Stamboom Marijnissen

Notes


Matches 101 to 150 of 1,604

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 33» Next»

 #   Notes   Linked to 
101 14 februari 1529:
Henrick Scuermans heeft opgedragen Janne Wouter sCortensoen
* alsulcke vier gedeelte in een helen beempt daer Jan die Cort coper voers dat vijfte gedeelt in heeft gelegen den gehelen beemd in par. van Oesterwijck geheyten in Wippenhout den Mortel geheyten < die susteren van Orten > Boutvoertse Mortel ^ erve Art Scellekes geheyten den winckel v gem. stroem
belast met 3 st jaarlijks den hertog van Brabant en tot Otw te betalen op St Thomaes apostel en nog 1 mud rogge tot Gestel te leveren
actum xxix pa? Valentini testes Henrick Jan sWitten soen en Mathijs Rosen
Bron: RHC Tilburg online, protocol van allerhande akten Moergestel R 290 fol. 8r-1

24 februari 1529:
Jan Wouter Cortten heeft geloeft Gerarden Wouter Corttenss sijnen brueder 3 peters tsjaers erfgeld te 19 st tstuck op Lichtmis uit
* huys hof en erff daaraan inde par. Ghestel aen den Stockeynde < erf den susteren van Ortten > erve Willem die Cort ^ straat v erve Willem die Cort voors.
te lossen op Lichtmis met 1/2 jaar tevoren opzeggen met 50 ka gld
actum op sunte Matijs dach in februarits Jan Jenrick sWitten en Henrick Jan sWittenss
Bron: RHC Tilburg online, protocol van allerhande akten Moergestel R 290 fol. 9-1

23 juli 1531:
alsoe Jacop van Wustenborch als momb. van onm. krn Janne Heselmans in 1523 verkocht had aan Jan Wouters Corttenz.
* eenen ecker geheyten de Kermisecker
soe is comen Lijsken d. w. Jan Art Heselmans met haar momb. en met Ariken haarder zuster daar zij voor geloofd hadgelooft deze coop te onderhouden tbv Jan de Cort en zij zal haar jongste zuster brengen tot harer mondige dagen en dat sij oeck deselve Jan in de zelfde coop van haeren wegen sal houden actum 5131 altaera Magdalene testes Henrick Jan Swittensoen Jan Peter Ansemsz.
Bron: RHC Tilburg online, protocol van allerhande akten Moergestel R 290 fol. 90v-1 
Family F2064
 
102 14 februari 1533 n.st.:
Erfruil tussen Willem zoon van wijlen Willem Wouter vande Loo en Gerit zoon van wijlen Hanrick Jannen.
Willem voors zal hebben de helft van een huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Goirle bij Peter Jorijs, aldaar tussen:
erfenis van de Abt van Tongerlo met meer anderen een zijde
erfenis van Jan Matheeus ander zijde
erfenis van de Persoonschap van Goirle een einde
de gemeijnt van Tilburg en Goirle ander einde.
Nog hiertoe de helft in een stuk land genaamd de Hoge Zwalu, het gehele stuk land gelegen als voor tussen:
erfenis van Peter Jorijs met meer anderen een zijde
erfenis van Arijaen Hermans met meer anderen ander zijde
erfenis van Jacop Laureijs Hoeffkens een einde
erfenis van Jan Matheeus ander einde.
Willem voors moet hieruit betalen aan Laureijs Hanrick Zwijsen de helft in een erfpacht van een half mud rogge.

Hiertegen zal Gerit voors hebben een stuk land genaamd de Cloot gelegen in de parochie van Goirle, ter plaatse genaamd in die Vensacker, aldaar tussen:
erfenis van Bastiaen Rubbens een zijde
erfenis van Cornelis Hanricks ander zijde
erfenis van het Convent van Tongerlo een einde
erfenis van Wouter Willem Backs ander einde.
Wel stuk land voors Wijllem voors gekocht had van Aert zoon van wijlen Jan Matheeus en dat Aert gekocht had van Arijaen, Jan en Cornelis, gebroeders, zonen van wijlen Hanrick Jan van Dun.
Gerit koper voors moet hieruit betalen aan de Heilige Geest van Goirle 3 lopen rogge erfpacht en 1 oertstuiver erfcijns.

Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 280 f. 48v-49r

22 oktober 1537:
Willem zoon van wijlen Willem Wouters vande Loo en Michiel zoon van wijlen Michiel Otten van Goerl bekennen schuldig te zijn aan Willem zoon van wijlen Peter Heijnen ten behoeve van Gherit van Merode, Kannunik te Hilvarenbeek, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 20 stuivers, bedevrij, te betalen aan meester Gherits vs. uit een stuk land, toebehorend aan Willem vande Loo, geheten de malleman, groot 3 lopensaet, gelegen te Goirle in die Vensche Ackeren.
Belendingen:
Peter Rubbens een zijde
Willem Back en Elijsabeth weduwe van Aert jan Aerts ander zijde
Goijaert Hoeffkens een einde
Gherit Henrick jan en anderen ander einde
Verder nog uit een stuk beemd, toebehorend aan Michiel Otten, groot 3 buender, gelegen te Goirle aan die Wenincxvoert.
Belendingen:
erfgenamen van Jan Oddens een zijde
kathelijn weduwe van Laureijs Willem Verstraeten
en kinderen ander zijde en een einde
Aen die Oude Leije ander einde
Te betalen op Allerheiligendag. Staat te los met 25 karolus gulden.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 284 f. 9v

1554:
Zij maken hun testament op.
Bron: L.F.W. Adriaenssen: De erfgenamen van Ghijsel Back, in Brabantse Leeuw 1991 p. 90 e.v.

18 mei 1553:
Kond zij eenieder, dat gekomen en gestaan zijn geweest voor ons schepenen ondergeschreven de eerbare en discrete personen Willem zoon van wijlen Willem Wouter vande Loo en Marie zijn wettige huisvrouw natuurlijke dochter van wijlen Ghijsbrecht Metten, ingezetenen van Goirle, gaande, staande en hun verstand en 5 zinnen volkomen en goed machtig zijnde en ze hebben eendrachtig met elkaars goedvinden hun testament, laatste en uiterste wil bepaald en gemaakt zoals hierna volgt.
Ten eerste hebben zij testatoren voors. hun zielen, wanneer die uit hun sterfelijke lichaam gescheiden zullen zijn, aanbevolen aan God almachtig, hun Schepper, aan Maria zijn gebenedijde moeder en aan alle Gods heiligen en hun dode lichamen aan de gewijde aarde. En aangaande hun tijdelijke en vergankelijke goederen, hen door God almachtig op deze wereld verleend, hebben zij vermaakt ten eerste voor hun onwaarachtig goed, dat ze niet kennen als ze dat enig hadden, aan de fabriek van Sint Lambrecht in Luik 1 stuiver eens, gegeven te worden na de dood van de eerste.
Item nog hebben zij vermaakt aan de Biddende Orden te hebben voor het gemeenschappelijke gebed elk 1 stuiver eens.
Item aan de Broederschap van Onze Lieve Vrouwe en haar moeder sint Anna en van sint Barbara en sint Katheina, allen binnen de kerk van Goirle, voor hun beider doodschulden tesamen viertien stuivers eens en deze bepaling en maaksel te voldoen en te betalen na de dood van elk van hen beiden, testatoren voornoemd.
Item nog vermaken zij testatoren aan de Tafelen van de heilige Geest in Goirle 18 lopen rogge eens om aan de anderen gespendeerd en gedeeld te worden, welke rogge men in drie keren zal bakken en delen, elke keer 6 lopen, en wat na de dood van de eerste, behalve als zijn testatoren voors. wat rogge van de 18 lopen rogge zullen laten bakken en aan de armen uitdelen bij het leven van hun beiden, dat dat afgetrokken zal worden van de 18 lopen rogge voors.
Item nog hebben Willem en Marie testatoren voors. bepaald en gewild voor elkaar, dat aan de langstlevende van hun beiden gegeven en vermaakt zal worden een stede, te weten huis, hof, schuur met de grond en toebehoren met een akker daar achter aan liggende gelegen in de parochie van Goirle ter plaatse genaamd aan het Vorste Ven tussen:
erfenis vande weduwe van Sebastiaen Rubbens een zijde
erfenis van Gherit Denijs Meijnaets ander zijde
de gebuurhoevel aldaar een einde
een gemeijne waterlaat ander einde
en dat door de langstlevende van hun beiden in tocht te bezitten en te gebruiken. Daartoe nog een beemd de Maet gelegen onder Beek op de Maet tussen:
erfenis Henrick Dierck van Eijndt een zijde
erfenis van Peter Wouter Nouwen ander zijde
Welke beemd voors. wijlen Wouter Ghijsbrecht Wouter metten in zijn testament vermaakt en nagelaten had aan Marie de huisvrouw van Willem, testatoren voors. zoals dat uit dat testament van wijlen Wouter voors. of extract daarvan ons gebleken is, deze beemd voors. ook door de langstlevende van hun beiden in tocht te blijven bezitten en te gebruiken.
Daartoe nog hebben zij elkaar de langstlevende van hun beiden vermaakt en gegeven 36 el vlaslinnen lakens, vooruit te nemen voordat iemand van hun kinderen iets zal delen of aanvaarden om daar door de langstlevende zijn of haar eigen wil mee te mogen doen.
Betreffende hun andere goederen zowel havelijk als erfelijk hebben zij testatoren voors. bepaald en gewild, dat de langstlevende van hun beiden gehouden zal zijn daarvan met hun beider kinderen een minnelijke deling en scheiding te doen, half en half, zoals dat behoren zal naar het recht van de bank van Tilburg, en alle schulden daarvan gelijkelijk te betalen, behalve dat hun kinderen tot hun last en ter ontlasting van de langstlevende van deze langstlevende zullen overnemen 1 mud rogge jaarlijkse pacht te betalen jaarlijks aan Aert Jan Verhoeven de zwager van Jan inden Herse te Comvoirt wonende, gaande uit de stede voors., die aan de langstlevende is vermaakt als voor, welk mud rogge voors. de kinderen van de testatoren voors. zo jaarlijks zullen moeten betalen en zullen geloven zo jaarlijks te betalen dat er voor de langstlevende van hun beiden, zolang hij of zij zal leven, daarvan geen schade, kommer of last komen zal.
Hierin voorzien, willen en begeren de voors. testatoren, dat Ghijsbrecht hun zoon in deze deling voors. van hun erfelijke goederen voors. geen verdere macht zal hebben dan zijn vruchtgebruik van deze goederen voors. en dat het erfrecht daarvan zal blijven aan zijn wettige kinderen tenzij dat hij die erfelijke goederen voors. of zijn deel daarvan van armoede en uit nood moet aanvaarden om daarvan te leven, in welk geval hij met raad en goedvinden van de toezieners van zijn kinderen hij mag aanvaarden en verteren en anders niet en de toezieners van zijn kinderen voors. zullen in dat geval gehouden zijn hem daarin behoorlijke toestemming te geven.
Item is ook de wens en wil van testatoren voors., dat als de voors. Ghijsbrecht hun zoon in de toekomst nog enige andere wettige kinderen mocht verwekken, het zij bij Agnes zijn huidige huisvrouw of weduwnaar van deze geworden zijnde bij iemand anders dat dan zijn kinderen uit het eerste huwelijk bij wijlen Katherina dochter van Jan Soffaerts verwekt, en zijn nakinderen alsnog te verwekken als voor in de erfelijke goederen, te versterven van hen testatoren voors., even diep gerechtigd zullen zijn en succederen en deze hoofd voor hoofd zullen participeren en delen.
Item verklaarden ook de voors. testatoren, dat zij aan Ghijsbrecht voors. hun zoon destijds gedaan en uitgereikt hebben 2 ponden groot of 12 karolus gulden daarvoor, willende daarom dat hij met zijn kinderen na de dood van beide testatoren zolang zal stilstaan tot de andere kinderen van hen, testatoren, daarin gelijk zullen zijn en zoveel uit de gereedste goederen daartegen eeuwig zullen hebben.
Item nog wensen en bepalen zij testatoren voors. dat Jan hun zoon, in Enschot wonende, ten voordele en ter voldoening van zijn bed, hem tot huwelijk gegeven, omdat dat met oude veren gevuld was, waarvoor vooruit zal hebben 25 stuivers eens.
Item hebben de voornoemde testatoren ten leset bepaald en begeert, dat hun beider kinderen met deze huidige bepalingen en testamentaire dispositie tevreden zullen zijn en deze minnelijk nakomen en onderhouden zonder daar tegen op te komen of te doen op enige manieren. Mocht iemand bevonden worden, die daarmee niet tevreden wou zijn en zich daartegen rebels of weerspannig zou maken en enigszins, door hemzelf of door iemand anders, dan willen en begeren testatoren voors. dat in dat geval de langstlevende van hun beiden het gehele goed van hun beiden tot zich zal mogen nemen en behouden en dat zijn of haar langstlevende leven lang zal bezitten en gebruiken, zonder beletten of tegenspraak van iemand, alles zonder arglist.
Schepenen Soffaerts en Pluimen.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 299, fol. 68v-69r

