Stamboom Marijnissen

Johannes Platschart

Male 1786 - Abt 1786


Personal Information    |    Sources    |    Event Map    |    All    |    PDF

 • Name Johannes Platschart 
  Died Abt 1786  [1
  Born 13 Apr 1786  [2
  Christened 23 Apr 1786  Cadzand Find all individuals with events at this location  [2
  Gender Male 
  Buried 01 Jun 1786  Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location  [1
  • den 1 juni [1786] begraven in de kerke alhier Johans Platschart, oud een maand en 14 dagen, zijnde een kind van Johannes Platschart fs. Adriaan en Johanna de Witte.
  Person ID I1419  Voorouders van Els Marijnissen
  Last Modified 7 Mar 2004 

  Father Johannes Platschart,   b. 27 Oct 1751, Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location,   d. 20 Apr 1822, Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location  (Age 70 years) 
  Mother Joanna de Witte,   b. 29 Oct 1759, Cadzand Find all individuals with events at this location,   d. 12 Aug 1786, Groede Find all individuals with events at this location  (Age 26 years) 
  Married Abt 1779 
  Ondertrouw 16 Oct 1779  Cadzand Find all individuals with events at this location 
  • In de beschrijving van de boedel en goederen van Janna de Witte, die na haar dood door de Weeskamer van der Vrije van Sluis werd opgemaakt, staat een extract van hun huwelijkscontract.

   Huijden den 15 October 1779, compareerde voor mij, Jacobus Ulrich, Notaris publicq, gecreert bij haar Hoog Mogende de Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, geadmitteert bij den Ed. Hove van Vlaand(ere)n te Middelburg in Zeeland, Residerende binnen Sluijs in Vlaand(ere)n present de nagenoemde getuijgen Johannes Platschaart Fs. Adri. meerderjarig Jongman, woonagtig te St. Anna ter Muijden, ten desen / voor soo veel nood / geassisteert met sijn vader Adr. Platschart, Hooftman van St. Anna ter Muiden, ten vrijen, Landman aldaar toekomend Bruijdegom ter eenre, en Johanna de Witte, minderjarige dogter, woonagtig in den Eijlande van Cadsand, ten desen geassisteert met haar vader Jan de Witte, Landman aldaar, en Moeder Abigael Verhage, toekomende Bruijd ter andere Zijde, welke principaele Comparanten te kenne gaven voornemens te wesen, om met elkanderen een wettig huwelijk aan te gaan. Ze brengen ieder in het huwelijk al hun goederen in, alsmede de goederen die ze nog zullen verwerven, in een volkomen en absolute gemeenschap van alle goederen. Als een van hun sterft zonder kinderen achter te laten, dan zal de ander alles krijgen. Als er wel kinderen zijn 'sal de langstlevende de conthoralen in dien gevalle eerst voor uijt profiteren en genieten desselfs kleederen, gemaakt goud, en silverwerk ten hoofde, halse en lijve van de Langstlevende, dienende item het beste bed met toe behoorte kasse, of Kabinet, Spiegel, en een half Douzijn Stoelen, en voorts alle de andere goederen van de gemeenen Boedel, die de langstlevende volgend prisie bij mentrale Luijden des kundig te doen, voor consent sal mogen aenweerden of anders de selve publicq verkoopen zo te rade werd deilen met voorn. kind of kinderen, of derselve wettige afkomelingen half en half.
   Als de langstlevende komt te overlijden zonder kinderen, dan wordt de boedel gelijkelijk verdeeld tussen de erfgenamen van de man en de vrouw.
   Ze stellen elkaar als voogd aan, mocht een van hun overlijden. Tevens worden alle magisrtaten, weeskamers en vrienden gesecludeerd.
  Notes 
  • Joannes trouwt in totaal drie keer. Zijn tweede huwelijk is met Suzanna of Adriana le Roi. Zij wordt dan weer Suzanna, dan weer Adriana genoemd. Zijn derde huwelijk is in Sint Anna ter Muiden met Jannetje Kickenoij op 4 april 1807.

