Stamboom Marijnissen

Jan Adriaen Wilbrort

Male - Aft 1624


Personal Information    |    Notes    |    All    |    PDF

 • Name Jan Adriaen Wilbrort  
  Gender Male 
  Beroep kerkmeester te Chaam in 1621 
  Died Aft 1624 
  Person ID I8747  Voorouders van Els Marijnissen
  Last Modified 19 Dec 2008 

  Family 1 Maeyken Jan Kiebooms 
  Married Bef 1624 
  Type: Civil 
  Notes 
  • 8 mei 1624:
   Jan Adriaen Wilbortz en zijn huysfrouwe Maeyken Jan Kieboomsdr hebben vercoft aen Adriaen Rombout Peeter Florisz en diens huysfrouwe Commere Jan Adriaen Wilbortsdr, de dochter van Jan Adriaen Wilbortz, stede, huysinge, schuere, hovinge ende erve onder lant ende weijde, 1 bdr. gelegen tot Chaem opten Mijsberch metten hoil hyertoe behoorende; noord en oost Adriaen Janssen van den Kieboom; zuid sHeeren straete; west oock metten hoil hiertoe behoorende aen Denys Jan Denysz. en stuck beemden, 150 r. geheten het Buynderken gelegen tegens de stede over de straete; oost Severijn Jan Meeus; zuid Jacop Peeter Cornelissen; west Cornelis Henricx van Dun; noord voirs Adriaen Janssen van den Kieboom, daer over men met dit vercofte stuck beemden sijnen erffgebruyckwech heeft naer de strate toe uuyt ende in.
   Te vrijen met 3 st en 3 oort in twee parthijen. De verkopers zullen hun leven lang mogen wonen in het huisje bij het voirs huis staande, genaamd 'het Vissenhol' en "is oock voorwaert dat de vercooperen hon gerieff sullen moghen hebben ende haelen soo van appelen, peeren, tollen, peen, hoffcruyt, moes als anders om mede te koocken, item dat de coopers jaerlijcx soo veel torffs sullen moeten steken als de vercoopers van doen sullen hebben, ende hen oock continuelijck te doen vier ende licht, wasschen ende vringen, gelijck goede kinderen henne ouders schuldich sijn".

   Adriaen Rombout Peeter Florisz met zijn huysfrouwe Commerken Jan Adriaen Wilbortsdr, zijn de som van 700 rijnsgld m.b.t. de coop van stede en beemden, tesamen 4 gemeten schuldich aen Jan Adriaen Wilbortsz en diens huysfrouwe Maeyken Jan Kieboomsdr, de ouders van Commerken. De schuld moet in twee gedeelten worden afgelost na de dood van beide verkopers, aan de erffgenamen van de verkopers.
   Bron: ISIS Breda, Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717, schepenbank Breda I-1b inventarisnummer 771 fol. 111v-113v

   Mogelijk zijn hij, zijn huisvrouw en kinderen Jan en Margriet overleden in 1630. In 1630 staat in een overzicht van doden in Chaam genoemd: Jan Aertsen, Mayken sijn huijsvrouw, Jan haeren soen, ende Margriet haer dochter.
   Bron: RK doodboek Chaam
  Children 
   1. Commere Jan Adriaen Wilbrort
  Last Modified 25 Feb 2007 
  Family ID F2293  Group Sheet  |  Family Chart

  Children 
   1. Anthonis Jan Adriaen Wilbrort
   2. Adriaen Jan Adriaen Wilbrort
  Last Modified 26 May 2021 
  Family ID F4420  Group Sheet  |  Family Chart

 • Notes 
  • Qua naam zou hij een zoon kunnen zijn van Adriaen Wilboort Adriaensz van Trier.

   Chaam, 11 februari 1578:
   Martine Adriaen Cornelis Jan Lenaertsdr, wed. van Jan Adriaen Harman Henricx, met vader en voogd Adriaen Cornelis Jan Lenaertsz, Jan Henrick Harmansz als oudtoom en voogd en Jan Peter Vrientsz als toeziend voogd namens Adriaen en Maeyken de voors. wijlen partij Jan Adriaen Harman Henricx onbejaerde kinderen daer Martine ADriaen Cornelis Jan Lenaertsdr de moeder af is, verkopen aan Jan Adriaen Wilboortsz een stuck erfs onder lant en groeze, 1 bunder groot, tot Chaem opte Mijsberch, oost wijlen Anthonis Andries Wolfsz erffgenamen, zuid sHeeren vroente, west en noord Jan Denysz van den Houtghoir. Te vrijen met 11 loopen rogs in 2 parcheelen, met noch 2 rijlsgld daer jaerlicx uutgaende.