13 februari 1559:
Cornelis en Jan, gebroeders, zonen van Willem Willem Wouters vande Loo, Matheus Peter Willem Berijs als man en momber van Geertruda suae uxoris (zijn huisvrouw) en Jan zoon van wijlen Jan Mostaerts als man en momber van Marike suae uxoris (zijn huisvrouw), dochters van wijlen Ghijsbrecht zoon van Willem Willem Wouters voors, zijn wettelijk accoord gegaan, hebben toegestemd en gegeven aan de voors Willem hun vader en grootvader dat hij rustig en vreedzaam, door hen niet lastig gevallen, zal blijven bezitten, hebben en beuren gedurende zijn leven lang alle alzulke renten en jaarlijkse penningen zoals die hierna gespecificeerd staan, te weten negen karolus gulden, die men heft op Jan Borchmans in Gestel; acht karolus gulden die men jaarlijks als huur ontvangt van een beemd genaamd de Crommen Beempt, door Willem voors beleend; vier en een halve karolus gulden die men jaarlijks heft op het dorp van Enschot; nog twee en een halve karolus gulden die men heft op de stede van Adriaen Laureijs Hoefkens en die nu geldt Herman Jansz de Roije; nog drie karolus gulden en twee en een halve stuiver die men heft op Mathijs Joest vande Smeel; nog vijftien stuivers per jaar op Peter Michiel Soffaerts en nog twee karolus gulden, die men heft op Jan Cornelisz in Riel, alles naar vermogen van de brieven en andere bescheiden die daarvan zijn, zoals zj zeiden. De voornoemde Cornelis en Jan, Matheus en Jan als principaal schuldenaars super se et bona sua (op hen en hun goederen) etc de voors Willem hun vader, grootvader en schoonvader nooit meer ter zake van enige van de voors renten of penningen zijn leven lang te moeien noch ook daarna te talen of te laten talen, binnen noch buiten rechte, op geen enkele manier, zonder arglist.
Datum de 13e februari, schepenen Reijnbouts en Ghierl.
Allatum pro eosdem 2 martii (uitgemaakt voor hen de 2e maart.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 304 fol. 65r-v 
Family F1081
 
103 14 februari 1539:
Jenneke wed. van Denijs Mutsaerts draagt over aan Herman zoon van Gherit Hermans als man van Anna Reijnier zoon van wijlen Sijmon Reijnkens als man van Cornelis.
Henrick Gherit Smolders als man van Mechteld, dochters van wijlen Denijs Mutsaerts en Jenneke vs tot behoef van henzelf en van Jacop onmondige zoon van wijlen Willem Denijs Mutsaerts alle tocht en recht van tochtenwege dat zij bezat na de dood van haar man in een stuk heiveld gelegen te Tilburg in die Rijt bij t Sant tussen:
IJken wed. van Jorijs Henrick Leijten een zijde
Peter Denijs Mutsaerts ander zijde
IJken wed. van Jorijs Henrick
Leijten een einde
gemeijnt van Tilburg ander einde
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 285 fol. 42v-43r

8 februari 1554:
Henrick Gherit Smolders in de naam van hemzelf en als man en momber van Mechteld dochter van wijlen Denijs Mutsaerts heeft wettelijk en erfelijk wederom verkocht en overgegeven aan Jacop zoon van wijlen Willem Denijs Mutsaerts, samen met de genoemde brieven en het recht, met afgaan en vertijen, een stuk beemd hem toebehorende, groot ca 6 lopensaet of zo groot en klein als dat gelegen is in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Bloecxkens tussen:
erfenis van Laureijs Henrick Zwijsen een zijde
erfenis van de erfgenamen van Lambrecht Willem Lemmens ander zijde
erfenis van Claeus Henrick van Ghierl een einde
erfenis van Peter Gherit Smolders met meer anderen ander einde,
welk stuk beemd voors. aan Henrick voors. voor 2 vierde delen toegekomen was via koop gedaan met Dionijs zoon van wijlen Herman Adriaens en welke 2 vierde delen Dionijs voorschr. gekocht had van Jacop zoon van wijlen Willem Denijs Mutsaerts voor 1 vierde deel en van Denijs zoon van wijlen Jan Reijnkens als momber en van Herman zoon van wijlen Gherit Hermans als toeziener van Ariaena, Kathelijn en Anneke, gezusters, onmondige kinderen van wijlen Reijner Sijmon Reijnkens voor het andere vierde deel en het derde vierde deel had Henrick bovengenoemd gekocht en verkregen van Herman zoon van wijlen Gherit Hermans als man en momber van Anna dochter van wijlen Denijs Mutsaerts, zoals dat in verscheidene schepenbrieven van Tilburg, daarop gemaakt, meer volkomen is begrepen.
En het vierde vierde deel was hem Henrick in de nam van zijn huisvrouw verstorven van haar ouders, zoals hij zeide.
Hij heeft geloofd als schuldenaar super se et bona sua etc. het voors. ¼ deel in het stuk beemd voors., in de naam van zijn huisvrouw aangekomen en verstorven als voors. is te waren zoals gebruikelijk, behalve dat Jacop, koper, uit de gehele beemd voors. moet betalen de cijns, zoals men met wegen van recht zal bevinden, dat de Persoonschap van Oisterwijk daarop zou mogen hebben, in zoverre de Persoonschap voors. daarop heffende is, en daartoe 21 stuivers en 1½ oirtstuiver erfcijns aan Corneliske weduwe van Reijner Sijmon Reijnkens met haar kinderen, te los staande met 19½ karolus gulden volgens de brieven, die daarvan zijn.
Henrick verkoper bovengenoemd heeft geloofd dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. en alle andere kommer en calangies daarop komende voor hem allemaal af te doen.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 299 fol. 43v-44r 
Family F367
 
104 14 februari 1687:
Goris Jan Gorissen, als eenige en universeele erffg van Willem Jan Gorissen, sijnen broeder, heeft vercoft aen Merten Peeterssen van Beeck, een paart en gedeelte hem competerende in het achterhuys met 8 r erffs daer aenbehorende omtrent de kercke aen den heuvel tot Alphen in alsulcker voegen soo als den voir Willem Jan Gorissen daer inne opten 16 februari 1672 gevest is.
Bron: ISIS Breda, vestbrieven Alphen en Riel 
van Beek, Marten Peters (I9186)
 
105 14 januari 1669:
Is ingebracht dat Pieter Hennekeij `over eenige tyt op den rustdach in de herberge over de vaert hem soo verre vergeten heeft, dat hij met de caert gespeelt, gekrakeelt en endelyck gevochten heeft'. Belooft voor de kkr berouw te tonen.
Er zal onderzocht worden of Boudewijn Scheers of anderen die daar ook aanwezig waren, zich aan hetzelfde schuldig heben gemaakt.
Bron: Marianne Gossije, kerkenraadsacta Sint Anne 1 en 2, RAZ HG Sint Anna ter Muiden inv.nr. 1

20 januari 1669:
Avondmaal gehouden. Steven v Rentergem nog afgehouden.
Boudewijn Scheers en Bartel Pauwels de jonge, `leetwesen betoont hebbende van ergernisse onlangs op de rustdach gegeven met het spelen met de caerte in de herberge over de vaert' zijn beide op eigen beproeving toegelaten
Bron: Marianne Gossije, kerkenraadsacta Sint Anne 1 en 2, RAZ HG Sint Anna ter Muiden inv.nr. 1

20 april 1670:
Avondmaal gehouden.
Steven van Rentergem nog steeds afgehouden.
Er is `enig quade naespraeke ontstaan' ten nadele van de eer van Elisabeth Loys, huisvrouw van Nicolaes van den Berge, in de wereld gebracht door Boudewijn Scheers.
Deze werd ontboden, maar hij verklaarde dat hij niets ten nadele kon zeggen van deze vrouw.
Daarop zijn zij allen met elkaar verzoend.
Bron: Marianne Gossije, kerkenraadsacta Sint Anne 1 en 2, RAZ HG Sint Anna ter Muiden inv.nr. 1

7 april 1688:
Christoffel Wildorp, getr. met Catalijna Blankaarts, wed. Pr. van de Putte, ontvang van Pieter Herny f 25,- zijnde een legaat van Hend: van Hekke aan de wees Hendrina van de Putte, Boudewijn Scheers ontvangt eenzelfde legaat voor zijn kind Boudewijn.
Bron: Samenvatting weesboeken St. Anna ter Muiden sinds 1604, RAZvl inv.nr. 488 fo. 7

Zijn zoon Boudewijn was een petekind van deze Hendrik van Hekke, vandaar waarschijnlijk het legaat.

Boudewijn wordt op 9 maart 1689 benoemd tot voogd over de kinderen van Jacomijntie Caassen en Matthijs Schelle?

Bron RAZLD: RAZvl(11) inv.nr.488 (Weeskamer Sint Anna ter Muiden) 
Family F84
 
106 14 maart 1547:
Cornelis zoon van wijlen Henrick Willem sBeren heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Adriaen zoon van wijlen Adriaen Zomers een jaarlijkse en erfelijke cijns van 60 stuivers elk jaar met lichtmis uit huis, hof met grond en uit de erfenis daaraan liggende, groot ca 3½ lopensaet, gelegen te Tilburg in die Heijseijde tussen:
Marten Pauwels Deckers een zijde
Heijlwich de weduwe van Henrick Willem sBeren met haar kinderen
ander zijde
Marcelis Haermans een einde
die gemeijnt van Tilburg ander einde.
Nog uit een stuk land genaamd de Lange Acker, groot ca 5 lopensaet, gelegen als voor tussen:
Marten Pauwels Deckers een zijde
Heijlwich voors. met haar kinderen ander zijde
Cornelis de weduwe van Adriaen Loers een einde
Mechteld de weduwe van Henrick van Diest met haar kinderen ander einde
En belooft te waranden en de voors, onderpanden altijd goed, zeker genoeg etc.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 293 fol. 79r 
Family F1095
 
107 1425:
Acte van consent van Robbrecht heer tot Grevenbroeck en Henric, zijn broeder, mede optredende voor hun broeder Johan, tot de overdracht van het goed ten Spieghel, de Gulden acker c.a. te Cothen (Prov. Utrecht) door Reynaer van Grevenbroeck, hun oom, aan zijn bastaarddochter Margriet, echtgenote van Sander Spiker.
Bron: Archieven.nl, inventaris Hof van Gelre en Zutphen inv.nr. 6945 charter 1 
Family F672
 
108 1443:
Jan Wouters Back Onmaten en Jan Wouters vanden Velde, kerckmeesters van Westilborch, beloven aan Willem zoon van wijlen Laureyns Mutsaerts 36 hertogen Arnoldus gulden van Gelre (van 10 stuiver) op St. Andries over twee jaar te betalen.