   In de beschrijving van de boedel en goederen van Janna de Witte, die na haar dood door de Weeskamer van der Vrije van Sluis werd opgemaakt, staat een inventaris van de boedel van Janna de Witte:

   Op 22 september 1786 is ter sterfhuijze een inventaris gemaakt:
   Eerstelijk brengt den Rendant alhier voor gemeente Baten de somme van een pond Vlaams, zoo veel in gevolge de eerste post van voorschreve acte is getauxeert en waerdig bevonden, een kleerkasse dus de voorschrevende ? 1,--
   Item de Somme van een pond Vlaams, over dee waardije? en Extimatie van een Soliant Nederduitschen gereformeerde Bijbel, dus ? 1,--
   Item vijfftien schellingen Vlaams, over de waardije en extimatie van een kettinge, twee treefjes, een vuilnisblek, een handvager, een slaaemmer, blekke keeteltje, gerridon, en een brander, dus de voorschrevene ?-,15,-
   Item de Somme van drie ponden, agtien schellingen, en ses grooten Vlaams, over de waardije en Extimatie van twee kopere handketels, een wasketel, een theeketel, twee kopere schenkkeetels, en een dito doofpot, dus de voorm. ? 3,18,6
   Item seventien Schellingen en ses grooten Vlaams, over de waardije en Extimatie van een blekke lamp, een houte stromijn? dito schalen, dito schotels, dito schuifdoose, vier ponden loot gewigte, een tobbetje, drie wateremmers, agtien ledige flessen, dus de selve ?-,17,6
   Item seven schellingen en ses grooten Vlaams over de waardije en Extimatie van twee boter Potten, twee Kannen, twee tuijtepotten, vijff aarde schotels, twee dito kannen, een dito pulle, dus de voorschreven ?-,7,6
   Item de Somme van een pond, vijff schellingen en twee grooten Vlaams, over de waardije en Extimatie van seven root couleure trekpotten, drie melkpotten, zes porceleinen kommen, en eenige rommelinge, dus de voorschreven ?1,5,2
   Item de Somme van twee ponden, agtien Schellingen en tien grooten Vlaams, over de waardije en Extimatie van drie groote tinne schotels, een doijsijn dito borden een dito Inkt Pot, een kopere Schenk Ketel, twee blekke thee bussen, ses tafel messen, dus de voorschreven ?2,18,10
   Item de Somme van een pond, seven Schellingen, en ses grooten Vlaams, over de waardije en Extimatie van een Kopere blaker, twee dito konfoortjes, dito raspe, dito kandelaere, tinne water pot, twee dito mostaert potten, twee dito peper busjes, twee dito kandelaars, en een dito setje, dus de voorschreven ?1,7,6
   Item de somme van een pond agtien schellingen en ses grooten Vlaams voor de waardije en Extimatie van twee en een half dousijn thee goed, een dousijn geleijerde schotels, een strijkijzer, een roomseefte, koekpan, en een hangijzer, dus de voorschreven ?1,18,6
   Item de somme van twee ponden twee schellingen Vlaams, over de waardije en extimatie van een half douzijn stoelen, twee tafels, twee tangen, een blaaspijp, assieschop, twee lepel borden, met twee douzijn tinne lepels, en een dousijn vorken, dus de voorschreven ?2,2,-
   Item de somme van vijfftien schellingen en twee grooten Vlaams, over de waardije en Extimatie van vijff blekke doosen, een vager, een Luiwagen, en een kopper spinde, dus ?-,15,2
   Item de Somme van een pond Vlaams, over de waardije en Extimatie van drie tobben, Hoff- en over gereetschap, dus de voorschreven ?1,--
   Item de somme van drie ponden agt schellingen Vlaams, over de waardije en Extimatie van twee paar witte gordijnen, twee paar Catoene dito, een Rabat, vier kussen Sloopen en drie Lakens, dus de voorschreven ?3,8,-
   Item de Somme van negen schellingen en vijff grooten Vlaams, over de waardije en extimatie van Een kliefhamer, bijle, drie keggen, en een spaa, dus ? -,9,5
   Item de Somme van drie ponden, ses schellingen en agt grooten vlaams, over de waardije en Extimatie van vire hondert Mustaart, a vijff guldens t hondert, dus de voorschrevene ?3,6,8
   En laatstelijk komt alhier nog voor gemeene baten de Somme van seven en vijfftig ponden en seventien schellingen Vlaams, over de waardije en extimatie van alle de kleederen van de overledene, mitsgaders goud en zilverwerk tot desselfs hoofde, halse en lijve gedient hebbende, dus de voorschreven ?57,17,-

