Stamboom Marijnissen

Family: Peter Denis Peter Crillaerts / Daniela Daniel Niclaes Melis (F633)

m. Bef 1544


Family Information    |    Notes    |    All    |    PDF

 • Father | Male
  Peter Denis Peter Crillaerts

  Born     
  Died     
  Buried     
  Married  Bef 1544   
  Type  Civil 
  Other Spouse  Jenneken Pauwels Jan Ancems | F632 
  Married     
  Other Spouse  Adriana Jan Jan Schuijten | F635 
  Married     
  Father  Denijs Peter Crillaerts | F636 Group Sheet 
  Mother  Jenneken Niclaes Jan die Wijze | F636 Group Sheet 

  Mother | Female
  Daniela Daniel Niclaes Melis

  Born     
  Died     
  Buried     
  Other Spouse  Jan Peter Jan Smolders | F634 
  Married     
  Father  Daniel Niclaes Jan Melis | F3702 Group Sheet 
  Mother  Barbara Marten Vels | F3702 Group Sheet 

  Child 1 | Female
  Jenneken Peter Denijs Crillaerts

  Born     
  Died     
  Buried     

  Child 2 | Female
  Niclaesken Peter Denijs Crillaerts

  Born     
  Died     
  Buried     

 • Notes 
  • 1 februari 1544:
   Marten zoon van wijlen Dani?el Claeus Huijb Melis en Peter Denijs Crillaerts als man van Dani?ela dochter van wijlen Dani?el voors. hebben verkocht aan Jan zoon van wijlen Henrick Verhoeven een stuk erf in weide en heide gelegen in de parochie van Tilburg aan de Veedijck tussen:
   die Leije - een zijde
   Ghijsbrecht Jan vander Pas - ander zijde
   Jan Mijs - een einde
   de Veedijck - ander einde.
   'sHeren schouwen van de Leije te onderhouden.
   Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 290 fol. 41r

   1 februari 1546:
   Peter Denijs Crillaerts als man van Daniela dochter van wijlen Dani?el Claeus Jan Huijb Melis heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Goijaert zoon van wijlen Peter Crillaerts een jaarlijkse en erfelijke cijns van 4 karolus gulden van 20 stuivers uit het 1/4 deel, Peter voors. toebehorende, in een huis, hof,schuur met grond en erf daaraan liggende, groot in het geheel ca 12 lopensaet, gelegen te Tilburg in Loven tussen:
   Jonker Wolfaert van Brederode een zijde
   Claeus Willem Verhoeven en Jutta de weduwe
   van Claeus Jan fluijb Melis ander zijde
   de kinderen van wijlen Goijaert Jan Sinitten een einde
   die gemeijn straat ander einde.
   Nog uit 1/4 deel hem toebehorende in een stuk land, het geheel groot ca 5 lopensaet, gelegen te Tilburg in Loven Acker tussen:
   de erfgenamen van wijlen Lucas van Amerzoijen een zijde
   Ghijsbert Zegers ander zijde
   Claeus Willem Verhoeven en anderen een einde
   Jan Michiel Quaps ander einde.

   Staat te los met 75 karolus gulden van 20 stuivers, samen met de jaarcijnst en achterstel, met Sint Jansmis tevoren op te zeggen.
   Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 292 fol. 62v

   23 februari 1546:
   Denijs zoon van wijlen Peter crillaerts heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Lijske dochter van-wijlen Joest Berijs Eelkens een jaarlijkse en erfelijke cijns van 40 stuivers uit een stuk erf nu ter tijd tot land en weide liggende, groot ca 7 lopensaet, gelegen te Tilburg in Corvel tussen:
   Lenaert Mutsaerts een zijde
   Claeus Jan Claeus en Jan Schuijten ander zijde
   Kathelijn de weduwe van Willem Wouter Jacops een einde
   die gemeijn straat ander einde.