1446:
Willem Mutsaert soon wijlen Laureijns, Johannes soon Herman de Boerden.

1453:
Willem zoon wijlen Laureyns Mutsaerts verkoopt aan zijn neef Willem Jan Mutsaerts, een pacht van 1/2 mud rog uit land aent Creyeven in Tilburg.

1455:
Willem Laureyns Mutsaerts koopt van Peter Peter Daneels landerijen in die Scijve, in 't Broeck van Huesden in den Bunt in Tilburg.

1456:
Willem Laureyns Mutsaerts verkoopt aan zijn broer Jan een stuk land in Westilborch aent Creyeven in Jans Roden hoeve en nog enige landerijen aldaar.

1476:
Arnolda de Cock dochter wijlen Arnoldus, Willem soon wijlen Gerardi Berijnssoon, Marijcke wijlen de Vesser, Willem Mutsaerts soon wijlen Laureijns.

Bron: J.C.F. van Osch: De nakomelingen van Mutsart - Mutsaerts - Mutsaers - Musters en andere hieraan verwante families, 1270-2000 
Mutsaerts, Wilhelmus Laureijns (I5733)
 
109 15 december 1535:
Jan Matheeus vanden Oudenhove, Matheeus vanden Oudenhove, Ghijsbrecht Jan Ghijben en Pauwels Jan Ghijben als vader, grootvader en oudooms van Arijaen onmondige zoon van Jan Matheeus vanden Oudenhove, die Jan voors gewonnen had bij wijlen Jutta zijn vrouw, dochter van wijlen Cornelis Jan Ghijben, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Ghijsbrecht zoon van wijlen Cornelis Jan van Beurden, oom van het onmondige kind voors, alle recht en deel in alle erfgoederen en erfpachten zoals die aan het onmondige kind voors verstorven zijn van wijlen Jutta zijn moeder, waar ook gelegen, behalve de beemd gelegen in het land van Breda.
Koper voors moet daaruit betalen de kommer, die daar van rechtswege uitgaat.
Bron: RHC online: nadere toegangen Tilburg R 282-2 fol. 31r

19 februari 1538:
Ghijsbrecht Cornelis Jan van Boerden bekent schuldig te zijn aan Jan Cornelis Jan van Boerden, zijn broer, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 45 stuivers uit alle goederen genoemd in acte | R 284/38v.
Wouter, Adriaen, Cornelis, Michiel, Daniël Peter Hermans voor Huijgken en voor Jannen hun broer, bekennen, dat Adriaen Ghijsbert jan van Beurden aan hen deze cijns af heeft gelost en gequeten.

Ghijsbrecht Cornelis Jan van Boerden bekent schuldig te zijn aan Marij Cornelis Jan van Boerden, zijn zuster, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 45 stuivers uit de goederen genoemd in R 284/38v.
Adriaen zoon van Willem Sijmons van Son bekent dat de erven van Ghijsbrecht Jan van Boerden deze cijns heeft afgelost en gequeten. Februari 1573.
Bron: RHC online, nadere toegangen Tilburg R 284-2, fol. 39r

10 mei 1539:
Arijaen zoon van wijlen Cornelis van Boerden alias Rugdijcks, Jan Peter Henricks als man van Elijsabeth dochter van Cornelis van Boerden alias Rugdijcks, die Cornelis verkregen had bij zijn vrouw wijlen Cristina dochter van wijlen Arijaen Stappaerts verkopen aan Ghijsbrecht zoon van wijlen Cornelis Jan van Boerden:
1) een huis, hof, schuur en erf, gelegen te Tilburg aan die Heijdsijde op de Rugdijck, tussen:
Willem van Baets een zijde
gemeijnt van Tilburg ander zijde
Willem van Baest een einde
gemeijnt van Tilburg ander einde
2) een stuk land, gelegen te Tilburg, genaamd die Vlashof, gelegen aan die Heijdsijde op de Rugdijck tussen:
Willem van Baets een zijde
Willem van Baets ander zijde
Willem van Baets een einde
wijlen Goesen inden Ecker ander einde
3) een stuk land genaamd de Langenacker, gelegen te Tilburg aan die Heijdsijde op de Rugdijck tussen:
Willem van Baets een zijde
wijlen Goesen inden Ecker ander zijde
wijlen Goesen inden Ecker een einde
Willem Verschueren ander einde
4) een stuk erf in land, geide en weide, gelegen te Tilburg aan die Heijdsijde op de Rugdijck tussen:
Willem Verschueren een zijde
Willem Thijs Geldens ander zijde
Willem Verschueren een einde
gemeijnt van Tilburg ander einde
5) een stuk erf gelegen tot heide en weide, gelegen te Tilburg in die Heijdsijde op de Rugdijck tussen:
Willem van Baest een zijde
Willem van Baest ander zijde
wijlen Goesen inden Ecker een einde
ander einde scherp uitgaande
6) een stuk land gelegen te Tilburg in die Heijdsijde op de Rugdijck tussen:
Willem van Baets een zijde
Daniël Cornelis Hermans ander zijde
het vorige erf een einde
gemeijnt van Tilburg ander einde
Hieruit te gelden:
een jaarlijke erfpacht van 3 mud rogge min ½ lopen rogge aan diverse personen
een jaarlijkse erfcijns van 31 stuivers en 1 oertstuiver aan Goijaert Pulskens, te los met 25 karolus gulden van 20 stuiver.
een jaarijkse en erfelijke cijns van 20 stuivers aan Peter Adriaen Sterts van Berkel, te los met
20 karolus gulden van 20 stuivers.
een cijns van 5 ½ stuivers en ½ oertstuiver aan de Heer van Tilburg.
De schouw van de waterlaat te onderhouden.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 286-1 f.4v

20 januari 1540:
Ghijsbrecht zoon van wijlen Cornelis Jan van Boerden, Arijaen Sijmon van Zon als man van Marij dochter van Cornelis voors., Jan Matheus Gherit vanden Oudenhoven als vader en Ghijsbrecht voors. als toeziener van Ariaen Jan Matheus Gherits van Oudenhoven, die Jan verwekt had bij wijlen Jutta zijn vrouw, dochter van wijlen Cornelis Jan van Boerden verkopen aan Reijner en Jan, gebroeders en aan Marij hun zuster, kinderen van wijlen Cornelis Jan van Boerden elk zijn recht en deel in _ deel in 2 buender beemds, waarvan het andere ¼ deel toebehoort aan de H. Geest van Tilburg, gelegen te Tilburg in die Ghilze Vucht, tussen:
Daniël Jan Reijnen een zijde
Reijner Jan Groten ander zijde
de Elsbeempt een einde
Slangen Sloot ander einde
Hieruit te gelden jaarlijks: _ deel in een erfcijns van 5½ stuiver aan sommige personen in Breda.
Bron: RHC online, Nadere toegangen Tilburg R 286-3, fol. 35v 
van Boerden, Gijsbrecht Cornelis Jan (I6355)
 
110 15 december 1639:
comp Jaques Hallinck burgmr van St Anne, in huw hebbende Mayke Maes, ende Cornelis Maes, voorts Cathalijntje Panten sijne huyvrouwe, erfgenamen van Neeltje Maes, haere moedere... verkopen aan Pieter Breijdel woonende binnen deser stede een huijs ende chijns erve ... van oosten ande hoochstrate, van westen aent land vande weesen van Matthijs Tours daer Martijn le Porcq op woont, van noorden aen d'erve die in chijns is gecomen bij den acceptant; ende van zuude de erve van Guillaume de Clercq daer Jan Standaert op woont...

comp Jacques Hallinck burgemr van St Anne in huw gehad hebbende Hester filia Nicolaas de Vos, ende Maijken Maes zijne huisvrouwe... en Bartholomeus ende Isaac de Vos, mitsgaders de weesen van Jan de Vos geprocureerd bij Janneken van Loo, tsamen kinderen van Nicolaes de Vos ende Elijsabeth Dauwers ter acceptatie van de voors Elijsabeth Dauwers hier present over haer kinders ende kindts kinders, inde nombre van 2 gem 22? roeden landts gemeen ende onverdeelt tusschen de heer Maerten Maertens in huw hebbende de voors Elijsabeth Dauwers.
Bron: Marianne Gossije, RAZvl inv.nr. 472 
Family F2397
 
111 15 februari 1536:
Jan Lucas die Bie voor hemzelf en Gherit Henrick Smolders als momber en Jan voors als toeziener van Cornelis en Jan, gebroeders, onmondige zonen van Cornelis Henrick Smolders en van wijlen Barbel diens huisvrouw, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan Matheeus vanden Oudenhoven ten behoeve van Arijaen diens zoon, een jaarlijkse en erfelijke pacht van 15 lopen rogge uit een erf genaamd dat Ven gelegen in Tilburg, dat van Peter vander Schueren was behalve een vijfde deel daarvan, gelegen tussen:
erfenis van de kinderen van Wijschaert vanden Horevoert ut supra (als voor).
Ze hebben beloofd alle kommer van hunnentwege en vanwege alle nakomelingen van wijlen Aert vander Schueren daarop komende allemaal af te doen onder voorwaarden dat indien in de toekomst enige andere schepenbrieven gevonden zouden worden, sprekende van 15 lopen rogge erfpacht, die Peter Verschueren placht te beuren op Matheeus vanden Oudenhoven, die brieven hebben verkopers beloofd teniet te doen.
Matheeus vanden Oudenhove heeft openlijk bekend gemaakt, dat hij de 15 lopen rogge erfpacht voors, die Peter Verschueren placht te heffen op Matheeus voors, dat Matheeus voors die jaarlijks betaalt uit zijn goederen en tot nog toe betaald heeft.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 282 fol. 49r-v

30 januari 1559:
Cornelis zoon van wijlen Wouter Cornelis Spapen als momber en Aerdt zoon van wijlen Jan Piers als toeziener van Aerdt onvolwassen zoon van wijlen Jan Lucas Jan Oerlmans, anders genaamd de Bie, waar Cornelis en Aerdt, momber en toeziener voors, voor instonden en gelofte deden; nog dezelfden voor Cornelis onvolwassen zoon van van wijlen Jan Lucasz voors in zoverre hij alsnog in levende lijve bevonden mocht worden, waar ze zich ook sterk voor maakten en gelofte deden, in presentie en tegenwoordigheid van Aerdt zoon van wijlen Jan Lucasz voornoemd en tot hetgeen hierna volgt volkomen toestemming gevende in zoverre het in hem was, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Willem Bertholomeus Jans, met afgaan en vertijen etc, een stuk land aan de voors Aerdt met Cornelis zijn broer, in zoverre die alsnog in levende persoon mocht zijn, samen toebehorende, gelegen in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) in die Schijve in alle grootte zoals het aldaar gelegen is tussen:
erfenis van Willem zoon van Bertholomeus Jans, oostwaarts een zijde
erfenis van de kinderen van Cornelis Henrick Smolders, ook
door Willem Bertholomeusz heden ten dage van hem gekocht,
westwaarts ander zijde
erfenis van de erfgenamen van van wijlen Dierck Back een einde
erfenis van Laureijs Aerdt Lensen en van de erfgenamen
van wijlen Dierck Back voors ander einde
ut dicebat (zoals hij zeide). Cornelis en Aerdt, momber en toeziener en verkopers voornoemde, hebben beloofd in de naam als voor op verbintenis van de goederen, nu hebbende en nog laterr te verkrijgen, van de voors Aerdt onvolwassen zoon voors en ook van de voors Cornelis zijn broer, in zoverre die alsnog in levende lijve is, warandiam more solito (te waarborgen zoals gebruikelijk) en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen behalve dat Willem koper voors daaruit moet gelden vier lopen rogge erfpacht te betalen aan de Heilige Geest van Tilborch; verkopers voors hebben verder beloofd dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden en in de naam als voor te doen houden etc.
Datum de 30e januari, schepenen Berijs en Ghijben.