   Andere Baten, en zijn van Successien, Erffportien als volgt:
   Den rendant Besitter maakt bekend, dat door zijn vader Adriaan Platschart, als weduwnaar en Boedelhouder gebleven zijnde ten sterffhuise van 's Rendants wijlen Moeder Johanna Scheers, overleden te Sint Anna ter Muiden ten Vrijen den vijfftiende Maart Seventien hondert drie en vijfftig, op den dertigste september seventien hondert sesstig ter Weeskamer slands van den Vrijen tot Brugge, is overgebragt staat en inventaris der nalatenschap van desselve Johanna Scheers, dat volgens de geldelijke Batelijke sloth gemelde staat, per double ten desen vertoond, den Rendant in desen met en benevens zijn volle wijlen Zuster Johanna Plasschart te samen waren competerende over hunne moederlijke successie in de geldelijke Baten haerer naalatenschap de somme van twee hondert seven ponden, elff schellingen seven en een halve grooten, vlaams Courant, waar in derhalven des rendants aandeel was de helft, ten bedrage van hondert drie ponden, vijfftien schellingen, negen en drie vierde grooten Vlaams courant, en zijner wijle zusters den anderen helft te gelijke somme. Dat deselve zijne Zuster daar na zonder densundenten naer te laten in te status deser waereld is komen te overlijden, en tot haare erfgenamen abuntestato heeft naergelaten eerst den rendant haar vollen Broeder voor de eenen helft, en nog den selven met en benevens haer halve broeder van 's vaders zijde Adriaan Platschart Fl. Adriaan in zijn tweede huwelijk verwekt aan Janneke Albert te samen voor den anderen helft, weshalven den Rendant als pro paste erfgenaam van de selve zijne zuster gebleven zijnde voor zijn aandeel in laastgemelde hondert drie ponden, vijfftien schellingen, negen en drie vierde grooten, is competerende drie vierde parten, ter somme van seven en seventig ponden, sestien schellingen, tien en een vierde grooten Vlaams Courant, zijnde zamen met zijne moederlijke successie boven gemeld, bedragende de somme van hondert een en tagtig ponden, twaalf schellingen en agt grooten Vlaams Courant, gereduceert in Zeeuws Courant komt te meteren hondert twee en sestig ponden, drie schellingen vijff en een halve grooten Vlaams, dewelke aan den Rendant nog niet uitgekeert of voldaan zijn, des zijn vader voornoemde Adriaan Platschart deselve somme van desen gemeenen boedel nog schuldig staat, en mits dien door den rendant alhier voor gemeene baten gebragt werd, dus de selve ?162,3,5/2
   Verder is er in de boedel van Johanna Scheers nog 'de nombere van negen gemeten twee sijnen en negen en vijfftig roeden, deel van negen gemeten, negentien roeden, waarvan het surplus afgedolven in de linie en halve maan gelegen binnen den Ambagte van Oostkerke, ter Parochie van St. Anne ter Muiden ten Vrijen, nu annex West Capelle onder het beloop van der wateringe van Greveninge, gezegt het klein Reygersvliet, zijnde belast met een losselijke rents van een hondert en sestig ponden grooten wisselgeld Capitaal, Crouserende in advenente van den Penning twintig courant, telken Jare verschijenende den een en twintigsten Januarij en houdende ten profijte van Juffrouw de weduwe van wijlen Jan Baptiste Braet te Brugge, nu haere hoirs.
   Item nog de nombere van elff gemeten een sijne, en twintig roeden land, leggende binneen den Ambacht van Oostkerk ten Parochie van WestCapelle, oost van de kerke, paalende van noorden aan het sterre vaerdeken, en van zuid oosten jegens den Dijk van de wateringe van Groot Reijgersvliet, zijnde belast met een losselijke rente van twee hondert ponden, grooten wisselgeld Capitael, mede croiserende in advenante van de penning twingtig courant ook in profijte van de voorseide weduwe Braedt, nu haere Hoirs, en telken jare verschijnende den sesden October sijnde voorschreven twee onderscheiden partijen lands nader omschreven bij meergemelde staat'. Vader Adriaan heeft het vruchtgebruik van de twee stukken land.

