensaet of zo groot en klein als dat gelegen is in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Rijt in die Vellingh Hoeve, het gehele stuk land tussen:
erfenis van Cornelis Cornelis Jannen een zijde
erfenis van Claeus van Spaendonck ander zijde
ook aan erfenis van Claeus van Spaendonck, waar een weg
overgaat, waar de voors. Claeus door en over weegt een einde
die gemeijn straat genaamd die heijdstraet ander einde.
Nog hiertoe elk een vijfde deel hen toebehorende in een erfpacht van 14 lopen rogge, welke pacht eertijds Jan zoon van wijlen Jan Piers elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit een vier de deel toebehorende aan de voors. Jan zoon van wijlen Jan Piers in een hoeve met al haar toebeho ren, land, beemden en weiden, waar die ook gelegen zijn in harde, in weke, in diepe of in droge, welk ¼ deel van de voors. hoeve de voors. Jan zoon van wijlen Thomas Ghenen van de voors. Jan zoon van wijlen Jan Piers te pacht verkregen had en welke pacht voors. de voors. Jan zoon van wijlen Jan Piers overgegeven en opgedragen had aan Lambert zoon van wijlen Claeus Weijmers, zoals in brie ven van sHertogenbosch.
Welke pacht voors. eertijds Aleijdt de huisvrouw van gherit Jans gegouwen heeft en nu betalen Corne lis Cornelis Jans en Korst Lenaert Verbunt, zoals ze zeiden. Ze hebben beloofd elk zijn vijfde deel in het stuk land en de voors. erfpacht te waren en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies elk tot zijn deel daarop komende allemaal af te doen.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg, R 296 fol. 23r-26r 
Family F1454
 
218 20 april 1551:
na pasen.
Henrick Wouter Adriaens heeft overgegeven aan Laureijs zoon van wijlen Claeus Lambrecht Weijmers samen met de brieven en het recht met afgaan en vertijen een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, hem toebehorende, in alle grootte zoals dat gelegen is in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Cleijn Hasselt tussen:
erfenis van Adriaen Michiel Roelof een zijde en een einde
die gemeijn straten ander zijde en ander einde.
Welk huis etc. Henrick voors. gekocht had van Elen zoon van wijlen Jan Elen Mutsaerts en wat Elen voors. gekocht had van Bastiaen zoon van Jan Elen Mutsaerts, zijn broer, zoals meer volkomen blijkt in brieven van Tilburg.
Henrick bovengenoemd heeft geloofd super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en alle kommer en calangies van zijnentwege daarop komende allemaal af te doen.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 297 f 3v 
Family F1357
 
219 20 december 1637:
Pieter de Vos is met attestatie tot ons gecomen, litmaet geweest hebbende van de fransche gemeente te Marck en is daerop van ons aengenomen den 20 december.
Bron: Transcriptie lidmatenlijst Sint Anna ter Muiden 
de Vos, Pieter (I4779)
 
220 20 december 1675:
Franchois Coolen vervangende sijnen huijsvrouw Magdaleentie Castelijns verklaart schuldig te zijn aan Anthonij de Puijdt de somme van vijftig ponden grooten vlaams. Hij belooft het bedrag binnen een jaar tegen 5½ % rente terug te betalen. 
Family F985
 
221 20 februari 1664:
comp. Trijnken Sijbouts, wed. Francoijs Colleth, hij heeft nagelaten Anna, oud 15 jaar, Jacob, oud 9 jaar, en Maijcken, oud 6 jaar, ze heeft onvoldoende middelen om in het onderhoud der wezen te voorzien.
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 RAZVL nr. 487, fol 87 
Family F1143
 
222 20 januari 1532:
Huijbert Jan Leijten als man en momber van Kathelijn dochter van wijlen Jan van Gestel heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Wouter zoon van wijlen Anthonis Diercks een jaarlijkse en erfelijke pacht van 7 lopen rogge uit en van een weiland, groot ongeveer 2 bunder, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Velthoven, aldaar tussen:
erfenis van Gerit Jan sBonten een zijde
erfenis van de kinderen van wijlen Jan Backs van Broeckhoven ander zijde.
Welke 7 lopen rogge erfpacht aan Huijbert in de naam als voor ten deel gevallen was tegen de wettige kinderen van wijlen Jan van Gestel, en die Jan voors gekocht had van Roloff vanden Broeck Claeusz als gemachtigde van Hanrick Zeverijn Wouters en Jenneke diens huisvrouw, die Hanrick en Jenneke voors gekocht hadden van Marcelis zoon van wijlen Wiericks van Vessem en die Marcelis gekocht had van Hanrick zoon van wijlen Jan Peters man en momber van Lijsbeth, dochter van wijlen Jan Embert Aert Leijten en de voors Jan Embert Aert Leijten had die gekocht van Aert, Peter en Kathelijn kinderen van wijlen Aert Smolders.
Bron: Regionaal Archief Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 279 fol. 36r

18 februari 1534:
Huijbrecht Jan Leijten en Peter zoon van wijlen Jan Zwagemakers heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Anthonis Denis Meijnaerts een jaarlijkse en erfelijk cijns van 6 karolus gulden van 20 stuivers per stuk uit een huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Cleijn Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van de Heer van Tilburg een zijde en een einde
erfenis van Herman Gerit Hermans ander zijde
de gemeijn straat ander einde.
Nog uit een stuk erfenis in land en weiland liggende, gelegen als voor tussen:
erfenis van Kathelijn Borchmans een zijde
erfenis van Arijaen Michiel Roelofs ander zijde
erfenis van Peter Peter Mutsaerts een einde
de gemeijn straat ander einde.
Welk huis, hof met de erfenis voors en de erfenis in land en weide aan Huijbrecht voors toebehoren.
Nog een huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd bij die Kerck, aldaar tussen:
erfenis van Marij weduwe van Jan Hermans een zijde
de gemeijn straat ander zijde en een einde
erfenis van Peter Willem Huijben ander einde.
Nog uit een stuk land gelegen als voor tussen:
erfenissen van Cornelis en Gielis Jan Swagemakers een zijde en een einde
erfenis van Ghijsbrecht die Wagemaker ander zijde
erfenis van Peter Jan Zwagemakers ander einde.
Nog uit een stuk land gelegen als voor tussen:
erfenis van het Convent van Tongerlo een zijde
erfenis van Gielis Jan Zwagemakers ander zijde
erfenis van Peter Jan Zwagemakers een einde
erfenis van Peter Willem Huijben ander einde.
Welk huis,hof met de erfenis en de twee stukken land toebehoren aan Peter Jan Zwagemakers.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 281 fol. 33r

29 januari 1544:
Huijbrecht zoon van wijlen Jan Leijten heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Henrick Laureijs Zwijsen een jaarlijkse en erfelijke cijns van 63½ stuiver uit huis, hof,schuur,schaapskooi en erf, groot ca 23 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg in die Hoeven tussen:
Convent van Tongerlo - een zijde
Pauwels Laureijs Snijers en het Convent van
Tongerlo - ander zijde
Jan Adriaen Smolders en Cornelis Heijnen - een einde
die gemijn straat - ander einde.
Nog uit een stuk erf in weide groot ca 8 lopensaet gelegen in de parochie voors.aan die Cleijn Hasselt tussen:
Cornelis Heijnen - een zijde
Ariaen Michiel Roelofs - ander zijde
de gemeijnt dat Goerken - een einde
die gemeijn straat - ander einde.
Nog uit een huis, hof en erf groot ca 7 lopensaet, gelegen als voor tussen:
Peter Jan van Gestel - een zijde
Herman Gherit Hermans - ander zijde
de Heer van Tilburg - een einde
die gemeijn straat - ander einde.

Staat te los na de dood van Huijbrecht voors. en niet eerder met 50 karolus gulden van 20 stuivers samen met de jaarcijns en achetrstel, met Sint Jansmis tevoren op te zeggen.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 290 fol. 32v-33r

5 februari 1545:
Huijbrecht zoon van wijlen Jan Leijten verkoopt aan Willem zoon van wijlen Goijaert Geldens een stuk land groot ca 41 roeden, gelegen te Tilburg in die Hoeven aan de-Dorenboem tussen:
Cornelis Heijnen, daar een voetpad
tussen gaat een zijde
Huijbrecht voors ander zijde
het kind van Jan van Riel e.a een einde
Herman Gherit Hermans e.a. ander einde.
Daaruit te betalen 4 lopen rogge erfpacht aan Jan van Ghierl.
's Heren schouwen avn een arm van een waterlaat te onderhouden.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 291 fol. 47r

13 september 1547:
Huijbrecht zoon van wijlen Jan Leijten draagt over aan Cornelis Claeus van Ghierl samen met de brieven, die dat aangaan, met afgaan en vertijen, een jaarlijkse en erfelijke pacht van ½ mud rogge, die eertijds Cornelis Gherit Smolders als man van Maria dochter van wijlen Antonis Diercks geloofd had als schuldenaar te betalen aan Jan zoon van wijlen Jan Leijten elk jaar te betalen op lichtmis uit huis, hof en erfenis daaraan liggende gelegen te Tilburg in die Rijt tussen:
Claeus van Spaendonck en meer anderen een zijde
Jan Verbunt ander zijde
Denijs Meijnaerts en meer anderen een einde
die gemeijn straat ander einde.
Welke pacht Huijbrecht voors. verstorven was van wijlen Jan voornoemd, zijn vader, eensdeels en deels gekocht had van Joest zijn broer en van Cornelis Jan Zwagemakers als momber en Joest voors. als toeziener van de onmondige kinderen van wijlen Peter Jan Zwagemakers en uit Anna zijn vrouw dochter van wijlen Jan Leijten voors. verwekt.
Daarboven heeft Huijbrecht voors. geloofd super se et bona sua etc., hebbende en verkrijgende, aan Cornelis voors. deze pacht van dat half mud rogge voors. te waren en de onderpanden altijd goed, zeker genoeg etc. en alle kommer en calangie daarop koemnde allemaal zelf af te doen, behalve dat de voors. pacht te los staat met 25 karolus gulden.

Te mogen lossen altijd met lichtmis met 25 karolus gulden voors. en volgens inhoud van de losbrief, behalve dat hij het met Sint Jansmis tevoren op moet zeggen.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 294 folo. 14v-15r

29 mei 1556:
Huijbrecht zoon van wijlen Jan Leijten heeft geloofd als eerst aansprakelijke schuldenaar te gelden, te geven en wel te betalen aan Snellaert zoon van wijlen Jan Snellen een jaarlijkse en erfelijke pacht van een half mud rogge, elk jaar te betalen op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis, derhalve bekende de voorschreven Huijbrecht, dat de eerste pacht daarvan vervallen was met Lichtmis laatstleden en dat uit en van een huis, hof, schuur met de grond en uit de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ca 22 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) die Hoeven aldaar tussen:
erfenis van het Convent van Tongerloe een zijde
erfenis van Cornelis Willem Leijten en ook het Convent voors. ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van Peter Jan Adriaen Smolders en anderen ander einde
ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) en alle kommer en calangies daar op komende allemaal af te doen en ook het voors. huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende voors. altijd goed, zeker genoeg en van waarde te houden etc.
Datum de 29e mei, schepenen Meijnaerts en Ghierl.