Cornelis en Jan, gebroeders, zonen van wijlen Cornelis Henrick Smolders, door deze Cornelis en uit wijlen Barbara suae uxoris (zijn huisvrouw) dochter van wijlen Lucas Jan Oerlmans verwekt, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Cornelis zoon van wijlen Gherit Embrechts, met afgaan en vertijen etc, een huis, grond, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, hun toebehorende, in alle grootte zoals het gelegen is in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) Achter de Hoevel theijnde die Coestraet aen die Leemscuijlen, aldaar tussen:
erfenis van Marcelis Aert van Vessem een zijde
een gemeijn straetke genaamd het Hoevelstraetke ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van de kinderen van wijlen Jan IJewaens vanden Hoevel ander einde
ut dicebat et promiserunt warandiam more solito dempto (zoals zij zeide en ze hebben beloofd te waarborgen zoals gebruikelijk behalve) dat Cornelis koper voors daaruit moet gelden een half mud rogge erfpacht uit een erfpacht van een heel mud rogge te betalen een het klooster op de Windmolenbergh binnen 'sHertogenbosch en aldaar te leveren met de maat van den Bosch. Nog een mud rogge te betalen aan Henrick Laureijs Zwijsen; nog de helft in vier stuivers en een half oirt stuiver te betalen aan de Heer van Tilborch tot drie percelen grondcijns. Nog moet hij onderhouden het hek met de achterste hekkenpost hangende voor aan het Hoevelstraetke voors met 'sHeren schouwen van de Schijve en ook [moet hij onderhouden] de schouw van de waterlaat lopende voor het huis voors volgens oude gewoonte. Verkopers voors hebben verder beloofd dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig etc en alle andere kommer en calangies die daar meer op komen allemaal voor hem af te doen.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).

Dezelfde verkopers voornoemd legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan de voornoemde Willem Bertholomeus Jans met afgaan en vertijen etc een stuk land hun toebehorende in alle grootte zoals dat gelegen is in de parochie van Tilborch ad locum dictuk (ter plaatse genaamd) in die Schijve, aldaar tussen:
erfenis van Willem Bertholomeus Jans, heden ten dage
van de mombers van de kinderen van Jan Lucas sBiën
gekocht, oostwaarts een zijde
erfenis van de kinderen van wijlen Dierck Back en van
de Heilige Geest van Tilborch ander zijde
en ook van de kinderen van wijlen Dierck een einde
erfenis van de Heilige Geest voors en ook van
Laureijs Aerdt Lensen ander einde
ut dicebat (zoals hij zeide). Zij hebben beloofd warandiam more solito (te waarborgen zoals gebruikelijk) behalve dat Willem koper voors daaruit moet gelden vier lopen rogge erfpacht te betalen aan de Rector van )nze Lieve Vrouwe Altaar voor het Hoogkoor in de kerk van Tilborch, terwijl de verkopers voors verder beloofden dit verkopen, overgeven, opdragen etc en alle andere kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).

Dezelfde verkopers voornoemd legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Peter zoon van wijlen Jan Willem Berijs met afgaan en vertijen etc. een stuk land hun toebehorende, groot circa een zestersaet of zo groot en klein als dat met de maat bevonden zal worden, gelegen in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) theijnden dat Hoevelstraetke, aldaar tussen:
erfenis van de kinderen van Jan Lucas sBiën,
oostwaarts een zijde
erfenis van Lijsbet, dochter van Willem de Bie, weduwe
van Jan Jan Gherits met haar kinderen, en ook [erfenis]
van Cornelis Claes van Ghierl, westwaarts ander zijde
het straatje voors dat ter Schijvewaarts loopt een einde
erfenis van Marten Daniël Jans anders genaamd Boots ander einde
ut dicebat et promiserunt warandiam more solito (zoals hij zeide en zij hebben beloofd te waarborgen zoals gebruikelijk) behalve dat Peter koper voors daaruit moet gelden de helft in tien en een halve lopen rogge erfpacht te betalen aan Jan Jans voors, waarvan de andere helft de kinderen van Jan Lucas sbiën vs betalen. De verkopers voornoemd hebben verder beloofd dit verkopen, overgeven etc en alle andere kommer en calangies af etc.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 1559 fol. 36r-37r 
Family F1944
 
112 15 februari 1544:
Bastiaen zoon van wijlen Peter Crillaerts als man van Marija dochter van wijlen Claeus Henrick Peter Aerts heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Steven Jan Stevens, zijn medezwager, een jaarlijkse en erfelijke lijfpacht van 7½ lopen rogge gedurende het leven van Peterke weduwe van Claeus Henrick Peter Aerts, hun beider schoonmoeder, en niet langer uit een stuk land genaamd 't Dal, groot ca 6 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg in die Schijve tussen:
- een gemeijn watewrlaat daar lopende - een zijde
Jan de Vet - ander zijde
Peter Berijs Eelkens - ander einde.
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 290 fol. 48v

26 januari 1563:
Peter zoon van wijlen Gerit Jan de Bont heeft beloofd aan Bastiaen zoon van wijlen Peter Crillairts de somma van negen en twintig karolus gulden gangbaar geld te betalen van Lichtmis nu a.s. over vier jaar en daartoe van Lichtmis nu a.s. over een jaar en zo verder tot vier Lichtmissen toe elk jaar een half mud rogge daarvan als wasdom, daarvoor verbindende zichzelf en al zijn goderen, hebbende en verkrijgende.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R 308 f. 59r

1573-1574:
Sebastiaen Peter Crillaerts contra Andries Janssen de Vet komt voor in de civiele processtukken van Tilburg. Het betreft betaling van pacht.
Bron: RHC Tilburg online, civiele processtukken 1115

1586:
Sebastiaen Peter Crillaerts contra Willem Meuss komt voor in de civiele processtukken van Tilburg. Hij betreft de betaling van proceskosten.
Bron: RHC Tilburg online, civiele processtukken 1224l

1592:
Cornelis Jan Lauwen contra de weduwe van Sebastiaen Crillaerts, betreft betaling van een schuld.
Bron: RHC Tilburg online, civiele processtukken 1315 
Family F625
 
113 15 juni 1559:
Lucas zoon van wijlen Frans Aerdts als man en momber van Cornelia suae uxoris (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Laureijs Korstiaens, door deze Laureijs en uit Margriet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Henrick Gherits, daarvoor huisvrouw en weduwe van Elen Jan Sijmons, verwekt voor de ene helft en Laureijs Jan Laureijs Eelkens als man en momber van Jenneke suae uxoris (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Jan Gherit Beijkens, voor hemzelf en Adriaen zoon van wijlen Gherit Beijkens als momber en Jan zoon van wijlen Wouter Willem Zegers als toeziener van Jan en Peter, gebroeders, Leenke en Corneliske, gezusters, onmondige kinderen van wijlen Gherit Jan Gherit Beijkens, waar de moeder van was Marie dochter van wijlen Wouter Willem Zegers voorschreven, daar Adriaen en Jan als momber en toeziener voor instonden en gelofte deden en Anthonis Jan Gherit Hermans als momber en de voornoemde Laureijs Jan Laureijs Eelkens als toeziener van Jan en Korstiaen, gebroeders, en Gheritke hun zuster, onmondige kinderen van wijlen Jan Jan Gherit Hermans vs, waar moeder van was Barbara dochter van wijlen Jan Gherit Beijkens voors, daar Anthonis en Laureijs voors ook als momber en toeziener voor instonden en gelofte deden voor de andere helft, allen als erfgenamen ter ener en andere zijde van wijlen Gheritke overleden zoon van wijlen Jan zoon van wijlen Elen Jan Sijmons voornoemd en van wijlen Marie suae uxoris (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Jan Gherit Beijkens ook voornoemd legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Anthonis zoon van wijlen Jan Adriaen Smolders ten behoeve van Joest zoon van wijlen Willem Joest de Beer zijn zwager, simul cum dictis literis et jure (samen met de genoemde brieven en het recht) etc, met afgaan en vertijen etc, een huis, hof, schuur met de grond en toebehoren en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende en dat hen in de naam als voor verstorven is, groot ca. acht lopensaet en zeventien roeden min een vierde roede, gelegen in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) die Cleijn Hasselt bij het Huijs des Heren van Tilborch, aldaar tussen:
erfenis van Geertruijt weduwe van Willem Willem Mutsaerts
met haar kinderen een zijde
en waar een waterlaat tussendoor loopt ook aan een einde
erfenis van de kinderen van wijlen Gherit de Bont ander zijde
de gemeijn straat ander einde,
welk huis, hof, schuur met de grond etc Jan zoon van wijlen Elen Jan Sijmons gekocht en verkregen had van Marie weduwe van Claes Henrick Smolders en van Henrick zoon van wijlen Gherit Henrick Smolders en Jan zoon van wijlen Henrick Leijten als toezieners van de onvolwassen en onmondige kinderen van wijlen Claes Henrick Smolders en van Marie zijn huisvrouw voors, zoals dat in schepenbrieven van Tilborch, de dato de 24e mei anno 1556 laatstleden daarop gemaakt meer volkomen is begrepen.
De diverse verkopers bovengenoemd hebben beloofd elk in de kwalificatie als voor, te weten de voors Lucas voor de ene helft als principaal schuldenaar super se et bona sua (voor zich en zijn goederen) en de voors Laureijs met de zijnen voor de andere helft op verbintenis van de goederen van diegenen, waar ieder voor spreekt, dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden en in de naam als voor te doen houden etc en alle kommer en calangies elk van zijnentwege en vanwege de voors wijlen Jan Elen Jan Sijmons en vanwege al zijn nakomelingen daarop komende allemaal af te doen, waaruit echter Joest voors moet gelden de pacht, cijns en kommer in de voors brief begrepen en benoemd.
Datum de 15e juni, schepenen Meijnaerts en Ghierl.

