Stamboom Marijnissen

Anna Maria Peters

Female 1759 - 1811  (~ 52 years)


Personal Information    |    Sources    |    Event Map    |    All    |    PDF

 • Name Anna Maria Peters 
  Nickname Annemie 
  Christened 02 Mar 1759  Teteringen Find all individuals with events at this location  [1
  Gender Female 
  Died 05 Nov 1811  Ginneken Find all individuals with events at this location  [2
  Person ID I1406  Voorouders van Els Marijnissen
  Last Modified 4 Aug 2008 

  Father Antonius Peters 
  Mother Cornelia Cornelii van Hal,   c. 12 Aug 1719, Teteringen Find all individuals with events at this location,   bur. 11 Apr 1774, Teteringen Find all individuals with events at this location  (Age ~ 54 years) 
  Notes 
  • Vestbrief Breda d.d. 22 december 1759:

   Voor de Heeren Andries David Knollaert en Mr. Willem Hend. Verbruggen Schepenen te Breda quam Naorbertus van der Pitte, ende Catharina Janssen, Eghteluijden, sijnde sij geadsisteert met haere voors. man en vaaght, hebben gelooft te geven ende bekenden op haer persoonen en goederen wel ende dueghdelijcke schuldigh te sijn aen Antonij Peeters en Cornelia van Hal, eghte Luijden woonende aghter de Uuijlenbras onder Teteringen jurisdictie deser stadr, de somma van een duijsent vijff hondert guldens, t stuck tot veertigh groot vlaems eenzm den eerste metter laatste penninck deughdelijck, toe ende overgetelt, soo sij opt passeeren dezes bekenden, te restitueeren en te betaelen de voors. somma van een duijsent en vijffhondert guldens, aan de crediteuren in dese ofte die gene haer wettige acte sijn hebbende etc.


   Vestbrief Breda d.d. 19 juni 1779:

   Voor etc. compareerden Cornelis Peeters zoo voor sig zelve en zig fort en sterk makende ende rato ceveerende voor Pietronella Peeters, huisvrouw van Jan Teurlings, Johannes Peeters, en Anna Maria Peeters, huijsvrouw van Jan Goijaerts eenige kinderen en Erfgenaamen abintestato van Anthonij Peeters en Cornelia van Hal egtelieden bij alnu verclaarde, dewelke verclaarden alnu wettelijk te cedeeren te transporteeren op te draagen en over te geeven bij deesen aan de Heer Anthonij Ruijsenaars borger en coopman alhier een scheepel schuldbrief groot geweest zijnde in cap(itae)l vijfftien honderd guldens intrest loopende tegens drie guldens percento, ten lasten van Norbartus van den Pitte en Catharina Janssen, egtelieden en haare verbondene onderpanden en ten behoeve van Anthonij Peeters en Cornelia van Hal woonagtig onder Teteringen volgens den scheepelschultbrieff daar van zijnde gepasseert voor Heeren Scheepenen ter Secretarie van Breda de dato 22 December 1759. Bekennende den comparant en transportant van t gem: restant capitael van Seeven honderd guldens met de daer op te goed zijnde intressen tot dato deses ten vollen voldaen en betaald te zijn.
   Renuncieerende ende ve....ende dien volgende daar van ten doene en behoeve voors. stellende voorn. Anthonij Ruijsenaar in zijn Comparants plaatse, om daar meede te mogen doen en handelen naar welgevallen zonder Imands tegenseggen onder verband als naar Regten, Actum desen xviiii Junij Negenenseeventig.

   Bron: GABDA Vestbrief R 603, f. 236v, R 613 f. 51v d.d. 19-6-1779
  Family ID F550  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Jan Adam Goijers,   c. 24 Nov 1746, Ginneken Find all individuals with events at this location,   bur. 20 Jun 1797, Ginneken Find all individuals with events at this location  (Age ~ 50 years) 
  Married 13 Jan 1779  Teteringen Find all individuals with events at this location  [3
  • Zij trouwen op 17 januari RK te Teteringen.
  Notes 
  • Anna Maria is later gehuwd met Gerard Paulussen. Met hem was ze ook getrouwd toen ze stierf.

