Stamboom Marijnissen

Cornelia Platschart

Female 1820 - 1899  (79 years)


Personal Information    |    Notes    |    Sources    |    Event Map    |    All    |    PDF

 • Name Cornelia Platschart 
  Nickname Kee 
  Born 09 Sep 1820  Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location 
  • Haar geboorte werd aangegeven door vroedmeester Matthias Lintel, 63 jaar. Als getuigen traden op Valentijn Cornette, timmerman, 51 jaar, en Sebastiaan Buijsse, 23 jaar, landman.
  Hervormde Gemeente Sint Anna ter Muiden, kerkenraadsnotulen 1809-1833, p. 53, d.d. 6-10-1820
  Hervormde Gemeente Sint Anna ter Muiden, kerkenraadsnotulen 1809-1833, p. 53, d.d. 6-10-1820
  Vermelding dat Maria Platschart van het avondmaal wordt gehouden vanwege onzekelijk gedrag, dat blijkt uit de geboorte van een onwettig kind.
  Christened 30 Sep 1820  Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location  [1
  Gender Female 
  Beroep werkvrouw 
  Verblijfplaats
  • Cornelia woonde aan de Haagdijk C nr. 69b te Breda.
  Died 14 Oct 1899  Breda Find all individuals with events at this location  [2
  • Haar overlijden werd aangegeven door Hendrikus Johannes Spros, 70 jaar, zonder beroep, en Cornelis Ditvorst, 50 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Breda.
  Overlijdensakte Cornelia Platschart
  Overlijdensakte Cornelia Platschart
  Person ID I63  Voorouders van Els Marijnissen
  Last Modified 23 Aug 2009 

  Father Peter Luijten,   d. Between 1618 and 1620 
  Mother Neeltje Wagemaeckers,   d. Bef 1661 
  Married Bef 1610 
  Notes 
  • Januari 1620:
   Compareerden Neelthie Cornelis Willem Wagemaeckersdr. Eertijts weduwe Peeter Cornelis Peeter Luijten, geassisteert met Laurys Mathys Jacopssen haren tegenwoordigen man ter eenre
   ende Willem Jan Claes Coomans als voogt ende Adriaen Mens Willemsen als toesiender met Jan Adriaen Geeritse als naeste bloet van de weeskynderen van Peeter Cornelis peeter Luyten voorschr. daer moeder af is de voorsch. Neelthie Cornelis Willem Wagemaeckersdr.
   de andere syden, kenden ende verclaerden, vant ende aengaende de goederen so erffensch als haeffensch byden voorschr. Peeter Cornelis Peeter Luyten achtergelaten ende by de voorschr. Neelthie Cornelis Willem Wagemaeckersdr. tsame beseten by formo van scheydinghe ende deylinghe geaccordeert in vuege ende maniere na ..
   te weten dat de voorschr. Neelthie der weeskynderen moeder met den voorschreven Lauwreys Mathys Jacops haren man, sullen hebben ende voor hun eygen behouden, eene stede, huysinge, hof ende erffenisse, gestaen ende gelegen opde Donck int Slickstraetie met een gemete lants, oostwaerts aen deselve stede aengelegen,
   gecome van Engel Adriaenssen shoe dat voor de oude Ettensche goederen sonder meer, met de laste daer op staende, blyvende alle d'andere erfgoederen byde voorschr.
   Peeter Cornelis Peeter Luyten ende Neelthie Cornelis Willem Wagemaeckersdr. tsame beseten, hiernaer gespecificeert voor alnoch ongedeelt, ende gemeyn, tot dat die tijt van de aenneminge van haere kynderen hier naer volgende sal wesen
   omgegaen ende geexpireert synde d'erfgoederen naevolgende:

   * Eenbuynder beempden aenden Oortengeer inde Hoeven,
   * een buynder beempden aenden ouden Donck aldaer genaemt den Craeyenhille,
   * een gemete beempden aldaer inden derde Balrouw,
   * twee gemeten weyden ende lant inden hoevense Spranghe onder Etten,
   * vierhondert roeden lants oock in de Hoeven gelegen achter Coppen Seymen,
   * vierhondert roeden weyden op de Heule oock onder de Hoeven,
   * twee en een half gemeten lants boven Heule in Maeyke Adriaenssen Stede,
   * twee en een half gemeten int Slickstraetken,
   * twee gemeten weyden beneffens de Kibbelvaert,
   * vierhondert roeden lants inden Luyenhoeck,
   * dry gemeten in den Leengaere acker beneffens de voordchr. Stede int Slickstraetken gelegen,
   * twee gemeten lants by Rombout Anthonis Aerts,
   * twee gemeten weyden op de Donck achter Thonis Stevensse,
   * ende noch een weyde gelegen op de Donck inden Puyenblock,