Bekend zij aan eenieder, dat gekomen en gestaan zijn geweest voor schepenen ondergeschreven Lucas zoon van wijlen Frans Aerdts als man en momber van Cornelia suae uxoris (zijn huisvrouw) dochter van wijlen Laureijs Korstkens, waar moeder van was Margriet dochter van wijlen Henrick Gherit eerder huisvrouw van wijlen Elen Jan Sijmons haar eerste man, aan de ene zijde, en Laureijs Jan Laureijs Eelkens als man en momber van Jenneke suae uxoris (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Jan Gherit Beijkens, voor henzelf en Adriaen zoon van wijlen Gherit Beijkens als momber en Jan zoon van wijlen Wouter Willem Zegers als toeziener van Jan en Peter, gebroeders, Leenke en Corneliske, gezusters, onmondige kinderen van wijlen Gherit Jan Gherit Beijkens waar moeder van is Marie dochter van wijlen Wouter Willem Zegers voors, daar Adriaen en Jan voors als momber en toeziener voor instonden en gelofte deden, en Anthonis Jan Gherit Hermans als momber en de voornoemde Laureijs Jan Laureijs Eelkens als toeziener van Jan en Korstiaen, gebroeders en Gheritke hun zuster, onmondige kinderen van wijlen Jan Jan Gherit Hermans voors, waar moeder van was Barbara dochter van wijlen Jan Gherit Beijkens voors, waar Anthonis en Laureijs voors ook voor instonden en gelofte deden aan de andere zijde en ze hebben van zekere penningen tot rente of ander behoorlijke wasdom onder diverse personen uitstaande, zoals die toebehoorden bij zijn leven aan Jan zoon van wijlen Elen Jan Sijmons en Marie zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Gherit Beijkens al vaak voornoemd en van Gheritke de overleden zoon van de voors Jan en Marie, welke aan de deelslieden van de ene en de andere zijde voornoemd aangekomen en verstorven zijn zoals zij zeiden, een zekere deling en scheiding gedaan en gemaakt zoals hierna volgt:
tengevolge hiervan zijn aan de voors Lucas ten deel gevallen alzulke vijftig karolus gulden, die onder zich heeft gehad Cornelis Willem Leijten en nu zijn nakomelingen; alzulke vier en vijftig karolus gulden, die onder zich heeft Marie de weduwe van Gherit Jan Gherit Beijkens voornoemd; nog alzulke een en twintig karolus gulden, die onder zich heeft Heijliger Jan Crillaerts en nog alzulke twee en dertig karolus gulden, die onder zich heeft Joest Willems.
Daarentegen zijn aan de voors Laureijs met de zijnen voornoemd ten deel gevallen alzulke vijf en twintig karolus gulden, die onder zich heeft Willem Gherit Zibben; nog alzulke vijf en twintig karolus gulden, die onder zich heeft Dingen weduwe van Gherit Henrick Beijkens; nog alzulke twee en zestig karolus gulden die onder zich heeft Denijs Adriaen Mutsaerts; nog alzulke twaalf karolus gulden, die onder zich hebben de kinderen van wijlen Jan Jan Gherit Hermans voornoemd en nog alzulke vier en dertig karolus gulden, die onder zich heeft Joest Willems ut dicebant (zoals ze zeiden.
De partijen ter ener en ander zijden boven genoemd hebben volkomen vertegen op elkaars deel op de manier hierin gewoonte wezende, samen en op alle bescheiden, brieven en andere voorwaarden, die daarvan zijn of benoemd zullen worden, overgevende en afgaande zoals dat behoort, belovende deze deling en scheiding en ook dit vertijen, overgeven en afgaan voors altijd vast en stendig te houden en in de naam als voor te doen houden zonder enig wederzeggen en alle kommer an calangies van zijnentwege daarop komende allemaal af te doen.
Derhalve is als conditie en voorwaarde gesteld in deze dat als de partijen ter ener of ander zijde van enige der voornoemde penningen met de behoorlijkheden daartoe staande in het geheel of in delen ontwaard of gefrustreerd zou worden, dat zij van beide zijden elkaar zullen helpen dragen en betalen wat ze van beide zijden aan elkaar beloofd hebben, daarvoor en voor alles wat voorschreven staat verbindende hun personen en al hun goederen van degenen, die voor henzelf spreken en die in de hoedanigheid van momber en toeziener spreken verbinden daarvoor de goederen dergenen waar elk van hen voor spreekt en dat over alle hebbende en nog later te verkrijgen, alles zonder arglist.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).
Bron: RHC Tilburg online, Nadere toegangen Tilburg R305 f 15r-16v 
Family F656
 
114 15 maart 1668:
Huwelijksvoorwaarden Francois Sohier, schepen te Breskens, wedr. van Abigail Meurisse met Marie Deschamps, filia Simon en Martha de Lecluse, j.d. te Breskens, 26 jaar, met Matthiu Jacob, haar goede vriend geassisteert. 
Family F899
 
115 15 mei 1617:
Jan Goebreghts en Franchois Wittooghe leggen de eed af als voogden over Jan en Maycken, wezen van Margriete van den Velde, vader is Pieter Wittooghe, 8 november 1623 Claes Vereecke, paternel, en Guillame van der Beke, maternel, leggen de eed af als voogden over Grietken, oud 6 jaar, en Pieter, oud 4 jaar, wezen van Margriete van der Beke, vader is Pieter Wittooghe.
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 RAZVL nr. 487.

12 februari 1628:
comp Cornelis Blanckaert ingesetene deser stede in huw hebbende Adriaeneken van Leuven te vooren wed van Pieter Wittooge, ook als voogd over de wesen van Pieter Wittooge geproc bij des compts huisvr. verkoopt aan Jan ende Maeijken Wittooge daer moeder aff was Margriete vande Velde over wien Jan Goebrecht ten desen present is accepterende 2 gem 2 lijnen 5 roeden landts in de brixpolder...
Bron: Marianne Gossije, transcriptie RAZ RAZvl inv.nr. 472 fol 
Family F1168
 
116 15 mei 1673:
Autorisatie van Abraham de Riviere als voogt over Jacob, wees van Phlips Carlier aan Pieter van Laren, procureur voor gerecht Breskens, in proces contra Daniel Durij[e], nopend gearresteerde penningen onder handen van Pieter Sohier d'oude als administrateur ten sterfhuize van sal. Francois Sohier ende Sara Sohier.
get: Adriaen Carssou, Olivier de Cherf WT Ollyuier de Cherf
WT Abraham de Riviere
Bron: Notariele acten notaris Jan Gillissen van Cruyningen, http://www.grijsbaard.demon.nl, RAZvl. 2153 nr. 66

5 februari 1674:
Autorisatie van Pieter Sohier d'oude als oom en voogt paternel, en administrateur ten sterfhuize van Francois Sohier, voorts Bartholomeus Meurijsse, oom en voogt maternel van een derselver wezen, genaamd Bartholomeus Sohier, mitsgaders ook Daniel Durije, in huw. hebb. Janneken f Francois Sohier, sulcx erfgenaam causa uxoris, aan Pieter van Laren, procureur gerecht Breskens, in proces contra Cornelis Boogaert.
get: Adriaen Carssau, Francois Thomassen
Bron: Notariele acten notaris Jan Gillissen van Cruyningen, http://www.grijsbaard.demon.nl, RAZvl. 2153 nr. 77 
Family F897
 
117 15 november 1685:
Jenneken Gerrit van de Sande weduwe van Aert van Raeck, belooft aan Leenders Jan Joordens een bedrag van 100 gulden. Deze gelofte is ingelost op 10 april 1715.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Hilvarenbeek, Schepenbank Hilvarenbeek 700 inv.nr. 70 fol 82v

12 december 1685:
Jenneken Gerrits van de Sande weduwe van Aert van Raeck heeft haar testament voor de schepenen gemaakt op 10 juni 1676 en heeft beloofd te betalen aan Adriaantje Jansen weduwe van Bartholomeus Vingerhoets een bedrag van 200 gulden.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Hilvarenbeek, Schepenbank Hilvarenbeek 700 inv.nr. 70 fol. 81v 
Family F1882
 
118 15 november 1710:
Op 15 november 1710 kocht Adriaen Janssen Sloeckers, inwoner van Terheijden, van Bastiaentien Claessen van Braght de helft van een halve bunder zaailand met de helft van een huis daarop staande .gelegen op de Noort tussen de eerste en de tweede Sonseelse weg voor de som van 200 gulden. Hij wordt voor het eerst in de gemaallijsten van Terheijden vermeld in het jaar 17 12 wonend in het kwartier de Noort.
Bron: A.M. Bosters: De Loeker/Sloekers/Slokkers (1300-heden), in: GTMWB 1995 p. 163 e.v., Streekarchief Oosterhout, Terheijden R 154, Gemeentearchief Terheijden, Oud Archief Terheijden, 458. 
Family F2524
 
119 15 oktober 1492:
Voor Cornelis Witbols en Jacop Anthoniszoon, schepenen in der Eeningen van Rijsbergen, koopt Peter Peterssone van Onstad en tegen een rente van zes schellingen en een veertel rogge twee gemeten beemd tot Haseldonck onder Rijsbergen van heer Jan van Wijsbeeck, priester.
Int jaer ons Heeren dusent vyerhondert tweentnegentich, vijftien dage in October.
Bron: Taxandria 1909 p. 233 
Family F199
 
120 15 oktober 1642:
Jaecques van Pamelen, oom paternel, en Laurens Yemans, oom maternel, leggen de eed af als voogden over Laurens van Pamel, oud 9 jaar, wees van Janneken Ymans, vader is Arnout van Pamelen.
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 RAZVL nr. 487. 
Family F1139
 
121 15 september 1666:
Boudewijn Scheers, aangetr. oom paternel, en Marijnus Castier, aangetr. oom maternel, leggen de eed af als voogden over Francijnken, wees van Pieter Verstraete, moeder is Francijnken Bevers. 23 september 1677 rekening gedaan wegens overlijden van de wees.
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 RAZVL nr. 487 fol. 89 
Family F1144
 
122 15 september 1666:
Boudewijn Scheers, aangetr. oom paternel, en Marijnus Castier, aangetr. oom maternel, leggen de eed af als voogden over Francijnken, wees van Pieter Verstrate, moeder is Francijnken Bevers, 23 september 1677 rek. gedaan wegens overl. van de wees.
Bron: Index weeskamer Sint Anna ter Muiden na 1604, RA Zeeuws-Vlaanderen inv.nr. 487 f. 89

22 mei 1668:
Bartholomeeus Pauwels, schepen, aangetr. cosijn maternel, legt de eed af als voogd over Jorijnken, oud 3 jaar, wees van Tanneken Verstrate, vader is Boudewijn Scheers.
Bron: Index Weeskamer Sint Anna ter Muiden na 1604, RA Zeeuws-Vlaanderen inv.nr. 487, fol. 95 
Family F455
 
123 15 september 1671:
Jaques Maes, getr. met de wed. Guilliame Cools, heeft schuld aan de wees Cornelis Coolen.
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 RAZVL nr. 487.

