Stamboom Marijnissen

Aleijt Wouter Cornelis Spapen

Female


Personal Information    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Aleijt Wouter Cornelis Spapen 
  Gender Female 
  Person ID I5283  Voorouders van Els Marijnissen
  Last Modified 30 Dec 2002 

  Father Wouter Cornelis Spapen,   d. Bef 1539 
  Mother Lijsbeth Verschueren,   d. Aft 1555 
  Married Bef 1520  [1
  Notes 
  • 1 februari 1533 n.st:
   Korstiaen ut supra [zoon van wijlen Willem Stelaerts] heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Lijsbeth weduwe van Wouter Cornelis Spapen, haar te tochten en voor haar kinderen verkregen bij Wouter voors ten erve te blijven, een stuk land, groot ongeveer 3 lopensaet en 1 roede, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in Corvel Acker, aldaar tussen:
   erfenis van Jan Cornelis Spapen een zijde
   erfenis van Peter Jan Eelkens ander zijde
   erfenis van Claeus Goeens een einde
   erfenis van Jan van Gorp en meer anderen ander einde.

   Elijsabeth weduwe van Wouter Cornelis Spapen heeft beloofd als een principaal schuldenares te betalen aan Korstiaen zoon van wijlen Willem Stelaerts een jaarlijkse en erfelijke pacht van 20 lopen rogge, aanvangende met Lichtmis 1543 n.st., uit het gehele stuk land voors.

   Staat te los met 50 karolus gulden van 20 stuivers per stuk.

   Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 280 f. 39r

   28 april 1533:
   Henrick zoon van wijlen Jan Zwijsen heeft vernaarderd een stuk land, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in Corvel Acker, aldaar tussen:
   erfenis van Jan Cornelis Spapen een zijde
   erfenis van Peter Jan Eelkens ander zijde
   erfenis van Claeus Goeens een einde
   erfenis van Jan van Gorp en meer anderen ander einde
   dat Korstiaen zoon van wijlen Willem Stelaerts verkocht had aan Lijsbet weduwe van Wouter Cornelis Spapen met haar kinderen.
   Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 281 f 2r

   3 februari 1539:
   Henrick zoon van wijlen Peter Crillaerts, weduwnaar van Cornelis dochter van wijlen Peter Aerts Verschueren draagt over aan zijn wettige kinderen zijn tocht en recht van tochtenwege dat hij bezat na de dood van zijn vrouw en kind in:
   1. een stuk land, groot 4 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Schijve. Belendingen:
   Marten Jan Geenen een zijde
   Henrick Peter Crillaerts ander zijde
   Jan Elen Willekens een einde
   Wouter Thonis Diercx ander einde
   2. de helft van een stuk beemd, groot 5 lopensaet, gelegen te Tilburg in Dalem int Broeck van Heusden Belendingen: erfg. v. Willem Ghijselen een zijde
   Claeus die Wijse ander zijde
   erfg. van Willem Ghijselen een einde
   kinderen van Cornelis Veramelvoert ander einde

   Jan Henrick Crillaerts
   Hadewig Henrick Crillaerts
   Peter zoon van wijlen Ghijsken Stevens als man van Elijsabeth Henrick Crillaerts, voor hemzelf en voor Jan Henrick
   Crillaerts de Jonge.
   Andries Henrick Crillaerts
   Kathelijn Henrick Crillaerts, wier moeder was wijlen Cornelis Peter Aert Verschuren, verkopen aan Jan zoon van
   wijlen Claeus Steven Reijnen een stuk land, 4 lopensaet, gelegen in die Schijve te Tilburg.
   Belendingen;
   zie voorg. acte.
   Personen als in voorgaande acte verkopen aan Elijsabeth de wed. van Wouter Cornelis Spapen de helft in een stuk
   beemd, gelegen te Tilburg in Dalem in Broeck van Heusden. Belendingen: zie overdracht van deze beemd door
   Henrick Peter Crillaerts aan zijn kinderen.
   De andere helft van de beemd behoort aan Elijsabeth wed. van Wouter Cornelis Spapen.
   Hieruit te gelden jaarlijks 1 blanck cijns aan de Heer van Tilburg
   Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 285 f. 36v