   alles onbegrepen der maet ende vry behalve xxxste aen de h. Geest alhier ende xxxste aende Kercke inde Hoeven, welcke goederen byder weeskynderen moeder ende hunne voochden in hunne name naer d' expiratie van de aenneminge der weeskynderen by hunne moeder hier naer volgende gedaen,
   ende nyet eerst ter waerde parthyen voorschr. in de erffenisse anders werden geaccordeert ende overdraegen, sullen worden gepaert half ende half zonder regard te nemen oft die syn Ettensche of andere goederen ende sullen de kynderen als van hunne goederen aenveerden vry
   behalve de rente van outs daerop staende hier voorschr. Gespecificeert synde byde voorschr. Parthyen ondersproke oft de voorschr. Weeskynderen aflyvich worden, aller zy tot hunne mondyge jaren waeren gecomen, dat de Ettensche bane.. goederen sullen gaen
   ende succorderen so ende gelyck die nae den Lantrechter ende als oude Ettensche goederen behoord te gaen ende te duccorderen, verclaerende voorders de voorschr. Neelthie Comelis Willem Wagemaeckersdr. geassisteerl met den voors chr. Laureys Matheys Jacopssen haren man aengenome
   ende haer by den voorscr. voocht ende toesiender aenbesteedt te syne hare vyf kynderen aen haer by den voorschr. Peeter Comelis Peeter Luyten verweckt by namen Cornelis, Jan, Maeyke, Betteken ende Pierken, Peeter Cornelis Peeter Luytens sonen ende dochteren,
   omme deselve te onderhouden den tijt van vijftien jaeren ingegaen synde den 1e January 1619 in cost, dranck, sieck ende gesont, cleeden ende reeden in lynden, wollen tamelyck henne gelentheyt, swinters ter scholen laten gaen soude kynderen daertoe gesint mochten wesen,
   ende onderrichten, dirigeren ende alles doch geleyck eene goede moeder haere kynders schuldich is te doene, voor welck onderhout voorschr. de voorschr. kynderen moeder zal hebben, genieten ende profiteren den tijt van vijftien jaeren ingegaen als voor de vruchten ende bladingen van de erfgoederen voorschr.
   de kynderen voor de hellicht onbedeelt toecomende met de houtwasschen van dyen, mits betaelende de schulden ende lasten die daer op souden mogen staen oft uyt souden mogen gaen, synde geconditionneerl oft alle de kynderen quamen te sterven, dat de voorschr. haeren moeder sullen volghen
   alle de vruchten die op de kynderen goederen souden mogen wesen, ende hunne het haere in d'aflyviche souden comen te geschieden souden ende daer aff gecoomen souden mogen wesen ...of by de aflyvichheyt van de voorschr. hunne moeder oft andersins by haeren leven, in vuegen ende manieren soo voorschr. is
   ende behoort de voorschr. weeskynderen nyet.. te worden onderhouden dat dese voocht ende toesiender voorschr. deselve sullen mogen naer hen nemen ende besteden tot last van deselve haere moeder.

   Dat oock de voorschr. Laureys Matheys Jacops by allyviche der kynderen moeder de kynderen sal mogen blyven onderhouden, soo hem sulx geliefe ende profiteren als voor mits hy doende nae behooren onder restricte als voorschr. nopende de haeffelycke goederen, vruchten, corenwerde, huysraet, meubelen, bestialen, acker, schulden, crediten ende andersins by der voorschr. weeskynderen vader achtergelaten ende metter doot geruymt, bekenden comparanten voorschr. overcomen ende veraccordeert te syn dat deselve sullen worden behouden by der kynderen moeder voorschr. mits dat sy daer tegens zal betaelen allen te uytgaende schulden inden sterfhuyse bevonden, bedragende omtrent duysent rijns guldens volgens de specificatie tusschen de vrinden van de kynderen ende hunne moeder gemaeckt ende hiermede bedancken parthyen voorgeschreven van den accoorden ende verbinden de voorschr. aennemers voor d'onderhout der kynderen voorschr .