Te mogen lossen ten schoonste altijd met Lichtmis met vijf en twintig karolus gulden, twintig stuivers of de waarde daarvan in ander goed gevalueerd geld laatst in Brabant gevalueerd zijnde voor elke karolus gulden voors. te rekenen simul cum censu anni redemptionis et arrestadiis (samen met de jaarcijns [moet pacht zijn] en achterstallige rente), behalve dat Huijbrecht voors. en zijn nakomelingen gehouden zullen zijn dat met sint Jansmis op etc.
Datum et scabini ut supra (Datum en schepenen als boven).
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 302 fol. 6v

6 februari 1557:
Jan en Willem, gebroeders, zonen van wijlen Cornelis Willem Mutsaerts, Jan zoon van wijlen Hessel Jans als man en momber van Anthonia suae uxoris (zijn huisvrouw) en Claes Jan Sijmons als man en momber van Marie suae uxoris (zijn huisvrouw), dochters van wijlen Cornelis voors, voor henzelf en Jan zoon van wijlen Claes Steven Reijnen en Henrick zoon van wijlen Steven Smits als momber van Claes en Anneke, broer en zuster, onvolwassen kinderen van wijlen Cornelis voors, die niet tegenwoordig waren, waar zij voor instonden en gelofte deden, welke kinderen de voornoemde Cornelis verwekt en verkregen had bij Peterke, suae uxoris (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Claes Steven Reijnen voornoemd, supportaverunt (hebben overgedragen) aan Huijbrecht zoon van wijlen Jan Leijten simul cum dictis literis et jure (samen met de genoemde brieven en het recht), met afgaan en vertijen etc vier en vijf lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pachten, hen toebehorende, te vergelden elk jaar erfelijks op onze Lieve Vrouwedag Lichtmis, welke vier en vijf lopen rogge erfpacht voors eertijds Anthonis zoon van wijlen Peter Francx als eerst aansprakelijke schuldenaar beloofd heeft gehad aan Claes Steven Reijnen uit en van een huis, hof en grond en erfenis daaraan liggende, groot ca 1 mudsaet, gelegen in de parochie van Tilburg aen die Hasselt naast
erfenis de weduwe van Jan sBonten en haar kinderen een zijde
erfenis van de kinderen van Aerdt Goebeles ander zijde
de gemeijn straat beide einden,
zoals dat in twee verschillende schepenbrieven van Tilburg daarop gemaakt meer volkomen is begrepen. Welke pachten voors de voornoemde wijlen Cornelis Willem Mutsaerts als man en momber van Peterke suae uxoris (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Claes Steven Reijnen voornoemd aangekomen en verstorven was van de voors Claes, zijn schoonvader, eensdeels en wat hij eensdeels in deling verkregen had tegen de andere erfgenamen van wijlen Claes voors ut dicebat (zoals hij zeide). Hij heeft gelofte gedaan als eerst aansprakelijke schuldenbaar super se et bona sua (op zich en zijn goederen) etc dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden etc en alle kommer en calangies van hunnetwege daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Item Peterke, nagelaten weduwe van Cornelis Willem Mutsaerts voors cum tutore (met haar voogd) etc, hierbij staande, heeft het vruchtgebruik en al het recht dat ze had en bezat in de erfpachten voors overgegeven aan haar kinderen voors gelovende daarnaar nooit meer te talen noch te doen talen etc en alle kommer en calangies, van harentwege daarop komende, allemaal af te doen.
Datum de zesde februari, schepenen Meijnaerts en Ghierl.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 304 fol. 34v-35r 
Family F1938
 
223 20 januari 1532:
Peter, Peter en Arijaen, gebroeders, kinderen van wijlen Jan van Gestel; Arijaen zoon van wijlen Arijaen Aerts van Waelwijck als man van Jenneke; Huijbert Jan Leijten als man van Kathelijn, meester Deonis Goeijaerts Aert Geldens als man van Eva; Peter eerstgenoemd als momber en Cornelis zoon van wijlen Willem Mutsaerts als toeziener van de onmondige kinderen van Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts en wijlen Barbel, diens huisvrouw, allen dochters van wijlen Jan van Gestel, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Arijaen zoon van wijlen Jan Mutsaerts alias die Canter een stuk heideveld, groot ongeveer een halve bunder, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd als voor tussen erven ut supra.

Meester Deonis Goeijaert Aert Geldens als man en momber van Eva zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan van Gestel heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Arijaen zoon van wijlen Jan van Gestel zijn zwager een stuk land, groot ongeveer 3 lopensaet en 1 vierdevaetsaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve, aldaar tussen:
erfenis van Peter Verschueren een zijde
erfenis van Jan Martens ander zijde
erfenis van Arijaen Michiel Roelofs een einde
erfenis van Willem Verhoeven ander einde,
welk stuk land aan meester Deonis voorschreven vermaakt was geweest door wijlen Jan Hanrick van Gestel, die het gekocht had van Jan de Wagemaker man van Katherijna dochter van wijlen Peter vander Schueren.

Arijaen zoon van wijlen Jan van Gestel heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Peter zoon van wijlen Jan van Gestel een jaarlijkse en erfelijke pacht van 7 lopen rogge uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Aen die Steenen Camer, aldaar tussen:
erfenis van Steven Willem Stevens een zijde
erfenis van Willem Willem Mutsaerts ander zijde
erfenis van Gerit Jan sBonten een einde
de gemeijn straat ander einde.

Staat te los in twee termijnen, elke termijn met 14½ karolus gulden van 20 stuivers per stuk.

Huijbert Jan Leijten als man en momber van Kathelijn dochter van wijlen Jan van Gestel heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Wouter zoon van wijlen Anthonis Diercks een jaarlijkse en erfelijke pacht van 7 lopen rogge uit en van een weiland, groot ongeveer 2 bunder, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Velthoven, aldaar tussen:
erfenis van Gerit Jan sBonten een zijde
erfenis van de kinderen van wijlen Jan Backs van Broeckhoven ander zijde.
Welke 7 lopen rogge erfpacht aan Huijbert in de naam als voor ten deel gevallen was tegen de wettige kinderen van wijlen Jan van Gestel, en die Jan voors gekocht had van Roloff vanden Broeck Claeusz als gemachtigde van Hanrick Zeverijn Wouters en Jenneke diens huisvrouw, die Hanrick en Jenneke voors gekocht hadden van Marcelis zoon van wijlen Wiericks van Vessem en die Marcelis gekocht had van Hanrick zoon van wijlen Jan Peters man en momber van Lijsbeth, dochter van wijlen Jan Embert Aert Leijten en de voors Jan Embert Aert Leijten had die gekocht van Aert, Peter en Kathelijn kinderen van wijlen Aert Smolders.

Huijbert Jan Leijten als man en momber van Kathelijn zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan van Gestel heeft wettelijk en erfelijk verkocht aan Jan zoon van wijlen Jan Leijten zijn vader een jaarlijkse en erfelijke pacht van een half mud rogge uit een stuk land genaamd Branders Land, groot ongeveer 4 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hoeven, aldaar tussen:
erfenis van Jan Arijaen Smolders een zijde en een einde
erfenis van Jan Jan van Gorp ander zijde
erfenis van de Tafel van de Heilige Geest in Tilburg ander einde.
Nog hiertoe een jaarlijkse en erfelijke pacht van 10 lopen rogge in de maat van den Bosch en in Tilburg te leveren uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 4 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Velthoven, aldaar tussen:
erfenis van Wouter Jan sBonten een zijde
erfenis van Gerit die Bont ander zijde.
Welke pachten aan Huijbrecht in de naam als voors ten deel gevallen zijn tegen de wettige kinderen van Jan van Gestel; de voors Jan van Gestel had de erfpacht van een half mud rogge gekocht van Adam zoon van wijlen Wouter Jan sBonten en de erfpacht van de 10 lopen rogge voors had Jan voors gekocht van Cornelis Jan Hanricks man van Kathelijn dochter van Peter Jan Ghijben.

Te mogen lossen na de dood van Jan Leijten en niet eerder, te weten het half mud rogge met 31 karolus gulden van 20 stuivers per stuk.
Als Huijbert de voors penningen niet geeft na de dood van Jan voors zijn vader zal hij zolang stil staan tot de tijd toe dat de andere kinderen van Jan voors, zijn broers en zusters, elk alzoveel daartegen gehad zullen hebben, waarna hij gelijk mag delen.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 279 fol. 35v-36v 
Family F1943
 
224 20 januari 1545:
Peter zoon van wijlen Peter van Mispelen belooft als schuldenaar te betalen aan Peter zoon van wijlen Ariaen Diercks een jaarl. en erf. cijns vna 4 karolus gulden en 10 stuiver uit huis, hof, schuur met grond en erf daaraan liggende, groot ca 4 lopensaet, gelegen te Goirle tussen Abchoven en de Kerk, tussen:
Willem Jan Meeus een zijde
Jenneke de wed. van Peter Laureijs
Willems ander zijde
een gebuur akkerweg een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog uit een akkerland, groot ca 5 lopensaet, gelegen als voor tussen:
Heer Jan van Brecht, ridder een zijde
Peter de Paep, Michiel de Cuijper en
meer anderen ander zijde
Jenneke wed. van Peter Laureijs Willems een einde
een gemeijn akkerweg ander einde.
Nog uit een stuk beemd gelegen als voor, groot ca 4 lopensaet, gelegen tussen:
Kathelijn Jan Meeus een zijde
Heer Jan van Brecht voornoemd ander zijde
de stroom die Leije een einde
de Gemeijn straat ander einde

De voornoemde cijns staat te los ten schoonste met lichtmis, met 75 karolus gulden met 20 st of ander goed gangbaar geld in Brabant, maar moet met Sint Jansmis tevoren opgezegd worden.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 291 fol. 29r-v

11 oktober 1552:
Peter zoon van wijlen Peter van Mispelen, , weduwnar van Lijsbet dochter van wijlen Jan Geerts, heeft overgedragen aan Peter zijn zoon, Anneke, Luijtgaert en Margriet, gezusters, zijn dochters, Jan zoon van wijlen Willem Wouters als man en momber van Kathelijn, Dionijs zoon van wijlen Jan van Arendonck, als man en momber van Marie en Jan Peter Henrick Spapen als man en momber van Jenneke, dochters van Peter zoon van wijlen Peter van Mispelen voornoemd, welke kinderen deze verwekt en verkregen had bij wijlen Lijsbet zijn huisvrouw voornoemd toen die leefde, met afgaan en vertijen, zijn tocht en recht van tochtenwege wat hij bezat in een huis, hof, grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende en wat van het andere huis en erfenis van de voornoemde Peter Peter van Mispelen met zijn kinderen afgepaald is, gelegen in de parochie van Goirle ter plaatse genaamd tegenover d'Ouwe Huijs omtrent de kercke aldaar tussen:
erfenis van dezelfde Peter voors. met zijn kinderen,
zoals dat hier afgepaald is een zijde
erfenis van Jenneke weduwe van Peter Laureijs Willems
met haar kinderen andere zijde
achter aan de gemeijne akkerweg een einde
voor aan de gemeijn straat aan d'Oude Huijs voors. ander einde,
zoals hij zeide, gelovende als schuldenaar super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies van zijnentwege daarop komende allemaal voor hen af te doen.

Quo facto constituti coram scabinis infrascriptis (dit gedaan zijnde waren gestaan voor schepenen ondergeschreven) die voornoemde Peter zoon van Peter zoon van wijlen Peter van Mispelen, Anneke, Luitgaert en Margriet, zijn zusters met hun voogd, Jan, Dionijs en Jan, hun zwagers ook voornoemd, als mombers van hun huisvrouwen als voor en hebben het voors. huis, grond, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende ut supra in de tochbrief, wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Henrick zoon van wijlen Willem vanden Kerckhoff met afgaan en vertijen.
Ze hebben geloofd te waren zoals gebruikelijk, behalve dat Henrick koper voors. binnen Goirle, gelovende verder verkopers en verkoopsters voornoemd op verbintenis als voor dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en in hun naam te doen houden en alle andere kommer en calangies daarop komede voor hen allemaal af te doen.
Schepenen Berijs en Pluijmen.

Dezelfde Peter zoon van wijlen Peter van Mispelen, weduwnaar ut supra, heeft zijn tocht en recht etc. in een stuk land groot ca 1 lopensaet, gelegen in de parochie van Goirle ter plaatse genaamd ter Rijt tusen:
erfenis van Agnees weduwe van Jan Geerts
met haar kinderen een zijde
een gemeijne akkerweg ander zijde
erfenis van de Persoonschap van Goirle een einde
een gemeijne waterlaat ander einde,
zoals hij zeide, overgedragen aan zijn zoon, dochters en schoonzoons, allen voornoemd, met afgaan en vertijen, gelovende ut supra in de eerste tochtbrief.

Quo facto constituti coram scabinis infracriptis (dat gedaan zijnde waren gestaan voor schepenen ondergeschreven) die voornoemde kinderen en schoonzoons met naam en toenaam allen als voor het voors. stuk land en hebben dat wettelijk en erfelijk verkocht aan Jan zoon van wijlen Joest Daniëls met afgaan en vertijen en verkopers en verkoopsters met hun voorgd voornoemd hebben geloofd super se et bona sua etc. te waren zoals gebruikelijk en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen, behalve dat Jan koper voors. sHeren schouwen van de waterlaat voors. moet onderhouden naar oude gewoonte.