   Staat te los met 33 karolus gulden van 20 stuivers samen met de jaarcijns en achterstel, een half jaar tevoren op te zeggen.
   Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 292 fol. 72r

   27 februari 1552:
   Marten zoon van wijlen Dani?el Claeus Jans en Peter Denijs Crillaerts als man en voogd van Dani?ela dochter van wijlen Dani?el Claeus Jans voors., wilke kinderen Dani?el Claeus Jans voors. verwekt en verkregen had bij Barbara zijn vrouw dochter van wijlen Marten Vels, hebben wettelijk en erfelijk verkocht aan Cornelis zoon van wijlen Wouter Marien met afgaan en vertijen een huis, hof, schuur met de grond en toebehoren en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, hen toebehorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Loven tussen:
   erfenis van Jonkheer Reijner van Brederode, westwaarts een zijde
   erfenis van Claeus Willem Verhoeven, de weduwe van Claeus
   Jans met haar kinderen en de gemeijn straat, oostwaarts ander zijde
   erfenis van de kinderen van wijlen Goijaert Jan Smitten een einde
   die gemeijn heerbaan aldaar ander einde.
   Nog hiertoe een stuk land, hen toebehorende, in de parochie voors. ter plaatse genaamd in Loven Acker tussen:
   erfenis van Margriet weduwe van Peter Peter Vrancken
   met haar kinderen een zijde
   erfenis van Ghijsbrecht Peter Zwagemaker ander zijde
   erfenis van de erfgenamen van wijlen Lucas van Amerzoijen een einde
   erfenis van Jenneke dochter van wijlen Michiel Quaps en
   Claeus Willem Verhoeven voornoemd ander einde.
   Nog hiertoe een stuk land ook hen toebehorende gelegen in de parochie voors. ter plaatse laatstgenoemd tussen:
   erfenis van Margriet weduwe van Peter Peter Vrancken
   met haar kinderen een zijde
   erfenis van het convent vander Baseldonck ander zijde
   erfenis van de erfgenamen van wijlen Lucas van amerzoijen
   en Margriet weduwe van Peter Peter Vrancken voornoemd
   en haar kinderen een einde
   erfenis van wijlen Lucas voors. ander einde,
   zoals ze zeiden.
   Ze hebben beloofd te waren zoals gebruikelijk behalve dat Cornelis verkoper voors. daaruit moet gelden:
   2 mud rogge aan enige personen in den Bosch.
   mud rogge aan de Heilige Geest van den Bosch en in den Bosch in de maat aldaar te
   leveren.
   12 lopen rogge erfpacht in de maat van Tilburg ook aan enigen in den Bosch.
   Daartoe 'sHeren schouwen van de waterlaat door het laatste stuk land aan een einde lopende te onderhouden naar oude gewoonte.
   Verkopers voornoemd hebben verder geloofd dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. en alle andere kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.
   En hierbij staande Barbara weduwe van Dani?el voornoemd, moeder en schoonmoeder van de verkopers voornoemd, gaf over haar tocht en recht van tochten, dat ze bezat in het huis,hof, schuur en erfenis daaraan liggende en in de 2 stukken land voors. aan haar zoon en schoonzoon, verkopers voornoemd, gelovende met Cornelis koper voors. haar man en momber, super se et bona sua etc. nooit meer van tochtenwege daarop aanspraak te maken etc. en alle kommer en calangies van harentwege daarop komende allemaal af te doen.