   30 maart 1545:
   Henrick zoon van wijlen Peter Crilalerts, weduwnaar van Cornelia dochter van wijlen Peter Aert Verschueren had overgedragen zijn recht van tochten, wat hij bezat in de helft van een stuk beemd, de gehele beemd ca 5 lopensaet, gelegen in Tilburg ter plaatse Dalem in het Broeck van Huesden tussen:
   de erfgenamen van Willem Ghijsele een zijde en einde
   Claeus de Wijse ander zijde
   kinderen van Cornelis Veramelvoert ander einde,
   aan zijn wettige kinderen, die hij verwekt had bij wijlen Cornelia, zijn eerste vrouw voornoemd, en de kinderen van Henrick voors., bij name van Jan en Hadewtg,zijn zuster, en Peter zoon van wijlen Ghijske Stevens als man van Elijsabet, dochter van Henrick voors., voor hen zelf en mede voor Jan de jonge, Andries en Kathelijn, hun broers en zuster, kinderen van Henrick voors., waar Jan de Oude, Hadewig en Peter voors. voor instaan, hadden de voors. helft van het stuk beemd verkocht aan Elijsabet de weduwe van Wouter Cornelis Spapen, haar te tochten en haar wettige kindenren, door wijlen Wouter Cornelis Spapen verwekt, ten erve, daarom zijn gestaan voor schepenen de voors. Jan de Jonge en Andries, gebroeders, zonen van Henrick Peter Crillaerts voors., en Kathelijn hun zuster, voor henzelf, nu ze tot hun mondige jaren gekomen zijn, en ze hebben wettelijk op de helft van het stuk beemd vertegen en dat overgegeven aan Elijsabet de weduwe van Wouter Cornelis Spapen voornoemd te tochten en haar kinderen ten erve.
   Elijsabet en haar kinderen zullen hieruit betalen hun deel in 1 blanck min 1 penning erfcijns aan de Heer van Tilburg.
   Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 291 f. 58r

   31 januari 1548:
   Anthonis zoon van wijlen Jan die Bruijn als man van Ariaena dochter van wijlen Goessen inden Acker heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Cornelis zoon van wijlen Wouter Cornelis Spapen ten behoeve van Lijsbet weduwe van Wouter voors. zijn moeder, haar te tochten en haar kinderen door wijlen Wouter voors. uit haar verwekt ten erve te blijven, een jaarlijkse en erfelijke pacht van 9 lopen rogge elk jaar te betalen met lichtmis et pro primo solutionis termino a purificationos proxime futuro ultra annum (en voor de eerste termijn van betaling op de dag van lichtmis a.s. over een jaar) uit 1/5 deel hem toebehorende in een huis, hof, schuur en erfenis daaraan liggende het gehele huis groot ca 3 mudsaet, gelegen te Tilburg aan die Heijdsijde tussen:
   Joest Embrecht Eelkens een zijde
   Jan Sijmon Mienkens ander zijde
   Joest Embrecht Eelkens voors. en Gherit Vrancken Lemmens
   met zijn kinderen een einde
   die gemeijn straat ander einde.
   Nog uit 1/5 deel in een stuk erf tot land en heide liggende gelegen als voor aan de Rugdijck, het gehele stuk groot ca 28 lopensaet, aldaar tussen:
   Willem Wouter van Baest en Joest Wijtman Joest een zijde
   Anthonis zoon van wijlen Jan sBruijen, gelover voors. ander zijde
   Willem Willem Verschueren een einde
   de voors. Rugdijck ander einde.
   Hij belooft te waranden en de voors. onderpanden altijd goed, zeker genoeg etc. en alle kommer en calangie daarop komende allemaal af te doen.