Aantekening bij de doop van dochter Tonijntje:
"de vaders naam is Matthijs Verschelle, hebbende om sijn begane doodslag te verheelen sig een tijt lang onder ons laten Jacobus Maes noemen". 
Family F1145
 
124 1532:
Anthonis zoon van wijlen Ghijsbrecht Beerthen en Marij zijn zuster; Peter zoon van wijlen Lambrecht Weijmers als man van Jenneke; Engel dochter van wijlen Peter Ghijsbrecht Beerthen; Jheronijmus natuurlijk zoon van heer Rutger van Holten, priester, als man van Barbara; Willem zoon van wijlen Arijaen Mutsaerts weduwnaar van Kathelijn; Peter en Laureijs, gebroeders, en Geertruijt hun zuster, kinderen van Willem en Kathelijn voors, ook voor Arijaen hun broer;
Barthelmeeus zoon van wijlen Ghijsbrecht Beerthen de Jonge ook voor zijn broers en zusters en voor Lambrecht Gerit van Dongen als man van Engel; Laureijs zoon van wijlen Jan Berthouts als man van Hanricka, Engel en Marij, gezusters, dochters van wijlen Lenaert Willem Verschueren, ook voor hun zusters; Jheronijmus voors als man van Barbara voors voor Gielis van Zomere als man van Aleijdt, allen kinderen van wijlen Ghijsbrecht Beerthen de Oude, die Ghijsbrecht verkregen had bij wijlen Engelbeeren zijn huisvrouw, natuurlijk dochter van Jan de Jonge zoon van wijlen Reijnier van Broeckhoven .......
Bron: RHC Tilburg, algemene protocollen rechterlijk archief, R 280 f. 16r, los blad 
Family F1438
 
125 1542, juni 19 - R 289/14r

Willem zoon van wijlen Peter van Goijendonck als man van Agnes dochter van wijlen Cornelis de Groot, die Cornelis verwekt had bij wijlen Margriet zijn vrouw dochter van wijlen Jan Huijb Melis, heeft verkocht aan Marten zoon van wijlen Claeus Huijb Melis alle versterf en recht van versterven, wat hem in de naam van zijn vrouw verstorven is van wijlen Jutta weduwe van Jan Aert Verschueren, dochter van wijlen Jan Huijb Melis, in alle havelijke en erfelijke goederen, waar die ook gelegen mogen zijn.
Bron: Regionaal Archief Tilburg, algemeen protocol Rechterlijk Archief Tilburg

1543, januari 31 n.st. - R 289/41r

Peter zoon van wijlen Aert Verschueren voor hemzelf, Willem zoon van Peter voors. in de naam van Adriaen zoon van wijlen Adriaen Beije, wiens moeder was Jenneke dochter van wijlen Aert Verschueren en Willem ook nog voor de kinderen van wijlen Jacop Back en wijlen Heijlwich diens dochter van wijlen Aert Verschueren.
Huijbrecht, Jan en Bastiaen, gebroeders Zonen van wijlen Goijaert Smitten ook voor Jan hun broer en Huberta hun zuster, onmondige, van welke Goijaert moeder was Lijsbet dochter van wijlen Huijb Melis. Margriet en Joest, gezusters, dochters van Marten Ghijb Goessens. Melis zoon van wijlen Claeus Smeijers als man van Heeske, Adriaen en Jan Brocken als man van Daniël, dochters van Marten voors., die Marten verwekt had bij Heijlwich zijn vrouw dochter van wijlen Claeus Jan Huijb Melis. Peter Denijs Crillaerts als man van Daniëlla dochter van wijlen Daniël zoon van wijlen Claeus Jan Huijb Melis voors.
Cornelis zoon van wijlen Marcelis Groten en Dingen zijn zuster, die Marcelis verwekt had bij Margriet zijn vrouw dochter van wijlen Huub Melis, Aert zoon van wijlen Cornelis Goijaerts, die Cornelis verwekt had bij wijlen Kathelijn zijn vrouw dochter van wijlen Jan Huijb Melis voors.,
Cornelis zoon van wijlen Cornelis Veramelvoert als man van Adriana dochter van wijlen Cornelis Goijaerts voors.
Huijbrecht zoon van wijlen Cornelis Goijaert als man van Agnes dochter van Jan Brekelmans.
De voornoemde Marten Ghijb Goessens voor Matheus zoon van Jan Brekelmans, van welke Mathijs en Agnes moeder was Jacop dochter van wijlen Jan Huijb Melis voors. hebben verkocht aan Marten zoon van wijlen Daniël Jan Huijb Melis elk hun recht en deel in een huis, hof, schuur, schaapskooi en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Velthoven tussen:
Peter Wouter Marijen een zijde
Jan Henrick Hixpoers ander zijde
die Heijstraet een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog hiertoe elk zijn deel in een stuk heideveld gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in dat Goerken tussen:
Jenneke weduwe van Peter Gherits een zijde en een einde
Bron: Regionaal Archief Tilburg, algemeen protocol Rechterlijk Archief Tilburg 
Family F2445
 
126 1546 juni 14 | R. 293/llvso.-12r.
Kathelijn dochter van wijlen Jacop Melis Vrancken de weduwe van Jan Gherit van Roije met Peter zoon van wijlen Robbrecht van Calijs,haar schoonzoon en momber,verkoopt aan Marten zoon van wijlen Ghijb Goessens voor dehelft, hem te tochten en zijn wettige kinderen verwekt bij wijlen Heijlwich zijn vrouw, dochter van wijlen Claeus Jan Huijb Melis, ten erve, en voor de andere helft ten behoeve van Margriet zijn dothter, ook bij Heijlwich voors. verwekt, ten erve, het derde deel van 14 lopen rogge jaarlijske en erfelijke pacht uit een stuk land, groot ca 51/2 lopensaet, gelegen te Tilburg in Loven acker tussen:
Jan van Amerzoijen en Goijaert Smitten een zijde
Lipprecht Jan Molders zwager ander zijde
Denijs Maes een einde
de gemeijn waterlaat ander einde.
Welk derde deel van de 14 lopen rogge erfpacht voors. eertijds Jan zoon van wijlen Huijbrecht Melis als schuldenaar geloofd had aan Jacop zoon van wijlen Amelis Vrancken ten behoeve van hemzelf en ten behoeve van zijn kinderen, en welk derdedeel van de 14 lopen rogge erfpacht de voors. Kathelijn verstorven was en bij testament vermaakt door wijlen Lijsbet, dochter van wijlen Jacop Melis, haar zuster, en van Anthonis zoon van wijlen Jan Ghijben, die men noemt Anthonis Backs, haar man toen ze leefde, en in welk derde deel van de voors. erfpacht Lijsbet voors. aangekomen en verstorven was van wijlen Jacop voors., haar vader eensdeels en wat ze deels gekocht had van haar zusters.
Ze verkoopt dit samen met een pacht, die met lichtmis 1.1.verschenen is.
Bron: Regionaal Archief Tilburg, algemeen protocol Rechterlijk Archief Tilburg 
Family F2444
 
127 1561:
Gerit Anthonis Jan Ariaens contra Cornelis Jans van Gorp, betreft betaling van een half mud rogge voor het onderhouden van een weggelopen bestedeling
Bron: RHC Tilburg: Schepenbank, civiele processen nr. 1013, URL: http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/tb/civproc1000.htm

1594-1595: Peeter Peeter Anthoniss. van Buerden contra Jan de Roij, als borg van Cornelis Jan Willems van Gorp, betreft betaling van "vlier asschen"
Bron: RHC Tilburg: Schepenbank, civiele processen nr. 1400b, URL: http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/tb/civproc1400.htm

1599:
Cornelis Jan Willemssen van Gorp contra Cornelis Jasper Peter Huben, betreft restitutie van zes lopen rogge

1601:
Ariaen Wouterss., als voogd van de kinderen van Jan Mathijs Geritss. contra Cornelis Jan Willemss. van Gorp en Ghijsbrecht Peter Ghijsbrecht Beerten, als voogden van de kinderen van Jan Gerit Jan Lauwen, betreft betaling van een mud rogge jaarlijkse erfpacht
Bron: RHC Tilburg: Schepenbank, civiele processen nr. 1536, URL: http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/tb/civproc1500.htm

1605:
Cornelis Jan Willemss. van Gorp contra Jan Arienssen van Os, betreft kwestie over een koopmanschap.
Bron: RHC Tilburg: Schepenbank, civiele processen nr. 1675, URL: http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/tb/civproc1600.htm

1622: De eduwe van Cornelis Jan Willemss. van Gorp contra Laureijs Jan Lambrechts te Waalwijk.
Bron: RHC Tilburg: Schepenbank, civiele processen nr. 2015, URL: http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/tb/civproc2000.htm 
Family F1354
 
128 1589: Jan en Adriaen Geerardt Adriaen Beijkens contra Denis Laureijs Colen, betreft achterstallige betaling van een half lopen rogge jaarlijks aan de heilige-geestmeesters te Oisterwijk, zoals vastgelegd in een pachtcontract van een stede gelegen aende Ruybraecken.
Bron: RHC Tilburg, Index civiele processen schepenbank Tilburg inv.nr. 1258

1591: Jan Gerit Grotaers contra Denijs Laureijs Colen, betreft kwestie over de huur van een stede.
Bron: RHC Tilburg, Index civiele processen schepenbank Tilburg inv.nr. 1279

1591: Cornelis Cornelis Henricx, als man van Anna Jacob Cornelis Wouterss., contra Ancem en Laureijs Ancems die Leeuw, Steven Wouterss., als man van Yken Ancems die Leeuw en Denis Laureijs Colen en Adriaen Jan Adriaens, als voogd en toeziend voogd van Elizabeth, Vijffver en Marije, dochters van Ancem die Leeuw, betreft kwestie over de nalatenschap van Marije, in haar leven huisvrouw van Ancem die Leeuw, en eerder gehuwd geweest met Jacob Cornelis Wouterss.
Bron: RHC Tilburg, Index civiele processen schepenbank Tilburg inv.nr. 1284g 
Family F2263
 
129 1593: Adriaen Henrick Cauwenberch contra Willem Aerdt Piers, betreft kwestie over het gebruik van een "coolhoff".
Bron: index civiele processen 1592-1595, inv.nr. 1365, http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/tb/civproc1300.htm 
Family F2231
 
130 16 april 1550:
Jan zoon van wijlen Marten Jan Ghenen de oude heeft wettelijk en erfelijk verkocht aan Laureijs zoon van wijlen Aert Lensen, samen met de ondergenoemde eerste geboren brief en voorwaarden, die daarvan gewag maken, met al het recht en met afgaan en vertijen een jaarlijkse en erfelijke pacht van een half mud rogge hem toebehorende, welke pacht voors. eertijds Adriaen Steven Willem Stevens als schuldenaar geloofd en gevest had aan Marten zoon van wijlen Jan Gherit Wouters, de vader van Jan eerstgenoemd, te betalen elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ca 2 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Velthoven tussen:
erfenis van Steven Willem Stevens een zijde
erfenis van Gherit de Bont met meer anderen ander zijde en een einde
die gemeijn straat ander einde.
Tot welke pacht van het half mud rogge voors. de voors. Jan zoon van wijlen Marten voornoemd gekomen was via een erfdeling heden gemaakt met zijn broers en zwagers, zoals dat breder in schepenbrieven van Tilburg, daarop gemaakt, begrepen is.
Hij heeft geloofd super se et bona sua etc. dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen etc. en alle kommer en calangies van zijnentwege en vanwege Marten zijn vader en al zijn nakomelingen daarop komende allemaal af etc. behalve dat de voors. pacht te los staat met 33 karolus gulden volgens de losbrief, die naar hij zei daarvan was.
In margine: gelost anno 56 dus vervallen.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 296 fol. 8r 
Family F1477
 
