Stamboom Marijnissen

Family: Wouter Cornelis Spapen / Lijsbeth Verschueren (F1483)

m. Bef 1520


Family Information    |    Notes    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Father | Male
  Wouter Cornelis Spapen

  Born     
  Died  Bef 1539   
  Buried     
  Married  Bef 1520  [1]   
  Type  Civil 
  Father  Cornelis Spapen | F3926 Group Sheet 
  Mother   

  Mother | Female
  Lijsbeth Verschueren

  Born     
  Died  Aft 1555   
  Buried     
  Father  Peter Verschueren | F4110 Group Sheet 
  Mother   

  Child 1 | Female
  Aleijt Wouter Cornelis Spapen

  Born     
  Died     
  Buried     
  Spouse  Gerit Jan Laureijs Mutsaerts | F1722 (Civil) 
  Married  Bef 1560   

  Child 2 | Female
  Jenneken Wouter Cornelis Spapen

  Born     
  Died     
  Buried     

  Child 3 | Male
  Cornelis Wouter Cornelis Spapen

  Born     
  Died     
  Buried     

  Child 4 | Male
  Adam Wouter Cornelis Spapen

  Born     
  Died     
  Buried     

  Child 5 | Male
  Willem Wouter Cornelis Spapen

  Born     
  Died     
  Buried     

  Child 6 | Female
  Adriana Wouter Cornelis Spapen

  Born     
  Died     
  Buried     

 • Notes 
  • 1 februari 1533 n.st:
   Korstiaen ut supra [zoon van wijlen Willem Stelaerts] heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Lijsbeth weduwe van Wouter Cornelis Spapen, haar te tochten en voor haar kinderen verkregen bij Wouter voors ten erve te blijven, een stuk land, groot ongeveer 3 lopensaet en 1 roede, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in Corvel Acker, aldaar tussen:
   erfenis van Jan Cornelis Spapen een zijde
   erfenis van Peter Jan Eelkens ander zijde
   erfenis van Claeus Goeens een einde
   erfenis van Jan van Gorp en meer anderen ander einde.

   Elijsabeth weduwe van Wouter Cornelis Spapen heeft beloofd als een principaal schuldenares te betalen aan Korstiaen zoon van wijlen Willem Stelaerts een jaarlijkse en erfelijke pacht van 20 lopen rogge, aanvangende met Lichtmis 1543 n.st., uit het gehele stuk land voors.

   Staat te los met 50 karolus gulden van 20 stuivers per stuk.

   Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 280 f. 39r

   28 april 1533:
   Henrick zoon van wijlen Jan Zwijsen heeft vernaarderd een stuk land, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in Corvel Acker, aldaar tussen:
   erfenis van Jan Cornelis Spapen een zijde
   erfenis van Peter Jan Eelkens ander zijde
   erfenis van Claeus Goeens een einde
   erfenis van Jan van Gorp en meer anderen ander einde
   dat Korstiaen zoon van wijlen Willem Stelaerts verkocht had aan Lijsbet weduwe van Wouter Cornelis Spapen met haar kinderen.
   Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 281 f 2r

   3 februari 1539:
   Henrick zoon van wijlen Peter Crillaerts, weduwnaar van Cornelis dochter van wijlen Peter Aerts Verschueren draagt over aan zijn wettige kinderen zijn tocht en recht van tochtenwege dat hij bezat na de dood van zijn vrouw en kind in:
   1. een stuk land, groot 4 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Schijve. Belendingen:
   Marten Jan Geenen een zijde
   Henrick Peter Crillaerts ander zijde
   Jan Elen Willekens een einde
   Wouter Thonis Diercx ander einde
   2. de helft van een stuk beemd, groot 5 lopensaet, gelegen te Tilburg in Dalem int Broeck van Heusden Belendingen: erfg. v. Willem Ghijselen een zijde
   Claeus die Wijse ander zijde
   erfg. van Willem Ghijselen een einde
   kinderen van Cornelis Veramelvoert ander einde

   Jan Henrick Crillaerts
   Hadewig Henrick Crillaerts
   Peter zoon van wijlen Ghijsken Stevens als man van Elijsabeth Henrick Crillaerts, voor hemzelf en voor Jan Henrick
   Crillaerts de Jonge.
   Andries Henrick Crillaerts
   Kathelijn Henrick Crillaerts, wier moeder was wijlen Cornelis Peter Aert Verschuren, verkopen aan Jan zoon van
   wijlen Claeus Steven Reijnen een stuk land, 4 lopensaet, gelegen in die Schijve te Tilburg.
   Belendingen;
   zie voorg. acte.
   Personen als in voorgaande acte verkopen aan Elijsabeth de wed. van Wouter Cornelis Spapen de helft in een stuk
   beemd, gelegen te Tilburg in Dalem in Broeck van Heusden. Belendingen: zie overdracht van deze beemd door
   Henrick Peter Crillaerts aan zijn kinderen.
   De andere helft van de beemd behoort aan Elijsabeth wed. van Wouter Cornelis Spapen.
   Hieruit te gelden jaarlijks 1 blanck cijns aan de Heer van Tilburg
   Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 285 f. 36v