   Zij komen voor op de gemaallijsten van Ginneken en Bavel van 1795. Zij woonden toen onder Ginneken en Overacker. Op pagina 8 staat vermeld:
   Jan Adam Gooijaars, Annemie Peeters de vrouw boven, Jan Gooijaers de knegt, Anneke Cornelisse de meid boven; Adam, Cornelia, Maria, Pieternel, Adriana, Antonia Gooijaars de kinderen onder.

   Alle kinderen waren dus onder de zestien jaar oud. Het huis waar zij toen woonden ligt tegenwoordig aan de westzijde van de Prins Hendrikstraat te Ginneken, tussen de Ploegstraat en de Gaffelstraat.

   Vestbrief d.d. 5 september 1795:
   Verscheen Anna Maria Peters huisvrouw van en ten desen geadsisteert met hare man Johannes Goaerts de welke verklaarden speciael te verhypothequeeren en te verbinden
   Een parceel weijland groot omtrent een halff buinder gen. den Werkhoek gelegen onder Teteringe Jurisdictie deser stad Breda Oost Nts. J.J. van de Laer, Zuid L:Snijdens cum suis West: Jan Diepstraten en Noortw: het calooijse gat, ende voorts zo en gelijk het voorn. Anna Maria Peters aangekomen is volgens scheijding en deeling gepasseert voor den Notaris A Oukoop in dato 29ste augustus 1795 ten pondboek No. 857 en zulks tot securiteit van de dorpsverpondingen en polderslasten wlke nu werdelijk uitgaan als voor die geene welke bij vervolg van tijd daar op gelegd off gevorderd zoude konnen worden van,
   Een Parcheel Weiland gelegen tot Teteringen, voornt. in de vught, groot omtrent een buijnder en vijfftig roeden, oost de blauwe keij, west A:Eeker? Zuid den groenendijk en noord den blauwe keij ter pondboek no. 527 waar van reeds door wijle haar overleden broeder(s) Corns. Antoni en Jan Antoni Peters in begonne te ontgronde en dezelve van voornemens is te blijve continueeren ingevolge het octrooi van dato 30 Meij 1785? (178?) en nog daar woonen daar en boven generaal haar persoon en goederen als na regten actum desen V september xviic vijff en negentig.

   W.g. Annamaria Peeters
   Jan Gooijaarts

   Op 2 mei 1797 laten zij hun testament opmaken:
   Compareerde Jan Adam Gooijers en Anna Maria Peeters echte lieden woonachtig onder Ginneken en zijnde aan mij Notaris bekend, dewelken geneegen weesende en alle vereischten hebben om te testeeren, verklaarden te herroepen en geheel en al te vernietigen alle voorgaande testamenten cedicullen Giften ter zaake des doods en alle andere acten van uijtterste wille, hoegenaamd met wat clausules derogatoir die ook zouden moogen weesen gemunieerd, en door hun comparanten te zaamen ieder afsonderlijk of met iemand anders opgerecht en gepasseerd, aos uijt hunne elkes vrije en onbedwongene wil over hunne tijdelijke natelaatene goederen te disponeeren in deesen voegen.