Jan koper voors. heeft toegestaan, verleend en gegeven aan Peter zoon van wijlen Peter van Mispelen en zijn kinderen voornoemd en hun nakomelingen, dat zij het voors. stuk land zullen mogen lossen, kwijten en vrijen met lichtmis met 20 karolus gulden, de karolus gulden voors. tot 20 stuivers gerekend of met die waarde in ander goed gevalueerd geld daarvoor, behalve dat zij dat een heel jaar tevoren op moeten zeggen als ze met lichtmis daarna de voors. los zullen willen doen en als aan Jan koper voors. of zijn nakomelingen dit opgezegd zal zijn als voor, dan zal hij of zijn nakomelingen met Bamis daarna zijn hand moeten lichten van het stuk land voors. en dat leeg laten liggen zonder arglist.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 298 f. 24r-25v

12 maart 1560:
Anna en Luitgaert, gezusters, dochters van wijlen Peter van Mispelen, die de voors Peter verwekt en verkregen had bij wijlen Lijsbet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Gherits, cum tutore (met haar voogd) etc, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan zoon van wijlen Willem Wouters, hun zwager, simul cum omnibus literis et jure (samen met alle brieven en het recht), met afgaan en vertijen etc, al alzulk versterf, recht en deel zoals dat aan de voors Anna en Luijtgaert aangekomen en verstorven was van wijlen Peter van Mispelen en Lijsbet diens huisvrouw, hun vader en moeder voors, in alle havelijke en erfelijke goederen hoedanig die mogen zijn en waar en in welke plaats die gelegen, bevonden of vergolden mogen worden, binnen te parochie van Tilborch en Ghoirlle en ook buiten de parochies voors, het zij in harde, in weke, in hoge, in lage, in diepe of in droge of waar men die enigszins zal mogen bevinden, niets daarin uitgezonderd, zoals ze zeiden. Anna en Luitgaert verkoopsters, beloofden met hun momber voors super se et bona sua (op hen en hun goederen) etc dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden en elk in haar naam te doen houden zonder enig wederzeggen en nooit meer naar het voors versterf, recht of deel te talen of te doen talen etc en alle kommer en calangie elk van hunnetwege daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Datum de 12e maart '59 [o.st.], schepenen Ghierll en Berijs.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 305 fol. 80r 
Family F1079
 
225 20 juli 1540:
Daar zekere twist en tweedracht gerezen was tussen Cornelis zoon van wijlen Gherit Smits en Thomaes dochter van wijlen Willem sBrouwers als tussen man en vrouw door zekere zaken hen daartoe verwekkende en door kwade tongen daartoe raad gevende, zodat ze van plan waren te scheiden, wat zou zijn geweest tegen God en de huwelijkse staat, daarom is deze twist en tweedracht door tussenspreken en raad van goede mannen overlegd en beslecht in manier, dat Cornelis en Thomaes weer verenigd en veraccordeerd zijn om samen te blijven en te leven als man en vrouw.
Hij Cornelis zal regeren over alle goederen, die zij samen bij elkaar gebracht hebben en nog zullen verkrijgen, van welke zijde ook, dat hij zal mogen heffen, leggen, beuren en ontvangen alle profijten, die van de voors. goederen komen en hij zal daarvan meester zijn, maar als hij enige van de goederen, die van Thomaes zijn vrouws kant afkomstig zijn en nog zullen komen, wilde verkopen, verteren, veranderen, belasten of bezwaren, zal hij daartoe geen macht hebben zonder toestemming en bijstaan van Thomaes zijn vrouw, of tenzij hij die penningen daar aan komende bestellen en beleggen zal aan soortgelijke of beter goederen, die voor hen beiden profijtelijker zullen zijn, in welk geval hij daartoe macht zal hebben.
Waarin Cornelis toegestemd heeft en zo hebben Cornelis en Thomaes geloofd als man en vrouw in goede trouw op al hun goederen alles wat boven staat te onderhouden.
Bron: Regionaal Archief Tilburg, transcriptie algemeen protocol, R287 fol. 18r

1 februari 1541:
Peter zoon van wijlen Willem sBrouwers, Aert zoon van wijlen Jan Veramelvoert als man van Jenneke, Sijmon zoon van wijlen Gherit Huijben als man van Aleijd, Jan Cornelis Veramelvoert als man van Jenneke Cornelis zoon van wijlen Gherit Emmen als man van Thomaes, dochters van wijlen Willem sBrouwers en van Mechteld diens vrouw, dochter van wijlen Pauwels Thomaes, voor henzelf en voor Kathelijn hun zuster, ook dochter van wijlen willem en Mechteld, verkopen aan Heijliger zoon van wijlen Willem Berijs hun zwager elk zijn recht en deel in huis, hof, schuur, turfschop en erf, groot 101/2 lopensaet en 1 vierdevaetsaet, gelegen te Tilburg in Oerle tussen:
Jan Claeus Thomaes van Enschot een zijde
gemeijn straet ander zijde
gemeijn straet een einde
Henrick Martens ander einde
welk huis, hof, schuur etc. Mechteld weduwee van Willem sBrouwers gekocht had van Jan zoon van wijlen Huijbrecht Smitten en wat de verkopers elk tot zijn deel verstorven was van hun moeder Mechteld.
Uit het hele huis jaarlijks te gelden:
1/2 mud rogge aan het gilde van St. Peter altaar in de kerk van Tilburg
4 lopen rogge erfpacht aan de altaristen in de kerk voors.
4 lopen rogge erfpacht aan de H. Geest van Oisterwijk
4 stuiver en 1 ortstuiver erfcijns aan
1/2 braspenning erfcijns aan de H. Geest van den Bosch
Verder moet koper Mechteld voors. huisvesting geven in de uitkamer met de zolder, daartoe een stoel in de haard, zolang ze wenst.
Bron: Regionaal Archief Tilburg, transcriptie algemeen protocol, R287 fol. 53r-v

11 februari 1556:
Aleijdt dochter van wijlen Willem sBrouwers weduwe van Sijmon Gherit Huijben cum tutor (met haar voogd), Willem en Jan gebroeders zonen van wijlen Peter Willem sBrouwers voor hen zelf en voor Thomas en Willem gebroeders en Jacoba hun zuster, kinderen van wijlen Peter Willem sBrouwers voors., waar zij zich sterk voor maakten en gelofte deden, Aerdt zoon van wijlen Jan Veramelvoirt als man en momber van Jenneke d'oudste suae uxoris (zijn huisvrouw), Frans zoon van wijlen Jan Brouwers als man en momber van Kathelijn suae uxoris (zijn huisvrouw), Jan zoon van wijlen Cornelis Veramelvoirt als man en momber van Jenneke de jongste, Heijliger zoon van wijlen Jan Willem Berijs als man en momber van Lijsbet suae uxoris (zijn huisvrouw), dochters van wijlen Willem sBrouwers vs, voor hen zelf en de voornoemde Aerdt Jans Veramelvoirt als momber van Jan onmondige zoon van Cornelis Gherit Emmen, door deze Cornelis uit wijlen Thomaes suae uxoris (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Willem sBrouwers voors. verwekt, waar Aerdt voors. voor instond en gelofte deed.
Aleijdt voors. zal hebben een mud rogge erfpacht, welke Mechtelt weduwe van Willem sBrouwers te heffen placht op de goederen gekomen van wijlen Gherit Huijben Smitten in die Velthoven, welke Aleijdt met haar kinderen nu ter tijd bezit en verder met rogge daaruit tot nog toe gegeven.
De kinderen van Peter Willems zullen hebben de helft in een stuk beemd gelegen aent Broeck, waarvan de andere helft toebehoort aan Jan Huijbrecht Smitten.
Aerdt voors. zal hebben een half mud rogge op Bertout Jaspaers en op de goederen van Claes Piers 9 lopen rogge.
Heijliger 12 lopen rogge te Gestel op Willem Aelbrechts.
Jan Cornelis zal hebben een mud rogge op Willem Laureijs.
Frans 12 lopen rogge ook op Willem Laureijs.
Het kind van Cornelis Gherits een mud rogge erfelijks te Gestel op Jan Willem Lemmens.
Gepasseerd voor schepenen Meijnaerts en Ghijben des anderendaags voor Papenvastenavond.
Bron: Regionaal Archief Tilburg, transcriptie algemeen protocol, R301, los blad bij 88r 
Family F3098
 
226 20 juni 1421:
Op 20-06-1421 maakten kinderen van Claus Starts en Elisabeth, 1. Claus Start die oudste zoen, 2. Jan, 3. Claus, 4. Thomaes, 5. Kathelijn, 6. Elisabeth, gehuwd met Godevaert Wouter Back Ommaten, 7. Ermgaerd, gehuwd met Henric Henric Hubrecht Wijten zoen, 8. wijlen Gheertrude, haar onmondige dochter Aleijt verwekt door Herman Herman Wijten zoens, (namens haar de heer), een erfdeling, naar vonnis der schepenen van Oisterwijk, van goederen gelegen in Udenhout.
Claus Start die oudste kreeg
1a. de Achterste Akker aan de Kruisstraat, tussen Mechteld Brocken en haar kinderen en tussen Jan Starts, hieraf gedeeld, strekkende aan eertijds Goeswijn Steenwechs en aan de Groenstraat,
2a. een deel van de Grote Weide, tussen Laureijns Jan Hadewigen zoen in het oosten en tussen Jan Starts, daaraf gedeeld zoals afgepaald,
3a. 1 lopen heideveld, tussen de Hofstad en tussen Jan Starts, daaraf gedeeld.
Jan Start kreeg
1b. de Bergakker, tussen Claus Starts de oudste en tussen Godevaert Wouter Bac Ommaten zoen, strekkend aan eertijds Goeswijn Steenweghs en aan de Groenstraat,
2b. een deel van de Grote Weide, tussen Claus Start die oudste, daaraf gedeeld, en tussen zijn zwager Godeverd, die ook hiertegen deelt,
3b. 1 lopen heideveld tussen Claus de oudste en tussen voornoemde Godeverd.
Godevert Wouter Bac Ommaten kreeg
1c. het deel naast de Bergakker gelegen in de Middelste Akker, tussen Jan Starts, daaraf gedeeld, en tussen Henric Wijten, daaraf gedeeld,
2c. een deel in de Grote Weide, tussen het deel van Jan en dat van Henric Wijten,
4. 1/3 van een beemd genaamd de Mortel, gelegen aan de Kruisstraat.
3c. 1 lopen heideveld tussen Jan en Henrick.
Henric Henric Hubrecht Wijten zoen kreeg
1d. het deel van de Middelste Akker naast de Rijt gelegen, tussen Godevert, daaraf gedeeld, en tussen Kathelijn, daaraf gedeeld,
2d. een deel in de Grote Weide, tussen Godevert en Kathelijn,
3d. 1 lopen heideveld, tussen Godefridus en Katharina.
Kathelijn kreeg
1e. het deel van de akker gelegen voor de Rijt, tussen Claus Starts de jongste, daaraf gedeeld, en tussen Henric Wijten, daaraf gedeeld,
5a. het deel van de Weide in de stroom, naast Claus Steenwechs goed en tussen Claus Start de jonge, daaraf gedeeld,
2e. een deel van de Grote Weide, tussen Claus Start de jonge en tussen Henric, daaraf gedeeld,
3e. 1 lopen heideveld, tussen Nycolaus de jonge en Henricus.
Claus Start de jonge kreeg
1f. het deel van de akker voor de Rijt, tussen Kathelijn, daaraf gedeeld, en tussen Aleijt,
5b. een deel van de weide in de stroom, naast de straat en tussen Katharina,
2f. een deel van de Grote Weide, naast Aleit Reijneers goed en tussen Katharina, hieraf gedeeld,
3f. 1 lopen heideveld, tussen Aleijt, hieraf gedeeld, en tussen Katharina, hieraf gedeeld.
Aleijt Herman Herman Wijten zoens kreeg
1g. een deel van de erfenis naast de hofstad, tussen Claus Starts de jonge, hieraf gedeeld, en tussen Thomaes Claus Starts zoen, daar ook af gedeeld,
6a. een deel in de beemd, naast Laureijns Vannijs en tussen Thomas, daaraf gedeeld,
7a. 1/2 van een erfcijns die wijlen Claus Start beurde met de erfgenamen van Peter Vannijs,
3g. 1 lopen heideveld, tussen Claus de jonge, daartegen gedeeld, en tussen het deel van Thomaes, daaraf gedeeld.
Thomaes Claus Starts zoen kreeg
8. de hofstad, tussen Claus Starts de oudste en tussen zijn nicht Aleijt,
6b. het deel van de beemd naast de erfgenamen van Engbrecht van den Eijnde en tussen het deel van Aleijt,
7b. 1/2 van deze erfcijns.
3h. 1 lopen heideveld, tussen Mechtelt Brocken en haar kinderen en tussen het deel van Aleijt.
Ieder moet zijn lasten dragen en daarnaast een erfpacht van 1 mud rogge, uitgezonderd Jan Start die niet meer dan 14 lopen zal leveren.
101-1. Henric Boef en Claus Ackerman, schepenen in Oisterwijk, verklaren dat de heer, namens het onmondige kind van Herman Herman Wijten zoens en wijlen Geertrude Claus Starts, een erfdeling heeftbgemaakt.
na f.100 los vel recto-1. Henric Boef en Claus Ackerman, schepenen in Oisterwijk, verklaren dat de schout van sheren wegen een erfdeling gedaan heeft op verzoek van Claus Starts die oudste zoen van Claus Starts, zijn broers en zuster Jan, Claus, Thomas en Katharina, Godevert Wouter Bac Ommaten zoen man van Elisabeth, Henricus Henric Hubrecht Wijten soen man van Ermgardis Nycolai Start, de schout van sheren wegen namens Aleijt, onmondige dochter van Herman Herman Wijten zoens en wijlen Gheertrude Claus Starts. Aleijten Herman Herman Wijten kreeg goederen in Udenhout gelegen, te weten een deel in de erfenis naast de hofstad, tussen Claus Starts de jonge, daartegen gedeeld, voor de lasten en voor een erfpacht van 1 mud rogge. Claus Start die oudste, zijn broers en zuster Jan, Claus, Thomas en Katelijn, hun zwagers Henric en Godevert beloofden ten behoeve van Aleijten Herman Herman Wijten deze erfdeling van kracht te doen zijn.
Bron: RHC Tilburg online, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 5-A8, f.100-3, aktenr. 778, 20-06-1421.