   Jan. 1620

   Bron: Familie Luijten, http://www.familieluijten.nl; Oud Archief Gemeente Archief Etten Leur. Schepenbank (nadere toegang 7 deel III) Zaken van Registratie, rol nr. 373 blz. 6.
  Family ID F3213  Group Sheet  |  Family Chart

  Mother Maria Platschart,   b. 19 Feb 1783, Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location,   d. 20 Jan 1835, Sint Anna ter Muiden Find all individuals with events at this location  (Age 51 years) 
  Family ID F4597  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Johan Anton Buch,   b. 16 Aug 1799, Mainz Find all individuals with events at this location,   d. 10 Aug 1859, Breda Find all individuals with events at this location  (Age 59 years) 
  Married 03 Sep 1855  Breda Find all individuals with events at this location  [3
  Huwelijksakte Johan Anton Buch X Cornelia Platschart
  Huwelijksakte Johan Anton Buch X Cornelia Platschart
  Last Modified 10 Oct 2003 
  Family ID F13  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Franciscus Bovendeert,   b. 30 Jan 1836, Breda Find all individuals with events at this location,   d. 17 Mar 1897, Breda Find all individuals with events at this location  (Age 61 years) 
  Married 14 Jul 1864  Breda Find all individuals with events at this location  [4
  • Bij hun huwelijk heeft Franciscus een kind erkend. Maria Cornelia Platschart was op 12 maart 1861 te Breda geboren als onwettige dochter van Cornelia Platschart. Maria Cornelia was drie jaar toen ze door Franciscus werd erkend.
  Huwelijk Franciscus Bovendeert X Cornelia Platschart
  Huwelijk Franciscus Bovendeert X Cornelia Platschart
  Children 
   1. Maria Cornelia Platschart,   b. 12 Mar 1861, Breda Find all individuals with events at this location,   d. 16 Feb 1912, Breda Find all individuals with events at this location  (Age 50 years)
  Last Modified 12 Dec 2013 
  Family ID F14  Group Sheet  |  Family Chart

  Children 
   1. Antonius Platschart,   b. 07 Jul 1852, Breda Find all individuals with events at this location,   d. 17 Sep 1924, Breda Find all individuals with events at this location  (Age 72 years)
  Last Modified 10 Feb 2021 
  Family ID F4599  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map
  Link to Google MapsBorn - 09 Sep 1820 - Sint Anna ter Muiden Link to Google Earth
  Link to Google MapsChristened - 30 Sep 1820 - Sint Anna ter Muiden Link to Google Earth
  Link to Google MapsMarried - 03 Sep 1855 - Breda Link to Google Earth
  Link to Google MapsMarried - 14 Jul 1864 - Breda Link to Google Earth
  Link to Google MapsDied - 14 Oct 1899 - Breda Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set

 • Notes 
  • Op 30 november 1835 vertrekt Cornelia (Kee) naar Zuidzande. Van de armenzorg van Sint Anna ter Muiden krijgt ze een uitzet mee, bestaande uit een schort, 1 paar kousen, 1 kappe, 1 halsdoek, 1 borstrok, 1 mantel, 1 paar klompen, 1 paar schoenen en saijette.
   Bron: Zeeuws Archief, NH Gemeente Sint Anna ter Muiden, inv.nr. 19

   Cornelia heeft zich op 7 mei 1852 in Breda gevestigd vanuit Zeeland (Breskens). Ze was toen zwanger van haar eerste kind. Drie jaar later, op 3 september 1855, trouwt ze met de Pruissische militair Johan Anton Buch. Hij wettigt Antonius. Na bijna vier jaar huwelijk, op 10 augustus 1859, sterft Johan Anton in Breda. Anderhalf jaar later krijgt Cornelia haar tweede kind.

   Op 14 juli 1864 trouwt Cornelia met de vijftien jaar jongere Franciscus Bovendeert, dagloner. Hij is een zoon van Johannes Franciscus Bovendeert en Anna Maria Koks. Hij wettigt Maria Cornelia.

 • Sources 
  1. CBG: Ger. Doopboek Sint Anna ter Muiden.

  2. overlijdensakte.

  3. Genlias.

  4. Breda, huwelijksakte 1864 nr. 65, Bovendeert-Platschart, 14 juli 1864; "Digitale Stamboom", Stadsarchief Breda (http://www.stadsarchief.breda.nl : geraadpleegd 2 juni 2006).