   Te mogen lossen altijd met lichtmis met 26 karolus gulden van 20 stuivers of die waarde in ander goed geld daarvoor samen met de jaarpacht en achterstel en met Sint Jansmis tevoren op te zeggen etc.
   Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 294 f. 37v-38r

   15 maart 1555:
   Dierck zoon van wijlen Herman vanden Broeck en Thomaes Claes Timmermans zoon als man en momber van Elijsabet dochter van wijlen Herman voorschr., welke kinderen Herman voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Eva zijn vrouw, dochter van wijlen Joest Roelofs, legitime et hereditarie supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk overgegeven aan) Jan zoon van wijlen Cornelis Spapen, Wouter zoon van wijlen Jan Dani?els en Elijsabet de weduwe van Wouter Cornelis Spapen ondergenoemd simul cum dictis et aliis omnibus literis et jure (samen met de [onder]genoemde en alle andere brieven en al het recht) etc. met afgaan en vertijen etc. een jaarlijkse en erfelijke pacht van vier mud rogge in de maat van Tilburg, hen toebehorende, welke pacht vs. destijds Gheraert zoon van wijlen Henrick van Broechoven geloofd heeft gehad te betalen aan Claes zoon van wijlen Bertolt genaamd van Aerle en aan Willem zoon van Wouter genaamd Janssone, elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit twee vierde delen van een hoeve of woning eertijds aan Henrick van Broechoven toebehorende, gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) Oirle en uit al haar toebehoren, en welke pacht aan de voors. Dierck en Thomaes als man en momber van zijn huisvrouw voors. aangekomen en verstorven was door wijlen Joest Roelofs voornoemd en die Joest voors. verkregen had van de erfgenamen van wijlen Cristina Jans dochter van Megen, welke pacht voors. nu ter tijd geldende en uitreikende zijn Jan zoon van wijlen Cornelis Spapen, Wouter zoon van wijlen Jan Dani?els en Elijsabet weduwe van Wouter Cornelis Spapen, zoals dat in schepenbrieven van 'sHertogenbosch en Oisterwijk meer volkomen en breder is begrepen deels en deels zoals ze zeiden, gelovende als schuldenaars super se et bona sua etc. (op hen en hun goederen etc.) dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies van hunnentwege daar op komende voor hen allemaal af te doen.
   Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 300 f. 68r
  Family ID F1483  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Gerit Jan Laureijs Mutsaerts,   b. Between 1523 and 1549 
  Married Bef 1560 
  Type: Civil 
  Notes 
  • 10 januari 1553:
   Pauwels Laureijs Aert Lensen heeft wederom wettelijk en erfelijk overgegeven aan Gherit zoon van Jan Laureijs Eelkens samen met de brieven en het recht met afgaan en vertijen, een huis, hof en erfenis daaraan liggende, hem toebehorend, groot ca 5 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Oerl tussen:
   erfenis van Cornelis Peter Crillaerts een zijde
   erfenis van Elijsabet weduwe van Willem Vrancken
   met haar kinderen ander zijde
   erfenis van de Heilige Geest van den Bosch een einde
   die gemeijn straat ander einde.
   Welk huis, hof en erfenis daaraan liggende voors. Pauwels voors. verkregen had van Aert zijn broer en wat Aert voors. gekocht had van Kathelijn dochter van wijlen Marten vanden Zandt en wat Kathelijn voors. en Jan zoon van wijlen Peter en Lambrecht voors. had deze erfenis met de timmering daar toendertijd op staande gekocht van Jan Jan vanden Zandt en wat Jan voors. gekocht had van Korstiaen zoon van wijlen Jan Lenaerts en wat Korstiaen voors. verkregen had van Jan zoon van wijlen Laureijs van Ghestel pro ut haec omnia in diversis literis de Tilborch. (zoals dit alles in verscheidene brieven van Tilburg).
   Hij heeft beloofd super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen etc. en alle kommer en calangies van zijnentwege en vanwege Aert voors. zijn broer daarop komende allemaal af etc.
   Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 298 f. 60r-v