131 16 december 1562:
Wouter zoon van wijlen Jan Gerits legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan zoon van wijlen Willem vanden Loo, met afgaan en vertijen etc, een stuk erf in moer, heide en weide liggende, groot ongeveer 7½ lopensaet, gelegen in de parochie van Ghoerll ter plaatse genaamd Aesvoert, aldaar tussen:
erfenis van Jan de Wit een zijde en een einde
erfenis van de erfgenamen van Jan Soffairts ander zijde
de gemeijnte van Tilborch en Ghoerll ander einde
zoals hij zeide.
En Wouter voors en met hem Thonis zijn broer hebben beloofd als principaal schuldenaars, gezamelijk op henzelf en op al hun goederen, hebbende en verkrijgende, het voors stuk te waren los en vrij etc behalve dat de voors Jan hieruit moet gelden 2½ stuiver per jaar gewincijns te betalen aan de Heer van Tilborch, belovende verder dit verkopen, overgeven etc en in zijn naam te laten etc en alle andere kommer en calangie daar meer op komende allemaal af voor hem te doen.
Datum 16 december, schepenen Ghierll en Berijs.
In margine:
Nota dit stuk erf is vernaarderd door Jan Jan Verbanelt als man en momber van Gertruijda zijn huisvrouw, dochter van Jan Gerits, promittens more solito (belovende zoals gebruikelijk).
Datum 27 november '63, schepenen Ghierll en Buerden.
Fiat litera in debita forma si petatur (er moet een brief opgemaakt worden in de vereiste vorm als dat gevraagd wordt).
Bron: RHC Tilburg, algemeen protocol rechterlijk archief, R 308 f. 40r 
Family F364
 
132 16 december 1643:
Hendrick Franchoys Stouts heeft vercoft aen Peeter Anthonis Janssen en diens huysvrouw Neeltken Dingman Kerstens een stede, huysinge, hovinge ende erve, 2 1/2 bdr. tot Caem opt Houtgoir; oost sHeeren straete; zuid en west Willem Adriaen Hens; noord Cornelis Jasper Michielsen.
Bron: ISIS Breda, Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717, schepenbank Breda I-1b inventarisnummer R 772 049v/050r en R 772 fol. 89v

31 januari 1652:
Peeter Anthonis Janssen woonende tot Chaem verklaart dat zijn halve stede, huysinge, schuere, hoff, landt ende weijde, int geheel 3 bdr., ongedeelt met weeskindr Adriaentken Anthonissen (sijne suster was) onder Chaem aen den Heijcant, zoals hem is aengecomen ende aenbestorven van Mayken Laureijs Geeritsen, sijne moeder, zal succederen als tesamen vercregen goed door hem en zijn vrouw Neeltken Dingman Kerstens naer den landtrechten van Breda.
Bron: ISIS Breda, Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717, schepenbank Breda I-1b inventarisnummer 772 fol. 112r

27 april 1663:
Neeltken Digman Kerstels, weduwe van wijlen Peeter Anthonis Janssen, wooonende aent Houtgoir, met Joannes van Dijck haar gecoren voogd, voor haer selven en Aert Geeritsen van den Blieck als voogd van de zeven onmondige naergelaeten kinderen van Peeter Anthonis Janssen en Neeltken Digman Kerstens, zijn de som van 60 gld tot noodich onderhout en alimentatie der kinderen schuldig aan Wijnant Peeter Beckers, met 3 1/2 procent intrest met onderpand de stede, huys en schuere van Neeltken Digman Kerstens en haar kindr, 3 bdr, gelegen tot Chaem opt Houtgoir; oost Jan Peeter Anthonissen kindr; zuid sHeeren vroente; west en noord Theuntken Peeter Anthonissen.
Bron: ISIS Breda, Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717, schepenbank Breda I-1b inventarisnummer 774 fol. 96r-v

7 december 1696:
Anthony, Marynis, Jan, Adriaen en Corstiaen, Peeter Anthonissen soonen, alle 5 voor hen selven en Anthony ook als lasthebben van Arnout van den Bergh en Maria Peeter Anthonissen volgens procuratie gepasseert op 18 november 1696, onderteeckent bij L. van Swieten, notaris publique tot Leijden, item Hendrick Claes Janssen van den Clundert voor sijn selven; en Pieternella Dingman Peeter Anthonissen, meerderjarige jongedochter met gecoren vgd voirs Anthony, haeren oom; van alle dewelcke dat moeder en grootmoeder was Cornelia Dingmans Kerstens, hebben openbaerlijck vercoght aen Cornelis Stoffel Severijns en Anneken Janssen Vermeiren eghte luyden eene aenstede mette huysinge en schuere daer op staende en erve groot tsaemen 2 1/2 bdr, den voirs Peeter Anthonissen en Cornelia Dingman Kerstens aengecomen bij veste in date 16 december 1643, gelegen tot Chaem op het Houtgoor; oost sHeeren straet; zuid en west Willem Adriaen Hens kindr en erffg; noord Cornelis Jasper Mighielssen erffg.
De 40e penn en 10e verhoginge tsamen ter somme van 25-10-4 penn is betaelt bij quitantie van huyden date.
Bron: ISIS Breda, Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717, schepenbank Breda I-1b inventarisnummer 776, fol. 98r-99r 
Family F254
 
133 16 februari 1505:
Anthonis Zijb Betten als man en momber van Ariaena, Willem Verschueren als man en momber van Heijlwich, Peter vanden Hoeff als man en momber van Marij, Peter Mercelis voor Peter Jan Peijmans en Jan Arijaens als man en momber van Elijsabeth, [dochters van Jan Peijmans], hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Ermgard Jan Peijmans een jaarlijkse en erfelijke pacht van 1 mud rogge, dat Peter Peter vanden Hoeff schuldig is te betalen uit al zijn erfgoederen, waar ook gelegen, en Peter voors heeft beloofd dat mud rogge erfpacht te waren en de onderpanden goed te onderhouden onder voorwaarde, dat als Ermgard voors sterft, dat dan de kinderen van Jan Peijmans ieder hun deel hiervan zullen hebben.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Tilburg R 281 fol. 45r, los blad 
Family F1793
 
134 16 februari 1701:
Bartholomeüs Brant left de eed af als voogd maternel over Jacobus, oud 15 jaar, en Pieternelle de Puijt, oud 13 jaar, wezen van Anna Reddensieus, vader is burgemeester Anthonij de Puijt, ook Jacob de Bruijne left de eed af als voogd.
Bron: Index weeskamer Sint Anna ter Muiden na 1604, RA Zeeuws-Vlaanderen inv. 488 f. 21 
Family F470
 
135 16 januari 1606: Coryn de Munck, e.v. Christyne Hulst fil. Adriaens, verklarat van zijn schoonvader voldaan te zijn van zijn moederlijke successie.
Bron: Index weeskamer Sluis 1605-1641.

21 juni 1618:
Herry de Muynck, broer van Coryn de Muynck, en Marcus Bouwens, geen verwant, leggen de eed af als voogden over Barbelken en Tanneken, wezen van Christyntgen Hulst, vader is Coryn de Muynck.
Bron: Index weesboeken van Sint Anna ter Muiden sinds 1604 RAZVL nr. 487. 
Family F1200
 
136 16 januari 1679:
Cornelis Jan Dirricken van Grevenbroeck momboir ende Jan Mechiel Adams toesiender voor de 3 weeskinderen van Antony Peeter Stevens daer moeder aff is Aeltien Jan Adams woonende aen den Heijkant.
Bron: Eden van voogden Tilburg, http://www.regionaalarchieftilburg.nl 
Family F2703
 
137 16 juli 1419:
Op 16-07-1419 droegen kinderen van Vranck van den Laer,
1. Lambrecht Vrancken van den Laer,
2. Kathelijn Vrancken gehuwd met Wouter Bac zvw Wouter Bac Ommaten,
over aan Hubrecht zvw Peter Enghelen ten behoeve van Jan van den Kampen en zijn broer Henric, zonen van wijlen Jan van den Kamp, een erfpacht van 4 lopen rogge, die genoemde Jan van den Kampen en zijn broer Henric jaarlijks betaalden met lichtmis aan wijlen Vranck van den Laer, gaande uit een goed in Tilburg, aan de Hasselt.
Bron: RHC Tilburg online, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 2-A4, folium 27 aktenr. 265, 16-07-1419. 
van den Laer, Vranck Lemmens (I7668)
 
138 16 november 1667:
Adriaen van den Broucke, cosijn paternel, legt de eed af als voogd over Jacquemijnken, wees van Michiel van den Broucke en Jorijnken Goijens.
Bron: Index weeskamer Sint Anna ter Muiden na 1604, RA Zeeuws-Vlaanderen inv.nr. 487 f. 91

Op 9 maart 1683 wordt Jan Loijs, knecht bij Adriaen van den Broecke, begraven te Sint Anna ter Muiden. 
van den Broecke, Adriaen (I1960)
 
139 16 november 1695:
Transport van een perceel akker te Hilvarenbeek, de Smoldersakker, door Peter Cornelis de With aan Jan Cornelis de With, met een gelofte van de koper aan de verkoper van 100 gulden. Willem van Tilborgh treed op als mombooir van Jan Cornelis de With. De gelofte was ingelost op 6 januari 1699.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Hilvarenbeek, Schepenbank Hilvarenbeek 700 inv.nr. 71 fol. 218

30 mei 1698:
Transport van een aanstede met huis en percelen grond te Beerten in Hilvarenbeek door Jan Cornelis de With inwoner van Tilburg aan Jan Mallens.

Transport van een beemd te Beerten in Hilvarenbeek door Jan Mallens aan Jan Cornelis de With met een gelofte van de koper aan de verkoper van 40 gulden. Gelofte ingelost 6 juni 1699.
Bron: RHC Tilburg online, nadere toegangen Hilvarenbeek, Schepenbank Hilvarenbeek 700 inv.nr. 71 fol. 351v-352 
Family F246
 
140 16 oktober 1693:
Jan Adriaen Hamers de Jongh momboir en Gerit Janssen Boom toesiender over 4 onmondige kinderen van Willem Peeter Hamers daer moeder van is Jenneken Janssen Boom.

2 februari 1694:
Jan Peter Hamers momboir in plaats van Jan Adriaen Hamers de Jonge over 4 onmondige kinderen van wijlen Willem Peter Hamers daer moeder aff is Jenneken Jan Boom.
Bron: RHC Tilburg online: Eden van voogden Tilburg 1687-1711

13 mei 1699:
Jan Peter Hamers, voor zichzelf en met Gerit Janssen Boom als voogden van de twee kinderen van Willem Peter Hamers en Jenneke Janssen Boom, Wouter Simon Claessen, geh.m. Antonetta Hamers, Adriaen Peter Hamers, Hendrick Peter Hamers, Peter Petersen Hamers, Cornelis Schenckers, geh.m. Maria Peter Hamers, Jan Joosten Swart, geh.m. Jenneke Weijtmans, Jan Weijtmans, Hendrick Geritse, geh.m. Maeijke Weijtmans, Jan Peter Gerits Koolen, geh.m. Adriaentie Weijtmans, Lambertie Weijtmans, Eijltie Weijtmans en Peter Willemse, geh.m. NeeltieWeijtmans, Jan Hendrixe van de Ven, Cornelis Hendrixe van de Ven, Antonij Hendrixe van de Ven, Meerten Hendrixe van de Ven, Geertruij Hendrixe van de Ven, Jan Janssen van de Ven en Jenneke Janssen van de Ven, Willem Janssen van de Ven, Corstiaen Cornelis Hermens als vader met Adriaen Jan Claessen als voogd van de twee kinderen van Josijntie Jan Claessen, Adriaen Jan Claessen voor zichzelf, Jan Gerit claessen de oude, Jan Gerit Claessen de jonge, wed. Peter Adriaen Span, allen erfgenamen van Adriaen Geritse van de Ven en Aeltie Claessen, verlenen volmacht aan de heer Abraham van Rotterdam, drossaard, om bij de schepenbank van Oisterwijk goederen te transporteren aan Peter Geritsen van de Pasch.