   De testateuren nomineeren en instatieren malkanderen over en weeder en dus den eerststervenden den langstlevenden van hun beijden met volle recht en titule tot zijn ofte haare eenige en universeele erfgenaam of erfgenaame ende dat in alle de goederen zoo roerende als onroerende acties en schilden en crediten geene gereserveerd hoe genaamd ofte waar geleegen en bij hem of haar eerststervende met er dood eenigsiins te ontruijmen en natelaaten omme met alle deselve goederen als met vrijen eijge goed te konnen doen, en handelen na welgevallen zonder iemands tegenseggen onder deese wils en conditie nogtans, dat dezelve langstlevende gehouden en verplicht zal zijn de kinderen reeds uit dit huwelijk verwektm en onder S Heemels zeegen nog daar uit te verwekken behoorlijke te alimenteeren op te voeden tot den ouderdom van vijf en twintig jaaren eender huwelijk of anderen geapprobeerden staat deselve inmiddels te laaten leeren leesen en schrijven, en te doen onderwijsen en zodanige nuttige handwerken of ambachten als waar toe deselve kinderen elk best bekwaam zullen geoordeeld worden, en tot voornoemden ouderdom, met behoorlijk consent tot eerder huwelijk of anderen geapprobeerden staat gekoomen zijnde aan elk derselve te geeven een betameljke uitzet en aan ieder ui te rijken eene somma van ses gulden welke alimentatio, onderwijs, uitzet en ruttelijkene penningen, de eerststervenden der testateuren aan deselve kinderen almeede met volle recht en titule adsigneerd maakt en bespreekt voor en in plaatse van derselven vaderlijke of moederlijke legitime prtie aan kinderen na scherpheid van rechten in hunner ouderen nalatenschap competeerende.
   en op dat hunne natelaatene minderjarige, uitlandige of andere toesichtbehoevende kinderen niet zouden verstookt zijn van de nodige toesichten voorsorge zoo committeeren de testateuren malkanderen over en weeder tot voogd of voogdesse over deselve met zodanige ample macht gesach en autoriteit als aan voogden en voogdessen na rechten eenigsins kan of mag gegeeven worden, en dus meede de macht om bij afsterven ongeneegend of andere ongeleegendheid een of meer andere bekwaame persooen beneevens sig of in zijne of haaare of bj laaatste tijd in des deficieerendens plaatse te moogen aanstellen met een gelijke of met een meerbepaalde macht zoo dikwils zulks noodig zijn zal, geevende wijders aan elkanderen, en anderen uit krachte deeses subintreerende voorden speciaalijk meede het recht van schiften, scheijden, verdeelen en verkoopen, en transporteeren der pupilaire goederen, zonder daar toe nodig te hebben eenig consent of decreet van vrienden, heeren magistraaten bailluwen schouthen weesmeesteren of anderen hoe ook genaamd die daar over buijten deese testamentaire dispositie eenig gesach zouden konnen of moogen prætendeeren als alle en elk met behoorlijken eerbied door de comparanten uit hunne respective boedels werden gesecludeerd bij deese al het voorschreevene de testateuren duijdelijk en woordelijk voor geleesen zijnde verklaarden zij lieden het zelve wel verstaan te hebben, en alsoo te weesen hunne laatste en uiterste wille etc.
   W.G. jan adam Gooijaarts
   Annamaria Antonie Peeters   Bron: Gemaallijst Gemeente Ginneken en Bavel 1795, bewerkt door J.M.H. Broeders en A.W. Jansen, 1996, GABDA Vestbrief R 622 f 43A d.d. 5-9-1795
  Children 
   1. Adam Goijaers,   c. 15 Feb 1780, Ginneken Find all individuals with events at this location
   2. Cornelia Gooijaarts,   c. 08 Sep 1782, Ginneken Find all individuals with events at this location
   3. Maria Gooijaars,   c. 01 Oct 1784, Ginneken Find all individuals with events at this location
   4. Petronella Goeijaarts,   c. 28 Jun 1787, Ginneken Find all individuals with events at this location
  +5. Adriana Goijaerts,   c. 02 Dec 1789, Ginneken Find all individuals with events at this location,   d. 02 Feb 1864, Ginneken en Bavel Find all individuals with events at this location  (Age ~ 74 years)
   6. Antonia Gooijaarts,   c. 17 May 1792, Ginneken Find all individuals with events at this location
   7. Joanna Goijaars,   c. 01 Dec 1794, Ginneken Find all individuals with events at this location
   8. Joanna Goijaars,   c. 01 Oct 1797, Ginneken Find all individuals with events at this location
  Last Modified 30 Dec 2002 
  Family ID F427  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Gerard Paulussen 
  Ondertrouw 18 Apr 1801  Ginneken Find all individuals with events at this location  [4
  Last Modified 27 Jan 1997 
  Family ID F425  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map
  Link to Google MapsChristened - 02 Mar 1759 - Teteringen Link to Google Earth
  Link to Google MapsMarried - 13 Jan 1779 - Teteringen Link to Google Earth
  Link to Google MapsOndertrouw - 18 Apr 1801 - Ginneken Link to Google Earth
  Link to Google MapsDied - 05 Nov 1811 - Ginneken Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set

 • Sources 
  1. RK Teteringen 1729-1763 foco p. 131.

  2. Overlijdensakte, http://stadsarchief.breda.nl.

  3. RK Teteringen 1757-1875 foco p. 6.

  4. Trouwboek Ginneken nr. 126 fol. 166.