   Voorts maakt den Rendant bekend, dat de overledenes moeder Abigael Verhage, voor haer overleden zijnde den sevende Februarij seventien hondert drie en tagtig, ter Parochie van Cadsand, deselve tot haere Erfgenamen abuntestato had nagelaten heur Dogter de overledene, toen reets in huwelijk met den rendant, mitsgaders heur zoon Jannis de Witte, dat bij het sloth van den staat en inventaris haerer nalatenschap in 't aspect van gemelde Jannis de Witte, als minderjarig ter weeskamer van desen lande, door Jannis de Witte d'Oude, als weduwnaer en Boedelhouder van de voorschreven Abigael Verhage gebleven zijnde overgebragt den Elfden julij seventien hondert drie en tagtig, per double ten desen vertoond, is blijkende, dat de overledene in desen over heure moederlijke successie in de geldelijke Baten haerer nalatenschap was competerende hondert negen en sestig ponden, tien schellingen, agt en een vierde grooten Vlaams, behalven haere aandeel in zekere Hoffstede consisterende in Huis. Schuure, en verdere timmeragie staande in het twee en twintigste begin van het oude land van Cadsand op pachtland bij voorschreven staat voor gemeene Baete tusschen gemelde Jannis de Witte d'Oude voor den eenen helft, en zijne kinderen de overledene in desen, en haere Broeder Jannis de Witte Zamen voor den anderen helft Fo. 7 dr. bij memorie gebragt. Dat volgens de annotitie agter het sloth van gemelde staat, dato sestiende maert seventien hondert seven en tagtig, wegens meergemelde Jannis de Witte d'Oude ter deser weeskamer bekend gemaakt, en hebbende doen blijken dat aan hem op den tiende februarij bevorens bij Burgemeester en Schepenen van desen Lande als oppervoogden van zijn zoon Jannis de witte. was geconsenteert om de voorschreven Hoffstede in eigendom voor contant over te mogen nemen voor de somme van dertien hondert ponden Vlaams, en dat den Rendant voor zoo veel den gemeenen boedel tusschen hem en sijne kinderen daar bij aanging het zelve, gelijk ook de voogden maternel zijne kinderen hebben geaccordeert, en in t aspect van 's Rendants gemelde kinderen bij Burgemeester en Schepenen van desen lande als oppervoogden ware geapprobeert. Das bij het montant van gemelde dertien hondert Ponden, nog is gebragt elff ponden agt grooten vlaams, zoo veel volgens tauxatie van den silver kashouder Monsieur Theodorus Wilhelmus Trip, weerdig bevonden was een Zilver hoofd ijzer, een paar dito gespen, een dito beugel, een dito kinderoorbellen, een goude hoofdnaalde met dito koppen, een dito halsslootje, en een snoer bloed coralen, el 't welke bij opgemelde staat fo. 16 mede bij memorie gebragt was, even als of het zelve toen reets onder de naergelaten kinderen van de overledenes Moeder ware verdeilt gewonden, dog het welke daar na in t gemeen tusschen de overledenes gemelde vader ter eende en den rendant met zijnde kinderen, mitsgaders voornoemde Jannis de Witte Jannisz.? ter andere zijde, geschiet is, niet in natura, maar in gelde uit hoofde van de voorschrevene tauxatie, zijnde het zelve bij de overledenes moeder gemelde vader daar voor overgenomen, en zijn bevorens al de kleederen van de overledenes moeder folio ibidem gemeld, onder haere kinderen verdelt geworden, monterende dus te zamen eene somme van dertien hondert elff ponden en agt grooten vlaams waar in de overledene in desen mede over haere moederlijke successie was competerende een vierde part ter somme van drie hondert zeven en twintig ponden, vijfftien schellingen, en twee grooten vlaams.