   28 april 1557:
   Gherit Jan Laureijs Eelkens heeft geboden zijn blijkende penningen, die naar zijn zeggen zijn eigenste waren, te weten godspenning, wijnkoop, briefgeld en hoofdpenningen om te lossen en te kwijten met recht van naarderschap een stuk weideveld, groot ca drie lopensaet en vijftien roeden, zoals Jan zoon van wijlen Claes Wouter Goeens verkocht en gevest heeft gehad aan Peter zoon van wijlen Ghijsbrecht Beerten, gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum Oerl aen die Juijpt aldaar tussen:
   erfenis van Jan Jan sBeckers een zijde
   erfenis van Willem Meeus de Cremer, Cornelis Peter Diercks
   en de kinderen van wijlen Jan Korstkens ander zijde
   de gemeijnt van Tilburg genaamd die Juijpt voornoemd een einde
   erfenis van Jan zoon van wijlen Claes Wouter Goeens voornoemd ander einde
   zoals dat in schepenbrieven van Tilburg, daar op gemaakt, meer volkomen is begrepen.
   Gherit bovengenoemd heeft verder geboden en beloofd alles daartoe te doen wat een naarderman van rechtswege daartoe schuldig is te doen en dat te doen tot de tijd als hij het van rechtswege zal moeten doen, zonder arglist.
   Datum de 28e april, schepenen Ghierl en Ghijben.
   Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 303 f. 3v-4r

   28 juni 1560:
   Cornelis en Adam, gebroeders, zonen van wijlen Wouter Cornelis Spapen, Jenneke, hun zuster, dochter van wijlen Wouter voors cum tutore (met haar voogd) etc en Gherit Jan Laureijs Eelkens als man en momber van Aleijt suae uxoris (zijn huisvrouw) dochter van wijlen Wouter voornoemd legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Gherit Adriaen van Arendonck, met afgaan en vertijen etc, een stuk land hen toebehorende in alle grootte zoals dat gelegen is in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) in die Schijve omtrent die kercke, aldaar tussen:
   erfenis van Gherit Adriaen van Arendonck en van Jan
   Henrick van Lieshout een zijde
   erfenis van Melis Jan Cornelis Spapen ander zijde
   de Rijtsche Kerckwech een einde
   de Hoevensche Kerckwech ander einde
   ut dicebant et promiserunt warandiam more solito (zoals ze zeiden en ze hebben beloofd te waren zoals gebruikelijk) en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen behalve dat Gherit koper voors daaruit moet gelden en beloofd heeft te gelden vijf lopen rogge erfpacht in een erfpacht van twintig lopen rogge te betalen aan de Zusters van Orthen binnen 'sHertogenbosch en met de maat van den Bosch aldaar te leveren, terwijl de verkopers bovengenoemd verder beloofden op verbintenis als voor dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors Aaltijd vast en stendig etc.
   Datum de 28e juni anno zestig, schepenen Ghierll en Berijs.
   Opmerking. De naam Gherit Adriaen van Arendonck als koper, de datum en de namen van de schepenen zijn met een andere hand en in een andere schrijfstijl toegevoegd. De naam van de koper was aanvankelijk Jan zoon van wijlen Jan Zomers. Deze werd doorgehaald.

   Dezelfde verkopers ut supra zoals boven) legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Aerdt Laureijs Aerdt Lensen, met afgaan en vertijen, een stukje land hun toebehorende in alle grootte etc in parochie de Tilborch ad locum dictum (in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd) in die Schijve omtrent die Kercke op de Hoevensche en Velthovensche Kerckwech, aldaar tussen:
   erfenis van Aerdt Laureijs Aerdt Lensen een zijde
   erfenis van Melis Jan Cornelis Spapen ander zijde
   de voors Hoevensche en Velthovensche Kerckwech een einde
   erfenis van Jan Jan Hermans ander einde.
   Item hiertoe nog een stukje land hun toebehorende gelegen in de parochie en die Schijve voors in alle grootte zoals het aldaar gelegen is over het Hoevelsch Weeghske tussen:
   erfenis van de kinderen van wijlen Jan Jan Gherit Hermans een zijde
   erfenis van Melis Jan Cornelis Spapen ander zijde
   het voors Hoevels Weeghske een einde
   erfenis van Elijsabet Willem de Bie weduwe van
   Jan Jan Schoeren met haar kinderen ander einde
   ut dicebant et promiserunt warandiam more solito (zoals ze zeiden en ze hebben beloofd te waren zoals gebruikelijk) en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen behalve dat Aerdt koper voors daaruit moet gelden en beloofd heeft te gelden vijf lopen rogge erfpacht in een erfpacht van twintig lopen rogge te betalen aan de zusters van Orthen ut supra (zoals boven) etc terwijl de verkopers voornoemd verder beloofden op verbintenis als voor dit verkopen, overgeven, opdragen etc ut supra (zoals boven).
   Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).