   Jan Adriaen Wilboortsz is de somme van 105 kargld. toecomende van den coop van den stuck erfs, te betalen als erfpenningen met onderpand zijn gecofte stuck lants schuldig aen de wed en kinder van wijlen Jan Adriaen Harman Henricx. Voirt zijn voor schepenen gecomen Adriaen Cornelis Jan Lenaertsz en Andries Jan Petersz elck voor de helft als goeden borgen voor Jan Adriaen Wilboortsz.
   Bron: ISIS Breda, Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717, schepenbank Breda I-1b inventarisnummer 769 fol. 69r,v

   7 maart 1581:
   Adriaen Adriaen Woutersz en Jan Adriaen Woutersz gebruederen verkopen aen Jan Adriaen Wilbortsz een stuck erfs onder lant en heijde, 1/2 bunder, tot Chaem opte Legge, zuid Anthonis Cornelis Adriaen Schoenmaeckers hem bij de vercooperen alnu oick overgevest, west en oost desselven Anthonis erve hem van te vooren toebehoirende, noord Peter Jansz van Coudelaer. Te vrijen commerloos behoudelick dat medepant en bijpant blijven zal extendatur ut in precedenti.
   Bron: ISIS Breda, Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717, schepenbank Breda I-1b inventarisnummer 769 fol. 123v, 124r

   7 november 1589, Chaam:
   Jehenne Willem Dyrcxdr, wed. yerstmael van wijlen Steven Steven Wouters en lestmael van wijlen Cheeuws Dielisz van Gilse, met Jan Janssen de Mert als heuren swager en voogd, transporteert aan Jan Adriaen Wilboorts een stuck weijden, 1/4 bunder, bij Jehenne Willem Dyrcxdr met voirs Steven Steven Wouters van Wernout Wiericx gecoft zijnde, onder Chaem opten Mijsberch, oost Henrick Thomas Joostszoons, zuid Jan Adriaen Woutersz, west Anthonis Cornelis Schoenmaeckerszoons, noord Jan Laureijs Jacops, bij hem van de voirs Jehenne vercoopersse alnu oock vercoft. En het is vorwaert dat de besitteren van dit gecofte erve honnen erfgebruyckwech met de vercofte erve altijts zullen hebben over de voirs Jan Laureijs Jacopsz erve.
   Bron: ISIS Breda, Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717, schepenbank Breda I-1b inventarisnummer 769 fol. 187r

   24 februari 1609:
   Adriaen Jan Adriaen Wilboortssone woonende tot Loenhout, is de som van 50 kargld met 7 procent intrest met onderpand sijn huys, hoff en erve onder lant en groese, 2 bunder tot Chaem opt Houtgoir en een stuck erfs onder weijde, bosch en heijde, 1/2 bunder tegen 't huys voirs over de straete, daer hij op huyden inne gevest is, debet aen Aert Bouden Aertssone. Goeden tesamen belast met 7 veertel rogs en 31 st en 1 oort. Borge als principael de voirs Jan Adriaen Wilboortssone, des debiteurs vader.
   Bron: ISIS Breda, Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717, schepenbank Breda I-1b inventarisnummer 770 fol. 124v/125r

   24 mei 1611:
   Heer Henrick Huybrechts pastoor, Adriaen Marten Henrickx en Dielis Janssen Verhoeven als Heijligegeestmeesters van Chaem onder Alfen verclaerden dat Adriaen Jan Kyebooms en Jan Adriaen Wilbortssone bij consente van schouteth en schepenen van Alpen afgelost hebben alsulcke 6 loopen rogs, 2 kargld en 10 st en noch de 30 st als hen vanwege der Taeffele sHeijlichs Gheests van Chaem op de stede, huysinge, hovinge en erve tot Chaem opten Mijsberch van partij 2 sijn heffende geweest.
   Bron: ISIS Breda, Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717, schepenbank Breda I-1b inventarisnummer 770 fol. 188r

   17 juli 1621, Chaam:
   Jacop Peeter Cornelis Woutersz heeft de erfchijns van 32 rijnsgld, en d'yerste verschijndach sal sijn op 1 mei 1622, op sijn stede, huysinge, schuere, koye, hovinge ende erve onder lant, herijde ende weijde, 5 bunder onder Chaem opte Hooge Legge, oost Adriaen Adriaen Henrick Floris, zuid sHeeren strate, west Cornelis Henrickx van Dun alias Schoenmaeckers, noord Severijn Janssen, vercoft aen Jan Adriaensz van Ghilse en Jan Adriaen Wilbortsz als kerckmeesters in den name ende tot behoeff van de kercke tot Chaem. Te vrijen met 8 veertelen en 2 loopen rogs den Hove ter Braken. Noch 2 rijnsgld en 10 st. den Cappelle tot Uulencoten onder Baerle, Noch 2 rijnsgld erffg. van Jacop Lappers tot Baerle. Gevest Peeter Franssen van Weilt in den name ende tot behoeff van de voirs. kercke.
   Bron: ISIS Breda, Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717, schepenbank Breda I-1b inventarisnummer 771 fol. 73r-v