   In totaal krijgt Johanna de Witte 'vier honert seven en negentig Ponden, vijff schellingen, tien en een vierde grooten Vlaams' uit de boedel van Abigael Verhage. Jannis de Witte heeft dit op 2-3-1787 voldaan.

   Voorts maakt den Rendant besitter bekend, dat wijlen Boudewijn Scheers aan den Boedel van wijlen zijn moeder Maria Francoise Bodrij, in leven weduwe van Johannis Scheers, deugdelijk schuldig stond de somme van vijff hondert guldens, of drie en tadtig ponden, ses schellingen en agt grooten vls, over geleende gelde, croiserende a vier percente s jaers, volgens onderhandsche obligatie door den selven in behoeve van de voorschreven weduwe Scheers verleden den eersten November seventien hondert een en seventig, dat deselve Maria Francoise Bodrij op den seven en twintigsten Meij seventien hondert twee en sevnetig overleden zijnde tot haere pro parte erfgenaame extestamento had naergelaten haare voornoemde zoon Boudewijn Scheers, dat er op dese tiende Julij seventien hondert negen en seventig is gedaan rekeninge, bewijs en reliqua, van den Boedel en nalatenschap van wijlen de voorschreeve Maria Francoise Bodrij; Dat bij het Motto derselve gebleken is suiver batelijk te zijn overgebleven de somme van hondert seven en dertig ponden, seventien schellingen, vier grooten vls, waar in het aandeel van den voornoemde Boudewijn Scheers voor een vijffde part kwam te beloopen tot seven en twintig ponden, elf Schellingen wijff en drie vijffde grooten vls, dat mits het overlijden van gemelde Boudewijn Scheers op den tienden November seventien hondert vijff en seventig door Jacobus van den Ameele d'Oude, als gebleven weduwenaer en Boedelhouder van wijlen Debora Scheers, mede pro parte erfgename ex testamento gebleven zijnde van haer moeder de voorschreven Maria Francoise Bodrij, uit naam en van wegens alle de erfgenamen ten gemelde Boedele, op den sevende Junij seventien hondert vier en tagtig, ter griffie der Stad en schependomme van St. Anne ter Muiden, alwaar het sterfhuijs van de voornoemde Maria Francoise Bodrij gevallen was, is genampliseert, de voorschreven heraditaire protie van wijlen Boudewijn Scheers bovengemeld ter Somme van seven en twintig ponden, elf schellingen, vier grooten...
   ten einde daar aan bij vervolg van tijd te kunnen consequeren immers voor zoo verre konde strecken het Capitael van opgemelde Obligatie, Cum Interesse, Dat de gezamenlijke erfgenamen met den anderen als nu waren geresolveert hun regtelijk vervolg op de bovengemelde genampliseerde penningen te maken, Dat wanneer die zullen geinnet zijn verstrecken zullen in minderinge van het Capitael van voorschreven Oligatie cum interesse en dan vervolgens verdeelt werden onder de respectieve erfgenamen, pro rato daer in zal komen te bedragen, en waar uit dan den Rendant desselfs aandeel, mede pro parte Erffgenaam gebleven zijnde van wijlen zijn grootmoeder van 's Moeders zijnde wijlen de meergemelde Maria Francoise Bodrij, zal moeten prosijteren en genieten ene ontfangen zijnde voor de gemeene baate, tusschen den Rendant ten eenre, en zijne kinderen ter anderen zijnde verstrecken als wanneer het zelve aandeel door hem ten desen Boedel zal worden ingebragt, en verantwoord, daer, en zoo behoord, geen derhalven alhier dient voor Notificatie, en aanwijs.
  Family ID F75  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map
  Link to Google MapsChristened - 23 Apr 1786 - Cadzand Link to Google Earth
  Link to Google MapsBuried - 01 Jun 1786 - Sint Anna ter Muiden Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set

 • Sources 
  1. Collectie Genealogische afschriften nr. 424: Transcriptie begraafboek Sint Anna ter Muiden 1752-1788.

  2. Kwartierstaat Maria Platschart door K. de Bree d.d. 12-04-1996.