20 juni 1421:
Op 20-06-1421 deden kinderen van Claus Starts, 1. Jan, 2. Thomaes, 3. Claus de jongste, 4. Kathelijn, 5. Ermgaerd, gehuwd met Henric Henric Hubrecht Wijten zoen, ten behoeve van 6. Claus Start die oudste zoen, 7. Elisabeth, gehuwd met Godevaert Wouter Back Ommaten, afstand van hun recht in een erfpacht van 2 mud rogge, die wijlen Claus Start in huwelijkse voorwaarden gegeven had aan Claus de oudste voor 1 mud en aan Elisabeth voor 1 mud, te leveren met sint Andries, gaande uit het goed van Heist gelegen in Udenhout aan de Winkel. 8. Herman Herman Wijten zoen deed, als momber van zijn dochter, afstand.
Bron: RHC Tilburg online, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 5-A12, f.101-2, aktenr. 780, 20-06-1421. 
Family F1983
 
227 20 juni 1670:
Symon Anthonis Emmen momboir ende Elias Anthonis Wijten toesiender over Maria onmd. dochter wijlen Henrick Janssen van Pelt daer moeder aff was Jenneken Anthonis Wijten.
20-6-1670.
Bron: RHC Tilburg online, Eden van voogden Tilburg 1667-1674, ORA Tilburg inv.nr. 665

1686:
Jacobus Roovers, Noel La Hor, als man van Maria Roovers, en Damis Santvoirt, als man van Cornelia Roovers, erfgenamen van Willem Roovers, contra Sijmon Anthonis Emmen, betreft betaling van huur voor den broeckhovensen beemt, 1686.
Bron: RHC Tilburg online, schepenbank Tilburg civiele processen 1684-1687 inv.nr. 4951 
Family F1887
 
228 20 maart 1655:
Cornelis Gerit Cornelis Emmen momboir over de onm. kinderen van wijlen Jan Gerit Cornelis Emmen daer moeder aff is Catharina Wouter van Beeck.
Bron: Regionaal Archief Tilburg, eden van voogden 
Family F3090
 
229 20 mei 1562:
Bekend zij aan eenieder, dat gekomen en gestaan zijn geweest voor schepenen ondergeschreven Cornelis en Jan, gebroeders, zonen van wijlen Willem Willem vander Loo, Matheeus Peter Willem Berijs als man en momber van Geertruijda zijn huisvrouw, en Jan zoon van wijlen Jan Mosairts als man en momber van Marie, zijn huisvrouw, gezusters, kinderen van wijlen Ghijsbrecht zoon van wijlen Willem Willem vande Loo voornoemd, en ze hebben van de erfelijke goederen hun van wijlen Willem hun vader en schoongrootvader voornoemd aangekomen en verstorven een zekere erfdeling en erfscheiding gedaan en gemaakt op de manier hierna volgende.
Tengevolge van deze erfdeling en erfscheiding zal de voornoemde Cornelis hebben, houden en erfelijk voor zijn deel bezitten een stuk land, groot ongeveer 3 lopensaet, gelegen binnen de parochie van Ghoerll ter plaatse genaamd in de Vensche Ackeren, aldaar tussen:
erfenis van Jan Henricx met meer anderen een zijde
erfenis van de erfgenamen van Peter Rubbens met meer anderen ander zijde
erfenis van Peter Willem Berijs een zijde
de Herbaen ander einde.
Nog een stuk land groot ongeveer 1½ lopensaet gelegen in de parochie en ter plaatse voors, aldaar tussen:
erfenis van Willem vander Loo, dat hiervan en tegen gedeeld
en afgepaald is een zijde
het andere erf van Cornelis zelf voornoemd ander zijde
erfenis van de kinderen van Peter Rubbens een einde
erfenis van de erfgenamen van Heer Jan Soffairts, priester ander einde.
Nog een jaarlijske losrente van 8 karolus gulden die men heft op Aert Willem Jacops en zijn goederen gelegen in Ghoerll karolus gulden, zoals men jaarlijks heft op Jan Cornelis Lonis en zijn goederen gelegen in Riel en daartoe nog 48 stuivers per jaar loscijns, die men jaarlijks heft op Herman de Roij en zijn goederen gelegen in Ghoerll, ter kwijting staande met 37 karolus gulden, alles naar inhoud en vermogen van de losbrieven die daarvan zijn, zoals ze zeiden.
Op welke erfenissen en losrenten voornoemd de voors Jan zoon van wijlen Willem Willem vanden Loo, Matheeus Peter Willem Berijs en Jan Jan Mostairts in de naam als voor vertegen hebben ten behoeve van Cornelis Willems voornoemd, met overgeven en afgaan zoals dat behoort en recht is, belovende op henzelf en op al hun goederen etc deze erfdeling en dit vertijen, overgeven en afgaan voors altijd vast en stendig etc en in hun naam etc en alle kommer en calangie van elk van hen van hunnentwege daarop kome allemaal af te doen, met condities en voorwaarden hierbij, als er voor de deelslieden voornoemd op hun deel enige hinder, kommer of last met recht zou komen en of als men van de voors cijnsen ontwaard zou worden, dat zij die kommer, hinder, last of ontwaarding als die komt elkaar zullen helpen dragen en betalen, wat ze elkaar op verbintenis als voor zo ook beloofd hebben zonder arglist.
Datum 20 mei, schepenen Ghierll en Buerden.
Debet (verschuldigd) 12 st.

Hiertegen zal Jan zoon van wijlen Willem Willem vander Loo hebben, houden en erfelijk voor zijn deel bezitten een stuk land genaamd den Cleijnen Dorenacker in alle grootte als dat gelegen is binnen de parochie van Ghoerll ter plaatse genaamd die Vense Ackeren, aldaar tussen:
erfenis van Gerit Henrick Adriaens een zijde
erfenis van Henrick Kemp ander zijde
erfenis van Adriaen Berthouts een einde
erfenis van Matheeus Peter Berijs, dat hier van en tegen
gedeeld en afgepaald is ander einde.
Nog een stuk land in alle voegen als het gelegen is in de parochie en ter plaatse voors, aldaar tussen:
erfenis van Cornelis zijn broer, dat hiervan en tegen
gedeeld en gepaald is een zijde
de gemeijne Venwech ander zijde
erfenis van de weduwe van Aert Jan Aerts een einde
erfenis van de erfgenamen van heer Johan van Brecht, ridder ander einde.
Nog en jaarlijkse en erfelijke rente van negen karolus gulden, die men jaarlijks heft op Jan Borchmans en zijn goederen onder Ghestel gelegen, ter kwijting staande met 150 karolus gulden en daartoe nog een jaarlijkse losrente van 30 stuivers, die men jaarlijks heft op het dorp van Enschot, ter kwijting staande met 25 karolus gulden naar inhoud en vermogen van de losbrieven, die daarvan zijn, zoals ze zeiden.
Op welke erfenissen en losrenten voornoemd de voors Cornelis, Matheeus en Jan Jan Mostairts vertegen hebben ten behoeve van Jan Willem Willem vander Loo voornoemd met overgeven en afgaan etc usque ad finem (tot aan het einde).
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).

Hiertegen zullen Matheeus Peter Willem Berijs en Jan Jan Mostairts voors hebben, houden en erfelijk voor hun deel bezitten een stuk erf genaamd den Mallen Man gelegen binnen de parochie van Ghoerll ter plaatse genaamd de Vense Ackeren, aldaar tussen:
erfenis van de kinderen van Peter Rubbens een zijde
erfenis Lijsbeth de weduwe van Jan Aerts ander zijde
erfenis van Gerit Henrick Adriaens een einde
erfenis van Peter Peter Faessen ander einde.
Nog een stuk land liggende in weide en beemd genaamd den Smalendijck gelegen binnn de parochie voors aldaar tussen:
erfenis van de kinderen van Peter Jan Adriaens een zijde
erfenis van heer Wouter Michiel Soffairts, priester ander zijde
de gemeijnt van Tilborch en Ghoerll een einde
erfenis van de Taeffelen des Heijlegen Geests in Ghoerll ander einde.
Nog een jaarlijkse en erfelijke losrente van 3 karolus gulden en 2½ stuiver, die men jaarlijks heffende is op Matheeus Joosten en zijn goederen gelegen in Ghoerll, ter kwijting staande met 50 karolus gulden. Daartoe nog een jaarlijkse en erfelijke losrente van drie karolus gulden die men jaarlijks heffende is op het dorp van Enschot ter kwijting staande ook gelijk met 50 karolus gulden, alles naar inhoud en begrip van de losbrieven, die daarvan zijn zoals ze zeiden.
Op welke erfenissen en losrenten voornoemd de voors Cornelis en Jan, gebroeders, vertegen hebben ten behoeve van Matheeus en Jan voors met overgeven en afgaan op de manier die daartoe behoort, belovende op henzelf en op al hun goederen, die ze nu hebben etc, deze erfdeling en dit vertijen, overgeven en afgaan voors altijd vaste en stendig te houden etc en in hun naam etc en alle kommer en calangie van hunnentwege daarop komende allemaal af te doen, behalve dat Matheeus en Jan Jan Mostairts voornoemd hieruit moeten gelden zes lopen rogge per jaar erfpacht te betalen aan enkelen in Beeck, nog een jaarlijkse en erfelijke cijns van 3½ stuiver te betalen aan de Persoonschap van Ghoerll, nog 1½ stuiver per jaar gewincijns te betalen aan Jan de Louw en daartoe nog 11 penningen Hollands gewincijns in Beeck aen de Hertog te betalen.
Welke pacht en cijnsen voors de voors Matheeus en Jan Jan Mostairts alzo moeten gelden en betalen en beloofd hebben zo te gelden en te betalen ten dage en termijn daartoe staande en bepaald, dat er voor hun andere tegendeelslieden voors daarvan nooit meer hinder, kommer noch last van zal komen, daarvoor verbindende henzelf en al hun goederen, hebbende en verkrijgende, met condities en voorwaarden dat als er voor de voors deelslieden op hun deel enige andere kommer, hinder of last met recht zou komen dan hun hier benoemd is, dat zij die kommer, hinder en last als die komt elkaar zullen helpen dragen en betalen, wat zij elkaar zo op verbintenis als voor beloofd hebben zonder arglist.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 308 fol. 4v-6r 
Family F1081
 