   Bekend zij aan eenieder, dat Cornelis en Adam, gebroeders, zonen van wijlen Wouter Cornelis Spapen, Jenneke hun zuster en Gherit Jan Laureijs Eelkens als man en momber van Aleijt suae uxoris (zijn huisvrouw) dochter van wijlen Wouter voors op datum van heden verkocht en gevest hebben gehad aan Gherit Adriaen van Arendonck een stuk land in alle grootte zoals het gelegen is in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) in die Schijve omtrent de kerck aldaar tussen:
   erfenis van Gherit Adriaen van Arendonck voors een zijde
   erfenis van Melis Jan Cornelis Spapen ander zijde
   En dat ze ook op datum van heden verkocht en gevest hebben gehad aan Aerdt Laureijs Aerdt Lensen twee stukjes land gelegen in de parochie en die Schijve voors, het ene tussen:
   erfenis van de voors Aerdt Laureijs Aerdt Lensen een zijde
   erfenis van Melis Jan Cornelis Spapen ander zijde
   en het andere stukje tussen:
   erfenis van de kinderen van wijlen Jan Jan Gherit Hermans een zijde
   erfenis van Melis Jan Cornelis Spapen voornoemd ander zijde
   waarop ze aan elk van de kopers benoemd en begroot hadden daaruit te vergelden vijf lopen rogge erfpacht in een erfpacht van twintig lopen rogge te betalen aan de zusters van Orthen binnen 'sHertogenbosch en met de maat van den Bosch aldaar te leveren zoals dat in verscheidene schepenbrieven van Tilborch, daarop gemaakt, volkomen is begrepen.
   Daarom zijn voor schepenen ondergeschreven gestaan geweest Gherit en Aerdt, kopers, en ze hebben beloofd als principaal schuldenaars, dat elk zijn vijf lopen rogge erfpacht, hun en elk van hen benoemd als voor, zo zullen gelden en betalen en dat ter plaatse en termijn en ook met de maat daartoe gezet en bepaald, zodat er voor de een door de andere noch ook voor de voornoemde verkopers op voor enige anderen. op hen of op hun goederen, daarvan nooit meer hinder, kommer of last van zal komen en dat ze alle kommer en last voor hen daarvan komende geheel af zullen doen, daarvoor verbindende hun persoon, de voornoemde percelen land en verder al hun andere goederen, nu hebbende en nog later te verkrijgen, zonder arglist.
   Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).
   Opmerking: ook hier is als koper van het eerste stukje land doorgehaald Jan zoon van wijlen Jan Zomers en vervangen door die van Gherit Adriaen van Arendock.
   Het ziet er naar uit, dat de acten oorspronkelijk zijn opgemaakt medio september, begin october 1559 en dat op 28 juli 1560 de drie voorgaande acten veranderd zijn.
   Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 305 f.27v-28v
  Children 
   1. Anna Gerit Jan Eelkens
   2. Elisabeth Gerit Jan Eelkens
   3. Jan Gerit Jan Eelkens
  Last Modified 13 Jul 2003 
  Family ID F1722  Group Sheet  |  Family Chart

 • Sources 
  1. J. van Gils: "Spapen is de zoon van een Paap", Brabantse Leeuw 1979 e.v.