   30 maart 1545:
   Henrick zoon van wijlen Peter Crilalerts, weduwnaar van Cornelia dochter van wijlen Peter Aert Verschueren had overgedragen zijn recht van tochten, wat hij bezat in de helft van een stuk beemd, de gehele beemd ca 5 lopensaet, gelegen in Tilburg ter plaatse Dalem in het Broeck van Huesden tussen:
   de erfgenamen van Willem Ghijsele een zijde en einde
   Claeus de Wijse ander zijde
   kinderen van Cornelis Veramelvoert ander einde,
   aan zijn wettige kinderen, die hij verwekt had bij wijlen Cornelia, zijn eerste vrouw voornoemd, en de kinderen van Henrick voors., bij name van Jan en Hadewtg,zijn zuster, en Peter zoon van wijlen Ghijske Stevens als man van Elijsabet, dochter van Henrick voors., voor hen zelf en mede voor Jan de jonge, Andries en Kathelijn, hun broers en zuster, kinderen van Henrick voors., waar Jan de Oude, Hadewig en Peter voors. voor instaan, hadden de voors. helft van het stuk beemd verkocht aan Elijsabet de weduwe van Wouter Cornelis Spapen, haar te tochten en haar wettige kindenren, door wijlen Wouter Cornelis Spapen verwekt, ten erve, daarom zijn gestaan voor schepenen de voors. Jan de Jonge en Andries, gebroeders, zonen van Henrick Peter Crillaerts voors., en Kathelijn hun zuster, voor henzelf, nu ze tot hun mondige jaren gekomen zijn, en ze hebben wettelijk op de helft van het stuk beemd vertegen en dat overgegeven aan Elijsabet de weduwe van Wouter Cornelis Spapen voornoemd te tochten en haar kinderen ten erve.
   Elijsabet en haar kinderen zullen hieruit betalen hun deel in 1 blanck min 1 penning erfcijns aan de Heer van Tilburg.
   Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 291 f. 58r

   31 januari 1548:
   Anthonis zoon van wijlen Jan die Bruijn als man van Ariaena dochter van wijlen Goessen inden Acker heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Cornelis zoon van wijlen Wouter Cornelis Spapen ten behoeve van Lijsbet weduwe van Wouter voors. zijn moeder, haar te tochten en haar kinderen door wijlen Wouter voors. uit haar verwekt ten erve te blijven, een jaarlijkse en erfelijke pacht van 9 lopen rogge elk jaar te betalen met lichtmis et pro primo solutionis termino a purificationos proxime futuro ultra annum (en voor de eerste termijn van betaling op de dag van lichtmis a.s. over een jaar) uit 1/5 deel hem toebehorende in een huis, hof, schuur en erfenis daaraan liggende het gehele huis groot ca 3 mudsaet, gelegen te Tilburg aan die Heijdsijde tussen:
   Joest Embrecht Eelkens een zijde
   Jan Sijmon Mienkens ander zijde
   Joest Embrecht Eelkens voors. en Gherit Vrancken Lemmens
   met zijn kinderen een einde
   die gemeijn straat ander einde.
   Nog uit 1/5 deel in een stuk erf tot land en heide liggende gelegen als voor aan de Rugdijck, het gehele stuk groot ca 28 lopensaet, aldaar tussen:
   Willem Wouter van Baest en Joest Wijtman Joest een zijde
   Anthonis zoon van wijlen Jan sBruijen, gelover voors. ander zijde
   Willem Willem Verschueren een einde
   de voors. Rugdijck ander einde.
   Hij belooft te waranden en de voors. onderpanden altijd goed, zeker genoeg etc. en alle kommer en calangie daarop komende allemaal af te doen.

   Te mogen lossen altijd met lichtmis met 26 karolus gulden van 20 stuivers of die waarde in ander goed geld daarvoor samen met de jaarpacht en achterstel en met Sint Jansmis tevoren op te zeggen etc.
   Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 294 f. 37v-38r

   15 maart 1555:
   Dierck zoon van wijlen Herman vanden Broeck en Thomaes Claes Timmermans zoon als man en momber van Elijsabet dochter van wijlen Herman voorschr., welke kinderen Herman voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Eva zijn vrouw, dochter van wijlen Joest Roelofs, legitime et hereditarie supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk overgegeven aan) Jan zoon van wijlen Cornelis Spapen, Wouter zoon van wijlen Jan Dani?els en Elijsabet de weduwe van Wouter Cornelis Spapen ondergenoemd simul cum dictis et aliis omnibus literis et jure (samen met de [onder]genoemde en alle andere brieven en al het recht) etc. met afgaan en vertijen etc. een jaarlijkse en erfelijke pacht van vier mud rogge in de maat van Tilburg, hen toebehorende, welke pacht vs. destijds Gheraert zoon van wijlen Henrick van Broechoven geloofd heeft gehad te betalen aan Claes zoon van wijlen Bertolt genaamd van Aerle en aan Willem zoon van Wouter genaamd Janssone, elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit twee vierde delen van een hoeve of woning eertijds aan Henrick van Broechoven toebehorende, gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) Oirle en uit al haar toebehoren, en welke pacht aan de voors. Dierck en Thomaes als man en momber van zijn huisvrouw voors. aangekomen en verstorven was door wijlen Joest Roelofs voornoemd en die Joest voors. verkregen had van de erfgenamen van wijlen Cristina Jans dochter van Megen, welke pacht voors. nu ter tijd geldende en uitreikende zijn Jan zoon van wijlen Cornelis Spapen, Wouter zoon van wijlen Jan Dani?els en Elijsabet weduwe van Wouter Cornelis Spapen, zoals dat in schepenbrieven van 'sHertogenbosch en Oisterwijk meer volkomen en breder is begrepen deels en deels zoals ze zeiden, gelovende als schuldenaars super se et bona sua etc. (op hen en hun goederen etc.) dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies van hunnentwege daar op komende voor hen allemaal af te doen.
   Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 300 f. 68r

 • Sources 
  1. J. van Gils: "Spapen is de zoon van een Paap", Brabantse Leeuw 1979 e.v.