230 20 november 1688:
Henrick Adriaen Roesters [=Roeters] wnd Tilborgh bekende te cederen transporteren en over te geven alle actie ten laste van Nicolaes Rijmlant moldenaer opden Krijtensche molen onder de jurisdictie van Oisterwijck over zekere rekeningen voor zijn zwager Adriaen Peeter Priems gedaen die hij comparant met de voors. Rijmlant alnu omtrent de 7 jaren geleden heeft afgehandelt aan Peeter Priems om de selve actie ende restanten te innen
- Roeters tekent met kruisje waaromheen hokje
Bron: Bewerking notarieel archief Oisterwijk R5284 fol. 33 (358)

23 april 1695:
Willem Matheus Berchmans momboir en Hendrick Adriaen Roeters toesiender over Lijsbet, Cornelis en ....?? Onmondige kinderen van PETER PETER PRIEMS DE JONGE en ADRIAENTJE MATHEUS BERCHMANS. Oisterwijk 23-4-1695. (27 v).
Bron: RHC Tilburg online, Aanstelling van voogden in Oisterwijk, URL http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/otw/evvotw100-1.htm 
Family F1442
 
231 20 oktober 1626:
Comp Yman Ymansen br. als vader van Janneken, Maeijken, Tanneken, Susanneken, Laureijns, Catelijne, Margriete ende Lijsbet Ymans daer moeder aff was Jacomintken Uijtten Bogaerd ter eendre ende Aernout van Pamele in huw hebbende Tanneke Ymans, Antheunis de Koninck ende Jan Uijttenbogaerde als bijstaende voocht, samen voogden vande wesen van Iman Ymanssen te anderen zijde,
verklaren dat Iman Imanssen het volle gebruik houdt van het sterfhuis en belooft aan zijn minderjarige kinderen bij meerderjarigheid uit te keren 500 ponden vlaams, voor elk dus 62-10 en 6 gem 9 roeden lant waarop desselffs bezitter hofstede staat...
Bron: Marianne Gossije: RAZvl inv.nr. 472 
Family F2365
 
232 21 februari 1594:
Theodoricus z.w. Rasonis van Grevenbroeck man van Anna d.w. Christiani Peeters agris terre arabilis par. Otw in Udenhout aende Creyteheye t erf hr van Merode t erf Godefridi Peters v comm. platea t t gem. heye voorn. weye tpl. voors. t Molenstraat t erf Leonardi Joerdens v zusterklooster opten Ulenborch in sBoscht erf Adriaen Denis vendt Arnoldo z.w. Wijtman Joosten
Bron: Bosch Protocol sH, R 1408 42, http://www.do.nl/heemkunde/Bronnen/bosch_protocol/bp%201575_1600.htm

23 september 1620:
Dirk z.w. Raessens van Grevenbroeck 30 gld 5 st
huis etc. par. Otw opte Molenstraet daer Loon en Otw scheyt
losbaar met 500 gld
Bron: Bosch Protocol sH,R.1496,387v, http://www.do.nl/heemkunde/Bronnen/bosch_protocol/bp%201600_1625b.htm

Op 17 januari 1631 maakt Dirck Raessen van Grevenbroeck, schepen van Loon op Zand, weduwnaar van Anneken Corstiaen Peters van Schoor, zijn testament op.
Bron: Index testateurs Loon op Zand, archief schepenbank LoZ inv.nr. 65 p. 171

29 januari 1635:
Dierck zoon wijlen Raes Bonaventura van Grevenbroeck en Raes Diercxssen van Grevenbroeck bekennen schuldig te zijn aan Dierck Coomans ten behoeve van de heer Jan de Weer, priester te Oisterwijk, een jaarlijkse cijns van 22 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de rente op 21-4-1649 ingelost is.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Loon op Zand, invnr. 67 fol. 9

19 januari 1637:
Erasmus, Henrick, Heijliger en Jan, zonen van wijlen Dierck Erasmus van Grevenbroeck (gewoonlijk genaamd Dierck Raessen) en van Anneken Corstiaen Peeterssen van de Schoor, met Cornelis Cornelis Willemssen de Pruijser, gehuwd met Marie, en met Barbara en Jasparijn, en met Jacob Quirijnen en Henrick Dierck Erasmus als voogden over de onmondige Jan, zoon van Jan Janssen Brouwers en Cornelia Diercx, en met Anthonis Philips Schalcken, weduwnaar van die Cornelis, met zijn dochter Maijken, maken een boedelscheiding.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Loon op Zand, invnr. 68 fol. 7

7 februari 1645:
1. Raes, 2. Heijliger, 3. Jan, 4. Cornelis Cornelissen de Pruijser, weduwnaar van Maijken en tevens voor hun onmondige zoon Dierck, en 5. Reijnier Dierck Aert Nouwen, gehuwd met Jasperijntken, allen kinderen van Dierck Raessen van Grevenbroeck, tevens voor hun zwager Wouter Boom, voor Hendrick Dierck Raessen en voor de kinderen van Neeltken Dierck Raessen, transporteren twee rentes aan meester Dierck Coomans, secretaris van Loon.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Loon op Zand, invnr. 71 fol. 13v

5 december 1695:
Compareerde voor schepenen der heerlijckheij t Venloon Willem van Hasselt out omtrent twee en seventigh jaren, Aert Adriaen Hamers out omtrent vijff en tachentigh jaren, Dirck Rynderse Nauwen out omtrent acht en veertigh
jaren, Gijsbert Adr(iaan) van den Hoven out vijff en vijftigh jaren, Cornelis Haensbergen out drie en tseventigh jaren, Jan Adriaan Hamers out vijff en sestigh jaren, alle persoenen staende ter goeder naem en faem de welcke ter requisitie en versoecke van de heer Aelbertus Ferdinant d'Immeiselle grave van Bouckhoven als heere van Loon etc. hebben getuyght en verclaert waer en waerachtigh te wesen dat sij deponenten van hare ouders en voorouders verscheijde malen hebben hooren seggen dat omtrent den jare sestien hondert als wanneer de Marcies Spinola als generaal het comando in Brabant over het leger van den Coninck van Spanje voerde, het Gasteel van Venloon als doen is belegert geworden door dé crijgsmacht van Haar Ho: Mo: de Heeren Staten Generaal die het selve Gasteel naer eenige resistentie stormenderhant hebben ingenomen en bemachtight dat het selve Gasteel naer het bemachtigen als doen met alle de huysen soo omtrent het casteel als aende Kerckstraet staende t'eenemael sijn geruineert uytgeplondert en affgebrant dat in die tijt het voorschrevene een vlucht en schuijlplaets is geweest voor alle de inwoonders en hare goederen die in en omtrent de voorschreve heerlijckheijt in die tijt waren woonende. Verklarense sij deponenten verders dat voor soo veel als haer deponenten van hare ouders is bericht dat heer Dirck Raessen van Grevenbroeck grootvader van Dirck Rijnderse Nauwen een der deponenten in desen in de voorschreven destructie aen obligatien meubelen en Contante penningen omtrent de tachentigh duysent gulden heeft komen te verliesen dat als doen mede in deselve destructie sijn komen te verbranden alle de charters papieren en documenten soo wel die aen het verschreven huys en heerlijckheid als aende secretarije waren concernerende Gevende voor redenen van weiwetenschap dat op de secretarije van Venloon geen oudere protocolle off andere documenten gevonden werden dan voorschreven staet en als oomen genootsaeckt is de waerheijt getuijgenisse te geven soo hebben wij desen als daertoe versocht sijnde niet konnen weygeren bereijt sijnde. tselve tot allen tijden met eeden nader te bevestigen.
Aldus gedaan en gepasseert op den 5 december 1695. Present van Hasselt en van Boxtel (schepenen)
Bron: A.J.L. van Bokhoven: 'Loop op Zand circa 1600 onder Staats gezag gekomen', in Brabants Heem 1974 p. 154-155 
Family F1394
 
233 21 februari 1605:
Overleden Sluis Lieven van de Wande. Tr. Maeyken fa. Francois Cloet, thans x Anth. Weyts. Kinderen: Fransken van de Wande; Lysbetken van de Wande en Jaquemyntken van de Wande. Voogden: Francois Cloet en Lowys Cloutier.
4 januari 1610: Adriaen van de Wande won. te Brugge zweert voogd ipv Lowys Cloutier, overleden.
Bron: C. du Fossé: Bewerking weesakten Sluis 1605-1641 
Family F2457
 
234 21 februari 1618:
comp Bernaert Pauwels ... bij de dood van Perijntje Geeraerts zijne moeder, en huisvrouw was van Louys Clautiers voor de ene helft;
voorts Perijntgen Raveschot, door haar man geautoriseert;
etc.
Bron: Marianne Gossije, transcriptie RAZvl inv.nr. 472 
Family F2363
 
235 21 juli 1662:
Jacob van der Gote, goede bekende, en Marcus Goijens, oom maternel, leggen de eed af als voogden over Jaquemijnke, oud 4 jaar, wees van Michiel van den Broucke, moeder is Jorijntie Goijens, tevens comp. Pieter de Vos, voogd over Cathelijnken, wees van Michiel van den Broucke en zijn eerste vrouw Janneken Verveke, inv. overgebr. 15-4-1666.

16 februari 1667:
Boudewijn Scheers, zoon van Jorijnken Goijens, legt de eed af als voogd i.p.v. burgemeester van der Ghoote, 3 oktober 1670 rek. gedaan door Adriaen van den Broecke, getr. m. de wed. Pieter de Vos.

Bron: Index weesboeken van St. Anna ter Muiden sinds 1604, RA Zeeuws-Vlaanderen inv.nr. 487, fol. 79-80

16 november 1667:
Adriaen van den Broucke, cosijn paternel, legt de eed af als voogd over Jacquemijnken, wees van Michiel van den Broucke en Jorijnken Goijens.
Bron: Index weeskamer Sint Anna ter Muiden na 1604, RA Zeeuws-Vlaanderen inv.nr. 487 f. 91 
Family F460
 
236 21 juli 1662:
Jacob van der Gote, goede bekende, en Marcus Goijens, oom maternel, leggen de eed af als voogden over Jaquemijnke, oud 4 jaar, wees van Michiel van den Broucke, moeder is Jorijntie Goijens, tevens comp. Pieter de Vos, voogd over Cathelijnken, wees van Michiel van den Broucke en zijn eerste vrouw Janneken Verveke, inv. overgebr. 15-4-1666.

16 februari 1667:
Boudewijn Scheers, zoon van Jorijnken Goijens, legt de eed af als voogd i.p.v. burgemeester van der Ghoote, 3 oktober 1670 rek. gedaan door Adriaen van den Broecke, getr. m. de wed. Pieter de Vos.

Bron: Index weesboeken van St. Anna ter Muiden sinds 1604, RA Zeeuws-Vlaanderen inv.nr. 487, fol. 79-80 
Family F478
 
237 21 juni 1642:
Jan z.w. Diercx Raessen van Grevenbroeck wnd bvvo onder Udenhout aan Peter van Oudenhoven jeec 10 ka gld uit
- huys schuer bogaert hoff en erff 30 L bvvo tpl. voors t Postelse Hoeve aldaar N t v erfgen. Adriaenken wede Servaes Janss mma Z en O t gem. strate van Loon W
gelost 16-6-1687 door Adriaen Adriaens van Hemert
Bron: Bosch Protocol sH, R. 1561 fol. 136,
http://www.do.nl/heemkunde/Bronnen/bosch_protocol/bp%201625_1650b.htm

mei 1642:
Jan z.w. Diercx Raess van Grevenbroeck wnd bvvo onder Udenhout 10 gld uit
- huis etc. 30 L Otw in Udenhout naast de Postelsche hoeve en westwaarts de strate van Loon
Bron: Bosch protocol sH,R.1562,351, http://www.do.nl/heemkunde/Bronnen/bosch_protocol/bp%201625_1650b.htm

juni 1646:
Jan z, Diercx Raessen van Grevenbroek 15 gld
- huis etc. 10 L par. Otw tpl. Udenhout in de Groenstraet
Bron: Bosch protocol sH,R.1566,510, http://www.do.nl/heemkunde/Bronnen/bosch_protocol/bp%201625_1650b.htm

april? 1661:
Anthonis z.w. Jan Franck Elis wnd Udenhout jeec 15 ka gld 15 st aan Gijsbertken Roeckaerts uit
- huys etc. 5 L te Udenhout aan de Groenstraet t Jan Diercx Raess van Grevenbroeck v gem. Groenstraat
Bron: Bosch protocol sH,R.1595,107, http://www.do.nl/heemkunde/Bronnen/bosch_protocol/bp%201650_1675.htm

10 januari 1665:
Barbara Lambert Janssen van den Hoevel, weduwe van Heijliger Diercxssen
van Grevenbroeck, enerzijds en Jan Diercxssen van Grevenbroeck, Cornelis
Cornelissen de Pruijser en Bartholomeeus Stevens, als gemachtigden van de
gelijke erfgenamen van genoemde Heijliger, anderzijds, maken een
boedelscheiding.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Loon op Zand, invnr. 79 fol. 1

11 juni 1665:
Jan Dircxsen van Grevenbroeck, Cornelis Cornelissen de Pruijsser en Bartholomeus Stevens, namens alle erfgenamen van wijlen Heijliger Dirck Raessen van Grevenbroeck, transporteren goederen aan Cornelis Cornelissen de Pruijser.
De koopsom bedraagt 29 gulden en 15 stuivers en is voldaan.