Jan Peter Hamers, voor zichzelf en met Gerit Janssen Boom als voogden van de twee kinderen van Willem Peter Hamers en Jenneke Janssen Boom, Wouter Simon Claessen, geh.m. Antonetta Hamers, Adriaen Peter Hamers, Hendrick Peter Hamers, Peter Petersen Hamers, Cornelis Schenckers, geh.m. Maria Peter Hamers, Jan Joosten Swart, geh.m. Jenneke Weijtmans, Jan Weijtmans, Hendrick Geritse, geh.m. Maeijke Weijtmans, Jan Peter Gerits Koolen, geh.m. Adriaentie Weijtmans, Lambertie Weijtmans, Eijltie Weijtmans en Peter Willemse, geh.m. NeeltieWeijtmans, Jan Hendrixe van de Ven, Cornelis Hendrixe van de Ven, Antonij Hendrixe van de Ven, Meerten Hendrixe van de Ven, Geertruij Hendrixe van de Ven, Jan Janssen van de Ven en Jenneke Janssen van de Ven, Willem Janssen van de Ven, Corstiaen Cornelis Hermens als vader met Adriaen Jan Claessen als voogd van de twee kinderen van Josijntie Jan Claessen, Adriaen Jan Claessen voor zichzelf, Jan Gerit claessen de oude, Jan Gerit Claessen de jonge, wed. Peter Adriaen Span, allen erfgenamen van Adriaen Geritse van de Ven en Aeltie Claessen, verlenen volmacht aan de heer Gijsbert Verwiel, drossaard te Waalwijk, secretaris van Loon, om bij de schepenbank van Besoijen goederen te transporteren aan Jan Peter Hamers voor de helft, Adriaen Peter Hamers voor een kwart en Jan Geritse van de Ven voor een kwart.
Bron: RHC Tilburg online: Nadere toegangen Loon op Zand R 88 fol. 104-105 
Family F2114
 
141 16 september 1643:
comp Jorijntje Goyens huisvr van Francois Scheers fs Pieters inwoonder deser stede, machtigt haar man om te gaan naar de parochie van Hoegaerden ten deele onder t graafschap Bardins??? deels onder Terrelandere??? in Vlaenderen als des selve haeren man aenbestorven is van sijnen moeder Proone van Hoeve overleden binnen de voors prochie...
Bron: Marrianne Gossije, RAZ RAZvl inv.nr. 472

11 sept 1645:
comp Joorijntje Gooyens wed Franchois Scheers geass met burgmr Jaques Hallinck als haaren gecooren voogt ter eender ende Francois Scheers fs de voors Francois jongman ter andere zijde zijn overeengekomen ter zake van de successie van de voors Francois Scheers de jonges vader... dat de voors Jorijntje Gooyens zal blijven int vrije en volle bezit van de gehele sterfhuise van de voors Francois Scheers... met de conditie dat tot de voors profijte sal genoten ende bij haer getrocken worden t gene bevonden sal worden over te schieten boven de schulden staende op t huijs in de cappelle straete te Sluijs genaempt de drie kandelaers...
Franchois Scheers de jonge en sijne twee broeders aens geprocureert bij de voors weduwe...
voorts is geconditioneert alsoo noch eenige landen, gelt en andere goederen in West Vlaenderen sijn verstorven op Francois Scheers de oude...
Bron: Marrianne Gossije, RAZ RAZvl inv.nr. 472

6 januari 1646:
Robbert Grimmelbé, oom causa uxoris maternel, en Franchois Scheers, broer, leggen de eed af als voogden over Boudewijn, oud 5 jaar, en Pieter Scheers, oud 4 jaar, wezen van Franchois Scheers d'oude, moeder is Jorijntjen Goijens.
Bron: Index weesboeken van St. Anna ter Muiden sinds 1604, RA Zeeuws-Vlaanderen nr. 487, f. 60 
Family F458
 
142 16 september 1670:
folio: 143
soort akte: transport
verkoper: kinderen Anthonis Aert Stooremans
koper: Nicolaas Cornelis Otten
onroerend goed: een beemd
plaats: Diessen
toponiem:
roerende goederen:
bijzonderheden: Aert en Wilbort gebroers, Willem Willemse de Louw als man van Heijltje, Peter Adriaansen van Gorcum als man van Dingetje, Aert Cornelis Cathouwen als man van Geertruijt alle kinderen van wijlen Anthonis Aert Stooremans, Jan Adriaan Deckers weduwnaar van Jennekn Anthonis Aerts Stooremans
datum: 16 09 1670
archief: 1111 - Schepenbank Hilvarenbeek
inventarisnummer: 471

folio: 0143v
soort akte: transport
verkoper: kinderen Anthonis Aert Storemans
koper: Gerrit Gerrits Herberts
onroerend goed: een akker
plaats: Baarschot
toponiem:
roerende goederen:
bijzonderheden: Aert en Wilbort gebroers, Willem Willemse de Louw als man van Heijltje, Peter Adriaansen van Gorcum als man van Dingetje, Aert Cornelis Cathouwen als man van Geertruijt alle kinderen van wijlen Anthonis Aert Stooremans, Jan Adriaan Deckers weduwnaar van Jennekn Anthonis Aerts Stooremans
datum: 16 09 1670
archief: 1111 - Schepenbank Hilvarenbeek
inventarisnummer: 471
Bron: Regionaal Archief Tilburg, Schepenbank Hilvarenbeek 
Family F1673
 
143 16 september 1670:
Transport van een beemd te Diessen door de kinderen van Anthonis AErt Stooremans aan Nicolaas Cornelis Ottem. De kinderen bestaan uit:
Aert en Wilbort gebroers, Willem Willemse de Louw als man van Heijltje, Peter Adriaansen van Gorcum als man van Dingetje, Aert Cornelis Cathouwen als man van Geertruijt alle kinderen van wijlen Anthonis Aert Stooremans, Jan Adriaan Deckers weduwnaar van Jennekn Anthonis Aerts Stooremans
Bron: RHC Tilburg, Schepenbank Hilvarenbeek inv.nr. 56 fol. 143.

zelfde dag:
Transport van een akker te Baarschot aan Gerrit Gerrits Herberts door bovengenoemde kinderen van Anthonis AErt Storemans.
Bron: RHC Tilburg, Schepenbank Hilvarenbeek inv.nr. 56 fol. 143v. 
Stooremans, Anthonis Aert (I6533)
 
144 1603-1605:
Jan Adriaen Cauwenberchs, Jan Huijbrecht Janss., Jan Hermans van Heijst en Huijbert Sebastiaen Crillaerts, als voogden en toeziende voogden van de kinderen van Claes Hermans van Heijst, contra Herman Claes Hermans van Heijst, betreft betaling van penningen die Herman, in tegenstelling tot de andere kinderen van Claes Hermans van Heijst, wel ontvangen heeft
Bron: Index civiele processen Tilburg inv.nr. 1654a, http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/tb/civproc1600.htm 
Family F629
 
145 1603:
Handerick Mathijs Vos contra Jan Adriaen Cauwenberch, betreft betaling van contributiegelden.
Bron: Index civiele processen Tilburg 1601-1608, inv.nr. 1653u, http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/tb/civproc1600.htm

In 1627 wordt er een voogdij- en boedelrekening opgesteld van Jan Adriaen Cauwenberch en Anneke Nicolaes Hermans.
Bron: Beschrijvingen van de voogdij- en boedelrekeningen 1561-1811, Schepenbank Tilburg toegang 14, inv.nr. 1627-6, http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/inventarissen/toeg0014venb.htm 
Family F2230
 
146 1621:
-Rekeninge ende bewijs die doende is Adriaen Janssen de Weert als voocht van Rommen Anthonis Aertssen kijnderen daer moeder af was Neeltken Adriaenssen des rendants dochter was 1621.
Bron: Inventaris schepenbank Etten-Leur, http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl 
Family F2573
 
147 1630:
Betaelt aen Cornelis Casen over het delven van veerthien roeden Grachts aende wech naer Sluijs.
Bron: NA, archief Staten-Generaal inv.nr. 10543, stadsrekeningen Sint Anna ter Muiden 1630-1631

20 april 1639:
comp Jaques van Hackere woonende op Ramscappelle, ende Cornelis de Meulenaere woonende in Cadsand, als voochden van de wesen Mahieu van Ackeren ende sijne huijsvrouwe beijde overleden binnen de voors schependomme verkopen aan Cornelis Kaese een huijseken met sijn erve op St Anna ter Muijden ande oostzijde van de strate, wesende de houck van de drie weechscheede soomen compt van thuijs daermede in eijgendom sal volgen tusschen de 70 en 80 roeden erve daer t voors huijs op staet...
Bron: Marianne Gossije, RAZvl inv.nr. 472

Ongedateerd:
Cornelis Colpaert, landman te Cadzand, cosijn paternel, voogd over Jaquemijntken, Francijnken, Cornelis en Adriaen, wezen van Cornelis Casen en Tonijnken Hardeman.
Bron: E-mail Marianne Gossije over Jacquemijntjen van den Broeck, d.d. 26-2-2004, Wk Sint Anne fo 68

11 februari 1640:
comp Thonijnken Hardemans fa Pieter huisvr van Cornelis Caesen woonende binnen dese stede machtigt haar man omme sich te transporteren na Westvlaenderen in Belle ambacht om aldaer te verkopen alle goederen als haer compt: sijn competerende gelegen in de voors ambacht bij de dood van haren vader Pieter Hardeman aldaer overleden...met verder macht omme Jan Hardeman haren noom woonende in de voors ambacht... tot het doen van soodanige handelinge ende administratie als den selve als voogt geweest sijnde van haer constituante, sedert de dood van haer vader...
Bron: Marianne Gossije, RAZvl inv.nr. 472 
Family F1197
 
148 1638, 1640:
Jan Gerit Geritss. en Jan Corneliss. Verbunt contra Cornelis Gerit Brock en Bartholomeus Willemss.


1639-1640:
Jan Cornelissen Verbunt contra Cornelis Cornelissen van Gorp, betreft betichting van diefstal van een koe
Bron: RHC Tilburg, Schepenbank Tilburg civiele processen nr. 2355c en 2367a, URL: http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/tb/civproc2300.htm 
Family F278
 
149 1638:
Janneke Renterghems jonge dochter van burgemeester Guiljaem Renterghem sijn met belijdenisse haeres geloofd tot litmaeten onser gemeente aengenomen den 9 januarius 1638. Is vertr. met att. na Aerdenburgh.
Bron: Transcriptie lidmatenboek Sint Anna ter Muiden 
van Rentergem, Janneken (I4780)
 
150 1639:
Ferdinand, baron van Vogelzang, en Anthonetta van Malsen tot Kessenich, zijn echtgenote, contra Hendrik Jan Dirven, man van Heiltje Cornelis Chaam, tevoren weduwe Adriaan Gerard Hagers, en Cornelis Adriaan Schrauwen, als voogd kinderen van Hagens voornoemd, beiden in Princenhage: rekening pacht hoeven van Burgst in 1639 - 1642, 1646
Bron: BHIC, Raad van Brabant, inv.nr. 788.840, toegang op Archieven.nl 
Family F350
 

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 33» Next»