   Cornelis zoon van wijlen Wouter Marien heeft geloofd als schuldenaar op hem en al zijn goederen, havelijk en erfelijk, nu hebbende en nog later verkrijgende, aan Marten zoon van wijlen Dani?el Claeus Jans en Peter Denijs Crillaerts te betalen de eerste lichtmis na de dood van Barbara weduwe van Dani?el Claeus Jans voors., hun moeder en schoonmoeder, nu tegenwoordig huisvrouw van Cornelis voors., 100 karolus gulden, 20 stuivers of die waarde daarvan in ander goed gevalueerd geld voor elke karolus gulden te rekenen.
   Zo zal de voors. Peter dan aan zijn helft hieraan korten 2 karolus gulden als zijnde zijn portie van 4 karolus gulden, die de voors. Marten en Peter voors. destijds geloofd hadden, zoals ze zeiden, na de dood van de voors. Barbara te betalen aan Cornelis voors. of zijn kinderen, en Marten voors. de gehele helft van de voors. som te volgen.
   Bij deze is teniet gedaan de voors. gelofte van de 4 karolus gulden voors. waarop de voors. Cornelis vertegen heeft en vertijende is bij deze, alles zonder arglist.

   Peter Denijs Crillaerts heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Steven zoon van wijlen Willem Stevens een jaarlijkse en erfelijke cijns van 5 karolus gulden en 15 stuivers, 20 stuivers voor de karolus gulden gerekend, te betalen elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit een stuk land aan Peter voors. toebehorende groot ca 6 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Schijve tussen:
   erfenis van Adriaen Denijs Mutsaerts een zijde en einde
   erfenis van de kinderen van Henrick Crillaerts ander zijde
   erfenis van Cornelis Claeus van Ghierl ander einde,
   zoals hij zeide.
   Hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk en het voors. stuk land altijd goed, zeker genoeg en weldogende te maken en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.

   Te mogen lossen altijd met lichtmis met de som van 100 karolus gulden, 20 stuivers of die waarde daarvan in ander goed gevalueerd geld voor elk karolus gulden voors. te rekenen, en deze los te mogen doen ineens of met minstens de helft, samen met de jaarcijns en achterstel etc., behalve dat Peter of zijn nakomelingen dit met sint Jansmis tevoren op moeten zeggen als ze met lichtmis daarna de voors. los in zijn geheel of deels zullen willen doen.
   Ook als het Steven voors. gelieven zal of als hij behoefte heeft de voors. hoofdsom te hebben het zij in het geheel of de helft daarvan en dat aan Peter voors. of zijn nakomelingen bijtijds met sint Jansmis tevoren opgezegd zal hebben zo heeft Peter voors. geloofd en hij gelooft bij deze super se et bona sua etc. met lictmis daarna de voors. hoofdsom, hem opgezegd als voor, samen met alle onbetaalde achterstel op te brengen en te betalen.
   Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 297 fol. 77v-78r

   16 februari 1558:
   Peter zoon van wijlen Denijs Crillaerts de Oude legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Aerdt zoon van wijlen Ghijsbrecht van Megen zijn zwager, met afgaan etc, een stuk land hem toebehorende, genaamd 't Hoogh Veldt in alle grootte zoals het gelegen is in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) in Corvel Acker, aldaar tussen:
   erfenis van de kinderen van van Ghijsbrecht Cornelis
   Ghijb Smolders een zijde
   erfenis van Henrick Laureijs Zwijsen en van Jan Peter Laukens,
   hun samen toebehorende ander zijde
   een gemeenschappelijk steegje en de erfenis van Jan Ghijsbrecht
   Beerten een einde
   erfenis van Lenaert Adriaen Mutsaerts ander einde
   ut dicebat, et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft gelofte gedaan te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen etc en alle kommer en calangies daar op komende allemaal voor hem af te doen.
   Datum de 16e februari, schepenen Ghierl en Ghijben.

   De voors Aerdt heeft het stuk land voors, ut supra hem verkocht, wederom wettelijk en erfelijk overgegeven en opgedragen aan Henrick zoon van wijlen Laureijs Zwijsen voornoemd, simul cum dictis literis et jure (samen met de genoemde brief en het recht), met afgaan en vertijen etc. Hij heeft daarenboven beloofd warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden etc en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.
   Datum ut supra, scabini (datum als boven, schepenen) Meijnaerts en Ghijben.
   Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 303 fol. 53r