Jan Dircxsen van Grevenbroeck, Cornelis Cornelissen de Pruijsser en Bartholomeus Stevens, namens alle erfgenamen van wijlen Heijliger Dirck Raessen van Grevenbroeck, transporteren goederen aan Peeter Geeirdt Aerts.

Jan Dircxsen van Grevenbroeck, Cornelis Cornelissen de Pruijsser en Bartholomeus Stevens, namens alle erfgenamen van wijlen Heijliger Dirck Raessen van Grevenbroeck, transporteren goederen aan Jan Janssen Kennekens en Huijbert Corst Jan Borsten.

Jan Dircxsen van Grevenbroeck, Cornelis Cornelissen de Pruijsser en Bartholomeus Stevens, namens alle erfgenamen van wijlen Heijliger Dirck Raessen van Grevenbroeck, transporteren goederen aan de erfgenamen van wijlen mr. Dirck Coomans.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Loon op Zand, invnr. 80 fol. 29v-31

25 juli 1686:
Inwoners van Udenhout: Adriaen Hamers, oud 85 jaar, Aert Adriaen Hamers, oud 80 jaar, Corstiaen Steven, oud 83 jaar. Inwoners van Loon op Zand: Adriaen Zegers, oud 84 jaar, Geerit Aert Joosten, oud 80 jaar, Ida France, oud 83 jaar. Zij leggen een verklaring af over de kinderen en kleinkinderen van wijlen Dirck van Grevenbrock.
De verklaring werd gevraagd door: Aert, Cornelis, Claes van der Put (geh.m. Anneken), Adriaen van Hemert (geh.m. Maria), Jan Roijmans (geh.m. Josina), en Elisabeth, kinderen van Dirck van Grevenbrock en Jenneken Dirck Nouwen; en door Jasperijntien Dirck van Grevenbrock, Jan Hendr. Dirck van Grevenbrock, Adriaen Erasmus Dirck van Grevenbrock en erfg. Barbara Dirck van Grevenbrock, kinderen van genoemde Dirck en Anneken van Brockhoven.
Bron: RHC Tilburg online: Nadere toegangen Loon op Zand R 84 fol. 62 
Family F1892
 
238 21 juni 1694:
Huwelijkscontract Jan [Pietersen] de Vleeschouwer , wedr van Pieternelle Vivelet, hebbende 1 kind van dezelve, won. ontrent Baarzande, en Jaquemijntje Verschelle fa Matthijs, jongedogter van St. Anna [ter Muiden].
get: Willem Hares, Jan Waerrenijers
MERK Jan de Vleeschouwer, MERK Jaquemijntje Verschelle
Bron: Notariele acten notaris Jan Gillissen van Cruyningen, http://www.grijsbaard.demon.nl, RAZvl. 2155 nr. 2 
Family F1583
 
239 21 maart 1640:
Arenout van Pamele, paternel, en Franchoys Verstraete, maternel, leggen de eed af als voogden over Pieter, oud 14 jaar, Jacomijncken, oud 11 jaar, en Francijntken van Pamelen, wezen van Janneken Alevoets, vader is Jaecques van Pamelen.
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 RAZVL nr. 457. 
Family F1137
 
240 21 Meij [1788] Begraven in de kerke Johanna Plasschart, oud 8 jaar 2 maanden en 25 dagen, kind van Johannes Platschart en Johanna de Witte, geboren op Cadzand. Platschart, Johanna (I1420)
 
241 21 meij 1639
comp Andries Matheussen in huwelijck gehad hebbende Christijntje Meertens [sic] verklaarden schuldig te wezen aan Pieter Mortier ende Franchoijs Mortier soo over haer selven ende als voochden van Janneken, Mahieu, Jan ende Pierken Mortiers, alle kinders van Louwijs Mortier daer moeder af was Claescke? Verbeke de somme van 48 ponden vlms, te weten elcx daer inne sijn deel ende portie, spruytende deselve somme over de verkoop? ende successie van de voors Christijntje Mortiers haeren der suster...
Bron: Marrianne Gossije, RAZ RAZvl inv.nr. 472 
Family F2217
 
242 21 november 1642:
Cornelis Claes Cornelissen en Jenneken Claes Cornelisdr, met man en voogd Jan Peeter Smits, hebben vercoft aen Jan Dirck Adriaen Smolders een stuck ackerlants, 172 r. gelegen onder Alphen in den gehuchte van den Goeden Tijt in Bergers stede; oost de koper; zuid Marten Dircksen van de Laeck; west Jan Adriaenssen van Udenhout; noord het Geerkensstraetje te vrijen met 2 st. en een stuck ackterlants, 18 r. gelegen daer omtrent; oost Joris Pauwels; zuid Claes Gooris Claessen; west Elen Wuelborts ( Wilborts? ) Beenacker; noord Jacob Mathijs Hendricx. te vrijen commerloos. Gevest Jan Meijers, clerck op de secretarije tot Breda.
Bron: ISIS Breda, Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717, schepenbank Breda I-1b inventarisnummer 772 45r en 773 fol. 83r-v 
Cornelissen, Claes (I8807)
 
243 21 november 1754:
Proc.v. Janneken Plu, weduwe Joos Algoet, won. Oostburg, aan haar schoonzoon Jacob Allaert, om een huis te Sluis te leveren aan Jannes Vervate, mr. bakker te Sluis.
Bron : RAZ, RADT 149, notarieel archief Oostburg 
Family F870
 
244 21 september 1429:
Op 21-09-1429 verkocht Ghijsbrecht Hermans van Buerden aan Denijs Jan Meijnaerts een erfpacht van 19½ lopen rogge, uit een erfpacht van 2½ mud rogge, die Gherijt Gherijt Beijen met lichtmis levert uit erfenissen te Westilburg:
1. een huis en hof genaamd de Nieuwe Hoeve gelegen bij de Rugdijk, 9 bunder min 1 lopen, naast de heihoeve van Gherijt van Boerden in het westen en verder aan de gemeint, 2. een stuk land, naast Gherijt van Boerden in het noordoosten, naast Diderick Claus in het zuidwesten en aan de gemeint, welke voornoemde Gherijt Beij tot erfpacht kreeg van Jan Hermans van Boerden voor de erfpacht van 2½ mud rogge en voor andere lasten, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. De erfpacht van 19½ lopen rogge was aan voornoemde Ghijsbrecht van Boerden verstorven van zijn broer voornoemde Jan van Boerden.
Bron: RHC Tilburg online, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 2-C2, f.37v-1, aktenr. 262, 21-09-1429. 
Family F1761
 
245 22 april 1637:
Jan van Uexen geboren te Belle gelijdenis gedaan 25 april.
Bron: Marianne Gossije, Acta Sint Anna ter Muiden.

25 april 1637:
Jan van Ixem wordt op belijdenis aangenomen als lidmaat te Sint Anna ter Muiden.
Bron: Marianne Gossije, e-mail over van Uxem d.d. 25-3-2004.

7 april 1638:
Jan van Hixen `deser werelt overleden sijnde' heeft de armen 12 pond Vlaams nagelaten die Francois Anseels belooft te betalen als beheerder van het geld van Jan van Hixen.

Acta St Anne
28 juli 1638
De 12 pond van wijlen Jan van Hixem is ontvangen door diaken Jaques Halynck en daarvoor is kwitantie gegeven.
Bron: Marianne Gossije, e-mail over van Uxem d.d. 25-3-2004, Acta Sint Anna ter Muiden. 
van Ixem, Jan (I3741)
 
246 22 december 1562:
Barbara weduwe van Gerit Peter Mutsairts cum tutore (met haar voogd) legitime et heriditarie supportavit (heeft wettelijk en erfelijk overgegeven) aan Peter Peter Mutsairts en Gerit Adriaen Beijkens als momber en toeziener van Goiairt en Katherina, broer en zusters, onmondige en minderjarige kinderen van wijlen Gerit en haar Barbara voornoemd, ten behoeve van deze onmondige kinderen voors, met afgaan en vertijen, het vruchtgebruik en al het recht van vruchtgebruik, dat ze heeft en bezit in de helft onbedeeld van een stuk erf in moer en grond liggende binnen de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aenden Vosberch aldaar bij het Gericht van Venloen tussen:
erfenis van Heijlwich weduwe van Laureijs [niet ingevuld]
in Haren een zijde
erfenis van Gerit Verhoeven ook in Haren wonende ander zijde
de Lantscheijdinge der Heerlicheijt van Loon een einde
de Tilborchse gemeijnte ander einde
zoals ze zeide.
Et promisit cum tutore etc super se et bona (en zij heeft beloofd met haar voogd etc op zich en haar goederen) etc dit overgeven, opdragen, afgaan etc en in haar naam te laten houden etc en nooit meer vanwege vruchtgebruik daarnaar te talen of te laten talen voor geen enkele rechter, geestelijk of wereldlijk, en alle kommer an calangie van harentwege daarop komende allemaal af te doen.
Quo facto constituti coram scabinis infrascriptis dicti tutores (Dit gedaan zijnde zijn gestaan geweest voor schepenen ondergeschreven de genoemde voogden) en ze hebben de helft in het stuk moer voors wettelijk en erfelijk verkocht, overgegeven en opgedragen aan Cornelis zoon van wijlen Cornelis Peter Mutsairts met afgaan en vertijen etc et promiserunt dicti tutores super bona impuberorum presentia et futura warandiam more solito (en de voornoemde voogden hebben beloofd op de goederen van de minderjarigen, tegenwoordige en toekomstige, te waren zoals gebruikelijk) behalve dat Cornelis koper voornoemd hieruit moet gelden de helft in een halve stuiver en een penning Hollands jaarlijks gewincijns in Oisterwijck te betalen aan de Hooge Rentmeester, belovende verder dit verkopen, overgeven, opdragen etc en in de naam als voor te laten houden zonder etc en alle andere kommer en calangie daar meer op komende allemaal voor hem af te doen.
Datum 22 december, schepenen Reijnbouts en Ghierll.

Peter zoon van wijlen Peter Mutsairts en Gerit zoon van wijlen Adriaen Beijkens als door de Heer aangestelde momber en toeziener van Goiairt en Katherina, broer en zuster, onmondige en minderjarige kinderen van wijlen Gerit Peter Mutsairts, door deze Gerit en uit Barbara zijn huisvrouw, dochter van wijlen Adriaen Gerit Beijkens samen verwekt en verkregen, daar de momber en toeziener voors zich sterk voor gemaakt hebben en gelofte gedaan hebben, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Marike weduwe van Adriaen Gerit Beijkens voor de ene helft en aan Eelen zoon van wijlen Frans Henricx voor de andere helft, met afgaan en vertijen etc, een stede te weten huis, hof, schuur, schop met de grond en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende in heide, weide en zaailand liggende, groot ongeveer 17 lopensaet in alle grootte als het gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aende Ruijbraken, aldaar tussen:
erfenis van de erfgenamen van Dionijs Jan Reijnkens een zijde
erfenis van het Convent van Tongerloe en van de erfgenamen
van Jan IJewaens vanden Hoevel ander zijde
erfenis van Adriaen Gerits een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog een stuk erf meest in heiveld en deels in zaailand liggende in alle grootte als dat gelegen is binnen de parochie en ter plaatse voors, aldaar tussen:
erfenis der erfgenamen van Adriaen Gijb Goessens een zijde
erfenis van Adriaen Willem Verschueren ander zijde
erfenis van Gerit Adriaen Beijkens voors beide einden.
Nog een stuk land groot ongeveer 5 lopensaet, gelegen in de parochie en ter plaatse voors, aldaar tussen:
de erven van de voors Gerit Adriaen Beijkens voors beide zijden en beide einden
zoals ze zeiden.
Et promiserunt dicti tutores ut supra warandiam more solito (en de genoemde voofden hebben beloofd te waren zoals gebruikelijk) behalve dat de voorschreven koper en koopster hieruit moeten gelden de helft van 14½ stuiver per jaar gewincijns te betalen aan de Heer van Tilborch en de helft van een blanck per jaar te betalen aan de Gezworenen van Tilburg; nog een mud rogge per jaar erfpacht te betalen aan enkelen in Haren en in den Bosch te leveren; het derde deel in een mud rogge per jaar erfelijks te betalen aan de kinderen van Jan Goessens; nog een half mud rogge per jaar te betalen aan Servaes Peter Coppen in den Bosch en aldaar te leveren, te los staande met 25 karolus gulden; nog 3 lopen rogge per jaar te betalen aan Margriet Claes Wouter Piggen, ter kwijting staande met tien karolus gulden; nog een mud rogge per jaar te betalen aan Lijske weduwe van Anthonis Dionijs Meijnairts ter kwijting staande met 50 karolus gulden, alles volgens inhoud van de losbrieven, die daarvan zijn; nog 2 karolus gulden per jaar te betalen aan Bertelmeeus Stevens ter kwijting staande met 32 karolus gulden. Hiertoe moet hij laten wegen, stegen en alle waterlaten en schouwen onderhouden zoals men die van oude tijden schuldig is en behoort te onderhouden, met voorwaarden ook dat deze erfenissen moeten wegen over enige erfenissen daaraan liggende, aan de voors Gerit Adriaen Beijkens toebehorende, zoals men schuldig is en daarover behoort te wegen, verder belovende dit verkopen, overgeven, opdragen etc en in de naam als voor te laten houden etc en alle andere kommer en calangie daar meer op komende allemaal af te doen. Item hier zijn nog bij gestaan Adriaen Wouter Faess en Adriaen Gerits als naaste geburen van de weduwe en haar kinderen voornoemd, rechterlijk gedaagd zijnde, en ze hebben getuigd en op hun eed verklaard en getuigd, dat het beter en profijtelijker was voor de onmondige kinderen voors de voors stede met de andere erfenissen te verkopen dan te behouden. Er is alsnog hier bij gestaan Barbara weduwe van wijlen Gerit Peter Mutsairts cum tutore (met haar voogd) etc en zij heeft het vruchtgebruik en al het recht daarop, dat ze in de voors erfenissen had en bezat, overgegeven en opgedragen ten behoeve van haar kinderen voornoemd op de manier die daartoe gewoonte is, zonder arglist.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).
Debet quisque emptor 2 briefgeld; duplicatur (elke koper is verschuldigd 2 briefgeld; er wordt een copie gemaakt).
Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 308 f. 41r-42r 
Family F393
 
247 22 december 1615:
Jan Adriaen Wilbortssone, heeft vercoft aen zijn zoon Anthonis Jan Adriaen Wilbortssone en aen diens huysvrouw Maeyken Laureijs Geerytsdr, een stede, huysinge, torfhuys en erve, 1 bdr, tot Chaem aen den Mijsberch; oost en zuid Anthonis Schoenmaeckers kindr; west de erffg van Heer Henrick Reijnders erve, genaemt den Bulck; noord seker straetken oft Gebuersteechsken toecomende Laureijs en Jan Peeters van Couweler sonen.
Bron: ISIS Breda, Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717, schepenbank Breda I-1b inventarisnummer 770 fol. 269v-270r

21 juli 1626: Ghoris Aerts Geerits als voogd en Jan als toeziend voogd over de weeskinderen van Jan Laureijs Geeritssen, hebben verkoft aan Maeyken Laureijs Geerits van den Bleeck, weduwe wijlen Anthonis Willeborts alias Quack, der kinderen vierde part van stede en erve, int geheel 300 r, ongedeelt tot Chaem aen de Heijsijde, oost de koper, zuid Adriaen Henricx van Dun, west Adriaen Anthonis Matthijssen, noord sHeeren vroente. De andere drie vierendelen behoren gezamenlijk aan Anneken, Adriaenken, en Maeyken Laureijs Geerits van den Bleeck, allen dochters van wijlen Laureijs Geeritssen van den Bleeck. Te vrijen met 6 st. en 1 oort erffchijns.
Bron: ISIS Breda, Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717, schepenbank Breda I-1b inventarisnummer R762-778

7 november 1628: Adriaen Christiaen Claessens, voor zichzelf en als voogd van zijn kinder, heeft vercoft aan Maeyken Laureijssen van de Bleijcke, de wed. wijlen Anthonis Jan Wilborts, de helft van huys en erve, int geheel 300 r, ongedeelt tot Chaem aen de Heijsijde, oost en zuid Adriaen Henricx van Dun, west de koper, noord sHeeren vroente. De andere helft behoort reeds aan de koper. Te vrijen met de helft van 1 1/2 loopen rogs der pastorije tot Chaem. Met noch 15 st. Jan Henricx van Ryel.
Bron: ISIS Breda, Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717, schepenbank Breda I-1b inventarisnummer 771 fol. 164v, 165r 
Family F509
 
248 22 februari 1708:
Bertel Keesebilk left de eed af als voogd over Marya, oud 14 jaar, Johanna, oud 10 jaar, Boudewin, oud 7 jaar, en Magdalena van Rentergem, oud 4 jaar, wezen van Giljame van Rentergem.
Bron: Index weesboeken van St. Anna ter Muiden sinds 1604, RA Zeeuws-Vlaanderen inv.nr. 488, fol. 26 
Family F467
 
249 22 januari 1537:
Jan en Heijliger, broers en hun zuster Peter, kinderen van Jan peter Crillaerts en Jutta Henrick van Gierl;
Henrick Wouter Heijnen als man van Gheertruijt Crillaerts;
Peter Jan Martens als man van Jennijken Crillaerdts Jan Gerits van Ethen als man Marij Crillaerts;
Jan zoon van wijlen Jan Hermans als man van Helena Crillaerts; Gregorius Daneels, man van Anna Crillaerts; Marij, dochter van Bartelmeus Verbunt en Jutta Henrick van ghierl verkopen aan Rutger zoon van wijlen Jan Crillaerst en stuk weiland, gelegen te Tilburg aan 't Fen.
Belendingen: Hermen Weijten een zijde
Embrecht Smeijermans ander zijde
ten halve hecke toe
Herman Weijten, tenhalve hecke toe een zijde
Heer Arijaen die Bont, priester ander zijde.
Dit was geërfd van wijlen Jan Peter Crillaerts hun vader, die het gekocht had van Heer Anthonis Leenaerts, priester en van Jan die Bont als curator (?) van heer Arijaen die Bont, priester, die het verkregen hadden van Jan Gerit Bont, bastaard eensdeels en andersdeels van Huijbrecht Meus Jans.

Rutgetr, Jan en Heijliger, broers en hun zuster Peter, kinderen van Jan Peter Crillaerts en Jutta Henrick van Gierl;
Henrick Wouter Heijnen als man van Gheertruijt Crillaerts;
Peter Jan Martens als man van Jennijken Crillaerts;
Jan Gerits van Ethen als man van Marij Crillaerts;
Jan, zoon van wijlen Jan Hermans als man van Helena Crillaerts;
Marij, dochter van Bartelmeus Verbunt en Jutta Henrick van Ghierl verkopen aan Gregorius Daneels een erfpacht van 10 lopen rogge jaarijks te gelden uit huis en hoeve, groot 27 lopensaet, gelegen te Tilburg, geheten die Postelse Hoeve in het Creijevaenne.
Belendingen: Aert Mutsaerts een zijde
Gemeijnt van Tilburg ander zijde
en een einde.
Deze pacht was gekocht door Peter Jan Crillaerts van Jan Jan Heerden, geërfd door Jan Peter Crillaerts.

utger, Jan en heijliger, broers en hun zuster Peter kinderen van Jan Peter Crillaerts en Jutta Hernrick van Gierl;
Henrick Woter Heijnen als man Gheertruijt,Crillaerts:
Jan zoon. van wijlen Jan Hermans als man van Helena Crillaerts.
Gregorius Daneels als man van Anna Crillaerts;
Marij, dochter van Bertelmeus Verbunt en Jutta van Ghierl verkopen aan Peter Jan Martens en Jan Gerits van Ethen elk de helft van een stuk land, 9½ lopensaet gelegen te Tilburg in die Schijve.
Belendingen: Jan vanden Wouwer een zijde
de kinderen van Jan Daneel
Nouwen ander zijde
Dierck Gerit Backs, waar een weg
tussen gaat. een einde
Meester Jan van Vladracken ander zijde
Jan Peter Crillaerts had dit gekocht van Cornelis Huijbrecht Betten.

Jan, Rutger, Heijliger, broers, hun zuster Peter, kinderen van Jan Peter Crillaerts en Jutta Henrick van Gierl;
Henrick Wouter Heijnen als man van Gheertruijt Crillaerts;
Peter Jan Martens als man van Jennekijken Crillaerts;
Jan Gerits van Ethen als man van Marij Crillaerts;
Gregerius Daneels als man van Anna Crillaerts
Marij, dochter van Bartelmeus Verbunt en Jutta van Ghierl verkopen aan Helena Jan Peter Crillaerts een erfpacht van ½ mud rogge jaarlijks te gelden uit huis, hof, en erf, groot 3 lopensaet, gelegen te Tilburg in het Creijvenne. Belendingen:
Jan gheheijten die herde een zijde
Jan gheheijten die herde ander zijde
Jan gheheijten die herde een einde
ghemeijn straet ander zijde
Jan Peter Crillaerts had dit gekocht van Cornelis Claeus Otten, Cornelis had dit verkregen in een erfdeling met zijn broers en zusters van Engelken hun moeder, die het geërfd had van Jan die Herde, die het gekocht had van Jan Jan Mutsaerts.

Rutger, Jan Heijliger, broers, hun zuster Peter, kinderen van Jan Peter Crillaerts en Jutta Henrick van Ghierl;
Henrick Wouter Heijnen, man van Geertruijt Crillaerts;
Peter Jan Martens, man van Jennijken Crillaerts
Jan Gherit van Ethen, man van Marij Crillaerts
Gregorius Daneels als man van Anna Crillaerts;
Marij, dochter van Bartelmeus Verbunt en Jutta van Ghierl verkopen aan Helena Jan Peter Crillaerts een erfpacht van 7 lopen rogge jaarlijks te gelden uit huis, hof en grond, gelegen te Goirle.
Belendingen: Katheleijn Ghijsbrechts een zijde
Claeus Wouter Huijben ander zijde
Gerit Roelofs een einde
Gemeijnt ander einde
Peter Crillaerts had dit gekocht van Jan Vels.

Rutger, Jan en Heijliger, broers, hun zuster Peter, kinderen van Jan Peter Crillaerts en Jutta Henrick van Ghierl;
Henrick Wouter Heijnen, man van Gheertruijt Crillaerts Peter Jan Martens man van Jennijken Crillaerts
Jan Gerits van ethen, man van marij Crillaerts;
Gregorius Daneels, man van Anna Crillaerts Matij, dochter van Bertelmeus Verbunt en Jutta Henrick van Ghierl, verkopen aan Helena Jan Peter Crillaerts een erfcijns van 2 rijnsgul jaarlijks te gelden uit een stuk land, groot 1 lopensaet, gelegen te Goirle Opten Bieswech.
Belendingen:
Jan Aerts van Dun een zijde
Dierck die Busser ander zijde
Jan Peter Crillaerts had dit gekocht van Sebastiaen Mutsaerts.

Rutger en Heijliger, broers en Peter hun zuster, kinderen van Jan Peter Crillaerts en Jutta Henrick van Ghierl;
Henrick Heijnen, man van Gheertruijt Crillaerts;
Peter Jan Martens man van Jennijken Crillaerts;
Jan Gherits van Ethen man van Marij Crillaerts;
Jan Jan Hermans man van Helena Crillaerts
Gregorius Daneels man van anna Crillaerts;
Marij, dochter van Bartelmeus Verbunt en Jutta van Ghierl verkopen aan Jan Jan Peter Crillaerts een stuk erf groot 8 lopensaet en 5 roeden, gelegen te Tilburg aan die Viertstraet.
Belendingen: Aert Michiels van Vessem een zijde
Wijllem vande Gheijn ander zijde
Gemeijn straet een einde
H.Geest van Den Bosch ander einde
Jan Peter Crillaerts had dit gekocht van Wijllem Ghijsbrecht vande Gheijn.

Rutger en Jan, broers, en hun zuster Peter, kinderen van Jan Peter Crillaerts en jutta Henrick van Ghierl;
Henrick Wouter Heijnen man van Geertruijt Crillaerts
Peter Jan Martens, man van Jennijken Crillaerts;
Jan Gerits van ethen. man van Marij Crillaerts;
Han, zoon van wijlen Jan Hermans, man van Helena Crillaerts;
Gregorius Daneels, man van Anna Crillaerts;
Marij, dochter van Bartelmeus Verbunt en Jutta Henrick van Ghierl verkopen aan Heijliger Jan Crillaerts een stuk land gelegen te Tilburg in die Schijve bij den Bedbuer.
Belendingen: Jan Laureijs Eelkens een zijde
Arijaen Leijten ander zijde
Jan Michiel Roelofs een einde
een ghebuerwech ander einde
Hierin ligt een stuk land van de erfgen. van Willem Gast vanden Bosch, waarvoor ze jaarlijks 1 lopens. rogge betalen.

Rutger Jan Crillaerts bekent schuldig te zijn aan peter, dochter van wijlen Jan Crillaerts een jaarl. en erfelijke cijns van 6 karolus gulden van 20 st. uit een weiland. groot 2½ lopensaet, gelegen te Tilburg aan dat Venne. Belendingen:
erfen. van Ghijsbrecht Vermee een zijde
Jan Goijaert ander zijde
H. Geest v.d. Bosch een einde
gemeijnt van Tilburg ander einde
Staat te los met 100 karolusgulden vanm 20 st.

Rutger, Jan en Heijliger, broers en peter hun zuster, kinderen van Jan Peter Crillaerts en Jutta Henrick van Ghierl;
Henrick Wouter Heijnen als man van Geertruijt Crillaerts;
Peter Jan Martens, man van Jannijken Crillaerts;
Jan Gerits van Ethen man van Marij Crillaerts;
Jan, zoon van wijlen Jan Hermans man van Helena Crillaerts;
Gregorius Daneels man van Anna Crillaerts verkopen aan Marij, dochter van Bartelmeus Verbunt en Jutta, wed. van jan Crillaerts een jaarl. erfpacht van 20 lopen rogge uit een stuk land en meer onderpanden, groot 2 lopensaet, gelegen te Tilburg aan die Hasselt.
Belendingen:
Jan Ghijsbrecht van Ghierl een zijde
Michiel Gerit Jans ander zijde
Michiel Gerit Jans een einde
die gemeijn straet ander einde
Deze erfpacht was gekocht door Jutta de wed. van Jan Crillaerts, van Aerts Ghijsbrecht van Ghierl.

Rutger, Jan en Heijliger, broers en Peter hun zuster, kinderen van Jan Peter Crillaerts en Jutta Henrock van Ghierl;
Henrick Wouter Heijnen man van Geertruijt Crillaerts;
Peter Jan Martens man van Jennijken Crillaerts;
Jan Gerits van Ethen man van Marij Crillaerts;
Jan, zoon van wijlen Jan Hermans man van Helena Crillaerts;
Gregorius Daneels man van Anna Crillaerts verkopen aan Marij, dochter van Bartelmeus Verbunt en Jutta, wed. van Jan Crillaerts, een som van 30 karolus gulden, waaruit jaarlijks 30 braspenning betaald worden, zolang Peter die Paep leeft.
Bartelmeus Verbunt en de kinderen van Jan Peter Crillaerts hadden dat gekocht van Jan Dierck Thiemans en de kinderen van Peter die Paep.

Rutger, Jan en Heijlige, broers, Peter hun zuster kinderen van Jan Peter Crillaerts en Jutta Henrick van Ghierl;
Henrick Wouter Heijnen man van Geertruijt Crillaerts;
Peter Jan Martens man van jennijken Crillaerts;
Jan Gerits van Ethen man van Marij Crillaerts;
Jan zoon van wijlen Jan hermans man van Helena Crillaerts;
Gregorius Daneels man van Anna Crillaerts verkopen aan Bertelmeus Verbunt voor zijn dochter Marij, dochter van Jutta Henrick van Ghierl een stuk beemd, groot 2 lopensaet, gelegen te tilburg in After Mal. Belendingen:
Jan van Gestel een zijde
Jorijs Beerten ander zijde
Willem Rovers een einde
die Leij ander einde
Jutta, wed. van Jan Crillaerts, had die beemd geërfd van haar vader Henrick van Ghierl, die hem gekocht had van Jan Thomaes Hendricks, priester.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 283 f. 15r-16r

15 september 1537:
??tger en Heijliger, zonen van wijlen Jan Peter Crillaerts en van wijlen Jutta Henrick van Ghierl, Peter, dochter van wijlen Jan Crillaerts Henrick Wouter Stijnen als man van Geertruijd Crillaerts, Peter zoon van wijlen Jan Mariens als man van Jenneke Crillaerts, Joest Gherit van Eethen, als man van Marije Crillaerts, Gregorius Daneels, als man van Anna Crillaerts, Jan zoon van wijlen Jan Hermans als man van Helena Crillaerts, Marije dochter van Bertelmeus Verbunt en Jutta Henrick van Ghierl (haar 2de man), verkopen aan Jan zoon van wijlen Jan Crillaerts hun broer en zwager hun recht in een huis, hoeve, schuur met toebehoren en erf, gelegen aan de Heuvel te Tilburg.
Belendingen:
Arijaen Crillaerts een zijde
Margriet weduwe van Arijaen Buskincks ander zijde
Aert Mercelis van Vessem een einde
de Heuvel ander einde
Hieruit te gelden jaarlijks 1 oude Groten erfcijns aan meester Dirck Borchgreefs. Verder nog 3½ stuivers erfcijns aan de abt van Tongerlo. Verder te onderhouden het kerckkeecken metten ooghen.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 284 f. 7r 
Family F1726
 
250 22 januari 1538:
Huibrecht zoon van wijlen Henrick Ariaens verkoopt aan Jan zoon van wijlen Jan Leemans een huis, hof en erf, gelegen te Tilburg aan dat Rijlaer.
Belendingen:
Peter Goijaert Ceelen en anderen een zijde
Jan Leemans en die gemeijnt ander zijde
Jan Leemans en die gemeijnt een einde
gemeijn straet ander einde
Huijbrecht had dit gekocht van Ariaen zoon van wijlen Jan Maas Aelwijns en van Cornelis zoon van wijlen Cornelis Ariaen Smolders en Elijsabeth diens zuster.
Hiertuit te betalen jaarlijks de weduwe van Jan Claeus Ariaens:
35 stuivers erfcijns te los met 30 karolus gulden
verder 30 stuivers erfcijns aan Korstiaen Marcelis Aert van Beek, te los met 30 karolus gulden
Verder verkoopt Huijbrecht voors. aan Jan voors. een stuk land, gelegen te Tilburg aan dat Rijlaer.
Belendingen:
Claeus Ariaens een zijde
Claeus die Wijse en anderen ander zijde
de gemeijnt een einde
gemeijn straet ander einde
Huijbrecht had dit gekocht van Ariaen zoon van wijlen Jan Maes Aelwijns en van Cornelis zoon van wijlen Cornelis Ariaen Smolders en Elijsabeth diens zuster voor henzelf als voor Arijaen hun broer en Anna hun zuster voooor 1 helft en van Heijlwich weduwe van Jan Jan Maes Aelwijns, dochter van wijlen Meus Jan Druijts de andere helft.
Verder verkoopt Huijbrecht voors. aan Jan voors. een stuk heiveld, gelegen te Tilburg aan dat Rijlaer.
Belendingen:
Jan Leemans een zijde
Huijbrecht Leemans ander zijde
Jan Leemans een einde
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 284 fol. 27r

9 juni 1541:
Testament van Heijlwich dochter van wijlen Bertolomeus Druijts.
Ze vermaakt aan de Heilige Geest van Tilburg 2 mud rogge een s te spenderen aan de huisarmen van Tilburg op haar 2 eerste jaargetijden.
De kerk van Tilburg 20 stuivers een binnen 1 jaar na haar dood en hiermee zal betaald zijn hetgene zij en haar eerste man aan de kerk schuldig zijn voor het zielboek.
Het Heilig Sacrament in de kerk van Tilburg ook 20 stuivers eens na haar dood te betalen.
Het Gilde van Onze Lieve Vrouw in Tilburg haar beste Fock en daarmee is haar doodschuld betaald.
Onze Lieve Vrouw in de kerk van Riel een vrouwenwebbeke na haar dood te betalen. Dit alles te voldoen en te betalen na haar dood tenzij en inzoverre zij Heijlwich niet behoeven zal hetzelve geheel of gedeeltelijk te verteren en daarvan te leven. Ingeval het haar nodig zal zijn daarvan te leven dan zullen de voors. legaten en maaksels cesseren in hetgeen men na haar dood bevinden zal. Heijwich heeft nog gewild, dat men haar na haar dood een betamelijke uitvaart zal doen naar haar staat en daarbij genoemd te worden de uitvaart van Jan Smitsdochter zonder kommer of bijzondere kosten of loon daarvan te geven, behalve alleen dat men de kapelaan tevreden zal stellen van zijn verkondigen en zijn offer.
Verder heeft Heijlwich gewild, dat deze haar uiterste wil goed onderhouden zal worden en als iemand van haar erfgenamen hierin weerspannig is, het zij zelf of via iemand anders, die vermaakt zij uit al haar havelijke en erfelijke goederen 1 Oude Groten eens en diens portie zal succederen op de goedwillenden.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 288 fol. 8r-v

17 juni 1542:
Peter zoon van wijlen Bartolomeus Verlijnden heeft verkocht aan Heijlwich dochter van wijlen Bertolomeus Druijts een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, genaamd de Moeck, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in Corvel tussen:
Heijlwich de dochter van wijlen Peter van Balen een zijde en einde
Jacop Peter Mus ander zijde
de gemeijn straat ander einde.
Welk huis etc. Peter voors. gekocht had van Dimpna dochter van wijlen Jan Gielis en wat Dimpna gekocht had van Jan zoon van wijlen Willem vander Heijen en zijn kinderen, wat Jan voors. gekocht had van de wettige kinderen van wijlen Jacop Aelwijns.
Hieruit te betalen de kommer en last als in de schepenbrieven begrepen.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 289 fol. 14r

2 februari 1543:
Jan zoon van wijlen Jan Sijmons en Elen zijn broer hadden geloofd en gevest aan Heijlwich weduwe van Jan Jan Maes Aelwijns, dochter van wijlen Jan Meeus Druijts, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 5 rijnsgulden en 8 stuiver uit twee vijfde delen in een stuk erf in land liggende, groot samen 12½ lopensaet, genaamd die Ruijsacker, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in de Creijenvernsche Ackere tussen:
erfenis van Gherit Rijnen een zijde
erfenis van Gherit Henrick Beijkens ander zijde
zoals blijkt uit de brieven van Tilburg, en welke cijns te los staat met 90 karolus gulden zoals Heijlwich zelf verklaarde, zo is gestaan voor schepenen Heijwilch voors. en heeft bekend ontvangen te hebben uit handen van Cornelis Cornelis Wouters als gebruiker en bezitter van het onderpand en als betaler van de cijns voors., 50 karolus gulden van 20 stuivers van de helft van de hoofdsom van de erfcijns voors.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 289 fol. 43r 
Family F2069
 

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 33» Next»